หมู่บ้านอนุรักษ์พืชพื้นเมืองเชิงท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

บ้านคลองวัว หมู่ที่ 5

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|220,000|220,000|ใช้หมด20192201639131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3621]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

คณะทำงานโครงการได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดและแนวทางโครงการแก่เกษตรกรในกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับฟังความคิดเห็น ในการประชุมหมู่บ้านประจำเดือน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 24 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองวัว โดยผุ้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ และตื่นตัวกับการที่ได้ทราบว่าพันธุ์พืชที่ตนเองมีนั้นสามารถสร้างรายได้เพิ่ม

 

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3622]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

คณะดำเนินโครงการได้จัดการอบรม เรื่อง การขยายพันธุืพืชโดยไม่ใช้เพศ โดยได้เชิญ อ. วันชาติ นิตัพันธ์ นักวิชาการจากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มาให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการขยายพันธุ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 41 คน จากการดำเนินงาน เกษตรกรได้เข้าใจถึงวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำไปใช้ขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นของตนเอง

 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 41
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3627]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

คณะทำงานดำเนินการแนะนำพันธุ์พืชพื้นเมืองในชุมชนที่น่าสนใจและสามารถนำไปสร้างรายได้ พร้อมทั้งสสอบถามพันธุ์พืชที่น่าสนใจที่ชาวบ้านมี เช่น มะม่วงพันธุ์อ้ายฮวบ ลิ้นจี่พันธุ์โบราณ 7 พันธุ์ ชมพู่มะเหมี่ยวผลเล็ก ฯ โดยดำเนินงานในวันที่ 8 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 36 คน

 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 36
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3628]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

คณะทำงานได้จัดประชุมเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจ ในวันที่ 13 พ.ค. ุ62 จากการขอความร่วมมือให้เกษตรกรกลับไปสำรวจจากการประชุ่มในครั้งที่ผ่านมา (8 เม.ย. 2562) ซึ่งสามาารถรวบรวมพันธุ์พืชได้ประมาณ 120 พันธุ์ โดยได้มีการนัดหมายลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง

 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3629]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 7 มิ.ย. 2562 คณะดำเนินโครงการได้จัดอบรมให้ความรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชและความรู้ด้านพันธุ์พืช ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ทางโครงการได้จัดหามาให้ปลูก เพื่อขยายพันธุ์และสร้างรายได้ต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมกระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิทธิดาฯ อีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3632]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 7 ก.ค. 62 ทางโครงการได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช โดยเฉพาะการป้องกันและกำจัดแมลงวันทอง พร้อมกับขอพื้นที่ตัวแทนเกษตรกรเพื่อเป็นแปลงรวบรวมพันธุ์พืช และติดตั้งป้ายโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3636]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ทางโครงการได้สนับสนุนพันธุ์พืช  ใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ มากกว่า 20 ชนิด ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่เกษตรกร จำนวน 40 ชุด และวัสดุอุปกรณืสำหรับแปลงรสบรวมพันธุ์พืช

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3638]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

คณะทำงานได้ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้่านการติดต่อกัยตัวแทนเกษตรกร การร่วมกิจกรรมประชุมประจำเดือนกับเกษตรกร โดยปัจจุบันได้มีการรวบกลุ่มลูกหลานเกษตรกรมนพื้นที่ เพื่อดำดชเนินการสำรวจพันธุ์ไม้ เก็บข้อมูล และถ่ายรูป เพื่อทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ชุมบชน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการต่อเนื่องต่อไปแม้จะหมดระยะเวลาโครงการ 

ค่าใช้จ่าย : 34,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง k.jaturat@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates