หมู่บ้านข้าวลูกปลา ป่าชิง อ.จะนะ

บ้านป่าชิง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562330,000|330,000|252,032|77,968201922197471.pdf201910251129581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3122]   วันที่รายงาน  [1/4/2562]
 1. ทำความเข้าใจและชี้แจงโครงการคร่าวๆในเรื่องการดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมกับตัวแทนประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่มเพื่อวางแนวทางการกำหนดกิจกรรม พื้นที่ และวันเวลา ร่วมกัน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ 1 ได้ประมาณเดือนเมษายน 2562
 2. ร่างโครงการเพื่อขออนุมัติจัดและขออนุมัติงบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดำเนินการยืมเงินทดรองจ่ายโครงการ
 3. อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสูตร ศึกษาค้นคว้า ทดลอง พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่ม เพื่อเป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งจากข้าวลูกปลา
ค่าใช้จ่าย : 4,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3304]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

กิจกรรมที่ 1 การประชุมจัดทำแผน กำหนดแนวทางสร้างความเข้าใจ ชี้แจงความสำคัญของโครงการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนป่าชิง จำกัด ตำบลป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา วัตถุประสงค์ เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นแนวทาง รูปแบบการดำเนินกิจกรรมโครงการภายใต้โครงการหมู่บ้านป่าชิง อ.จะนะ ประจำปี 2562 ให้แก่สมาชิกกลุ่มเก่าและใหม่ เนื่องจากมีการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม และยังเปิดโอกาสให้เครือข่ายชาวนาจากหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินกิจกรรมของปีที่ผ่านมา และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางขยายเครือข่ายในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 30 คน 

ค่าใช้จ่าย : 180,400
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3305]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองพัฒนาสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์ป่าชิง อ.จะนะ คือ นางสาวมยุรา เหมสารา นักวิชาการโภชนาการชำนาญการ [ข้าราชการเกษียณอายุ และสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมาชิก อสวท. รหัส 7005) ของคลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.) ประจำจังหวัดสงขลา] มาออกแบบหลักสูตร รูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การใช้เทคโนโลยี รวมถึงกระบวนการทดลองจัดทำหลักสูตรสำเร็จที่ได้จากการตกผลึกจากกิจกรรมที่ 1 ที่ผ่านมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะในการพัฒนาสูตรสำเร็จ ได้กำหนดเป็นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกที่อยากให้อนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ขนมพื้นบ้านแต่ต้องการใช้วัตถุดิบจากข้าวลูกปลาเป็นหลัก ด้วยการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปปลายข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งวัตถุดิบที่เหลือกินเหลือใช้มาแปรรูปเป็นแป้งและใช้วิธีการกวนเพื่อทำกะละแมข้าวเจ้า (ยาหนม /ดอดอย) ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน มีการปรับปรุงวัตถุดิบให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่า และผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสข้าวยำ ที่กลุ่มสมาชิกต้องการเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภค และการทดลองผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาได้นาน เพื่อลดปัญหาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  นอกจากนั้น ยังมีการปรับปรุงคุณภาพของข้าวยำกรอบ (ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม) เพื่อให้ถูกใจผู้บริโภคมากขึ้น

อนึ่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “อำเภอยิ้ม” (อำเภอเคลื่อนที่) จัดโดย อบต.คลองเปียะ ซึ่งมีนายอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีหน่วยงานภาครัฐและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากมายในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการร่วมกันอย่างครึกครื้น ซึ่งกลุ่ม ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวลูกปลา (ข้าวสาร) ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ทองม้วนกรอบ) ออกจำหน่าย สร้างความแปลกใหม่ให้ผู้บริโภคในพื้นที่  ทั้งนี้ กลุ่ม ฯ ได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของข้าวยำกรอบปรุงรส และข้าวเกรียบรสข้าวยำ ให้ผู้สนใจได้ชิมและสาธิตกระบวนการผลิตให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ชมและชิม ซึ่งกลุ่ม ฯ ได้แจกแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อให้แขกในงานที่ได้ชิมช่วยกรอกข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่กลุ่ม ฯ ได้นำไปเปิดตัว ได้ผลการตอบรับเป็นจำนวนมาก หลังจากเสร็จสิ้นได้รวบรวมผลการทดสอบโดยวิธีการสุ่มกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสข้าวยำ อีกร้อยละ 20 มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มกลิ่นสมุนไพรและเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นขึ้นตามรสชาติของคนในพื้นที่ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวยำกรอบ จากจำนวนผู้ทำแบบทดสอบด้านประสาทสัมผัส จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความชอบผลิตภัณฑ์โดยรวม อีกร้อยละ 30 มีข้อเสนอแนะในเรื่องรูปแบบการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการทดสอบ (อย่างไม่เป็นทาง) นี้ จะได้นำไปปรับปรุงและบรรจุเป็นหลักสูตรในกิจกรรมต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3306]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองพัฒนาสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์ป่าชิง อ.จะนะ คือ นางสาวมยุรา เหมสารา นักวิชาการโภชนาการชำนาญการ [ข้าราชการเกษียณอายุ และสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมาชิก อสวท. รหัส 7005) ของคลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.) ประจำจังหวัดสงขลา] มาออกแบบหลักสูตร รูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การใช้เทคโนโลยี รวมถึงกระบวนการทดลองจัดทำหลักสูตรสำเร็จที่ได้จากการตกผลึกจากกิจกรรมที่ 1 ที่ผ่านมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะในการพัฒนาสูตรสำเร็จ ได้กำหนดเป็นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกที่อยากให้อนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ขนมพื้นบ้านแต่ต้องการใช้วัตถุดิบจากข้าวลูกปลาเป็นหลัก ด้วยการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปปลายข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งวัตถุดิบที่เหลือกินเหลือใช้มาแปรรูปเป็นแป้งและใช้วิธีการกวนเพื่อทำกะละแมข้าวเจ้า (ยาหนม /ดอดอย) ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน มีการปรับปรุงวัตถุดิบให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่า และผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสข้าวยำ ที่กลุ่มสมาชิกต้องการเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภค และการทดลองผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาได้นาน เพื่อลดปัญหาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  นอกจากนั้น ยังมีการปรับปรุงคุณภาพของข้าวยำกรอบ (ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม) เพื่อให้ถูกใจผู้บริโภคมากขึ้น

อนึ่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “อำเภอยิ้ม” (อำเภอเคลื่อนที่) จัดโดย อบต.คลองเปียะ ซึ่งมีนายอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีหน่วยงานภาครัฐและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากมายในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการร่วมกันอย่างครึกครื้น ซึ่งกลุ่ม ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวลูกปลา (ข้าวสาร) ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ทองม้วนกรอบ) ออกจำหน่าย สร้างความแปลกใหม่ให้ผู้บริโภคในพื้นที่  ทั้งนี้ กลุ่ม ฯ ได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของข้าวยำกรอบปรุงรส และข้าวเกรียบรสข้าวยำ ให้ผู้สนใจได้ชิมและสาธิตกระบวนการผลิตให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ชมและชิม ซึ่งกลุ่ม ฯ ได้แจกแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อให้แขกในงานที่ได้ชิมช่วยกรอกข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่กลุ่ม ฯ ได้นำไปเปิดตัว ได้ผลการตอบรับเป็นจำนวนมาก หลังจากเสร็จสิ้นได้รวบรวมผลการทดสอบโดยวิธีการสุ่มกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสข้าวยำ อีกร้อยละ 20 มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มกลิ่นสมุนไพรและเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นขึ้นตามรสชาติของคนในพื้นที่ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวยำกรอบ จากจำนวนผู้ทำแบบทดสอบด้านประสาทสัมผัส จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความชอบผลิตภัณฑ์โดยรวม อีกร้อยละ 30 มีข้อเสนอแนะในเรื่องรูปแบบการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการทดสอบ (อย่างไม่เป็นทาง) นี้ จะได้นำไปปรับปรุงและบรรจุเป็นหลักสูตรในกิจกรรมต่อไป


 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3307]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

การบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม ฯ มีความเข้มแข็ง เช่น

 

วันที่ 11 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. ได้เสนอให้กลุ่ม ฯ เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลการวิจัย การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทางการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. สนับสนุนงบประมาณ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สให้กับสมาชิกของกลุ่ม ฯ และผู้สนใจในพื้นที่เพื่อประยุกต์ใช้ในครัวเรือน รวมทั้งมุ่งหวังที่จะลดค่าใช้จ่าย ลดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3308]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

การบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม ฯ มีความเข้มแข็ง เช่น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมร่วมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่ม ฯ เพื่อลงความเห็นเรื่องการนำผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวดสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ ภายใต้งาน Southern Souvenir Contest 2019 จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล (ตามข้อมูลที่ คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. ได้ส่งข่าวทาง line กลุ่ม หมู่บ้านวิทย ฯ : หมู่บ้านข้าวลูกปลา ป่าชิง อ.จะนะ)   สรุปผล คือ สมาชิกกลุ่ม ฯ ได้ส่งผลิตภัณฑ์ข้าวยำกรอบ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ข้าวยำนอกกรอบ” ร่วมลงประกวดในครั้งนี้ด้วยซึ่งกลุ่ม ฯ เล็งเห็นแล้วว่า จะเกิดสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มได้ในอนาคต กลุ่ม ฯ ได้ส่งรายละเอียดตามเงื่อนไขของกองประกวดไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการตัดสินผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กลุ่ม ฯ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการอำเภอเคลื่อนที่ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ อบต.นาหว้า ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา  ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ฯ ไปจำหน่ายและแสดงนิทรรศการซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กลุ่ม ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ณ แปลงสาธิตเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นำโดย นางสาวเธียรรัตน์ แก้วนะ (ประธานกลุ่ม) ร่วมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มและเจ้าหน้าที่จากสถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานดังกล่าวซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนั้น นางสาวเธียรรัตน์ได้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเกษตรบนเวทีวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3309]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

 กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวลูกปลา เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อจากกิจกรรมที่ 2 ภายหลังการทดลองพัฒนาสูตร ฯ โดยฝึกอบรมให้สมาชิกกลุ่ม ฯ ระหว่างวันที่ 11 12 และ 14 มิถุนายน 2562 ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ โดย นางสาวมยุรา เหมสารา นักโภชนาการชำนาญการ (ข้าราชการเกษียณอายุ และ สมาชิก อสวท. รหัส 7005 ของ คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. ประจำจังหวัดสงขลา) เป็นวิทยากรในกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานีบริการ ฯ จะนะ ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปแป้งข้าวลูกปลา เป็นกาละแมข้าวเจ้า ข้าวเกรียบรสข้าวยำ และการพัฒนาคุณภาพของข้าวยำกรอบในทุกมิติ โดยการนำกระบวนการและเทคโนโลยีการประยุกต์ตามความต้องการของสมาชิกกลุ่ม ฯ เพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมโดยเน้นให้สมาชิกได้ลงมือปฏิบัติเองเกือบทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มจนถึงเสร็จสิ้นและได้ผลิตภัณฑ์ 

          ในกิจกรรมที่ 3 ได้มีการประสานงานไปยังสถาบันอาหาร (NFI) เพื่อสอบถามถึงการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวลูกปลา (ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก) ไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (แสดงฉลากผลิตภัณฑ์) และวิเคราะห์สารอาหารในข้าวลูกปลาแต่ละประเภท ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อสอบถามราคาและวิธีการจัดส่งตัวอย่างข้าวไปยังสถาบัน ฯ ต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3310]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

ข้อมูลกิจกรรม + รูปภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1CSuqrAzPh1rhUpl3ShbVJcBYjFCQ0teP/view?usp=sharing

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3553]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ นิทรรศการ เผยแพร่องค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ร่วมงาน Technomart 2019) วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตกระบวนการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภายในงานถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่ผู้รับบริการที่สนใจในเรื่องการแปรรูปข้าวพื้นเมือง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ เช่น ข้าวเกรียบข้าว กะละแม ทองม้วนสด ข้าวยำ(นอก)กรอบ 

ค่าใช้จ่าย : 8,475
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3556]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานที่การผลิตเพื่อสร้างมาตรฐาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562โดยนางสาว  รอซะ โอ๊ะหวัง เภสัชกรชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลอำเภอจะนะ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อม สภาพปัญหา เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดลำดับสายการผลิต ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนตามสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยในอาหาร ร่วมกับประธานกลุ่มและสมาชิกเพื่อเขียนแปลนทิศทางสถานที่เพื่อการผลิตอย่างคร่าวๆเพื่อรองรับมาตรฐานฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 30 คน

(1) วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจฯเพื่อร่วมสำรวจพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุงพร้อมคำแนะนำในการจัดสรรพื้นที่ให้คุ้มค่าและประหยัดบนพื้นฐานความถูกต้องตามมาตรฐานฯ

(2) วันที่ 18 กันยายน 2562 สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลาฯ ในส่วนของการดำเนินการของกลุ่มนำโดยนางสาวเธียรรัตน์ แก้วนะ ได้ประสานงานช่างผู้เชี่ยวชาญประเมิน วัดพื้นที่ใช้สอยเพื่อวางแผนการซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างของสถานที่เพื่อรองรับมาตรฐานตามกำลังที่สามารถทำได้

ค่าใช้จ่าย : 12,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3558]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

กิจกรรมที่ 5 การประเมินผลกิจกรรมและสรุปผลการประเมินโครงการ ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ได้รับการประสานจากผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มอ.และคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการลงพื้นที่ประเมินและสรุปกิจกรรมโครงการหมู่บ้านข้าวลูกปลา เพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนาโครงการในปีงบประมาณต่อไป และได้บอกถึงกิจกรรมที่ผ่านในการมีส่วนร่วมตลอดจนปัญหาที่ต้องแก้ไขเพื่อการทำงานของสมาชิกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อนึ่ง ได้ดำเนินกิจกรรมบางส่วนที่ต้องมีการประสานงานยังหน่วยงานต่างๆเพื่อให้กิจกรรมโครงการดำเนินไปอย่างครบถ้วน เช่น การประสานงานเรื่องการนำส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวลูกปลา 3 ตัวอย่างในการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และการวิเคราะห์ผลเพื่อการทำฉลากผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมที่ 3ที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการตามระเบียบการเบิกจ่าย การสรุปข้อมูลโครงการรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และแก้ไขเอกสารโครงการ(ถ้ามี)

ค่าใช้จ่าย : 46,657
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3560]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

-

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3562]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

กิจกรรมต่างๆที่สามารถนำมาบูรณาการเพื่อการสร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง เช่น

- การร่วมจัดแสดงนิทรรศการต่างๆของหน่วยงานในพื้นที่ เช่น งานอำเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ 

- การร่วมจัดแสดงนิทรรศการต่างๆหน่วยงานนอก เช่นงานวันเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ม.อ.วิชาการ งานแข่งเรือเกยหาด[อะโบ๊ยหมะ] วันของดีเมืองจะนะ

 

-การร่วมเข้าประกวดสินค้าที่ระลึกประจำจังหวัดสงขลา ส่งข้าวยำ(นอก)กรอบส่งประกวดได้รับรางวัลชมเชย

 

- การร่วมProject Idiaโรงงานผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานตามหลักเศรษฐกิจชีวภาพ

- การร่วมจัดแสดงนิทรรศการการสาธิต

ตถ่ายทอดองค์ความรู้ในงาน ม.อ. วิชาการประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

- การร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เรื่องการใช้ประโยชน์รำผสมจมูกข้าวเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว

- การรับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาในกิจกรรมต่างๆเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น

- การให้/เก็บข้อมูลพันธุ์ข้าวลูกปลาร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อการศึกษาแหล่งที่มา

- รางวัลชมเชยแนวปฏิบัติที่เลิศ (Good Practice) การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563300,000|223,100|223,100|ใช้หมด20204101010461.pdf20212241431351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3710]   วันที่รายงาน  [31/3/2563]

- เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. และ คณะผู้ดำเนินโครงการ ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองตำบลป่าชิง  เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง (ข้าวลูกปลา) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา   และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ 

- คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. ได้ประสานงานไปยังอาจารย์/นักวิจัย หัวหน้าโครงการ เรื่องปรับแก้ข้อเสนอโครงการ ฯ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

- คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ. จัดทำหนังสือนำส่ง พร้อมแบบตอบรับยืนยัน แผนการเบิกจ่าย และหนังสือยินยอมยกเว้นค่าธรรมเนียมสถาบัน เสนอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนาม เรียบร้อยแล้ว

- อาจารย์/นักวิจัย ได้ดำเนินการปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามความเห็นของคณะกรรมการ และปรับแบบฟอร์มจากแผนงาน เป็น แพลตฟอร์ม

- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ขณะนี้อาจารย์/นักวิจัยกำลังหาวิธีการ/ปรับรูปแบบในการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3819]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

ผลการดำเนินกิจกรรม ไตรมาส 3 ดังนี้

 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจง อธิบายวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่อหารือและเสนอแนะแนวทางโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยชี้แจงโครงการผ่านการอัดคลิปวีดิโอ (เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ตามศักยภาพในพื้นที่)เผยแพร่ให้ตัวแทนกลุ่ม (ประธานกลุ่มและตัวแทน) ซึ่งประธานกลุ่มได้เนื้อหาในโครงการไปถ่ายทอดต่อสมาชิกอีกครั้ง

                  

 • ประสานงานหาผู้เชี่ยวชาญใน/นอกพื้นที่ วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ร่วมกับสมาชิกเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายละเอียดการวัดวิเคราะห์ผลผลิตภัณฑ์    
 • สมาชิกกลุ่มได้คิดค้น เลือกสูตรเป็นที่นิยมของลูกค้าเพื่อเป็นสูตรพื้นฐานในการพัฒนาในรูปแบบแป้งกึ่งสำเร็จรูป
 • นำตัวแทนและสมาชิกพบอาจารย์/วิทยากรเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ ความต้องการในการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปแป้ง รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการการฝึกปฏิบัติเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี        องค์ความรู้การสร้างนวัตกรรม ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
 • ประสานงานวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประกอบธุรกิจเกษตร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

               

 กิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆที่สามารถนำมาบูรณาการเพื่อความยั่งยืนในการสนับสนุนวัตถุดิบ (ต้นน้ำ)

 • การร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ภายใต้โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มีกิจกรรมอาทิเช่น - กิจกรรมการแจกปุ๋ยบำรุงพันธุ์ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี และแจกให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
 • กิจกรรมการตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกปลา จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
 • ตัวแทนสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมการประชุมสินค้า OTOP ณ ห้องประชุมอำเภอจะนะ สำนักงานพัฒนาชุมชน
 • การลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลการวิจัย การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทางการเกษตรและครัวเรือนเพื่อประยุกต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 – 31 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา

              

               

ปัญหาอุปสรรค  : สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนแผนโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่และสมาชิกสามารถเข้าถึงได้ทดแทน

แนวทางแก้ไขปัญหา : การปรับเปลี่ยนแผนโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่และสมาชิกสามารถเข้าถึงได้ทดแทน

         

ค่าใช้จ่าย : 3,100
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4103]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

ผลการดำเนินกิจกรรม ไตรมาส 4 ดังนี้

กิจกรรมการดำเนินงาน


เทคโนโลยี / นวัตกรรม


ผลลัพธ์(Outcome)


 1. การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแป้งข้าวลูกปลาเพื่อผลิตภัณฑ์ (ทองม้วนสดกึ่งสำเร็จรูป)

- กระบวนการแปรรูปแป้งจากข้าวลูกปลา คัดเลือกกระบวนการ วิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องบริบทของพื้นที่

- ชนิดของแป้งที่เหมาะสมที่ผ่านกระบวนการและเทคโนโลยี การแปรรูป

   

กิจกรรมการดำเนินงาน


เทคโนโลยี / นวัตกรรม


ผลลัพธ์(Outcome)


 1.1 ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวยำนอกกรอบ

- การนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย วิเคราะห์ปัญหาที่พบ โดยผู้เชี่ยวชาญ (เฉพาะด้าน)/ผู้ทรงคุณวุฒิ

- การนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้ตั้งข้อสมมุติฐานปัญหาที่พบกับผลิตภัณฑ์ เช่น การเลือกบรรจุภัณฑ์ ข้อสังเกตในกระบวนการตั้งแต่การผลิต ฯ

  

กิจกรรมการดำเนินงาน


เทคโนโลยี / นวัตกรรม


ผลลัพธ์(Outcome)


2. อบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการประกอบธุรกิจเกษตร

- การถ่ายทอดองค์ความรู้แบบการบูรณาการสร้างอัตลักษณ์ด้านธุรกิจ

- การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรที่มีอยู่ท้องถิ่น เพื่อยกระดับความเป็นอัตลักษณ์

 

  

 

 • การพัฒนาบูรณาบริหารกลุ่มและพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงรองรับมาตรฐานสู่อนาคต พร้อมชี้แจงขั้นตอน กระบวนการ การวางแผนผังสถานที่ในการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม

 

กิจกรรมการพัฒนากลุ่มบูรณาการร่วม

 • การประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

 

 

 • ร่วมกิจกรรมการสัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ฯ

 

 

 • ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 ณ แปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตข้าวซีบูกันตัง 5 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้และแสดงเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม อีกทั้งแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ค่าใช้จ่าย : 150,320
จำนวนผู้รับบริการ : 21
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4271]   วันที่รายงาน  [21/4/2564]

กิจกรรมที่ 3อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบูรณาบริหารกลุ่มและพัฒนาโครงสร้างพื้นที่และสถานที่ผลิต

กิจกรรมการพัฒนาบูรณาการบริหารกลุ่มฯ สมาชิกกลุ่มเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในประเด็นที่มาของระบบการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้เกิดศักยภาพในชุมชน การเป็นต้นแบบในพื้นที่ และการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่เกษตร รวมถึงการร่วมอนุรักษณ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง พัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานในรูปแบบของข้าวสาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ไม่มีสารพิษตกค้าง จนสามารถเป็นศูนย์รวมแหล่งองค์ความรู้ โรงเรียน OTOPในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ ได้พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด โดยการนำของ นายนัด อ่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน OTOP และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

การพัฒนาสถานที่ผลิต เพื่อรองรับมาตรฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ ได้ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่เภสัชกรโรงพยาบาลอำเภอจะนะ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการกำหนดและปรับรูปแบบของพื้นที่เพื่อง่ายต่อการกำหนดจุดต่างๆในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มฯต้องการให้ได้รับมาตรฐานคือ ข้าวยำ(นอก)กรอบ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์อายุการเก็บรักษากับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลาการทดสอบ 2 เดือน (ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 ) เพื่อวิเคราะห์ผลและเป็นข้อมูลในการยื่นตามเงื่อนไขของการขอรับมาตรฐานการผลิต อย.ต่อไป

 

  

ค่าใช้จ่าย : 69,680
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564250,000|218,000|218,000|ใช้หมด2021830155151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4364]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างประธานกลุ่มและรองประธานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ เกี่ยวกับแผนงาน โครงการหมู่บ้านข้าวลูกปลาป่าชิง อำเภอจะนะ ปีที่ 3 ซึ่งมีแผนกิจกรรมทั้งหมด 4 แผนกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการภายในปี 2564 นี้ และทางกลุ่มยังได้รับงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Industrial Research and Development RD Facility Boost Up) จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อยกระดับข้าวลูกปลา ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการข้าวพื้นบ้าน “ข้าวลูกปลาป่าชิง ซึ่งทางกลุ่มได้เลือก ผลิตภัณฑ์จากข้าวลูกปลา คือข้าวยำนอกกรอบ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด ในด้านของการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในได้มาตรฐานควบคู่กันไปด้วย

          สำหรับผลการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนงานของโครงการ โครงการหมู่บ้านข้าวลูกปลาป่าชิง อำเภอจะนะ ปีที่ 3 นั้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้


1.ด้านผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนา

วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์

การจำหน่าย (ช่องทางต่างๆ)

ข้าวยำนอกกรอบ

วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ

คัดเลือกบรรจุภัณฑ์

-ออกแบบใหม่

-จัดทำตราสินค้า

-โลโก้สินค้า

1.ออนไลน์ เพจจะณะแบ่งสุข

2.ร้านข้าวลูกปลา

3.ฝากขายร้านมากันนะ ม.อ.

4.ออกบูทตามงานต่างๆ

คุกกี้

ข้าวกล้องงอก

แป้งข้าว

ทองม้วนกรอบ

 

2.ด้านบุคลากร มีการแบ่งงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนี้

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

กิจกรรมที่รับผิดชอบ

นางสาวเธียรรัตน์ แก้วนะ

ประธานกลุ่ม

กิจกรรมที่ 2

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

กิจกรรมที่ 4

การตลาด

นางสาววีร์ธิมา ศักดิ์ศฤงคาร

รองประธานกลุ่ม

กิจกรรมที่ 1

การสร้างวิทยากรชุมชน

กิจกรรมที่ 3

การสร้างเครือค่าย

 

โดยประธานและรองประธานกลุ่ม จะต้องไปหาลูกทีมเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานของโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สมาชิกทุกคนต้องมีการพัฒนาตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง เพื่อตอบสนองกับกิจกรรมโครงการที่ต้องดำเนินการในปีนี้ โดยกำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามงานและวางแผนงานทุกเดือนในวันที่ 19 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์อำเภอจะนะ

 

 

ปัญหาและอุปสรรค

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง คือ โรคโควิค-19 ในพื้นที่อำเภอจะนะ จ.สงขลา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4563]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

 

และ ทางโครงการได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม) 2564

ค่าใช้จ่าย : 128,500
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4702]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

ค่าใช้จ่าย : 89,500
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง - ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates