หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมู่ที่ 6 บ้านมอญ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|230,000|230,000|ใช้หมด2019220173001.pdf20201271140151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3194]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

วันที่ 15 ก.พ. 2562 เข้าพบผู้นำชุมชน เพื่อพูดคุยในเบื้องต้นถึงเรื่องโครงการหมู่บ้าน VCCI ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว รอเพียงการโอนเงิน และสอบถามความคต้องการของชุมชนในปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3195]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

วันที่ 27 ก.พ.2562 ได้พูดคุยประเด็นของความต้องการในการพัฒนาชุมชน พบว่า ชุมชนต้องการให้พัฒนากลุ่มแม่บ้านผลิตพริกแกงสำเร็จรูป และน้ำพริกพร้อมรับประทาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3196]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

รับทราบข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีประชาคมมาวิเคราะห์และหารือร่วมกับคณะทำงาน สำหรับวางแผนการดำเนินงานตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมุ่งเน้นการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และยังได้รับเกียรติจาก นายธวัช สุวรรณ นายอำเภอบางบาลกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3197]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

วันที่ 11 มี.ค. 2652 ได้ข้อสรุปจากผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มแม่บ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงและน้ำพริกสำเร็จรูป และได้เยี่ยมชมสถานที่ผลิต เพื่อพัฒนาไปสู่การขอ อ.ย. ต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3198]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

27 มี.ค. 2562 เข้าประเมินสถานที่การผลิต และรับคำชี้แนะจาก อ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส ในการปรับปรุงสถานที่การผลิตเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน อ.ย.

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3370]   วันที่รายงาน  [4/7/2562]

3 พ.ค. 2562 เริ่มทาสีโรงเรือนครั้งที่ 1

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3371]   วันที่รายงาน  [4/7/2562]

9 พ.ค. 2562 ทาสีโรงเรือนครั้งที่ 2

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3372]   วันที่รายงาน  [4/7/2562]

16 มิ.ย.2562 เก็บงานการทาสีโรงเรือนครั้งสุดท้าย

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3373]   วันที่รายงาน  [4/7/2562]

22 มิ.ย. 2562 ปรับปรุงกลอนประตู หน้าต่าง

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3374]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

26 มิ.ย. 2562 รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินโครงการ โดยภาพรวม โครงการตอบสนองความต้องการของชุมชน แต่กิจกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปจากการเสนอโครงการในตอนแรก คณะผู้ประเมินจึงให้เสนอการแก้ไขปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

ค่าใช้จ่าย : 1,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3375]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

ที่ปรึกษาได้ศึกษาบริบทของชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆที่มีทั้งหมดในชุมชน และทดลองจัด package การท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีเวลาท่องเที่ยวและความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นความต้องการจากชุมชนเอง

ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3633]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ทำหน้าต่างมุ้งลวด 10 บาน

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3639]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

31 ก.ค. 2562 อบรมเรื่อง หลักเกณฑ์การผลิตพื้นฐานเพื่ออาหารปลอดภัย 

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 56
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=3640]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

14 ส.ค. 2562 ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=3641]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

28 ส.ค. 2562 ติดตั้งระบบประปา

ค่าใช้จ่าย : 13,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563400,000|311,000|311,000|ใช้หมด20204211441541.pdf202010301029341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3748]   วันที่รายงาน  [5/4/2563]

วันที่ 15 มี.ค. 2563 กำลังอยู่ในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงแจ้งให้สมาชิกของหมู่บ้านทราบว่า โครงการได้รับการอนุมัติปีที่ 2 แล้ว และเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงยังไม่มีความก้าวหน้าอะไรมากนัก ตอนนี้อยู่ในขั้นการปรับปรุงสถานที่ผลิตกล้วยหอมและพริกแกง  เตรียมการขอเลขทะเบียน อย.ของพริกแกง และการเตรียมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งของพริกแกงและกล้วยหอม 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3863]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้ประเมินสถานที่ผลิตพริกแกงสำเร็จรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเบื้องต้น  เพื่อดำเนินการขอเลขทะเบียนโรงเรือน อย. ซึ่งมีความพร้อมกว่าร้อยละ 90 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3864]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ได้ประชุมกับผู้นำชุมชน คุณมยุรี ศรีนาค ถึงความต้องการและความเป็นไปได้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้นเป็นกล้วยอบ ซึ่งต้องใช้ตู้อบลมร้อนเพื่อช่วยในการแปรรูป จึงได้ประสานงานหาแหล่งสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3865]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 จัดเตรียมอบรมหลักสูตรทักษะการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ทั้งการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3866]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เริ่มกระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ได้นักธุรกิจและเทคโนโลยีชุมชน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4125]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

20 ก.ค. 2563 ปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกงสำเร็จรูป 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4126]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

9 ส.ค. 2563 พัฒนาแผนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism)

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4129]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

23 ส.ค.2563 อบรมหลักสูตรทักษะการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ทั้งการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ค่าใช้จ่าย : 53,000
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4131]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

1 ก.ย. 2563  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งของพริกแกงและกล้วยหอม อย่างละ 300 ชิ้น และทดลองใช้งาน

ค่าใช้จ่าย : 32,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4133]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

13 ก.ย. 2563 อบรมกระบวนการผลิตของพริกแกงที่ถูกลักษณะ และกระบวนการผลิตกล้วยหอมอบ  เพื่อการยืดอายุผลิตภัณฑ์ 

ค่าใช้จ่าย : 49,250
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4139]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

22 ก.ย. 2563 อบรมกระบวนการทำกล้วยหอบอบ 

ค่าใช้จ่าย : 43,250
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4141]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

25 ก.ย. 2563 สรุปแผนพัฒฯาการท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่าย : 34,260
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=4145]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

28 ก.ย. 2563 โฆษณา และหาช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งของพริกแกงและกล้วยหอม และการท่องเที่ยวชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 54,240
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=4146]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

30 ก.ย. ยื่นขอ อ.ย. โรงเรือนพริกแกง 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|190,000|190,000|ใช้หมด2021531417541.pdf202112311919451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4261]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

วันที่ 22 ก.พ. 2564 ประชุมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพรกแกงกุ้งกรุงเก่า เพื่อปรับปรุงสถานที่ เพื่อขอ อย.ให้สำเร็จ หลังาจากปรึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4262]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

15 มี.ค.2564 ประชุมเพื่อหาแหล่งเงินทุนเพื่อปรับปรุงสถานที่ผลิตน้ำพริกแกง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4263]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

29 มี.ค. 2564 ประชุมกับคุณมยุรี ประธานหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะนาวแก้ว และกล้วยกรอบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4310]   วันที่รายงาน  [4/7/2564]

วันที่ 22 มิ.ย. เตรียมการจัดอบรมกับคุณมยุรี ศรีนาค ประธานชุมชนภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 เนื่องจากเพิ่งได้รับการโอนเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เมื่อ 18 มิ.ย. 2564

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4311]   วันที่รายงาน  [4/7/2564]

วันที่ 24 มิ.ย. 2564 เร่งดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนผลิตพริกแกง เพื่อขอเลขทะเบียน อย. 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4703]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

อบรมมาตรฐานสุขอนามัย (GHP)  21 ก.ค. 2564 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 45
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4704]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

อบรมการใช้เครื่องจักรผลิตขนมไทย  ได้แก่ เครื่องหยอดทองหยอด เครื่องโรยฝอยทอง และเครื่องปั้นเม็ดขนุน วันที่ 18 ส.ค. 2564