หมู่บ้านวิถีวิทย์ มะขามป้อมอินทรีย์ชุมชนแก้วสมใจ ไทรโยค

วิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ ไทรโยค

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25621,029,440|485,000|485,000|ใช้หมด20192211351111.pdf20201271057141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3145]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

วินิจฉัยสถานประกอบการ โดยที่ปรึกษาลงพื้นที่วินิจฉัยสถานประกอบการโดยเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมในการทำโครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์มะขามป้อมอินทรีย์ชุมชนแก้วสมใจไทรโยค ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยสถานประกอบการมีส่วนรับรู้แนวทางในพัฒนาของที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อ วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยประธานกลุ่ม นางสนม ตะก้อง และสมาชิก รวม 15 ท่าน 

ค่าใช้จ่าย : 5,320
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3147]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 กิจกรรมสำรวจการจำหน่ายสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรี  โดยมีบูธที่ได้รับเชิญจากธนาคาร ธกส สำนักงานไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ ของสัปดาห์ที่ตรงกับสิ้นเดือน ผลลัพธ์ การจำหน่ายของผู้ประกอบการมียอดขายอยู่ในช่วง 1200-1500 บาท รวมทุกผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 5,320
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3148]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

ครั้งที่ 3 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะขามป้อมและพืชอินทรีย์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ลงพื้นที่เป้าหมายในแต่ละพื้นที่ เพื่อรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์แบบ PGS การรับรองแบบมีส่วนร่วม
ผลลัพธ์ มีผู้สมัครแล้วจำนวน 15 คน พื้นที่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ค่าใช้จ่าย : 13,644
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -เกษตรกร มีธุระในการทำงานด้านการเกษตร ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ตามที่นัดหมาย
แนวทางแก้ไข : -เตรียมลงพื้นที่ ตามบ้านของชุมชน หรือประชุมกลุ่มย่อย
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3151]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

ครั้งที่ 3 วันเสาร์-อาทิตย์ที่9-10 กุมภาพันธ์ กิจกรรม การแปรรูปมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ทำการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อชามะขามป้อม ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 15 คน ได้ผลิตภํณฑ์ ชามะขามป้อม 1 ผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 27,550
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3152]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

ครั้งที่ 3 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรม การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากมะขามป้อม การทำสบู่สมุนไพรผสมสารสกัดจากมะขามป้อม
ผลลัพธ์ มีผู้เข้าอบรม 15 คน ได้ผลิตภัณฑ์สบู่มะขามป้อม 1 ผลิตภัณฑ์ สถานที่ อบรม โรงเรียนอนุบาลไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,800
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3398]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

วันที่ 22-23 มิถุนายน ลงพื้นที่อบรมผู้ปลูก เรื่องการผลิตพืชอินทรีย์ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จังวัดกาญจนบุรี (SDGsPGS) ผู้เข้าอบรม จำนวน 41 คน รับสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมตรวจแปลง มีผู้สมัคร 15 ราย 
25 มิถุนายน 2562 ลงตรวจแปลง เกษตรกร จำนวน 4 แปลง ได้แก่ แปลง 1) นางลออ ดอกเรียง 2)นายพงษ์วรี ดอกเรียง 3) นางสนม ตะก้อง 4) นายสมชาย แซ่ตัน

ค่าใช้จ่าย : 57,185
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -เกษตรกร บางรายยังไม่สมัคร
แนวทางแก้ไข : -ตรวจแปลงรายที่ตั้งใจจริงในการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรกรรมแบบเดิม มาเป็นระยะปรับเปลี่ยน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3399]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

24 มิถุนายน 2562

อบรม การผลิตชามะขามป้อม พร้อมบรรจุภัณฑ์

ผู้เข้าอบรม เข้ารับการอบรม ทดลองผลิต มะขามป้อมชงร้อน (ชามะขามป้อม) โดยใช้ตู้อบลมร้อน จากนั้น นำมาปั่นให้ละเอียด ชั่งตวง บรรจุใส่ซองชา ทดลองดื่ม ให้ทุกคนที่ร่วมกันผลิต ได้ลองดื่ม พร้อมออกความคิดเห็น ร่วมกัน

อบรมการผลิตสบู่ มะขามป้อม พร้อมบรรจุภัณฑ์

ผู้เข้าอบรม เรียนรู้วิธีการละลายสารตั้งต้นในการทำสบู่ การเตรียมส่วนประกอบ การคนอย่างไรไม่ให้เกิดฟอง ใส่ส่วนผสม แล้วเทลงแบบพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยให้ฝ่ายที่จะเป็นผู้ผลิต ได้ทดลองในการทำสบู่ด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดความชำนาญ พร้อมร่วมกันออกแบบ ฉลากพร้อมบรรจุภัณฑ์  กำหนดราคาขาย โดยขนาด 30 กรัม ขาย 29 บาท 50 กรัม ขาย 39 บาท

อบรมการเตรียมความพร้อมในการทำการตลาดออนไลน์

ค่าใช้จ่าย : 31,625
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -ชุมชนกลัวผลิตแล้วขายไม่ได้ กลัวหาซื้อวัตถุดิบไม่ได้
แนวทางแก้ไข : -ฝึกอบรมให้ผลิตใช้ก่อนจนชำนาญ มีความมั่นใจในตัวสินค้า แล้วทางทีมที่ปรึกษาจะช่วยในการกำหนดตลาดและหาช่องทางในการจัดจำหน่ายให้ และเตรียมความพร้อมในการขายทางช่องทางออนไลน์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3400]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

เก็บข้อมูลผู้ประกอบการ นำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3401]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

สั่งผลิต สติกเกอร์ สำหรับชาและสบู่ในการทดสอบตลาด ในการออกงาน Technomart 2019 "ก้าวสำคัญเพื่อขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3646]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

เข้าร่วมนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน Techno Mart 2019 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2562  Challenger 1 อิมแพค เมืองทองธานี โดยประธานกลุ่มคุณสนม ตะก้อง และคุณประยุทธ โพธิ์มั่น นำสินค้า และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ประกอบด้วย สบู่มะขามป้อม  มะามป้อมชงร้อน มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง ผลไม้ในท้องถิ่นไปจัดแสดงและจัดจำหน่าย

ค่าใช้จ่าย : 10,700
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3651]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะขามป้อมและพืชอินทรีย์เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน พื้นที่อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี 19-20 กรกฎาคม 2562 กลุ่มเบ็ญพาดรักษ์เกษตรกร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกที่เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นเกษตรกรที่มีภูมิลำเนาในตำบล ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จำนวน 16 ราย  ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จำนวน 1 ราย และเกษตรกรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจมาเข้าร่วมซ้ำอีก 2 ราย

ค่าใช้จ่าย : 18,400
จำนวนผู้รับบริการ : 19
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3654]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

กิจกรรม 5 การสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับผู้ประกอบการสู่การขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ จังหวัดการจนบุรี” (เรื่องมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ณ ห้องไทรโยค โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ กาญจนบุรี 18-19 กรกฎาคม 2562 

ค่าใช้จ่าย : 14,700
จำนวนผู้รับบริการ : 42
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3655]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

กิจกรรม 6 โครงการ"การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อขอการรับรองเลขสารบบอาหาร(อย.)ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 24-25 กรกฎาคม 2562 ส่งตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมอบรม จำนวน 4 ท่าน คือประธานกลุ่ม นางสนม ตะก้อง นายประยุทธ โพธิ์มั่น นายนิพนธื อ้นโชค น.ส.สุรีรัตน์ ศรีสะอาด 

ค่าใช้จ่าย : 19,500
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=3656]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

กิจกรรม 7 คณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดการติดตามความคืบหน้าโครงการฯ26 กรกฎาคม 2562 สมาชิกกลุ่ม จำนวน 36 คน และทีมที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 8 ท่าน ร่วมนำเสนอความคืบหน้าโครงการและการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาต่อ คณะกรรมการ

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 36
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=3657]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์27 กรกฎาคม 2562 อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในการใส่สบู่มะขามป้อม มะขามป้อมชงร้อนพร้อมดื่ม และบรรจุภัณฑ์สำหรับมะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง ที่ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผู้ประกอบการ

ค่าใช้จ่าย : 148,000
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=3659]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

กิจกรรม 9 ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามป้อมชุมชนแก้วสมใจไทรโยค17-18 สิงหาคม 2562 1. สร้างความเข้าใจและเริ่มทดลองให้ผู้ใช้งานในระบบ

โดยเริ่มการทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยผู้วิจัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามป้อมชุมชนแก้วสมใจไทรโยค ตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ในเบื้องต้น ได้จดทะเบียนโดเมนภายใต้ชื่อ www.kaewsomjai.com 2. จัดการอบรมการใช้งานระบบ คณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามป้อมชุมชนแก้วสมใจไทรโยคให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ระยะเวลาอบรมจำนวน 16 ชั่วโมง 

ค่าใช้จ่าย : 69,500
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=3660]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

กิจกรรม 10 เยี่ยมชมการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำแก่ผู้ประกอบการ โดย อาจารย์ชายกร สินธุสัย ผอ.ฝ่ายพัฒนาพื้นที่เพื่อเกษตรและชุมชน (ABD) สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากโครงการ การสร้างความร่วมมือและขยายผลเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่นด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice : GHP)25 สิงหาคม 2562 

ค่าใช้จ่าย : 17,756
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563500,000|250,000|250,000|ใช้หมด2020421144671.pdf202010291410331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3683]   วันที่รายงาน  [28/3/2563]

เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ (แจ้งประธานกลุ่ม นางสนม ตะก้อง) วันที่ 18 มีนาคม 2563

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3803]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

กิจกรรม การพัฒนาน้ำมะขามป้อมเข้มข้น และน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่ม 
สถานที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563
วิทยากร อาจารย์ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ และอาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส
ผู้ประกอบการ จำนวน 7 คน เข้าร่วมอบรม
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ 1) น้ำมะขามป้อมเข้มข้น และ 2) น้ำมะขามป้อมพร้อมดื่ม

แผนครั้งต่อไปคือ1) ติดตามการผลิตน้ำมะขามป้อมเข้มข้น และน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่ม 2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจเตรียมวัตถุดิบผลมะขามป้อม 1เฉาะเอาเฉพาะเนื้อมะขามป้อมสดต้มสกัดน้ำมะขามป้อมนำไปปั่นกรองเอาน้ำมะขามป้อมต้มใส่น้ำตาล เกลือ ปรุงรสกรอกใส่ขวดต้มฆ่าเชื้อลดอุณหภูมิได้น้ำมะขามป้อมเข้มข้นและน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่ม
 

ค่าใช้จ่าย : 14,800
จำนวนผู้รับบริการ : 7
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3804]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

กิจกรรม ติดตามการผลิตน้ำมะขามป้อมเข้มข้น และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
สถานที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยากร อาจารย์ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ อาจารย์ณัฐกฤตตา รักใหม่ อาจารย์นิติมา สุวรรณโกมล และนางสาวจรินทร อุดมเสฏฐ์ชัย 
ผู้ประกอบการเข้าร่วม 17 คน
ได้ออกแบบบบรจุภัณฑ์ ร่วมกับชุมชน โดยซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำคำแนะนำและความต้องการของชุมชนไปออกแบบ และจะนำแบบที่ได้มาให้ผู้ประกอบการเลือกในครั้งต่อไป
ได้ให้ ผู้ที่อบรมมาแล้ว มีคุณสนม ตะก้อง และคุณเนาวรัตน์ ช่วยสุข  มาสอนเพื่อสมาชิกในการทำน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่มการออกแบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับชุมชนร่วมกันคิดอย่างมีส่วนร่วมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสมาชิกสอนกันทำน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่มเตรียมวัตถุดดิบในการทำน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่มต้มสกัดน้ำมะขามป้อมน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่มที่เสร็จแล้วน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่ม

 

ค่าใช้จ่าย : 23,700
จำนวนผู้รับบริการ : 17
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3954]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

กิจกรรมที่ 1 การยกระดับผู้ผลิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานจีเอพี/เกษตรอินทรีย์
เข้าร่วมอบรมกับ โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มกษ. 90001-2556 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เรื่อง พืชอาหารและมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 1-2552  เกษตรอินทรีย์เล่ม 1 เรื่องการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แก่เกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และใกล้เคียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

การอบรมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

ค่าใช้จ่าย : 7,500
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3956]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

กิจกรรมที่ 1 การยกระดับผู้ผลิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานจีเอพี/เกษตรอินทรีย์
การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน จีเอพี /เกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. อบรมให้ความรู้ และภาคบ่าย13.00-16.30 น. ลงพื้นที่แปลงปลูก ณ ชุมชนบ้านพุองกะ และชุมชนบ้านพุตะเคียน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  มีผู้เข้าร่วมเกษตรกร จำนวน 15 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ และมาตรฐาน จีเอพี/เกษตรอินทรีย์การอบรมทบทวนความรู้การอบรมทบทวนความรู้

ค่าใช้จ่าย : 23,100
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3958]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานทางการเกษตรที่ดี กิจกรรมการเก็บตัวอย่าง ผลผลิต น้ำ ดิน เพื่อตรวจวิเคราะห์ ทำแผนที่ แปลงปลูกพืช ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.และภาคบ่าย13.00-16.30 น.ลงพื้นที่แปลงปลูก ณ ชุมชนบ้านพุตะเคียน บ้านพุองกะ บ้านวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 5 แปลงการให้ความรู้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการให้ความรู้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการเก็บตัวอย่าง ดิน น้ำ และผลผลิต เพื่อตรวจวิเคราะห์การทำแผนผังแปลงการทำแผนผังแปลง

 

ค่าใช้จ่าย : 19,400
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3959]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาและทดสอบระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี AR ได้ดำเนินเสร็จสิ้นในการพัฒนาภาพจำลองเสมือนเพื่อให้เชื่อมโยงกับสินค้าผลิตภัณฑ์มะขามป้อม  1) เก็บรวบรวมข้อมูลภาพในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ 2) สร้างภาพผลิตภัณฑ์มะขามป้อมชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบภาพจำลองเสมือนในซอฟต์แวร์ 3) สร้างความเชื่อมโยงในระบบฐานข้อมูลโดยมีตัวอย่างของสื่อ AR ที่ใช้ในแอปพลิเคชัน ช่วงการพัฒนา พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563เวบไซด์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจตย.รายละเอียดในเวบไซด์QR Code ผลิตภัณฑ์ตย.สื่อ AR ของมะขามป้อม

 

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3960]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาและทดสอบระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ
การพัฒนาและทดสอบระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม กับผู้ประกอบการ
 

ประชุมรับความคิดเห็น จากผู้ประกอบการประชุมทีมงาน

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3961]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาและทดสอบระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ
ชี้แจงและอบรมการใช้งานระบบตรวจของข้อมูลย้อนกลับและเทคโนโลยีสื่อผสมเพื่อส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์มะขามป้อม โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์ มะขามป้อมอินทรีย์ชุมชนแก้วสมใจไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยทางคณะผู้จัดทำโครงการได้เชิญกลุ่มเกษตรกรและผู้แปรรูปสินค้ามะขามป้อมมาประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานวัตกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คนการอบรมระบบ QR และ ARการอบรมระบบ QR และ ARการอบรมระบบ QR และ ARการอบรมระบบ QR และ AR

 

ค่าใช้จ่าย : 24,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4165]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมติดตามและประเมินโครงการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประเมินโครงการ ณ ชุมชนบ้านพุตะเคียน โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน34 คน ในวันที่ 13 สิงหาคม2563

 

ค่าใช้จ่าย : 6,500
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4166]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรม การทำสบู่ชาโคลจากมะขามป้อม
คณะทำงานได้อบรมการทำสบู่ชาโคลมะขามป้อม โดยให้สมาชิกฝึกซ้อมการทำตั้งแต่ต้นกระบวนการ แล้วนำสบู่ที่ใส่ส่วนผสมตามที่ผู้ประกอบการตวงได้ปริมาณที่เหมาะสมแล้ว นำไปเทในพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยให้ทดลองทำหลายๆคนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4169]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มะขามป้อม
ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการพัฒนาเริ่มจากการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมกันคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น น้ำมะขามป้อมเข้มข้น น้ำมะขามป้อมพร้อมดื่ม มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง มะขามป้อมแช่อิ่ม ซึ่งกลุ่มมีผลิตภัณฑ์หลายตัว มีความต้องการที่จะได้ตราสินค้าใหม่ ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น เหมาะสมกับบริบทของชุมและพื้นที่ ซึ่งอยู่ในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ข้อสรุป ตรงกันว่า อ.ไทรโยค มีจุดเด่นที่สถานที่อื่นไม่มีคือทางรถไฟสายมรณะ สะพานถ้ำกระแซ และจุดเด่นของกลุ่มคือผลไม้ประจำถิ่น เช่นมะขามป้อม มะขาม น้อยหน่า และอีกมากมาย จึงใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย ได้ข้อสรุปออกมาให้นักวิจัยนำโจทย์ที่ได้ไปวิเคราะห์และออกแบบมาเป็นตราสินค้าของชุมชน จากนั้นนำไปทำต้นแบบให้ชุมชนเลือก
 

ค่าใช้จ่าย : 14,500
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=4171]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามป้อม
หลังจากรับโจทย์จากชุมชนแล้ว ได้นำไปปรับแก้ไข และออกแบบมาให้ชุมชนเลือกจากเดิม 4 แบบ เลือกเป็นรูปแบบที่2 จากนั้นได้นำไปออกแบบให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของชุมชน เพื่อทำเป็นสติกเกอร์ต้นแบบ และนำไปติดที่บรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์มะขามป้อม ต่างๆ โดยได้ไฟล์ไปให้ร้าน สั่งพิมพ์ได้เลย พร้อมกับแนะนำให้ไปจดตราสินค้าที่พาณิชย์จังหวัดเพื่อป้องกันเรื่องลิขสิทธิไว้ก่อน

 

ค่าใช้จ่าย : 20,500
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=4172]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการขอรับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับการรับรอง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จำนวน 5 รายได้แก่ 1)นางสนม ตะก้อง 2)นายสมชาย แซ่ตัน 3)นายสำลี พิลาศรี 4)นายพงษ์รวี ดอกเรียง 5)นายธีรยุทธิ์ มนตรี เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ และนำไปสู่การยกระดับไปสู่เกษตรอินทรีย์ต่อไปในอนาคต
 

ค่าใช้จ่าย : 9,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=4174]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมสั่งฉลากต้นแบบ พร้อมบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับชุมชน
 

ค่าใช้จ่าย : 11,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564500,000|222,300|222,300|ใช้หมด2021531417141.pdf202112311751391.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4321]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะขามป้อมและพืชอินทรีย์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน
วิธีการดำเนินงาน
     1) ตรวจสอบปัญหาในส่วนของกระบวนการผลิต
     2) วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างคณะทำงาน
     3) ลงมือปรับปรุง และแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้มา พร้อมเก็บข้อมูล ในส่วนของขั้นตอนการผลิต และผลิตภัณฑ์
     4) สมัครขอรับรองมาตรฐาน
     5) คณะกรรมการจัดทำและตรวจประเมินมาตรฐานภายใน 

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
     1) ตรวจสอบปัญหาในส่วนของกระบวนการผลิต
     2) วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแปลง
โดยเดินทางไปจัดเตรียมการจัดทบทวนความรู้พื้นที่ตำบลในวันที่ 24 เมษายน 2564 และจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ บ้านหาดงิ้ว ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับผู้ผลิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
     ปัญหาที่พบคือการประสานงานกับสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนกาญจนบุรี ในด้านการขอข้อมูลการสมัครและผลการตรวจแปลงมะขามป้อมอินทรีย์ ปี 2563 เพื่อมาดำเนินการต่อยอดปี 2564 ทางประธานและเลขาบอกจะดำเนินการให้แต่ถึงปัจจุบันยังไม่ได้ข้อมูล จึงลองประสานงานผู้ตรวจของกรมวิชาการเกษตรมาให้ความรู้และประเมินภาพรวมของการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พบว่ามีปัญหาเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นไปได้ต้องกลับไปรับรองมาตรฐานแบบSDGsPGS ตามเดิม ดังนั้นจึงดำเนินเตรียมความพร้อมของแปลงปลูก ด้านแนวกันชน บันทึกเกษตรกร เป็นต้น และจะดำเนินการประสานงานผู้ตรวจแปลงของสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนกาญจนบุรีอีกครั้ง

   

    

   


 

ค่าใช้จ่าย : 21,630
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4470]   วันที่รายงาน  [22/9/2564]

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วอินทรีย์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน
กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะขามป้อมและพืชอินทรีย์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน
ปีที่ 3 กิจกรรมที่ 2 การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
วิธีการดำเนินงาน
1) ตรวจสอบปัญหาในส่วนของกระบวนการผลิต
2) วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างคณะทำงาน
3) ลงมือปรับปรุง และแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้มา พร้อมเก็บข้อมูล ในส่วนของขั้นตอนการผลิต และผลิตภัณฑ์
4) สมัครขอรับรองมาตรฐาน
5) คณะกรรมการจัดทำและตรวจประเมินมาตรฐานภายใน


กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
1. ลงพื้นที่ตรวจแปลง 18-19 กันยายน 2564

ส่วนที่ 2 การจัดการปัญหา อุปสรรคของโครงการในระหว่างดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับผู้ผลิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ปัญหาที่พบคือการประสานงานกับสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนกาญจนบุรี ในด้านการขอข้อมูลการสมัครและผลการตรวจแปลงมะขามป้อมอินทรีย์ ปี 2563 เพื่อมาดำเนินการต่อยอดปี 2564 ทางประธานและเลขาบอกจะดำเนินการให้แต่ถึงปัจจุบันยังไม่ได้ข้อมูล จึงประสานงานผู้ตรวจของกรมวิชาการเกษตรมาให้ความรู้และประเมินภาพรวมของการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พบว่ามีปัญหาเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นไปได้ต้องกลับไปรับรองมาตรฐานแบบSDGsPGS ตามเดิม ดังนั้นจึงดำเนินเตรียมความพร้อมของแปลงปลูก ด้านแนวกันชน บันทึกเกษตรกร เป็นต้น และจะดำเนินการประสานงานผู้ตรวจแปลงของสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนกาญจนบุรีอีกครั้ง
 

ค่าใช้จ่าย : 15,930
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4589]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

อบรมการทำผลิตภัณฑ์แชมพูจากมะขามป้อม ผสมสมุนไพร เตยหอมและใบย่านาง ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวม 6 ราย

เตรียมวัสดุในการทำแชทพูมะขามป้อมการผสมส่วนประกอบในการทำแชมพูกรอกแชมพูบรรจุลงขวดแชมพูมะขามป้อม

ค่าใช้จ่าย : 11,800
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4592]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

อบรมการทำผลิตภัณฑ์ แยมมะขามป้อม ในวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวม 6 ราย 

การผลิตแยมมะขามป้อมการอบรมการทำแยมมะขามป้อมบรรจุแยมลงขวดพร้อมติดฉลากแยมที่เสร็จเรียบร้อย

ค่าใช้จ่าย : 11,800
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4598]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

อบรมบรรจุภัณฑ์ และฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ แยมมะขามป้อม ในวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวม 6 ราย

อบรมฉลากและบรรจุภัณฑ์ฉลากสำหรับกลุ่มแก้วสมใจตรานางสนมความสำคัญของฉลากแยมมะขามป้อมในบรรจุภัณฑ์ขนาด500มล.

ค่าใช้จ่าย : 11,800
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4685]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

กิจกรรมที่1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะขามป้อมอินทรีย์

ติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยี การขอการรับรองแปลง ได้รับการตรวจแล้วเมื่อวันที่ 18-19 กันยายน โดยอาจารย์ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิและคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และทีมงานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรี SDGsPGS พร้อมด้วย อาจารย์ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

ค่าใช้จ่าย : 19,640
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4687]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

กิจกรรม ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป แชมพูมะขามป้อม

อบรมและติดตาม การแปรรูปมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์ แชมพูมะขามป้อม พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป ตรา นางสนม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วมจำนวน 8 ราย สถานที่ ณ ศาลาประชุมคม หมู่บ้านพุองกะ

 

ค่าใช้จ่าย : 18,800
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4688]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

กิจกรรม ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป แยมมะขามป้อม

ติดตามผลการแปรรูปมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์แยมสมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป แยมมะขามป้อม ตรา นางสนม  เพื่อให้ชุมชน เกิดความชำนาญและปฏิบัติได้จริง ถูกต้องตามสูตรที่ได้ถ่ายทอดไว้ให้ ณ ศาลาประชามคมบ้านพุองกะ จำนวนผู้เข้าร่วม 8 ราย

 

ค่าใช้จ่าย : 16,600
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4691]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

กิจกรรม การพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ด้านคุณภาพและมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยท่านวิทยากร นายชายกร สินธุสัย เพื่อให้ชุมชนตระหนัก ในมาตรฐาน ความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจาก สิ่งปลอมปน และเชื้อโรค อันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายจากผลผลิตของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นหัวใจสำคัญ 3 ประการคือ 1) ลด คือการลดการปนเปื้อนเบื้องต้น 2)ฆ่า คือการลดหรือยับยั้งหรือทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและทำให้อาหารเน่าเสีย และ 3) คุม คือการป้องกันการปนเปื้อนซ้ำหลังการฆ่าเชื้อ

 

ค่าใช้จ่าย : 18,900
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4694]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

กิจกรรม ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป แยมมะขามป้อม

ติดตามผลครั้งที่3 การแปรรูปมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์แยมะขามป้อม ตรา นางสนม  เพื่อให้ชุมชน เกิดความชำนาญและปฏิบัติได้จริง ถูกต้องตามสูตรที่ได้ถ่ายทอดไว้ให้  การบรรจุในภาชนะ การฆ่าเชื้อ และการป้องกันการปนเปื้น ณ ศาลาประชามคมบ้านพุองกะ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้เข้าร่วม 8 ราย
 

ค่าใช้จ่าย : 15,400
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4695]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

กิจกรรมที่4 อบรมบรรจุภัณฑ์ และฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ แยมมะขามป้อม และแชมพูมะขามป้อม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ มะขามป้อมอื่น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564  ณ บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวม8 ราย
 

ค่าใช้จ่าย : 32,100
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4696]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

กิจกรรม ที่ 5 สร้างฐานข้อมูล การตลาดออนไลน์

อบรมการตลาดออนไลน์ ที่เหมาะสมการชุมชน ในการพัฒนาตัวแทนขแงชุมชนในการบริหารจัดการเวบไซด์ การใช้เฟสบุ๊ค ในการทำการรีวิวสินค้า การขายส่ง ขายฝาก และการขายออนไลน์ ทำให้ลูกค้าจดจำ แบรนด์ นางสนม ให้ได้
 

ค่าใช้จ่าย : 27,900
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง nuttiq@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates