ชุมชนผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหลุ่งประดู่โมเดล และหมู่บ้านในอำเภอห้วยแถลง

1.บ้านหลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|240,000|240,000|ใช้หมด2019221101441.pdf20191111413111.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3664]   วันที่รายงาน  [6/10/2562]

วันที่จัด : ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2562
   สถานที่ : ณ ศูนย์ทอผ้าบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
   จำนวน : 30 คน
งบประมาณ : 52,000 บาท
คะแนนความพึงพอใจ : 82.50
วิทยากร : 1. นายนุวัฒน์ พรมจันทึก
ช่างต้นแบบสิ่งทอ ศูนย์วิจัยหม่อนไหม จ.นครราชสีมา
เนื้อหา/หัวข้อที่ถ่ายทอด
- บรรยายและปฏิบัติหัวข้อ จัดเตรียมเส้นไหม เก็บเส้นยืนตามจำนวนของฟีมที่จะใช้ทอ
- บรรยายและปฏิบัติหัวข้อ การคำนวณเส้นไหมและแบ่งให้พอต่อ 1 หน่วยลาย
- บรรยายและปฏิบัติหัวข้อ การคัดลายและฝึกปฏิบัติโดยใช้ไม้กระดูกงู
- ปฏิบัติหัวข้อ การคัดลายและฝึกปฏิบัติโดยใช้ไม้กระดูกงู
- บรรยายและปฏิบัติหัวข้อ การเก็บตะกอ
- ฝึกปฏิบัติการเก็บตะกอ
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
เทคนิคการทอผ้าไหมยกดอก 4 ตะกอ
(ภายใต้โครงการชุมชนผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา)
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์ทอผ้าบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
-
เวลา กิจกรรม
21 มีนาคม 2562
09.00 น. - 12.00 น. บรรยายและปฏิบัติหัวข้อ จัดเตรียมเส้นไหม เก็บเส้นยืนตามจำนวนของฟีมที่จะใช้ทอ
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. บรรยายและปฏิบัติหัวข้อ การคำนวณเส้นไหมและแบ่งให้พอต่อ 1 หน่วยลาย
22 มีนาคม 2562
09.00 น. - 12.00 น. บรรยายและปฏิบัติหัวข้อ การคัดลายและฝึกปฏิบัติโดยใช้ไม้กระดูกงู
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. ปฏิบัติหัวข้อ การคัดลายและฝึกปฏิบัติโดยใช้ไม้กระดูกงู
23 มีนาคม 2562
09.00 น. - 12.00 น. บรรยายและปฏิบัติหัวข้อ การเก็บตะกอ
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการเก็บตะกอ
16.00 – 16.30 น. สรุปและตอบข้อซักถาม 

ค่าใช้จ่าย : 52,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3665]   วันที่รายงาน  [6/10/2562]

วันที่จัด : 8 พฤษภาคม 2562
   สถานที่ : ณ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านแฝก-โนนสำราญ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
   จำนวน : 30 คน
งบประมาณ : 40,000 บาท
คะแนนความพึงพอใจ : 84
นำโดย : อาจารย์ จุฬาภรณ์ บัวขาว (หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป สำนักเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื้อหา/หัวข้อที่ถ่ายทอด
- ศึกษาดูงาน ฐานการเรียนครบวงจร
- ศึกษาดูงาน ฐานฝายมีชีวิต
- ศึกษาดูงาน ฐานคัดเมล็ดพันธ์ข้าว

กำหนดการศึกษาดูงาน
“การผลิตและการแปรรูปผ้าไหม”
(ภายใต้โครงการชุมชนผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น.
ณ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านแฝก-โนนสำราญ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

เวลา กิจกรรม
8 พฤษภาคม 2562
08.00 น. - 09.00 น. เดินทางออกจาก บ้านดู่ อ.ปักธงชัย มุ่งหน้าไปยัง ชุมชนบ้านแฝก อ.สีดา จ.นครราชสีมา
09.00 น. - 10.30 น. ศึกษาดูงาน ฐานการเรียนครบวงจร
10.30 น. - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. ศึกษาดูงาน ฐานฝายมีชีวิต
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.30 น. ศึกษาดูงาน ฐานคัดเมล็ดพันธ์ข้าว
14.30 น. - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 น. - 16.00 น. ศึกษาดูงาน ฐานคัดเมล็ดพันธ์ข้าว (ต่อ)
16.00 น. - 16.30 น. สรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
16.30น. - 17.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3666]   วันที่รายงาน  [6/10/2562]

วันที่จัด : วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : ณ ศูนย์ทอผ้าบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
   จำนวน : 30 คน
งบประมาณ : 30,000 บาท
เนื้อหา/หัวข้อที่ถ่ายทอด
- นำเสนอผลการดำเนินโครงการ ให้กับ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและทีมประเมิน


 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3667]   วันที่รายงาน  [6/10/2562]

วันที่จัด : 2 สิงหาคม 2562
สถานที่ : ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จำนวน : 20 คน
งบประมาณ : 38,000 บาท
คะแนนความพึงพอใจ : 83
นำโดย : อาจารย์ จุฬาภรณ์ บัวขาว (หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป สำนักเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

ค่าใช้จ่าย : 38,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3668]   วันที่รายงาน  [6/10/2562]

วันที่จัด : 19 สิงหาคม 2562
สถานที่ : ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดิริ (อพ.สธ.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
   จำนวน : 30 คน
งบประมาณ : 40,000 บาท
คะแนนความพึงพอใจ : 85
นำโดย : อาจารย์ จุฬาภรณ์ บัวขาว (หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป สำนักเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื้อหา/หัวข้อที่ถ่ายทอด
- ศึกษาดูงาน การย้อมสีจากธรรมชาติ

กำหนดการศึกษาดูงาน
“การย้อมสีธรรมชาติและการแปรรูปผลิตภัณฑ์”
(ภายใต้โครงการชุมชนผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา)
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น.
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดิริ (อพ.สธ.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เวลา กิจกรรม
19 สิงหาคม 2562
08.00 น. - 09.00 น. เดินทางออกจาก บ้านดู่ อ.ปักธงชัย มุ่งหน้าไปยัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดิริ (อพ.สธ.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
09.00 น. - 10.30 น. ฟังบรรยาย การย้อมสีจากธรรมชาติ
10.30 น. - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. ฟังบรรยาย การย้อมสีจากธรรมชาติ
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.30 น. ทดลองการย้อมสีจากธรรมชาติ
14.30 น. - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 น. - 16.00 น. ทดลองการย้อมสีจากธรรมชาติ
16.00 น. - 16.30 น. สรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
16.30น. - 17.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3669]   วันที่รายงาน  [6/10/2562]

กิจกรรม : ศึกษาดูงาน “การแปรรูปผลิตภัณฑ์”
    วันที่จัด : 20 สิงหาคม 2562
สถานที่ : ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดิริ (อพ.สธ.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
   จำนวน : 30 คน
งบประมาณ : 40,000 บาท
คะแนนความพึงพอใจ : 85
นำโดย : อาจารย์ จุฬาภรณ์ บัวขาว (หัวหน้าโครงการ)
อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป สำนักเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื้อหา/หัวข้อที่ถ่ายทอด
- ศึกษาดูงาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์

กำหนดการศึกษาดูงาน
“การแปรรูปผลิตภัณฑ์”
(ภายใต้โครงการชุมชนผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา)
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น.
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดิริ (อพ.สธ.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เวลา กิจกรรม
19 สิงหาคม 2562
08.00 น. - 09.00 น. เดินทางออกจาก บ้านดู่ อ.ปักธงชัย มุ่งหน้าไปยัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดิริ (อพ.สธ.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
09.00 น. - 10.30 น. ฟังการบรรยาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์
10.30 น. - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. ฟังการบรรยาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.30 น. ทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์
14.30 น. - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 น. - 16.00 น. ทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์
16.00 น. - 16.30 น. สรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
16.30น. - 17.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates