หมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่

บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562360,000|280,000|280,000|ใช้หมด2019220166291.pdf20191111143581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3106]   วันที่รายงาน  [1/4/2562]

ประสานงานหัวหน้ากลุ่ม นัดสมาชิกประชุมชี้แจงโครงการและคัดเลือกคณะกรรมการ จัดทำโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสมุนไพรบ้านทุ่งแค้ว และสำรวจแปลงปลูกพืชสมุนไพรของสมาชิก ประสานงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ร่วมกิจกรรมการรับรองมาตรฐานการเกษตร GAP ทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชนและสำนักงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30000
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3107]   วันที่รายงาน  [1/4/2562]

จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง กระบวนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อรับรองมาตรฐาน สมาชิกรวมอบรม 50 คน ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ให้ความรู้่เรื่อง หลักการ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติแปลงปลูก และการขอรับรองมาตรฐาน GAP สมาชิกมีความสนใจและเตรียมตัวเพื่อยืนขอรับรองมาตรฐานแปลปลูกพืชผักและสมุนไพร

จากขั้นตอนของการทำเนินโครงการนี้สมาชิกมีการตื่นตนเห็นคุณค่าของพืชท้องถิ่นว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด การมีใบรับรองมาตรฐานการปลูกจะนำไปสู่กระบวนการแปรรูปสมุนไพรอื่นๆ ได้มากขึ้นและขยายระบบตลาดได้กว้างยื่นขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30000
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3108]   วันที่รายงาน  [1/4/2562]

การศึกษาดูงานจากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จบ้านหนองสุวรรณ ซึ่งคุณสุพิน เป็นสมาชิกที่ ปลูกพืชสมุนไพร แปลงได้รับมาตรฐาน GAP แล้ว และรับซื้อสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าโดยการทำสมุนไพรอบแห้ง ผลิตภัณฑ์ ชา ลูกประคบ ยาหมอ สมุนไพรสกัด ยาดม

กิจกรรมนี้ทำให้สมาชิกกลุ่มสมุนไพรบ้านทุ่งแค้ว ได้เห็นระบบตลาดที่กว้างขึ้น นำวิธีการเพิ่มมูลค่าและการบวนการจัดการแปลงปลูกพืชสมุนไพร และกระบวนการจัดการกลุ่ม ได้สร้างเครือข่ายและระบบตลาดด้วยกัน

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20000
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3317]   วันที่รายงาน  [1/7/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

จัดประชุมสมาชิกกลุ่มวางแผนการผลิตพืชสมุนไพร ที่วัดทุ่งแค้ว สมาชิกเริ่มต้นจากพืชที่มีในท้องถิ่นก่อน เช่น ไพล ตะไคร้ ขมิ้น ผักเซียงดา กระเจี๊ยบ และสมาชิกยังคงปลูกพืชผักซึ่งเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ตามฤดูกาล

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : --
แนวทางแก้ไข : --
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3318]   วันที่รายงาน  [1/7/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปลูกพืชสมุนไพร การเตรียมดิน ปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตปุ๋ยใช้เอง การดูแล การกำจัดศัตรูพืช ณ วัดทุ่งแค้ว

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3319]   วันที่รายงาน  [1/7/2562]

ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพืชสมุนไพรของสมาชิกกลุ่ม พบปัญหาเรื่องระบบน้ำ บางแปลง เจอพายุฝนถูกทำลาย ร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหา ซ่อมแซมโรงเรือน

ค่าใช้จ่าย : 7,500
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3320]   วันที่รายงาน  [1/7/2562]

สมาชิกร่วมกับประธานกลุ่ม ผลัดวันกันมาช่วยกันสร้างแปลงสาธิตและโรงเรือนเพาะชำ เพื่อใช้เป็นที่ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ได้ชำกิ่งผักเซียงดา 2000 กิ่ง แบ่งหัวพันธุ์ขมิ้น ไพล ขิง เก็บเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง ขยายพันธุ์ข่า ตะไคร้ (พันธุ์ขาวเกษตร) ทำน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ร่วมกัน

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3439]   วันที่รายงาน  [17/9/2562]

กิจกรรมการตรวจเยียมติดตามการปลูกพืชสมุนไพร จำนวนสามาชิก 50 ราย พบว่าสมาชิกมีการปลูกพืชสมุนไพรหลายชนิด ส่วนมาก เป็นตะไคร้ ตะไคร้หอม ขมินชัน ข่า ไพร ซึ่งสมาชิกสามารถเก็บท่อนพันธุ์ และแบ่งปันกันในหมู่บ้าน และจากต่างหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ปลูกน้อย เช่น ขมิ้นชัน แนวทางการแก้ไขปัญหาคณะผู้ดำเนินโครงการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นพันแดงสยาม มาให้เพื่อใช้ขยายพันธุ์

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3440]   วันที่รายงาน  [17/9/2562]

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การปลูกพืชหัว ขมิ้น ไพร พร้อมรับพันธุ์พืชสมุนไพร

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3441]   วันที่รายงาน  [17/9/2562]

จัดกิจกรรมอบรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -กลุ่มไม่มีโรงอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์
แนวทางแก้ไข : -ประสานสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3442]   วันที่รายงาน  [17/9/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3443]   วันที่รายงาน  [17/9/2562]

กิจกรรมทำข้อมูลฐานแปลงปลูกพืชสมุนไพรของสมาชิก

ค่าใช้จ่าย : 12,500
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3444]   วันที่รายงาน  [17/9/2562]

ประชุมสมาชิก

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=3485]   วันที่รายงาน  [28/9/2562]

จัดทำรายงานผลการดำเนินโครการฉบับสมบูรณ์แล้ว

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563300,000|232,800|232,800|ใช้หมด20204221343431.pdf202010271124361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3680]   วันที่รายงาน  [27/3/2563]

- ประสานงานผู้นำชุมชน ณ บ้านทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

วางแผนการดำเนินงานโครงการ ได้ แผนการดำเนินงาน ไปสู่เป้าหมายของโครงการ

- สำรวจการปลูกพืชสมุนไพรของชุมชน บันทึกข้อมูลจำนวน ชนิด

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3724]   วันที่รายงาน  [3/4/2563]

สำรวจแปลงปลูกพืชสมุนไพรของสมาชิกกลุ่ม

เก็บเกี่ยวผลผลิตกระเจียบแดง

ขมิ้นชัน

ค่าใช้จ่าย : 1,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3754]   วันที่รายงาน  [25/5/2563]

จากสภาพปัญหาที่พบเมื่อการดำเนินเมื่อปี 1 ของโครงหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พบว่า ชาวบ้านไม่มีโรงอบแห้งสมุนไพร ส่งผลให้สมุนไพรที่ตากแห้งเกิดเชื้อราและไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งปริมาณการแปรรูปแต่ละครั้งได้น้อย ผู้ดำเนินโครงการจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม ประสานงาน ศูนย์พลังงานทดแทน Eco Product Center and Energy Smart Electronic Systems Center ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี หัวหน้าศูนย์พลังงานทดแทน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ประธานกลุ่มสมุนไพรบ้านทุ่งแค้ว ทำหนังสือถึงคณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อของสนับสนุนโครงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ต่อจากนั้นคณะกรรมการกลุ่มได้ติดตามและรอการอนุมัติ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุน โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร ประสานงาน ผ่านศูนย์พลังงานทดแทน ภายใต้โครงการ การบริหารจัดการเศษวัสดุจากการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาหมอกควัน พร้อมการควบคุมสภาพอากาศ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน/ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เริ่มวางแผนการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
3. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เริ่มก่อสร้าง โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร ในพื้นที่ นายพิทักษ์พงษ์ วงศ์ราษฎร์ ที่อยู่ 322/2 บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนอม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170 โทรศัพท์ 095-4518005 ซึ่งเป็น ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร ของกลุ่ม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี หัวหน้าศูนย์พลังงานทดแทน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส หัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การมีส่วนร่วมของชุมชนสมาชิกกลุ่มสมุนไพรบ้านทุ่งแค้ว จำนวน 20 คน เปลี่ยนเวณกันมาช่วยสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมการก่อสร้างดำเนินเสร็จแล้ว 70% และดำเนินการต่อไป
 

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3758]   วันที่รายงาน  [24/6/2563]

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 สมาชิกกลุ่มโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “หมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา” จำนวน 30 คน ไปศึกษาดูงาน เรื่องการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรไทยและการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายการปลูกพืชที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. เข้าศึกษาดูงานแปลงปลูกพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ ที่ “พลับพลึงฟาร์ม” กลุ่มเกษตรบ้านไผ่งาม ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วิทยากรโดย คุณศุภลักษณ์ สุวรรณ หรือ ‘พี่พลับพลึง’ เจ้าของฟาร์มต้นแบบเกษตรอินทรีย์ PGS ที่ทำเกษตรอินทรีย์มานานกว่า 15 ปี และสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง จากการจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ในท้องถิ่น และส่งให้กับ Lemon Farm เลมอนฟาร์ม สมาชิกได้ศึกษาวิธีการปลูก การเตรียมดิน การผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เองในฟาร์ม และการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งสมาชิกได้สร้างเครือข่ายร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืชผักสมุนไพร
2. ดูงานเรื่องการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรไทย การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ดูงานการปลูกพืชสมุนไพร กระบวนการแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ และระบบการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี สมาชิกได้องค์ความรู้และได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น เกิดการประชุมร่วมกันเพื่อค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนรุ่นก่อนเคยใช้พืชมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน และยารักษาโรค เช่น ใบหมี่ ใบรางจืด ปลาไหลเผือก เป็นต้น สมาชิกได้สร้างเครือข่ายร่วมกันในการเป็นต้นแบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3823]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปพืชสมุนไพร โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านลานนา” ณ โรงงานนำร่องอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สมาชิกเข้าร่วม 30 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ องค์ความรู้ ดังนี้ 1. เรื่อง “การแปรรูปสมุนไพรจากขิง” วิทยากรประกอบด้วย อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ นางสาวอังคณา ชมภูมิ่ง และนางสาวบังอร ปินนะ สมาชิกได้รับความรู้และทักษะการแปรรูปขิง เป็นผลิตภัณฑ์ “ขิงหยี๋” ขิงอบน้ำผึ้ง และ“ลูกอมขิง” 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปสมุนไพรจากผักเชียงดา” วิทยากร ประกอบด้วย นายอนุกูล จันทร์แก้ว และ นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่ม: น้ำตะไคร้ สะระแหน่ และอัญชัน” วิทยากรประกอบด้วย อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส นางสุรัลชนา มะโนเนือง และนางสาวบังอร ปินนะ พร้อมด้วยนักศึกษา ในการอบรมครั้งนี้ เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปเพิ่มมูลค่าสมุนไพรชนิดอื่นได้ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชนได้ 4. การศึกษาดูงานแปลปลูกพืชสมุนไพรในแปลสาธิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้ศึกษาการปรับปรุปบำรุงดิน การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อการควบคุมโรคพืช การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3824]   วันที่รายงาน  [7/4/2563]

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ดูงานการปลูกพืชสมุนไพร กระบวนการแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ และระบบการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

 

 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3885]   วันที่รายงาน  [26/7/2563]

แพทย์แผนไทย
สมาชิกจำนวน 30 คน ได้ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง พืชสมุนไพรต้นไหนก็เป็นยา จาก คุณหมอชาลี ขวัญเมือง นายแพทย์แผนไทย ประจำจังหวัดแพร่ ทำให้สมาชิกได้รู้ถึงคุณค่าและวิธีการนำส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรใช้และสามารถพัฒนาต่อ อีกทั้งระบบตลาดและการรับซื้อสมุนไพรบ้างชนิด เช่น ใบรางจืด เพชรสังฆาต ไพล ขมิ้น ตะบองเพรช ขิง ดีงูหว้า ดีปลี เป็นต้น
ส่งผลทำให้สมาชิกตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น มีการสะสมพืชสมุนไพรในชุมชน และทำการขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มมากขึ้น
 

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3886]   วันที่รายงาน  [26/7/2563]

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
จากการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พบปัญหาเรื่องสมุนไพรเกิดเชื้อรา ซึ่งที่ผ่านมากใช้วิธีตากสมุนไพรโดยตากแดด กลางแจ้ง ส่งผลทำให้ความชื้นเกิดขึ้นอีกทั้งในช่วงฤดูฝนก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ คณะผู้ดำเนินโครงการจึงขอรับการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร จากศูนย์พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นายปริญญา เทียมแสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว และคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ร่วมกิจกรรมการรับมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านให้กับสมาชิกจำนวน 30 คน นำเอาสมุนไพรจากแปลงของตนเองมาอบแห้ง วิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้โรงอบและการควบคุมความชื้น ระยะเวลาการอบของสมุนไพรแต่ละชนิด เครื่องมือวัดความชื้น เป็นต้น
ผลจากการใช้เทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังานแสงอาทิตย์ ทำให้ชาวบ้านสนใจที่จะปลูกสมุนไพรเป็นอาชีพ อีกทั้งหน่วยงานในพื้นที่ อบต. พร้อมที่สนับสนุนแหล่งทุนเพื่อทำธุรกิจของกลุ่มในการรับซื้อสมุนไพรจากสมาชิก และร่วมกับผลิตสมุนไพรอบแห้งที่มีคุณภาพ และนำสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ในขั้นตอนต่อไปเป็นการพัฒนาฐานบรรจุภัณฑ์ของสมุนไพรอบแห้ง ซึ่งมีส่วนสำคัญมากในระบบตลาดเป็นการความคุมความสะอาดและความชื้นส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3887]   วันที่รายงาน  [28/7/2563]

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตไบโอชาร์จากเศษวัสดุทางการเกษตร
ในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรนั้น หลักสำคัญอยู่ที่ดินซึ่งเกษตรกรส่วนมากจะใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตทำให้ต้นทุนเพิ่มและส่งผลระยะยาวต่อสภาพดิน จึงนำเอาเทคโนโลยีง่ายๆ ในการผลิตเตาเพื่อเผ่าถ่านไบโอชาร์ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการกักเก็บน้ำในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในอาคารให้มีความสามารถในการเก็บน้ำได้นาน จะได้ประหยัดและไม่ต้องให้น้ำบ่อย ๆ อีกทั้งการทำถ่านไบโอชาร์ยังมีช่วยให้เกษตรกรใช้เศษวัสดุที่เหลือจากการทำการเกษตรมาเผ่าใช้เป็นพลังงานได้ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ และสามารถพัฒนาทำถ่านไบโอชาร์ จากผลไม้ ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดต่อไป วิทยาการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี มีจำนวนผู้ร่วม 30 คน สมาชิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเผาถ่านใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มได้ในครัวเรือนได้ ช่วยลดรายจ่ายเพื่อรายได้ และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
 

 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3994]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง หลักการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองและน้ำหมักชีวภาพ
ปุ๋ยหมักยังคงเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่เกษตรกรควรสามารถทำเองได้ จากสภาพพื้นที่ของตำบลทุ่งแค้ว มีเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือจำนวนมาก เช่น ฟางขาว ซังข้าวโพด ซึ่งเกษตรมักจะเผาทิ้ง ส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การนำวัสดุเหลือเหล่านี้มาทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิธีการที่ง่ายและสามารถทำให้พื้นที่แปลงเกษตรได้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้ มีผู้ร่วม จำนวน 35 คน ช่วยกันทำกองปุ๋ยไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ และช่วยกันทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในแปลง สมาชิกสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้ ซึ่งจะมีการติดตามผลต่อไป วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส และนายกล้าณรงค์ ข่วงบุญ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 8,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3996]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

ชื่อกิจกรรม: การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา ปี 2563
ผลการดำเนินงาน: สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกกลุ่มและร่วมกันพัฒนา
เมื่อวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทราวการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศูนย์ประสานงาน สป.อว.ภาค 1 ภาคเหนือตอนบน นำโดย อาจารย์วิชัย ภูริปัญญวานิช ประธาน น.ส.เดือนเพ็ญ อาจไธสง นายปรเมษธ์ สีเขียวแก่ น.ส.อลิตา ไชยมงคล น.ส.วรัญตรี คำฟั่น และนายกิตติชัย เอกตะ คณะกรรมการ ได้เข้าเยี่ยมตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
สถานที่ : สำนักงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมุนไพรบ้านริมยม ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
กิจกรรมการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส หัวหน้าโครงการ ได้นำเสนอภาพรวมและการดำเนินงานของโครงการ นายพิทักษ์พงษ์ วงศ์ราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มปลูกพืชสมุนไพร และนางลัดดา วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มแปรรูปสมุนไพร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม อบต.ทุ่งแค้ว และคณะกรรมการได้สอบถามและเยี่ยมชมกิจการและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และได้แลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกเพื่อการพัฒนากิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อเป้าหมายของการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน
ผลการของกิจกรรม : สมาชิกมีความเข้าใจในดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น เกิดความรัก ภาคภูมิใจกับทรัพยากรท้องถิ่น พึงพอใจในการดำเนินโครงการเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านทุ่งแค้ว ต่อไป
อาจารย์วิชัย ภูริปัญญวานิช ประธาน น.ส.เดือนเพ็ญ อาจไธสง นายปรเมษธ์ สีเขียวแก่ น.ส.อลิตา ไชยมงคล น.ส.วรัญตรี คำฟั่น และนายกิตติชัย เอกตะ
 

อาจารย์วิชัย ภูริปัญญวานิช ประธาน  น.ส.เดือนเพ็ญ อาจไธสง นายปรเมษธ์ สีเขียวแก่ น.ส.อลิตา ไชยมงคล น.ส.วรัญตรี คำฟั่น และนายกิตติชัย เอกตะชื่อกิจกรรม: การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน สมุนไพรบ้านริมยม


 

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3999]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

กิจกรรมเดือนกันยายน 2563 สำรวจแปลงปลูกพืชสมุนไพร วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและทำระบบ GPS แปลงปลูกพืชสมุนไพร และรับทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก ทั้งหมด 30 แปลง พบว่า ส่วนมากการปลูกพืชมีความหลากหลายชนิด เช่น ขมิ้น ไพล ดอกอัญชัน ข่า ตะไคร้หอม ขิง ในการสำรวจ ได้จัดทำรายละเอียดของแปลงปลูก ขนาดพื้นที่ และการจัดการแปลงปลูก พบว่าสมาชิกส่วนมากมีการทำปุ๋ยหมักใช้เองในแปลงและจัดการโรคแมลงด้วยหางไหลและนำหมักชีวภาพ ไม่มีโรคระบาดมาก มีการเก็บสมุนไพร ส่งไปอบทุกวัน

ค่าใช้จ่าย : 2,800
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=4190]   วันที่รายงาน  [22/10/2563]

ข้อมูลใบสมัคร แบบประเมิน และการติดตามผล ของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารแนบ...

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564300,000|220,000|220,000|ใช้หมด2021511940291.pdf2021101192851.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4218]   วันที่รายงาน  [21/3/2564]

กุมภาพันธ์ 2564

ประสานงานชุมชน กลุ่มสมาชิกโครงการหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

เยียมชมแปลงสมุนไพร 20 ราย และติดตามการจัดการหลังการเก็บเกียวขมิ้นพันธุ์แดงสยาม ตรวจโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

พบว่า เกษตรกร มีการปลูกพืชสมุนไพรหมุนเวียนในแปลงปลูก และเก็บส่งให้กลุ่มแปรรูปอย่างสม่ำเสมอ แต่มีปัญหาเรื่องโรคแมลง

แนะนำให้ใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นแรง คันน้ำแล้วฉีดพ่นในช่วงเย็น เช่นแมลงหวีขาว ด้วงหมัดผัก

ในการจัดการหลังการเก็บเกียวขมิ้นพบว่าขมิ้นที่ปลูกในปีแรกหวัจะเล็กกว่า แนะนำให้เก็บไว้เป็นท่อนพันธุ์เพื่อขยายต่อไป ให้เพาะเหง้า

ในตะกล้าด้วยทรายก่อนนำไปปลูกในแปลง

ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส

ผู้รายงาน

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5000
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4475]   วันที่รายงาน  [23/9/2564]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร

จากสภาพปัญหาที่พบเมื่อการดำเนินเมื่อปี 1 ของโครงหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พบว่า ชาวบ้านไม่มีโรงอบแห้งสมุนไพร ส่งผลให้สมุนไพรที่ตากแห้งเกิดเชื้อราและไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งปริมาณการแปรรูปแต่ละครั้งได้น้อย ผู้ดำเนินโครงการจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม ประสานงาน ศูนย์พลังงานทดแทน Eco Product Center and Energy Smart Electronic Systems Center ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี หัวหน้าศูนย์พลังงานทดแทน ตามขั้นตอนดังนี้

1. ประธานกลุ่มสมุนไพรบ้านทุ่งแค้ว ทำหนังสือถึงคณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่       เฉลิมพระเกียรติ เพื่อของสนับสนุนโครงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ต่อจากนั้นคณะกรรมการกลุ่มได้ติดตามและรอการอนุมัติ

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุน โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร ประสานงาน ผ่านศูนย์พลังงานทดแทน ภายใต้โครงการ การบริหารจัดการเศษวัสดุจากการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาหมอกควัน พร้อมการควบคุมสภาพอากาศ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน/ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เริ่มวางแผนการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

3. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เริ่มก่อสร้าง โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร ในพื้นที่ นายพิทักษ์พงษ์ วงศ์ราษฎร์ ที่อยู่ 322/2 บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนอม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170 โทรศัพท์ 095-4518005 ซึ่งเป็น ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร ของกลุ่ม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี หัวหน้าศูนย์พลังงานทดแทน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส หัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การมีส่วนร่วมของชุมชนสมาชิกกลุ่มสมุนไพรบ้านทุ่งแค้ว จำนวน 20 คน เปลี่ยนเวรกันมาช่วยสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

เทคโนโลยีหลักโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

การใช้อบแห้งสมุนไพรด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

การเตรียมวัสถุดิบเข้าอบในโรงอบแห้งพลังแสงอาทิตย์

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4477]   วันที่รายงาน  [23/9/2564]

กิจกรรมการศึกษาดูงาน

การประสานงานกับนายแพทย์แผนไทย ประจำจังหวัดแพร่ คุณหมอชาลี ขวัญเมือง ในเรื่องการพัฒนาพืชสมุนไพรร่วมกันในทางยารักษาโรค ทางกลุ่มได้ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจน และจะแปรรูปเป็นสมุนไพรรักษาโรค ซึ่งทางการค้า จะต้องมีการรับรองจากแพทย์แผนไทยก่อนถึงจะสามารถจำหน่ายได้

ผู้นำกลุ่มประสานนายแพทย์แผนไทย คุณหมอชาลี ขวัญเมือง เพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรด้านยารักษาโรค

 

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4478]   วันที่รายงาน  [23/9/2564]

กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

          การปลูกพืชสมุนไพรของกลุ่มสมาชิก ในปีที่ 3 มุ่งเน้นชนิดพืชที่ตลาดรองรับ เช่น ขิง ขมิ้นชัน ไพร ดอกอัญชัน ตะไคร้ ข่า กระเจี๊ยบแดง ฟ้าทะลายโจน และกระชาย เป็นต้น ซึ่งสมาชิกทำการปลูกในพื้นที่สวนของตนเอง แล้วนำมาจำหน่ายให้กลุ่มแปรรูป การให้ความรู้เรื่องแปลปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรือน การปรับปรุปบำรุงดิน การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อการควบคุมโรคพืช และการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ซึ่งต่อมาสมาชิกได้กันปลูกพืชสมุนไพรโดยวิธีการ “ลงแขก” กันภายชุมชน

การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจน

กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในแปลงสัก

การขยายพันธุ์พืช

แปลงปลูกขิง ของสมาชิกมีการลงแขกกันในการทำงาน “เอาแรงกัน”

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4499]   วันที่รายงาน  [25/9/2564]

การแปรรูปฟ้าทะลายโจน

          การผลิตสมุนไพรทางด้านยารักษาโรค ซี่งเริ่มจากกระบวนการปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว นำมาหั่น เข้าตากในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทำการบด และบรรจุแคปซูล

ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของตลาดในช่วง Covid-19

แปลงเพาะกล้าฟ้าทะลายโจน

การเก็บเกี่ยวและรับซื้อจากสมาชิกกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร

สมาชิกนำพืชสมุนไพรมาจำหน่ายให้กับกลุ่มแปรรูป

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

 

ฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูล

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4502]   วันที่รายงาน  [26/9/2564]

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปพืชสมุนไพร

เมื่อวันพุธ ที่ 11 มิถุนายน 2564จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปพืชสมุนไพร โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านลานนา” ณ ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรบ้านริมยม ซึ่งเป็นของกลุ่มแปรรูปสมุนไพร สมาชิกเข้าร่วม 30 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ ดังนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปสมุนไพรจากกระชาย” วิทยากรประกอบด้วย อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ   เพ็ญจำรัส  อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ นางสาวอังคณา ชมภูมิ่ง และนางสาวบังอร ปินนะ  สมาชิกได้รับความรู้และทักษะการแปรรูปขิง เป็นผลิตภัณฑ์ “กระชายหยี๋” “น้ำกระชาย” 

          ในการอบรมครั้งนี้ เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปเพิ่มมูลค่าสมุนไพรชนิดอื่นได้ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชนได้

การเตรียมวัตถุดิบเพื่อแปรรูป

สมาชิกกลุ่มร่วมกันปฏิบัติงานแปรรูปสมุนไพร

การบดกระชายก่อนนำไปสกัดน้ำ

การต้มน้ำกระชาย

ขั้นตอนการปั้นกระชายหยี๋

การอบกระชายหยี๋

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กระชายหยี๋ น้ำกระชาย ขิงอบน้ำผึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4503]   วันที่รายงาน  [26/9/2564]

ประสานผู้นำกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร เรื่องการวางแผนการปลูก และการปรับแผนการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID

พบว่า สมุนไพรที่ตลาดต้องการคือ ขิง กระชาย ฟ้าทะลายโจร กลุ่มนำมาแปลรูปเป็นขิงอบน้ำผึ้ง ขิงหยี๋ และฟ้าทลายโจรอบแห้ง ขาย ผ่าน Thailandpostmart.com

ซึ่งสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจในการปลูกสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น มีแผนจะขยายการปลูกฟ้าทะลายโจรมากขึ้น เพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ ฟ้าทะลายโจรผง โดยการอบแห้งด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนำมาบด บรรจุ จำหน่าย ระบบออนไลน์

 

 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4504]   วันที่รายงาน  [26/9/2564]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

          การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง อย. แล้ว ได้แก่ สมุนไพรชงดื่ม ตะไคร์ ขิง ข่า และดอกคำฝอย ในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการขอ


 

มอบน้ำกระชายและผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองม่วงไข่

ค่าใช้จ่าย : 1,500
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4514]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

กิจกรรมการใข้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบสมุนไพร

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 4เมตร สามารถใช้ตากสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรได้หลากหลาย ซึ่งจากการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พบปัญหาเรื่องสมุนไพรเกิดเชื้อรา ซึ่งที่ผ่านมากใช้วิธีตากสมุนไพรโดยตากแดด กลางแจ้ง ส่งผลทำให้ความชื้นเกิดขึ้นอีกทั้งในช่วงฤดูฝนก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ คณะผู้ดำเนินโครงการจึงขอรับการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4เมตร จากศูนย์พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ      วันที่ 24กรกฎาคม 2563ได้รับเกียรติจาก นายปริญญา เทียมแสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว และคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ร่วมกิจกรรมการรับมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านให้กับสมาชิกจำนวน 30คน นำเอาสมุนไพรจากแปลงของตนเองมาอบแห้ง วิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้โรงอบและการควบคุมความชื้น ระยะเวลาการอบของสมุนไพรแต่ละชนิด เครื่องมือวัดความชื้น เป็นต้น

          ผลจากการใช้เทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังานแสงอาทิตย์ ทำให้ชาวบ้านสนใจที่จะปลูกสมุนไพรเป็นอาชีพ อีกทั้งหน่วยงานในพื้นที่ อบต. พร้อมที่สนับสนุนแหล่งทุนเพื่อทำธุรกิจของกลุ่มในการรับซื้อสมุนไพรจากสมาชิก และร่วมกับผลิตสมุนไพรอบแห้งที่มีคุณภาพ และนำสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ในขั้นตอนต่อไปเป็นการพัฒนาฐานบรรจุภัณฑ์ของสมุนไพรอบแห้ง ซึ่งมีส่วนสำคัญมากในระบบตลาดเป็นการความคุมความสะอาดและความชื้นส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการเก็บข้อมูลด้วยระบบ Google Form

ขมิ้น ดอกอัญชัน กระชาย ข่า ไพล ตะใคร้ กระเจี๊ยบแดง รางจืด ฟ้าทะลายโจน ใบเตย มะกรูด ผักเซียงดา

 

 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4515]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

ผลิตภัณฑ์ของโครงการหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

          จากการดำเนินงานโครงการมา 3 ปี สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันพัฒนาตั้งแต่กระบวนการปลูกพืชสมุนไพร การดูแล การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความโด่ดเด่น และสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4516]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

การพัฒนาระบบตลาด ซึ่งเป็นหัวใจของกลุ่มวิสาหกิจที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและการคงอยู่ของกลุ่ม ในกระบวนการพัฒนาได้ปรับไปตามสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การแก้ปัญหาเรื่อง การเกิดเชื้อรา ขนาดของผลิตภัณฑ์ ชิ้นที่ตัด ซึ่งปรับตามความต้องการของลูกค้า ระบบตลาดมีทั้งตลาดภายในจังหวัดแพร่ ตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ มุ่งเน้นการนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ดีที่สุด

          1) ตลาดภายในจังหวัด มีดังนี้

วันจันทร์          ตลาดหน้า ธกส. สาขาแพร่

วันอังคาร         โรงพยาบาลแพร่

วันพุธ              ตลาดเทศบาล(เช้า)   บ่าย สนาม อบจ.แพร่

วันพฤหัส          โรงพยาบาลแพร่

วันศุกร์            ตลาดธกส.แพร่(เช้า)   บ่าย หน้า ร.ร.ทุ่งโฮ้ง

วันอาทิตย์         กาดเมกฮิมคือ เทศบาลเมืองแพร่

     2) ระบบตลาดออนไลน์

          ขายสินค้าผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยThailandpostmart.comเว็บไซต์ของกลุ่ม สมุนไพรบ้านริมยม กลุ่มธัญผลฟาร์ม Tiktok เพจ Instagram และ Facebook ของกลุ่ม ซึ่งในยุคของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19ทางกลุ่มได้มีรายได้ส่วนมากจากการขายออนไลน์  

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4517]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

12 การพัฒนากลุ่มวิสาหากิจ

          การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจของสมาชิก สมุนไพรบ้านริมยม มีกระบวนการในการพัฒนาเป็นระบบโดยใช้ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จนได้รับรางวัลการพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของผู้นำกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และหน่วยงานที่สนับสนุน ได้แก่ สำนักงานพานิชย์จังหวัดแพร่ สำนักงานจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานหอการค้าจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจเ-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น ในส่วนของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจนั้น ได้มีการนำเอาตัวอย่างการพัฒนาจากกลุ่มชีววิถีบ้านน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน มาเป็นแบบอย่างซึ่งได้ไปศึกษาดูงานเมื่อปีก่อน กิจกรรมของปีนี้เน้นเรื่องการทำระบบบัญชีการเงินของกลุ่ม และการแบ่งผลประโยชน์ให้ชัดเจน จึงส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร นำไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนต่อไป

นางลัดดา วงศ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลดีเด่นเครือข่ายแรงจังหวัดแพร่ 

นายพิทักพงษ์ วงค์ราช ได้รับรางวัลบุคคลแรงงานนอกระบบดีเด่น ระดับจังหวัด

กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรบ้านริมยมได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว “สมุนไพรแพร่”

สมาชิกกลุ่มร่วมกิจกรรมการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=4518]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

การพัฒนาสมาชิกให้สามารถเป็นวิทยากรท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หมู่บ้านอื่นๆ

รายชื่อวิทยากรท้องถิ่น

1นายพักษ์พงษ์ วงศ์ราษฎร์        วิทยากร การผลิตพืช, มาตรฐานการผลิตพืช

2นางคำมวล วงศ์ราษฎร์           วิทยากร การผลิตพืช, สารชีวภัณฑ์

3นางประนอม เที่ยงเอม            วิทยากร การผลิตพืช

4นางจันทร์ ฤทธิ์ศร                 วิทยากร การผลิตพืช

5นางสีวน ปิ่นแก้ว                   วิทยากร การผลิตพืช

6นางลัดดา วงศ์สวัสดิ์               วิทยากร การแปรรูป

7นางสุรีรัตน์ วงศ์สถาน             วิทยากร การแปรรูป

8นางประนอม กิติสาร              วิทยากร การแปรรูป

9นายสมชาย กันวิลัน               ปราชญ์ สมุนไพร

10นายจำรัส คำป้อ                 ปราชญ์ สมุนไพร

11นายเทียน เครือลิต              ปราชญ์ สมุนไพร

12 นางดฤณิตรี เจริญยิ่ง           ปราชญ์ สมุนไพร

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=4519]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

การตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา โดยระบบออนไลน์

 

สถานที่ : สำนักงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์: สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกกลุ่มและร่วมกันพัฒนา

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2564คณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทราวการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศูนย์ประสานงาน สป.อว.ภาค 1ภาคเหนือตอนบน นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวง นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ น.ส.เดือนเพ็ญ อาจไธสง และคณะกรรมการ ได้ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา ในระบบออนไลน์

          กิจกรรมการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส หัวหน้าโครงการ ได้นำเสนอภาพรวมและการดำเนินงานของโครงการ นายพิทักษ์พงษ์ วงศ์ราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มปลูกพืชสมุนไพร และคณะกรรมการได้สอบถามและเยี่ยมชมกิจการและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และได้แลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกเพื่อการพัฒนากิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อเป้าหมายของการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

ผลการของกิจกรรม : สมาชิกมีความเข้าใจในดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น เกิดความรัก ภาคภูมิใจกับทรัพยากรท้องถิ่น พึงพอใจในการดำเนินโครงการเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านทุ่งแค้ว ต่อไป

การเตรียมนิทรรศการผลิตภัณฑ์โครงการหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา ในการประเมินผลโครงการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส หัวหน้าโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

ผู้นำกลุ่มร่วมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ

สมาชิกเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ

ค่าใช้จ่าย : 500
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง k.phongkaranyaphat@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates