หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน

กลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง และกลุ่มแปลงใหญ่ปลาช่อนวิเศษ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562800,000|412,500|225,137|187,3632019220165951.pdf20201271117281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3171]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.เจษฎา อิสเหาะ หัวหน้าโครงการ และทีมงานวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุล และ ผศ.พรเทพ  แก้วเชื้อ  มทร.สุวรรณภูมิ ผู้ร่วมโครงการได้เข้าพบปะพูดคุยกับกลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง โดยคุณจักรพันธ์ ประธานกลุ่มได้แนะนำ สภาพปัญหาการเลี้ยงปลาช่อนในปัจจุบัน และตลาดปลาช่อนในปัจจุบัน เนื่องจากตลาดปลาช่อนในปัจจุบันยังติดสภาพที่พ่อค้าคนกลางไม่มารับซื้อปลา ส่งผลให้ผู้เลี้ยงปลาช่อนต้องรับภาระค่าอาหาร และพบกลุ่มผู้เลี้ยงเบื้องต้น เพื่อหากลุ่มผู้เลี้ยงตัวอย่างในการเก็บข้อมูล เนื่องจากในการเก็บข้อมูลมีทั้งสภาพการเลี้ยงแบบมีออกซิเจน และไม่ให้ออกซิเจน ซึ่งการเลี้ยงแต่ละแบบให้ระยะเวลาการเลี้ยงไม่เท่ากัน ส่งผลต่อการตลาดเนื่องจากการเลี้ยงที่ไม่ตรงกับความต้องการส่งผลต่อยอดขาย และราคาในการจำหน่าย เช่นในปัจจุบันมีการนำเข้าปลาจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก ส่งผลให้ปลาจากต่างประเทศมีราคาถูกและปลาภายในประเทศขายไม่ได้ ทางหัวหน้าโครงการและทีมงานจึงได้แนะนำชี้แจงให้ความรู้เบื้องต้นและแนวทางปฏิบัติความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับทางกลุ่มสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการทำงานและพัฒนาแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นในปีที่ 1  ซึ่งประกอบด้วย 1. การสร้างต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการอนุบาลชำลูกปลาช่อนในกระชังบ่อดิน ในระบบปิด และการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในบ่อ  2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับดุลออกซิเจนภายในบ่อเพื่อประเมินอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาช่อน 3.แนวทางการใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต โดยการจัดการปริมาณอัตราการให้อาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาช่อน 4.แนวทางการจัดการข้อมูลภายในฟาร์มเพื่อประเมินอัตราการเจริญเติบโต  ผลผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และการทำบัญชีฟาร์ม 5. การพัฒนาตลาดออนไลน์เบื้องต้นเพื่อช่วยในการหาลูกค้า หรือพ่อค้ารายใหม่ๆ และแนะนำการรวมกลุ่มเพื่อหาพ่อค้าขายส่งต่อไป 

ค่าใช้จ่าย : 129,234
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3172]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

วันที่ 11 -15 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ หัวหน้ากิจกรรมที่1  และทีมงานการสร้างต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการอนุบาลชำลูกปลาช่อนในกระชังบ่อดิน ในระบบปิด และการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในบ่อ อยู่ในช่วงเริมต้นของการดำเนินการ โดยได้เดินทางไปดูสถานที่จริง บ่อปลาของคุณจักรพันธ์ เพื่อเริ่มดำเนินการเตรียมบ่อ ตัดกก ปักหลักที่จะกางกระชังและการทำสะพานเดินเพื่อไปให้อาหารปลาระหว่างการทดลอง โดยการศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาทดลองเปรียบเทียบการอนุบาล 2 รูปแบบคือ การอนุบาลลูกปลาในกระชังและการอนุบาลแบบสร้างคอกล้อมด้วยตาข่ายฟ้าแต่พื้นด้านล่างเป็นดิน

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้ซื้อปลาจากน้ำใสฟาร์ม จำนวน 5000 ตัว นำปลามาปล่อยในกระชังขนาด 1x2 ตารางเมตร จำนวน 4 กระชัง ๆ ละ 500 ตัว  ปลาที่เหลือปล่อยในกระชังขนาด 2x4 ตารางเมตร ทำการสุ่มลูกปลามาชั่งน้ำหนักและวัดความยาว พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำภายในบ่อมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเริ่มให้อาหารในวันถัดมาเป็นต้นไป โดยชั่งน้ำหนักอาหารแยกแต่ละกระชังเก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้ต่อกระชัง

วันที่ 23 มีนาคม 2562 เก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้ต่อกระชัง  ชั่งอาหารเพื่อให้ในสัปดาห์ต่อไป  ลูกปลาแข็งแรงดีมาก ไม่พบการตายของลูกปลา

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้ต่อกระชัง  ชั่งอาหารเพื่อให้ในสัปดาห์ต่อไป  ปัญหาที่พบ กระชังใหญ่ที่ติดตั้งด้านในพบว่าปริมาณน้ำในบ่อลดลงมาก ต้องย้ายกระชังด่วนปริมาณน้ำลึกประมาณ 20 เซนติเมตร

วันที่ 1 เมษายน 2562  เลื่อนกระชังใหญ่ออกไปเนื่องจากปริมาณน้ำน้อยลงกว่าปกติ  สร้างสะพานเพื่อเดินไปให้อาหารใหม่เพิ่มอีกจุด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3173]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

วันที่ 15กุมภาพันธ์ 2562รศ.เจษฎา อิสเหาะ หัวหน้าโครงการ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ บ่อเลี้ยงปลาช่อนของคุณสุรีย์พร แสงเขียว และ คุณสุริสสา พิณเสนาะ เพื่อกำหนดบ่อที่ทำการศึกษาเก็บข้อมูล สำรวจความพร้อม และอธิบายรายละเอียดของงานที่ดำเนินเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ประชุมกลุ่มสหกรณ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกได้เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับดุลออกซิเจนภายในบ่อเพื่อประเมินอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาช่อน และเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มให้ทุกคนได้รับทราบและเน้นยำถึงจุดประสงค์หลักของการเข้ามาศึกษาเก็บข้อมูลให้ชุมชนในครั้งนี้

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ได้จัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมลำเลียงอุปกรณ์ต่างๆไปยังฟาร์มบ่อเลี้ยงปลาช่อน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3174]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2562รศ.เจษฎา อิสเหาะ หัวหน้าโครงการ และทีมงาน ได้เข้าไปปรึกษากับประธานกลุ่มสหกรณ์ นายจักรพันธ์ เชื้อขำ เพื่อกำหนดฟาร์มหรือผู้เลี้ยงปลาช่อน ที่จะเข้าไปลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลการเลี้ยงปลาช่อนโดยเฉพาะการจัดการด้านอาหาร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่ เข้าหาฟาร์มบ่อเลี้ยงปลาช่อนตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อพูดคุยกทำความเข้าใจกับเจ้าของฟาร์มในงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในครั้งนี้  โดยเก็บข้อมูลจากฟาร์มหลัก 2 ฟาร์ม และฟาร์มข้างเคียง ตามความสะดวกของเกษตรกร อีก 2-3 ฟาร์ม

วันที่ 24 มีนาคม 2562 เริ่มเข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 1

วันที่ 1 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3175]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2562รศ.เจษฎา อิสเหาะ หัวหน้าโครงการ และทีมงาน ได้เข้าไปปรึกษากับประธานกลุ่มสหกรณ์ นายจักรพันธ์ เชื้อขำ เพื่อขอคำแนะนำและเป็นผู้นำนักวิจัยลงพื้นที่เพื่อเข้าสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการข้อมูลภายในฟาร์ม เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินอัตราการเจริญเติบโต ผลผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนและการทำบัญชีฟาร์ม ว่ามีหลักปฏิบัติอย่างไรถูกต้องหรือไม่ เพื่อสร้างแนวทางที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีถูกต้องแม่นยำให้กับเกษตรกร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่ เข้าหาฟาร์มบ่อเลี้ยงปลาช่อนตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อพูดคุยกทำความเข้าใจกับเจ้าของฟาร์มในงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในครั้งนี้  โดยเก็บข้อมูลจากฟาร์มหลัก 2 ฟาร์ม และฟาร์มข้างเคียง ตามความสะดวกของเกษตรกร อีก 2-3 ฟาร์ม

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เริ่มเข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3176]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เดินทางเพื่อไปชี้แจงพบปะกับเกษตรกร  แนะนำการจัดทำโครงการตลาดออนไลน์เบื้องต้น 

วันที่ 15 มีนาคม 62เดินทางไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นของการเลี้ยงปลาช่อนกับกลุ่มเกษตรกร  เก็บข้อมูลปริมาณการเลี้ยง และลักษณะการเลี้ยง เพื่อพยากรณ์ปริมาณปลาที่จะสามารถขายได้ในแต่ละปี และช่วงเวลาในการขายในปัจจุบัน

วันที่ 20 มีนาคม 62เก็บข้อมูลปริมาณปลาช่อนที่นำมาแปรรูป เก็บข้อมูลลักษณะ และเกรดปลาช่อนที่ขายในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบโปรแกรมสั่งซื้อเบื้องต้น

วันที่ 29 มีนาคม 62 เก็บข้อมูลด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งปลาช่อนกรณีการส่งออนไลน์ เก็บข้อมูลการรวมกลุ่มปลาช่อนในการจัดส่งปลาช่อนในกรณีการขายออนไลน์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : การขนส่งปลาต้องใช้การขนส่งที่เป็นบริษัทที่มีรถเป็นรถขนส่งแบบรักษาอุณหภูมิ ที่ตั้งของกลุ่มไม่มีบริษัทขนส่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงการขนส่งต้องไปในตัวอำเภอวิเศษชัยชาญ
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3390]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

วันที่ 23 เมษายน 2562 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นกับผู้พัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อศึกษาและกำหนดโครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้น

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเกษตรกรในด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ พื้นฐานความสามารถของการเข้าถึงข้อมูล

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ค่าใช้จ่ายการออกแบบโปรแกรมเบื้องต้นในด้านการออกแบบโครงสร้างโปรแกรม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : การขนส่งปลาสดต้องใช้การขนส่งที่เป็นบริษัทที่มีรถเป็นรถขนส่งแบบรักษาอุณหภูมิ ที่ตั้งของกลุ่มไม่มีบริษัทขนส่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงการขนส่งต้องไปในตัวอำเภอวิเศษชัยชาญ
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3630]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 11 -15 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ หัวหน้ากิจกรรมที่1  และทีมงานการสร้างต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการอนุบาลชำลูกปลาช่อนในกระชังบ่อดิน ในระบบปิด และการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในบ่อ อยู่ในช่วงเริมต้นของการดำเนินการ โดยได้เดินทางไปดูสถานที่จริง บ่อปลาของคุณจักรพันธ์ เพื่อเริ่มดำเนินการเตรียมบ่อ ตัดกก ปักหลักที่จะกางกระชังและการทำสะพานเดินเพื่อไปให้อาหารปลาระหว่างการทดลอง โดยการศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาทดลองเปรียบเทียบการอนุบาล 2 รูปแบบคือ การอนุบาลลูกปลาในกระชังและการอนุบาลแบบสร้างคอกล้อมด้วยตาข่ายฟ้าแต่พื้นด้านล่างเป็นดิน

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้ซื้อปลาจากน้ำใสฟาร์ม จำนวน 5000 ตัว นำปลามาปล่อยในกระชังขนาด 1x2 ตารางเมตร จำนวน 4 กระชัง ๆ ละ 500 ตัว  ปลาที่เหลือปล่อยในกระชังขนาด 2x4 ตารางเมตร ทำการสุ่มลูกปลามาชั่งน้ำหนักและวัดความยาว พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำภายในบ่อมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเริ่มให้อาหารในวันถัดมาเป็นต้นไป โดยชั่งน้ำหนักอาหารแยกแต่ละกระชังเก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้ต่อกระชัง

วันที่ 23 มีนาคม 2562 เก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้ต่อกระชัง  ชั่งอาหารเพื่อให้ในสัปดาห์ต่อไป  ลูกปลาแข็งแรงดีมาก ไม่พบการตายของลูกปลา

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้ต่อกระชัง  ชั่งอาหารเพื่อให้ในสัปดาห์ต่อไป  ปัญหาที่พบ กระชังใหญ่ที่ติดตั้งด้านในพบว่าปริมาณน้ำในบ่อลดลงมาก ต้องย้ายกระชังด่วนปริมาณน้ำลึกประมาณ 20 เซนติเมตร

วันที่ 1 เมษายน 2562  เลื่อนกระชังใหญ่ออกไปเนื่องจากปริมาณน้ำน้อยลงกว่าปกติ  สร้างสะพานเพื่อเดินไปให้อาหารใหม่เพิ่มอีกจุด

วันที่ 14 เมษายน 2562 เก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้ต่อกระชัง  ชั่งอาหารเพื่อให้ในสัปดาห์ต่อไป  ลูกปลาแข็งแรงดีมาก ไม่พบการตายของลูกปลา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมถ่ายองค์ความรู้สู่ชุมชน ในหัวข้อเรื่องการสร้างต้นแบบการอนุบาลชำลูกปลาช่อนในกระชังบ่อดิน ในระบบปิดและการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในบ่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการอนุบาลลูกปลาในกระชัง และการใช้ยาและสารเคมี และเทคนิคการใช้ ข้อควรระวัง (ความต้องการของเกษตรกร)

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นัดพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อน เพื่อเตรียมแผนของปีที่สอง ณ ห้องประชุมกลุ่มสหกรณ์ประมง และแปรรูปอ่างทอง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3631]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

 วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2562รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ หัวหน้าโครงการ และทีมงาน ได้เข้าไปปรึกษากับประธานกลุ่มสหกรณ์ นายจักรพันธ์ เชื้อขำ เพื่อกำหนดฟาร์มหรือผู้เลี้ยงปลาช่อน ที่จะเข้าไปลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลการเลี้ยงปลาช่อนโดยเฉพาะการจัดการด้านอาหาร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่ เข้าหาฟาร์มบ่อเลี้ยงปลาช่อนตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าของฟาร์มในงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในครั้งนี้  โดยเก็บข้อมูลจากฟาร์มหลัก 2 ฟาร์ม และฟาร์มข้างเคียง ตามความสะดวกของเกษตรกร อีก 2-3 ฟาร์ม

วันที่ 24 มีนาคม 2562 เริ่มเข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 1

วันที่ 1 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 2

วันที่ 8 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 3

วันที่ 10 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 4

วันที่ 11 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 5

วันที่ 15 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 6

วันที่ 18 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 7

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 8

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 9

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 10

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 11

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 12

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้แอพลีเคชั่นการจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (การประเมินอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลา และอัตราการให้อาหารที่เหมาะสมกับปลาภายในบ่อ) ณ ห้องประชุมกลุ่มสหกรณ์ประมง และแปรรูปอ่างทอง

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 13

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 14

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 15

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 16

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 17

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 18

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นัดพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อน เพื่อเตรียมแผนของปีที่สอง ณ ห้องประชุมกลุ่มสหกรณ์ประมง และแปรรูปอ่างทอง

วันที่ 5 กันยายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 19

วันที่ 19 กันยายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 20

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3634]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2562รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ หัวหน้าโครงการ และทีมงาน ได้เข้าไปปรึกษากับประธานกลุ่มสหกรณ์ นายจักรพันธ์ เชื้อขำ เพื่อขอคำแนะนำและเป็นผู้นำนักวิจัยลงพื้นที่เพื่อเข้าสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการข้อมูลภายในฟาร์ม เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินอัตราการเจริญเติบโต ผลผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนและการทำบัญชีฟาร์ม ว่ามีหลักปฏิบัติอย่างไรถูกต้องหรือไม่ เพื่อสร้างแนวทางที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีถูกต้องแม่นยำให้กับเกษตรกร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่ เข้าหาฟาร์มบ่อเลี้ยงปลาช่อนตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อพูดคุยกทำความเข้าใจกับเจ้าของฟาร์มในงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในครั้งนี้  โดยเก็บข้อมูลจากฟาร์มหลัก 2 ฟาร์ม และฟาร์มข้างเคียง ตามความสะดวกของเกษตรกร อีก 2-3 ฟาร์ม

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เริ่มเข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 2

วันที่ 9 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 3

วันที่ 19 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 4

วันที่ 27 เมษายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 5

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 6

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 7

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 8

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 9

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 10

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้แอพลีเคชั่นการจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (การประเมินอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลา และอัตราการให้อาหารที่เหมาะสมกับปลาภายในบ่อ) ณ ห้องประชุมกลุ่มสหกรณ์ประมง และแปรรูปอ่างทอง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 11

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 12

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 13

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 14

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นัดพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อน เพื่อเตรียมแผนของปีที่สอง ณ ห้องประชุมกลุ่มสหกรณ์ประมง และแปรรูปอ่างทอง

วันที่ 5 กันยายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 15

วันที่ 14 กันยายน 2562 เข้าไปเก็บข้อมูลครั้งที่ 16

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3635]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เดินทางเพื่อไปชี้แจงพบปะกับเกษตรกร  แนะนำการจัดทำโครงการตลาดออนไลน์เบื้องต้น 

วันที่ 15 มีนาคม 62เดินทางไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นของการเลี้ยงปลาช่อนกับกลุ่มเกษตรกร  เก็บข้อมูลปริมาณการเลี้ยง และลักษณะการเลี้ยง เพื่อพยากรณ์ปริมาณปลาที่จะสามารถขายได้ในแต่ละปี และช่วงเวลาในการขายในปัจจุบัน

วันที่ 20 มีนาคม 2562เก็บข้อมูลปริมาณปลาช่อนที่นำมาแปรรูป เก็บข้อมูลลักษณะ และเกรดปลาช่อนที่ขายในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบโปรแกรมสั่งซื้อเบื้องต้น

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เก็บข้อมูลด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งปลาช่อนกรณีการส่งออนไลน์ เก็บข้อมูลการรวมกลุ่มปลาช่อนในการจัดส่งปลาช่อนในกรณีการขายออนไลน์

วันที่ 23 เมษายน 2562 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นกับผู้พัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อศึกษาและกำหนดโครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้น

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเกษตรกรในด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ พื้นฐานความสามารถของการเข้าถึงข้อมูล

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ค่าใช้จ่ายการออกแบบโปรแกรมเบื้องต้นในด้านการออกแบบโครงสร้างโปรแกรม

5 กรกฎาคม 2562 ผู้จัดทำโครงการเดินทางไปกลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง  ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อปรึกษาหารือการใช้โปรแกรมเบื้องต้น และแนะนำโปรแกรมการขายออนไลน์เบื้องต้น ถึงลักษณะโปรแกรมการเข้าใช้ การแสดงผลของโปรแกรม

ค่าใช้จ่าย : 95,903
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
25631,095,600|359,600|359,600|ใช้หมด2020415172401.pdf20201021127441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3738]   วันที่รายงาน  [4/4/2563]

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้เลี้ยงปลาช่อนของกลุ่มสหกรณ์ประมง และแปรรูปอ่างทอง บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการในปีที่ 2 และเลือกบ่อที่จะดำเนินการเลี้ยงปลาช่อนในกระชังที่แขวนในบ่อดิน โดยในครั้งนี้ได้บ่อของ คุณจักรพันธ์ เชื้อขำ ที่อาสาร่วมดำเนินการกับโครงการ เป็นต้นแบบในการเลี้ยงปลาช่อนในกระชังที่แขวนในบ่อดิน ในครั้งนี้ 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ลงพื้นที่ เพื่อไปดูความเรียบร้อย ในการขุดปรับสภาพบ่อ ที่ทางคุณ จักรพันธ์ ได้เริ่มปรับสภาพบ่อเพื่อเตรียมความพร้อมกับการดำเนินงาน โดยในครั้งนี้ ทางคุณจักรพันธ์ได้จ้างรถแบคโฮล เข้ามาลอกต้นกกภายในบ่อ และขุดลอกปรับสภาพคันบ่อ ให้สะดวกต่อการทำงาน

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง ไปส่งกระชัง ท่อ อุปกรณ์ และเรือ ให้คุณจักรพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงปลา หลังจากนั้นคุณจักรพันธ์ ได้พาไปพบกับผู้เลี้ยงรายอื่นอีก 3 ราย ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกับทีมงานเรา เพื่อใช้เป็นแหล่งในการเก็บข้อมูลและเป็นต้นแบบในการศึกษาในครั้งนี้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3768]   วันที่รายงาน  [30/6/2563]

กิจกรรมที่ 1 โครงการสร้างต้นแบบพัฒนากระบวนการผลิตเลี้ยงปลาช่อน size ใหญ่ขนาด 1 กิโลกรัมในกระชังที่แขวนในบ่อดิน ที่มีการติดตั้งเครื่องตีน้ำภายในบ่อ                                        ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างต้นแบบและเก็บข้อมูลการเลี้ยงเพื่อให้ทางกลุ่มได้เห็นผลของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขณะนี้ได้เลี้ยงปลาไปแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 30-40 วันคาดว่าประมาณกลางเดือนสิงหาคม สามารถถ่ายทอดต้นแบบและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนในกระชังที่แขวนในบ่อดินที่มีการติดตั้งเครื่องตีน้ำภายในบ่อ ให้สมาชิกภายในกลุ่มได้เห็นผลที่ชัดเจน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นดังนี้

1.วันที่ 19-28 เมษายน 2563 ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมบ่อสร้างประกอบโครงกระชังจัดเตรียมแขวนกระชังภายในบ่อ และติดตั้งเครื่องให้อากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปล่อยปลาลงเลี้ยงปลา การศึกษาในครั้งนี้ได้สร้างต้นแบบการเลี้ยงปลาช่อนในกระชังที่แขวนในบ่อดิน ได้แขวนกระชังทั้งหมด  4กระชัง ซึ่งเป็นกระชังขนาด 5 x 10 X 1.5 เมตร โดยแต่ละกระชังจะปล่อยปลาขนาดต่างกัน คือ 200 ตัว/กก. 5 ตัว/กก., 4 ตัว/กก. และ 3 ตัว/กก. ตามลำดับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.วันที่ 2 พฤษภาคม  2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อเริ่มต้นปล่อยปลาขนาด 200 ตัว/กก. ลงเลี้ยงในกระชังที่ 4 จำนวน 600 ตัว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.วันที่ 4 พฤษภาคม  2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์วัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ
4.วันที่ 6 พฤษภาคม  2563 สุ่มชั่งน้ำหนักวัดความยาวปลาครั้งที่ 1 ของกระชังที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อเริ่มต้นปล่อยปลาขนาด 3 ตัว/กก., 4 ตัว/กก. และ 5 ตัว/กก. ลงเลี้ยงในกระชังที่ 1, 2 และ 3 จำนวนกระชังละ 600 ตัว ตามลำดับ
6.วันที่ 18 พฤษภาคม  2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์วัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ
7.วันที่ 19 พฤษภาคม  2563 สุ่มชั่งน้ำหนักวัดความยาวปลาครั้งที่ 2 ของกระชังที่ 4 และสุ่มชั่งวัดปลาครั้งที่ 1 ของกระชังที่ 1, 2 และ 3
8.วันที่ 1 มิถุนายน  2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์วัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ
9.วันที่ 2 มิถุนายน  2563 สุ่มชั่งน้ำหนักวัดความยาวปลาครั้งที่ 3 ของกระชังที่ 4 และสุ่มชั่งวัดปลาครั้งที่ 2 ของกระชังที่ 1, 2 และ 3
10.วันที่ 15 มิถุนายน  2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์วัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ
11.วันที่ 29 มิถุนายน  2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์วัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ
12.วันที่ 30 มิถุนายน  2563 สุ่มชั่งน้ำหนักวัดความยาวปลาครั้งที่ 4 ของกระชังที่ 4 และสุ่มชั่งวัดปลาครั้งที่ 3 ของกระชังที่ 1, 2 และ 3 
 

กิจกรรมที่ 2 โครงการสร้างต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ำภายในบ่อเลี้ยงปลาช่อน  การจัดการพื้นก้นบ่อเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                                   ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างต้นแบบและเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำและดิน จากบ่อการเลี้ยงปลาช่อน เพื่อให้ทางกลุ่มได้เห็นผลของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นดังนี้

1 บ่อ และบ่อรูปแบบเดิมอีก 2 บ่อ เพื่อให้ทางกลุ่มผู้เลี้ยงได้เห็นความแตกต่าง
2.วันที่ 5 พฤษภาคม  2563 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำและดินพื้นก้นบ่อแต่ละบ่อที่จะทำการศึกษาเพื่อมาศึกษาวัดค่าคุณภาพน้ำ และคุณภาพดินภายในบ่อ ก่อนที่จะนำผักตบชวาใส่ลงไปในบ่อสำหรับบ่อต้นแบบ
3.วันที่ 8 พฤษภาคม  2563 ได้เริ่มลงมือปฏิบัติการนำผักตบชวาใส่ลงไปในบ่อสำหรับบ่อต้นแบบ ตามจุดที่กำหนดไว้ภายในบ่อ 
4.วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์มเพื่อทำตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำและดินพื้นก้นบ่อแต่ละบ่อ
5.วันที่ 5 มิถุนายน  2563 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำและดินพื้นก้นบ่อแต่ละบ่อ
6.วันที่ 28 มิถุนายน  2563 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำและดินพื้นก้นบ่อแต่ละบ่อ
 
กิจกรรมที่ 3 โครงการสร้างต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบปลาช่อนระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชน
            สรุปลักษณะเบื้องต้นเครื่องอบปลาช่อนระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชน เป็นเครื่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งเป็น 2 ฝั่ง และมีระบบการทำงานอยู่ตรงกลาง เพื่อไม่ให้เครื่องอบมีขนาดสูงเกินไป และลักษณะเป็นถาดที่สามารถถอดเข้าออกได้ฝั่งละ 10 ถาดเพื่อให้สามารถกระจายลมร้อนได้ อย่างสม่ำเสมอ และถาดขนาด500 ×600×30 mm.ใช้ลวดตาข่ายstl ขนาดช่อง12×12mm.ดังรูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และได้นำสแตนเลสมาทำโครงเครื่องอบปลาช่อนระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชน ซึ่งสแตนเอลต้องมีการเจาะเพื่อทำรูระบายลมร้อน การปั๊มและพับสแตนเลสเพื่อทำการขึ้นรูปโครงเครื่องอบ ดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4 โครงการสร้างต้นแบบและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปปลาช่อน ประเภทปลาช่อนอบแห้งแดดเดียว และปลาช่อนร้าปลอดภัย และการพัฒนาฉลาก ตราสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาช่อน

1.วันที่ 15 พฤษภาคม  2563 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ วิธีการลงพื้นที่  การเก็บตัวอย่าง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การนัดหมาย และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ณ กลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง  ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.วันที่ 3 มิถุนายน  2563 ลงพื้นที่กลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง  ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นำปลาช่อนสดไปศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแดดเดียวในห้องปฏิบัติการ และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแดดเดียวจากกลุ่มเพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.วันที่ 4มิถุนายน  2563เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแดดเดียวเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพในห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 206,860
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3943]   วันที่รายงาน  [28/9/2563]

กิจกรรมที่ 1 โครงการสร้างต้นแบบพัฒนากระบวนการผลิตเลี้ยงปลาช่อน size ใหญ่ขนาด 1 กิโลกรัมในกระชังที่แขวนในบ่อดิน ที่มีการติดตั้งเครื่องตีน้ำภายในบ่อ
     วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์วัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์วัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ
     วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สุ่มชั่งน้ำหนักวัดความยาวปลาครั้งที่ 5 ของกระชังที่ 4 และสุ่มชั่งวัดปลาครั้งที่ 4 ของกระชังที่ 1, 2 และ 3
     วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์วัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ
     วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์วัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ
     วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
     วันที่ 10 สิงหาคม 2563 การตรวจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลจากสำนักงาน สป.อว.
     วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์วัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ
     วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สุ่มชั่งน้ำหนักวัดความยาวปลาครั้งที่ 6 ของกระชังที่ 4 และสุ่มชั่งวัดปลาครั้งที่ 3 ของกระชังที่ 1, 2 และ 3

   

        

กิจกรรมที่ 2โครงการสร้างต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ำภายในบ่อเลี้ยงปลาช่อน การจัดการพื้นก้นบ่อเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
     วันที่ 15 กรกฎาคม  2563 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำและดินพื้นก้นบ่อแต่ละบ่อ
     วันที่ 28 กรกฎาคม  2563 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำและดินพื้นก้นบ่อแต่ละบ่อ
     วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
     วันที่ 10 สิงหาคม 2563 การตรวจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลจากสำนักงาน สป.อว.
     วันที่ 19 สิงหาคม  2563 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำและดินพื้นก้นบ่อแต่ละบ่อ
     วันที่ 28 สิงหาคม  2563 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อทำตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำและดินพื้นก้นบ่อแต่ละบ่อ

      

      

กิจกรรมที่ 3โครงการสร้างต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบปลาช่อนระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชน
     กิจกรรมย่อยที่ 4ทดสอบและปรับปรุงเพื่อให้ได้เครื่องอบปลาช่อนแดดเดียวระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชน วันที่ 24 สิงหาคม 2563
          การทดสอบและปรับปรุงเครื่องอบปลาช่อนแดดเดียวระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชน เป็นการทดสอบก่อนการนำไปใช้จริงโดยหลักการของเครื่องมีดังนี้
          1. การไหลเวียนของลมในระบบจะเริ่มจากโบเวอร์ที่ส่งกำลังจากมอเตอร์ เพื่อกระจายลมร้อนให้มาที่ชั้นต่างๆ เพื่อให้ปลาได้รับความร้อนเท่าๆกัน โดยลมร้อนจากระบบปั๊มจะกระจายไปทางขอบด้านข้างของเครื่อง
และกระจายเข้าแต่ละชั้นของปลาในแต่ละถาด
          2. ลมร้อนที่ผ่านตัวเนื่อปลาในแต่ละชั้นจะนำพาความชื้นเข้าสู่ด้านในบริเวณขอบตู้ด้านกลางของเครื่องและไหลลงด้านล่างของเครื่อง
          3. ลมร้อนที่มีความชื้นจะเข้าสู่ด้านล่างของเครื่องผ่านคอยล์เย็นด้านล่างเพื่อดึงไปน้ำออกจากลมร้อนเพื่อให้ลมร้อนมีไอน้ำลดลงและผ่านเข้าสู่คอยล์ร้อนต่อไป
          4. ลมร้อนที่ผ่านคอยล์เย็นมาเบื้องต้นจะไหลผ่านคอยล์ร้อนที่มีระบบปั๊มความร้อนเพื่อให้ลมร้อนมีอุณหภูมิตามต้องการเพื่อไหลป้อนเข้าระบบต่อไป ซึ่งในระบบปั๊มความร้อนนี้ยังมีการเพิ่มความร้อนเข้าไปโดย
เพิ่มจากอากาศด้านนอกโดยการต่อคอลย์เย็นอีกชุดหนึ่งเพื่อให้สามารถเพิ่มความร้อนได้ดีขึ้นและสามารถใช้ลมเย็นให้เป็นประโยชน์กับความต้องการของชุมชนได้ เช่น ถ้าติดตั้งเครื่องอบไว้ในห้องแปรรูปจะสามารถ
ให้ความเย็นได้ประมาณ 25 -30 องศาเซลเซียส เพื่อให้ผู้แปรรูปได้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

          จากรูปพบว่ามีการนำความร้อนให้กับระบบปั๊มความร้อนเพิ่มเติมโดยการเพิ่มคอยล์เย็นด้านบนตัวเครื่องซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากลมเย็นได้คุ้มค่าตามความต้องการของชุมชนดังรูปต่อไป
แสดงเครื่องอบปลาช่อนแดดเดียวระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชน

กิจกรรมย่อยที่ 5ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบปลาช่อนระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชนและสรุปโครงการ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
          เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบปลาช่อนระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชน โดยการแนะนำและถ่ายทอดการใช้เครื่องอบปลาช่อนโดยการอบรมถ่ายทอดจะเป็นการอบรมที่เน้นกลุ่มชาวบ้านที่แปรรูปและกลุ่มผู้เลี้ยง เพื่อให้สามารถมาใช้เครื่องอบปลาช่อนได้อย่างปลอดภัย โดยมีหัวข้อการถ่ายทอดดังนี้
          1. ลักษณะเบื้องต้นของเครื่องอบปลาช่อนระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชนเป็นการถ่ายทอดเบื้องต้นในการออกแบบและโครงสร้างต่างๆ
          2. ถ่ายทอดการใช้เครื่องอบปลาช่อนระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชนอย่างถูกวิธี เช่น การตั้งค่าความร้อน การตั้งค่าระยะเวลาในการอบ เป็นต้น
          3. การดูแลรักษาเครื่องอบและความปลอดภัยในการใช้เครื่องอบปลาช่อนระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)สำหรับชุมชนดังรูป

        

กิจกรรมที่ 4โครงการสร้างต้นแบบและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปปลาช่อน ประเภทปลาช่อนอบแห้งแดดเดียว และการพัฒนาฉลาก ตราสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาช่อน
     วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลาช่อนแดดเดียวแก่กลุ่มเป้าหมาย
     วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบพัฒนาสินค้า ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานอาหารสู่ชุมชน

       

    

 

ค่าใช้จ่าย : 152,740
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|232,500|233,430|-9302021531425271.pdf2021123099231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4322]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

กิจกรรมที่ 1 โครงการการสร้างต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลาช่อน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
          ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างต้นแบบและเก็บข้อมูล เพื่อให้ทางกลุ่มได้เห็นผลของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขณะนี้ทางกลุ่มได้เริ่มลงปลาเลี้ยงในกระชังแล้ว ประมาณ 10 วัน ขณะนี้กำลังรอติดตั้งเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติที่ได้ให้ทางผู้ออกแบบให้ปรับเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งคาดว่าในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จะได้เริ่มติดตั้งเครื่องทดสอบการใช้งานทันที และคาดว่าประมาณกลางเดือนกันยายน 2564 สามารถถ่ายทอดต้นแบบและเทคโนโลยีการใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลาช่อน ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มได้เห็นผลที่ชัดเจน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นดังนี้

          1. วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมบ่อ เตรียมโครงกระชัง จัดเตรียมแขวนกระชังภายในบ่อ และติดตั้งเครื่องให้อากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปล่อยปลาลงเลี้ยงปลา การศึกษาในครั้งนี้ได้สร้างต้นแบบการเลี้ยงปลาช่อนในกระชังที่แขวนในบ่อดิน ได้แขวนกระชังทั้งหมด 4 กระชัง ซึ่งเป็นกระชังขนาด 5 x 10 X 1.5 เมตร โดยแต่ละกระชังจะปล่อยลูกปลาขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1,000 ตัวต่อกระชัง
          2. วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อเตรียมวางแผนกำหนดวันปล่อยปลาลงเลี้ยง และตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมบ่อ เตรียมกระชัง และเครื่องตีน้ำภายในบ่อของกลุ่ม
          3. วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อร่วมลงลูกปลาปล่อยเลี้ยงในกระชัง แต่วันนี้ยังไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติภายในบ่อ และเริ่มเก็บข้อมูลการเลี้ยง
                

ค่าใช้จ่าย : 21,800
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4323]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

กิจกรรมที่ 2 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนเพื่อประเมินตนเองให้ได้รับมาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
          ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานกับทางพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทางกลุ่มเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานในยุคปกติใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ทางกลุ่มได้เห็นผลของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นดังนี้
          1.วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่ประสานกับตัวแทนกลุ่ม เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้ทางกลุ่มได้เห็นความสำคัญของกระบวนการผลิตที่ผ่านมาตรฐาน GAP ที่ถูกต้อง และให้แต่ละคนสามารถประเมินบ่อ หรือฟาร์มของตนเองได้ ก่อนที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือกรมประมงมาตรวจสอบได้ โดยในครั้งนี้จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชั่นประเมินมาตรฐานบ่อ หรือฟาร์ม ให้เกษตรกรสามารถประเมินตนเองได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอมาตรฐาน GAP อีกครั้งหนึ่ง หรือใช้เพื่อควบคุมมาตรฐานภายในฟาร์มของตนเอง ให้ผ่านมาตรฐานGAP ได้อย่างต่อเนื่อง
          2.วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่ไปหากลุ่มสหกรณ์ประมงและแปรรูปอ่างทอง เพื่อตกลงวันกำหนดวันจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเบื้องต้น กำหนดวันที่จะทำการถ่ายทอดโดยคร่าว ๆ คือ ประมาณ กลางเดือนกรกฎาคม หรือต้นเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ต้องรอประเมินดูสถานการณ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการประกาศของจังหวัดในสถานการณ์โควิด อีกครั้งหนึ่ง โดยส่วนใหญ่เกษตรกรต้องการให้มาจัดอบรมแบบพบเห็นหน้ากัน เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ใช้การถ่ายทอดจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ไม่สะดวก
 

ค่าใช้จ่าย : 5,380
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4324]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

กิจกรรมที่ 3 โครงการการสร้างต้นแบบ และถ่ายทอดองค์ทอดความรู้ เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาช่อน เพื่อสร้างระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบถามการปฏิบัติของเกษตรกร การเก็บข้อมูลแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้เลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำในบ่อ พูดคุยกับเกษตรกรเพื่อกำหนดแนวทางและถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวทางการบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาช่อน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นดังนี้
          1.วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้โทรศัพท์ประสานกับเกษตรกรเรื่องขอลงพื้นที่กับเจ้าของบ่อ เพื่อขอเข้าไปเก็บตัวอย่างและพูดคุยกับเกษตรกร
          2.วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์ม ได้ลงพื้นที่ประสานกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา เพื่อทำตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อมาศึกษาวัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ และในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อกำหนดแนวทาง

   

   


 

ค่าใช้จ่าย : 5,550
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4325]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

กิจกรรมที่ 4 โครงการการสร้างต้นแบบ และถ่ายทอดองค์ทอดความรู้ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาช่อนประเภท น้ำพริก คุกกี้ ทองม้วน ปลาป่นชนิดผงและก้อนปลอดภัย การพัฒนาฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาช่อน
      1.วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ วิธีการลงพื้นที่ การเก็บตัวอย่าง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การนัดหมาย และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ณ กลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
      2.วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564 เริ่มปฏิบัติการ ทำการสาธิตกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาช่อน ประเภท น้ำพริก คุกกี้ ทองม้วน ปลาป่นชนิดผงและก้อนปลอดภัย การพัฒนาฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นต้นแบบและมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชนต่อไป โดยในครั้งนี้ได้ให้โอกาสกับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในกระบวนการผลิต เป็นผู้ช่วยการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์

        

          

      

      


 

ค่าใช้จ่าย : 19,720
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4326]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

กิจกรรมที่ 5 โครงการสร้างต้นแบบและถ่ายองค์ทอดความรู้ เทคโนโลยีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)ในกระบวนการผลิตปลาช่อน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาช่อน และเทคโนโลยีการสร้างโปรแกรมสั่งซื้อออนไลน์ การตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
     ขั้นตอนการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นดังนี้
     1. วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับและโปรแกรมสั่งซื้อออนไลน์เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันได้และเพื่อพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริงทั้งด้านกระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูป

    

     2. วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ติดต่อประสานงานกับนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อวางแผนการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของชุมชน โดยมีกรอบแนวความคิดของระบบข้อมูลในโปรแกรมระบบตรวจสอบย้อนกลับดังรูป

ค่าใช้จ่าย : 9,700
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4327]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

กิจกรรมที่ 6 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร และการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
     ขั้นตอนการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นดังนี้
            1.วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้นัดหมายกับทางกลุ่ม ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร และการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP
            2.วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ได้เริ่มจัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร พร้อมปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP เพื่อยกระดับกลุ่มให้ได้รับมาตรฐาน GMP

    

   

   

ค่าใช้จ่าย : 6,700
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4550]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

กิจกรรมที่ 1 โครงการการสร้างต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลาช่อน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

- วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อเก็บข้อมูลการเลี้ยง แต่วันนี้ยังไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติภายในบ่อ
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อติดตั้งเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติภายในบ่อ
- วันที่ 10, 15, 18, 22, 29 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อติดตามผล เก็บข้อมูลการเลี้ยง ในการติดตั้งเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติภายในบ่อ
- วันที่ 12 และ 26 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อติดตามผล เก็บข้อมูลการเลี้ยง ในการติดตั้งเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติภายในบ่อ
- วันที่ 23 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เพื่อติดตามผล เก็บข้อมูลการเลี้ยง ในการติดตั้งเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติภายในบ่อ

 

ค่าใช้จ่าย : 56,250
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4551]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

กิจกรรมที่ 2 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนเพื่อประเมินตนเองให้ได้รับมาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
     ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานกับทางพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทางกลุ่มเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานในยุคปกติใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ทางกลุ่มได้เห็นผลของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นดังนี้
     1.วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่ประสานกับตัวแทนกลุ่ม เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้ทางกลุ่มได้เห็นความสำคัญของกระบวนการผลิตที่ผ่านมาตรฐาน GAP ที่ถูกต้อง และให้แต่ละคนสามารถประเมินบ่อ หรือฟาร์มของตนเองได้ ก่อนที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือกรมประมงมาตรวจสอบได้ โดยในครั้งนี้จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชั่นประเมินมาตรฐานบ่อ หรือฟาร์ม ให้เกษตรกรสามารถประเมินตนเองได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอมาตรฐาน GAP อีกครั้งหนึ่ง หรือใช้เพื่อควบคุมมาตรฐานภายในฟาร์มของตนเอง ให้ผ่านมาตรฐานGAP ได้อย่างต่อเนื่อง
     2.วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่ไปหากลุ่มสหกรณ์ประมงและแปรรูปอ่างทอง เพื่อตกลงวันกำหนดวันจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเบื้องต้น กำหนดวันที่จะทำการถ่ายทอดโดยคร่าว ๆ คือ ประมาณ กลางเดือนกรกฎาคม หรือต้นเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ต้องรอประเมินดูสถานการณ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการประกาศของจังหวัดในสถานการณ์โควิด อีกครั้งหนึ่ง โดยส่วนใหญ่เกษตรกรต้องการให้มาจัดอบรมแบบพบเห็นหน้ากัน เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ใช้การถ่ายทอดจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ไม่สะดวก (ช่วงเดือนสิงหาคม จัดไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด ระบาดหนัก ทางจังหวัดประกาศห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มทุกกรณี ต้องเลื่อนการอบรมยังไม่มีกำหนด) คาดว่าจะสามารถจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม 2564


 

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4552]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

กิจกรรมที่ 3 โครงการการสร้างต้นแบบ และถ่ายทอดองค์ทอดความรู้ เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาช่อน เพื่อสร้างระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
      ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบถามการปฏิบัติของเกษตรกร การเก็บข้อมูลแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้เลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำในบ่อ พูดคุยกับเกษตรกรเพื่อกำหนดแนวทางและถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวทางการบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาช่อน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นดังนี้
     1.วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้โทรศัพท์ประสานกับเกษตรกรเรื่องขอลงพื้นที่กับเจ้าของบ่อ เพื่อขอเข้าไปเก็บตัวอย่างและพูดคุยกับเกษตรกร
     2. วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์ม ได้ลงพื้นที่ประสานกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา เพื่อทำตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อมาศึกษาวัดค่าคุณภาพน้ำภายในบ่อ และในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อกำหนดแนวทาง
     3. วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง น้ำภายในบ่อ และในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อทำตรวจวิเคราะห์
     4. วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ไปฟาร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง น้ำภายในบ่อ และในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อทำตรวจวิเคราะห์
     5. วันที่ 24 กันยายน 2564 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเลี้ยงปลาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฟังจำนวน 12 ราย


         

         

   

ค่าใช้จ่าย : 13,950
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4553]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

กิจกรรมที่ 4 โครงการการสร้างต้นแบบ และถ่ายทอดองค์ทอดความรู้ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาช่อนประเภท น้ำพริก คุกกี้ ทองม้วน ปลาป่นชนิดผงและก้อนปลอดภัย การพัฒนาฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาช่อน
     1.วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ วิธีการลงพื้นที่ การเก็บตัวอย่าง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การนัดหมาย และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ณ กลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
     2.วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564 เริ่มปฏิบัติการ ทำการสาธิตกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาช่อน ประเภท น้ำพริก คุกกี้ ทองม้วน ปลาป่นชนิดผงและก้อนปลอดภัย การพัฒนาฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นต้นแบบและมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชนต่อไป โดยในครั้งนี้ได้ให้โอกาสกับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในกระบวนการผลิต เป็นผู้ช่วยการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

ค่าใช้จ่าย : 15,100
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4554]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

กิจกรรมที่ 5 โครงการสร้างต้นแบบและถ่ายองค์ทอดความรู้ เทคโนโลยีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)ในกระบวนการผลิตปลาช่อน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาช่อน และเทคโนโลยีการสร้างโปรแกรมสั่งซื้อออนไลน์ การตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
      ขั้นตอนการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นดังนี้
      1. วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับและโปรแกรมสั่งซื้อออนไลน์เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันได้และเพื่อพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริงทั้งด้านกระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูป

 

     2. วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ติดต่อประสานงานกับนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อวางแผนการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของชุมชน โดยมีกรอบแนวความคิดของระบบข้อมูลในโปรแกรมระบบตรวจสอบย้อนกลับดังรูป

      3. วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการเตรียมความพร้อมได้ประสานกับกลุ่มโดยต้องการการคลี่คลายจากสถานการณ์โควิดก่อน แต่ทางกลุ่มพร้อมที่จะได้รับการถายทอดเทคโนโลยีช่วงประมาณเดือนตุลาคม แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ 10 คน และจัดในเวลาที่ต่างกันเพื่อป้องกันและรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งทดสอบโปรแกรมเพื่อให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4555]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

กิจกรรมที่ 6 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร และการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
     ขั้นตอนการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นดังนี้
     1.วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้นัดหมายกับทางกลุ่ม ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร และการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP
     2.วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ได้เริ่มจัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร พร้อมปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP เพื่อยกระดับกลุ่มให้ได้รับมาตรฐาน GMP

                     

ค่าใช้จ่าย : 8,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=4666]   วันที่รายงาน  [30/12/2564]

กิจกรรมที่ 6 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร และการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
          1. วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร พร้อมปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP เพื่อยกระดับกลุ่มให้ได้รับมาตรฐาน GMP ครั้งที่ 2
          2. วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารเพื่อยื่นขอการรับรองร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
          3. วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลครั้งที่ 2 ในการประเมินสถานที่ผลิตอาหารเพื่อยื่นขอการรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP และสรุปผลการพัฒนา ณ กลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 

ค่าใช้จ่าย : 65,280
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง abee_sunnee@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates