หมู่บ้านเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เบตงและเพาะพันธุ์ไก่เบตงในระบบเปิดเพื่อการค้า


หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|210,000|210,000|ใช้หมด2019221916321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3136]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

- ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ได้ประสานงานกับประธานกลุ่มเลื้ยงไก่เบตง  บ้านลดา   ต.บาราเฮาะ  จ.ปัตตานี

-ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ได้ประสานงานกับวิทยากรอาจารย์ มอ.แผนกเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี  ในการจัดอบรมในเดือนเมษายนนี้ตามหัวข้อเป็นความของกลุ่มที่พบปัญหา

เรื่อง        1.แนวทางการผลิตไก่เบตงอินทรีย์( คุณค่าของไก่เบตง แนวทางการผลิตแบบอินทรีย์ )

             2.มาตรฐานฟาร์มกับการจัดการไก่เบตงเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องโรคระบาด

( มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมือง การจัดการสายพันธุ์น้ำอาหารโรงเรือนที่เหมาะสม  การป้องกันเชื้อโรคเข้าฟาร์ม)

             3.การควบคุมโรคพยาธิในไก่เบตงด้วยสมุนไพร

             4.แนวทางการทำสูตรอาหารไก่เบตงจากวัสดุอาหารสัตว์ในท้องถิ่น

             5.ปฏิบัติการจัดสร้างอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าบริเวณฟาร์มไก่

            6.ปฏิบัติการผ่าซากไก่เพื่อตรวจพยาธิและการให้ยาสมุนไพร

ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประธานกลุ่มไก่เบตงได้เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ (โครงการสินค้าอัตลักษณ์) ประจำปี 2562 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3302]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีแรกในการดำเนินการ การประชุมชี้แจงการมีส่วนร่วมและจัดเวทีเสวนาจัดทำแผนชุมชนและสำรวจชุมชน นำแผนสู่การปฏิบัติ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงและขยายพันธ์ไก่เบตง

-จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตและขยายพันธ์ไก่เบตง

-มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตและใช้งานตู้ฟักไข่และเครื่องผสมอาหารไก่

-มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างโรงเรือนขนาดย่อมพอเหมาะกับการเลี้ยงไก่ที่เป็นธุรกิจระดับครัวเรือนที่มีมาตรฐานและราคาประหยัดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

           -แนวทางการผลิตไก่เบตงอินทรีย์ ( คุณค่าของไก่เบตง แนวทางการผลิตแบบอินทรีย์ )

-มาตรฐานฟาร์มกับการจัดการไก่เบตงเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องโรคระบาด ( มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมือง -การจัดการสายพันธุ์น้ำอาหารโรงเรือนที่เหมาะสม  การป้องกันเชื้อโรคเข้าฟาร์ม)

-การควบคุมโรคพยาธิในไก่เบตงด้วยสมุนไพร (โรคระบาดในไก่เบตง พยาธิในไก่เบตง แนวทางการใช้สมุนไพร)

-แนวทางการทำสูตรอาหารไก่เบตงจากวัสดุอาหารสัตว์ในท้องถิ่น (การประกอบสูตรอาหาร วัตถุดิบ-อาหารท้องถิ่นและคุณค่าทางอาหาร  การผสมอาหารอย่างง่าย)

-ปฏิบัติการจัดสร้างอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าบริเวณฟาร์มไก่

                   -ปฏิบัติการการสร้างอ่างจุ่มเท้า- ขุดหลุมวางอ่างน้ำ

                   -ปฏิบัติการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ

                   -ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อในฟาร์ม

-ปฏิบัติการผ่าซากไก่เพื่อตรวจพยาธิและการให้ยาสมุนไพร

                   -ผ่าซากไก่ตรวจพยาธิ  

                   -การป้อนสมุนไพร

-ปฏิบัติการทำสูตรอาหารและการผสมอาหารไก่เบตง

                             -เรียนรู้วัตถุดิบ

                             -ผสมอาหารอย่างง่าย

ณ.บ้านลดา ม.1  ต.บาราเฮาะ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

                โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกลุ่มได้เข้าร่วม อบรมเรื่องมาตรฐานสินค้าฮาลาลและขั้นตอนการขอมาตรฐานฮาลาล โครงการสินค้าอัตลักษณ์ คลินิกเทคโนโลยี

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาไก่เบตง  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์แม่ลาน

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3515]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

               ได้ลงติดตามหลังจากการอบรม

รับการประเมินโครงการติดตามการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                ทางกลุ่มโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกบุ้ชขาย สิ้นค้า อัตาลักษณ์ในงาน’15ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว’ ประจำปี 2562ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค

ทางกลุ่มได้ผลิตภัณฑ์จากไก่เบตง

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Yord-nik@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates