หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 3

ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562250,000|210,000|210,000|ใช้หมด20192201454191.pdf20191024119221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3126]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

กลุ่มสละบ้านในกอย อำเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง

 

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์061-2307593และกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ

 

ระยะเวลา

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561ถึง 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3127]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

จากการดำเนินกิจกรรมและวิธีดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 1ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่กำหนดการประชุมร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม   ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโดยได้ลงไปพื้นที่เพื่อดำเนินการเรื่องโรงเรือน

 • ได้เข้าไปดำเนินการเรื่องการพัฒนาโรงเรือนเพื่อการขอมาตรฐาน อย.
 • เตรียมการเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสละ เช่น สละ อบแห้ง สละลอยแก้ว แยมสละ ในเดือนเมษายน 2562
ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3128]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

จะจัดให้มีกิจกรรมอบรมเรื่องมาตรฐาน GMP และ อย เพื่อให้ทางผู้ประกอบของกลุ่มสละ สามารถเอาไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดของผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3394]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

จากการดำเนินกิจกรรมและวิธีดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 1ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่กำหนดการประชุมร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม   ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโดยได้ลงไปพื้นที่เพื่อดำเนินการเรื่องโรงเรือน

 • ได้เข้าไปดำเนินการเรื่องการพัฒนาโรงเรือนเพื่อการขอมาตรฐาน อย.
 • เตรียมการเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสละ เช่น สละ อบแห้ง สละลอยแก้ว แยมสละ ในเดือนเมษายน 2562
 • ต้องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เน้นกระบวนการผลิตและกระบวนการส่งออกในตลาดชั้นนำในอนาคต
 • พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น คือ สละลอยแก้ว สละอบแห้ง และแยมสละ
 • อบรมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์สละอบแห้ง โดยใช้โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์
ค่าใช้จ่าย : 55,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3453]   วันที่รายงาน  [22/9/2562]

 

 • ได้เข้าไปดำเนินการเรื่องการพัฒนาโรงเรือนเพื่อการขอมาตรฐาน อย.
 • พัฒนาปรับปรุงระบบมาตรฐานโรงเรือนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  
 • เตรียมการเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสละ เช่น สละอบแห้ง สละลอยแก้ว แยมสละ และจะเน้นเรื่องกระบวนการปลูกให้มีการขยายเครือข่ายให้เพิ่มขึ้นเพื่อจะนำผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3454]   วันที่รายงาน  [22/9/2562]

จากการดำเนินกิจกรรมและวิธีดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 1ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่กำหนดการประชุมร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม   ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโดยได้ลงไปพื้นที่เพื่อดำเนินการเรื่องโรงเรือน

 • พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คือ สละลอยแก้ว สละอบแห้ง และสละน้ำปลาหวาน
 • อบรมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์สละอบแห้ง โดยใช้โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์
 • พัฒนาเรื่องรูปแบบการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น
 • การอบรมเรื่องมาตรฐาน GMP เพื่อให้ทางกลุ่มผู้ประกอบการได้เข้าใจในระบบมากขึ้น
ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563250,000|225,000|280,000|-55,000202041092421.pdf2020929929251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3712]   วันที่รายงาน  [1/4/2563]

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มสละบ้านในกอย อำเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง

 

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์061-2307593และกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ

 

ระยะเวลา

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

 

ผลการดำเนินงาน

 

จากการดำเนินกิจกรรมและวิธีดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 2ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่กำหนดการประชุมร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม   ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโดยได้ลงไปชี้แจงโครงการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการ  

 • ต้องการขอมาตรฐาน อย
 • พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสละ เช่น เบเกอรี่จากสละ  เป็นต้น 
 • ต้องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

 

 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3814]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มสละบ้านในกอย อำเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง

 

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์061-2307593และกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ

 

ระยะเวลา

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่าย

   55000บาท

 

ผลการดำเนินงาน

 

จากการดำเนินกิจกรรมและวิธีดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 2ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่กำหนดการประชุมร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม   ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโดยได้ลงไปชี้แจงโครงการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการ  

 • ต้องการขอมาตรฐาน อย  ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสละ เช่น เบเกอรี่จากสละ  เป็นต้น 
 • ต้องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
 • พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อยอดมาจากสละ ลอยแก้ว สละน้ำปลาหวาน โดยมีการนำมาสกัดเป็นผงชงจากสละ  มะละกอ และกล้วย ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีตลอดฤดูกาลในท้องถิ่น

 

ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

แนวทางการแก้ไข  ไม่มี

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 55,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3815]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มสละบ้านในกอย อำเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง

 

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์061-2307593และกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ

 

ระยะเวลา

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่าย

   55000บาท

 

ผลการดำเนินงาน

 

จากการดำเนินกิจกรรมและวิธีดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 2ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่กำหนดการประชุมร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม   ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโดยได้ลงไปชี้แจงโครงการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการ  

 • ต้องการขอมาตรฐาน อย  ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสละ เช่น เบเกอรี่จากสละ  เป็นต้น 
 • ต้องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
 • พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อยอดมาจากสละ ลอยแก้ว สละน้ำปลาหวาน โดยมีการนำมาสกัดเป็นผงชงจากสละ  มะละกอ และกล้วย ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีตลอดฤดูกาลในท้องถิ่น

 

ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

แนวทางการแก้ไข  ไม่มี

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 55,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3928]   วันที่รายงาน  [26/9/2563]

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มสละบ้านในกอย อำเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง

 

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์061-2307593และกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ

 

ระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

 • บทสรุปของเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด

เทคโนโลยีการแปรรูป (หลัก)

เทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หลัก)

เทคโนโลยีการพัฒนาสูตรการแปรรูปสละตกเกรดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (หลัก)

การศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป การศึกษาด้านแผนธุรกิจ (หลัก)

แนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้อื่นๆ ในท้องถิ่น (รอง)

กิจกรรมลงพื้นที่จัดอบรมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 ผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ก

 

ผลิตภัณฑ์คุกกี้สอดไส้แยมสละ

 

ผลิตภัณฑ์โดนัทเคลือบหน้าแยมสละ

ระบบโรงเรือนที่มีการพัฒนาและดำเนินการขอ มาตรฐาน อย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มีกาารพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

รูปแบบของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เพื่อการตากผลิตภัณฑ์จากสละ

คู่มือการทำงานของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ทำการวิจัยและการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ผ่านมาให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง ก่อนที่จะนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ดังนี้

 • ออกแบบโรงอบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่า ติดตั้งอุปกรณ์วัดต่างๆ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โดยต่อพ่วงเข้ากับ Data Logger และอุปกรณ์วัดความเร็วลมที่ตำแหน่งต่างๆ
 • ทำการเก็บข้อมูลการอบสละอบแห้ง จำนวน 1รอบการอบ ในการอบแต่ละครั้งใช้จำนวน 10-15 กิโลกรัม โดยเริ่มตั้งแต่การนำสละอบแห้งที่ได้เตรียมไว้สำหรับตากเข้าตู้จนกระทั่งออกจากตู้
 • ทำการวิเคราะห์ความชื้นเริ่มต้นและความชื้นขั้นสุดท้าย
 • ทำการศึกษาตัวแปรที่มีผลในการตากแห้งเพื่อนำไปปรับปรุงโรงอบแห้งให้มีสภาวะที่เหมาะสม
 • ทำการปรับปรุงตู้ให้มีสภาวะที่เหมาะสม
 • ทำการเก็บข้อมูลซ้ำเพื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้ก่อนทำการปรับปรุง
 • คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอด

ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ  ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 56 คน คือ ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ ข้อมูลวัดความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ได้แก่ การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงาน และให้ข้อมูล การดูแล และการทำงานอย่างมีขั้นตอนฯลฯ คิดเป็นร้อยละ84.29อยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจในการให้บริการฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 81.79อยู่ในระดับมากที่สุด  สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ สถานที่จัดอบรม อาหาร เครื่องโสต เอกสารอบรมฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 82.86อยู่ในระดับมากดังแสดงในตารางที่ 3.3

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร การประเมินจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 56คน ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ หรือ ใช้ในชีวิตประจำวัน คิดเป็นร้อยละ 84.64ระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 82.50อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของวิทยากร ทางด้านความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน คิดเป็นร้อยละ 79.64อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านระยะเวลาการอบรม คิดเป็นร้อยละ 77.86อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านช่วงเวลาการอบรม วัน/เดือน/ฤดูที่อบรมคิดเป็นร้อยละ 78.21อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป คิดเป็นร้อยละ  78.93 อยู่ในระดับปานกลาง  ผู้รับการถ่ายทอดฯนำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100 จากผู้เข้าอบรมจำนวน 56 ท่าน  ดังแสดงในตารางที่ 3.3

          ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ในระดับดี โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.05โดย ด้านที่มีร้อยละความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) ส่วนด้านที่มีร้อยละความพึงพอใจน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการบริการ ฯลฯ) ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ  ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงเพื่อการแปรรูปผลผลิตจากสละมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ทั้งหมด 56 เห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ได้ทุกคน

รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น คือ 5357 ต่อคน ต่อเดือน 

 • วิธีการถ่ายทอด : การอบรมสัมมนา โดยการบรรยายและสาธิต ระยะเวลาในการฝึกอบรมและสาธิต

 1-2 วัน/ครั้ง ตามแผนกิจกรรมในโครงการฯ  ซึ่งอยู่กับความต้องการของผู้เข้าอบรม และติดตามผลการดำเนินงานอีก 1-2 ครั้ง โดยใช้แบบติดตามหลังการถ่ายทอด รวมถึงการเข้าชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสละให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

- การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสละ

- การแนะนำเครื่องมือสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสละที่เพียงพอต่อกำลังการผลิต

- การพัฒนาโรงเรือนและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 

 • สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด
  • ภาพนิ่ง  ประกอบการบรรยาย
  • เอกสารเผยแพร่  ซีดี
  • อุปกรณ์/ชุดสาธิต
ค่าใช้จ่าย : 165,000
จำนวนผู้รับบริการ : 56
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564|218,400|218,400|ใช้หมด2021823113391.pdf20211230164921.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4222]   วันที่รายงาน  [2/4/2564]
 • พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มสละบ้านในกอย อำเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง

 • กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์061-2307593และกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ

 • ระยะเวลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึง 30 กันยายน 2564

 • ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

จากการดำเนินกิจกรรมและวิธีดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่กำหนดการประชุมร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม   ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโดยได้ลงไปชี้แจงโครงการดังกล่าวแล้ว หลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการ  (งบประมาณจะจัดสรรในปี 2565) แต่จะทำการรายงานแผนงานไปก่อนในเบื้องต้น  

 • จัดฝึกอบรมด้านการตลาดให้กับกลุ่มพร้อมด้วยการทำแผนธุรกิจให้กับชุมชนกลุ่มสละฯ
 • กิจกรรมจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเครือข่ายโดยวิทยากรท้องถิ่น
 • การอบรมเรื่องมาตรฐานต่างๆ เช่น ฮาลาล GMP
 • กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ให้กับชุมชน
ค่าใช้จ่าย : 3,500
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4293]   วันที่รายงาน  [2/7/2564]

กลุ่มสละบ้านในกอย อำเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง

ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์061-2307593และกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ

ระยะเวลา

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึง 30 กันยายน 2564   

ผลการดำเนินงาน

 

จากการดำเนินกิจกรรมและวิธีดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 3ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่กำหนดการประชุมร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม   ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงโดยได้ลงไปชี้แจงโครงการดังกล่าวแล้ว หลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการ  

 • จัดฝึกอบรมด้านการตลาดให้กับกลุ่มพร้อมด้วยการทำแผนธุรกิจให้กับชุมชนกลุ่มสละฯ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 • กิจกรรมจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเครือข่ายโดยวิทยากรท้องถิ่น  (เดือนกรกฎาคม 2564)
 • การอบรมเรื่องมาตรฐานต่างๆ เช่น ฮาลาล GMP(วางแผนเดือนสิงหาคม 2564)
 • กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ให้กับชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค  การลงพื้นที่ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจจะไม่มีความคล่องตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

แนวทางการแก้ไข  เน้นการจัดอบรมแบบเว้นระยะห่าง ในบางกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 214,900
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4588]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

อยู่ระหว่างการขยายโครงการ 

 

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มสละบ้านในกอย อำเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง

 

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์061-2307593และกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ

 

ระยะเวลา

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึง 30 ธันวาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19ทำให้การดำเนินการเชิงพื้นที่เป็นไปด้วยความอยากลำบาก

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4655]   วันที่รายงาน  [28/12/2564]

1. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และสรุปแผนการดำเนินงานด้านการขอมาตรฐาน อย 

2. การพัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของสละ 

3. ปรับปรุงเรื่องแผนการตลาดของกลุ่มชุมชน 

4. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง tjuntachote@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates