หมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา

หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562400,000|300,000|301,479|-1,47920192131128351.pdf201910311348581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3226]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]
วันที่ 27 มีนาคม 2562
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
ได้วางแผนและปรึกษาร่วมกับผู้นำชุมชน  เพื่อหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และความพร้อมในการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานในพื้นที่
ผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
1. นายสว่าง  กิตติเลิศ     เป็นตัวแทนกำนันตำบลผาบ่อง (นายอมร  ศรีตระกูล)
2. นางแพรวา  จันทร์โอภาส      เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (นายอภิสิทธิ์  จันทร์โอพาส)
3. นางพรรณี  โรจน์มณีบรรพต   เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (นายอภิสิทธิ์  จันทร์โอพาส)
4. นายกุศล  สุปันโย     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊
5. นายขจรเดช  พิมพ์พิไล     หัวหน้าโครงการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
6. นางสาวอริสา  เตจาคำ     เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ
โดยเนื้อหาในการประชุม มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯ การดำเนินโครงการฯ สิ่งที่ทางผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมให้ และสิ่งที่ขอให้ทาง อบต.ช่วยสนับสนุน และจัดเตรียม เช่น สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ช่วงระยะเวลาในการนัดประชุมกับชุมชน สิ่งต่างๆในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอด เพื่อทางผู้รับผิดชอบโครงการจะเข้ามาดำเนินการกิจกรรมต่อไป รวมถึงปรึกษาถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีเสวนาโดยทีมที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชนและเพื่อการมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการสำหรับเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดในระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อจะได้ให้ที่ปรึกษานำข้อมูลที่ได้ไปปรับกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสม ตรงความต้องการของคนในชุมชนและบริบทโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ดำเนินการโครงการ เบื้องต้นได้มีการกำหนดการประชุมจัดเวทีเสวนาโดยทีมที่ปรึกษาร่วมกับชุมชนในช่วงปลายเดือนเมษายน 2562
ภาพที่ 1 วางแผนและปรึกษาร่วมกับผู้นำชุมชน
 
ภาพที่ 1 วางแผนและปรึกษาร่วมกับผู้นำชุมชน
 
วันที่ 28 มีนาคม 2562
ณ ที่ทำการกลุ่มการเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าปุ๊
ได้นัดประชุมกับประธานกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ นางนวลละออ  วงศ์ศักดิ์ศรี ประธานกลุ่มการเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าปุ๊ โดยเนื้อหาในการประชุม เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯ การดำเนินโครงการฯ สิ่งที่ทางผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมให้ และสิ่งที่ขอให้ทางประธานกลุ่มช่วยสนับสนุน และจัดเตรียม เช่น สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สิ่งต่างๆในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอด เพื่อทางผู้รับผิดชอบโครงการจะเข้ามาดำเนินการกิจกรรมต่อไป
 ภาพที่ 2 วางแผนและปรึกษาร่วมกับประธานกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ
 
ภาพที่ 2 วางแผนและปรึกษาร่วมกับประธานกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3561]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 17กันยายน 2562ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการคงคุณภาพและคุณลักษณะของวัตถุดิบ เทคโนโลยีการลดการสูญเสียและการเก็บรักษาวัตถุดิบตลอดปี เทคโนโลยีการประกันความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการอบรมเชิงปฺฏิบัติการโดยให้ฝึกการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ในการทดสอบหาความชื้น ความหวาน และความเค็มในวัตถุดิบเบื้องต้น ก่อนที่จะทำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้สามารถตรวจรับวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะและคุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังฝึกให้ผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่างๆ โดยเฉพาะการจดบันทึก การจัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ และสามารถใช้ประกอบการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่มีความสนใจต่อไป

การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)

การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3577]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 17กันยายน 2562ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการคงคุณภาพและคุณลักษณะของวัตถุดิบ เทคโนโลยีการลดการสูญเสียและการเก็บรักษาวัตถุดิบตลอดปี เทคโนโลยีการประกันความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการอบรมเชิงปฺฏิบัติการโดยให้ฝึกการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ในการทดสอบหาความชื้น ความหวาน และความเค็มในวัตถุดิบเบื้องต้น ก่อนที่จะทำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้สามารถตรวจรับวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะและคุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังฝึกให้ผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่างๆ โดยเฉพาะการจดบันทึก การจัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ และสามารถใช้ประกอบการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่มีความสนใจต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 23,170
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3578]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 17กันยายน 2562ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการคงคุณภาพและคุณลักษณะของวัตถุดิบ เทคโนโลยีการลดการสูญเสียและการเก็บรักษาวัตถุดิบตลอดปี เทคโนโลยีการประกันความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการอบรมเชิงปฺฏิบัติการโดยให้ฝึกการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ในการทดสอบหาความชื้น ความหวาน และความเค็มในวัตถุดิบเบื้องต้น ก่อนที่จะทำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้สามารถตรวจรับวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะและคุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังฝึกให้ผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่างๆ โดยเฉพาะการจดบันทึก การจัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ และสามารถใช้ประกอบการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่มีความสนใจต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 11,590
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3579]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 24กรกฏาคม 2562ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวพอง และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่ง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยีในการพองข้าว โดยใช้เทคนิคควบคุมความดัน เทคโนโลยีกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่งทั้งสูตรต้นแบบ สูตรที่ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ และสูตรที่ผู้รับการถ่ายทอดทดลองประยุกต์ขึ้นมาใหม่ โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติ ทั้งการชั่งวัตถุดิบต่างๆก่อนที่จะนำมาแปรรูป การวัดอุณหภูมิ และเวลาขณะปฏิบัติการในช่วงต่างๆ การจดบันทึกน้ำหนักวัตถุดิบที่ชั่งก่อนจะทำการแปรรูป คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาในแต่ละสูตร น้ำหนักผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นและจำนวนชิ้น รวมถึงการบรรจุในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ โดยเฉพาะการจดบันทึก การจัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ และสามารถนำมาประกอบใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่มีความสนใจต่อไป

การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวพองการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวพอง

ภาพ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวพอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่ง (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์)การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่ง (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์)

ภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่ง (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์)

ค่าใช้จ่าย : 25,200
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3580]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 24กรกฏาคม 2562ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวพอง และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่ง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยีในการพองข้าว โดยใช้เทคนิคควบคุมความดัน เทคโนโลยีกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่งทั้งสูตรต้นแบบ สูตรที่ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ และสูตรที่ผู้รับการถ่ายทอดทดลองประยุกต์ขึ้นมาใหม่ โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติ ทั้งการชั่งวัตถุดิบต่างๆก่อนที่จะนำมาแปรรูป การวัดอุณหภูมิ และเวลาขณะปฏิบัติการในช่วงต่างๆ การจดบันทึกน้ำหนักวัตถุดิบที่ชั่งก่อนจะทำการแปรรูป คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาในแต่ละสูตร น้ำหนักผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นและจำนวนชิ้น รวมถึงการบรรจุในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ โดยเฉพาะการจดบันทึก การจัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ และสามารถนำมาประกอบใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่มีความสนใจต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 16,800
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3581]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 24กรกฏาคม 2562ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวพอง และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่ง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยีในการพองข้าว โดยใช้เทคนิคควบคุมความดัน เทคโนโลยีกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่งทั้งสูตรต้นแบบ สูตรที่ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ และสูตรที่ผู้รับการถ่ายทอดทดลองประยุกต์ขึ้นมาใหม่ โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติ ทั้งการชั่งวัตถุดิบต่างๆก่อนที่จะนำมาแปรรูป การวัดอุณหภูมิ และเวลาขณะปฏิบัติการในช่วงต่างๆ การจดบันทึกน้ำหนักวัตถุดิบที่ชั่งก่อนจะทำการแปรรูป คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาในแต่ละสูตร น้ำหนักผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นและจำนวนชิ้น รวมถึงการบรรจุในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ โดยเฉพาะการจดบันทึก การจัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ และสามารถนำมาประกอบใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่มีความสนใจต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 43,160
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3582]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 24กรกฏาคม 2562ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวพอง และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่ง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยีในการพองข้าว โดยใช้เทคนิคควบคุมความดัน เทคโนโลยีกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่งทั้งสูตรต้นแบบ สูตรที่ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ และสูตรที่ผู้รับการถ่ายทอดทดลองประยุกต์ขึ้นมาใหม่ โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติ ทั้งการชั่งวัตถุดิบต่างๆก่อนที่จะนำมาแปรรูป การวัดอุณหภูมิ และเวลาขณะปฏิบัติการในช่วงต่างๆ การจดบันทึกน้ำหนักวัตถุดิบที่ชั่งก่อนจะทำการแปรรูป คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาในแต่ละสูตร น้ำหนักผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นและจำนวนชิ้น รวมถึงการบรรจุในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ โดยเฉพาะการจดบันทึก การจัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ และสามารถนำมาประกอบใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่มีความสนใจต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 16,800
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3583]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 25กรกฏาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ แก่ผู้ได้รับการถ่ายทอด ประกอบด้วย การสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ การอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ อาทิ รูปแบบการทำธุรกิจออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การค้นหารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ ผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน ซึ่งทางที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร และเครื่องมือในการทำระบบตลาดออนไลน์แบบต่อเนื่อง 3 ปี ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บริบท และพื้นฐานของสมาชิกในชุมชนต่อไป

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์
ภาพ อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์

ค่าใช้จ่าย : 16,725
จำนวนผู้รับบริการ : 21
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3584]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 25กรกฏาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ แก่ผู้ได้รับการถ่ายทอด ประกอบด้วย การสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ การอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ อาทิ รูปแบบการทำธุรกิจออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การค้นหารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ ผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน ซึ่งทางที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร และเครื่องมือในการทำระบบตลาดออนไลน์แบบต่อเนื่อง 3 ปี ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บริบท และพื้นฐานของสมาชิกในชุมชนต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์

ภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์

ค่าใช้จ่าย : 33,450
จำนวนผู้รับบริการ : 21
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3585]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านไทยใหญ่ หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดการประชุมเสวนา เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ชุมชนได้เห็นภาพรวมของการดำเนินโครงการ และระดมความคิดเห็นกับชุมชนและผู้นำชุมชนเพื่อให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน สรุปความต้องการและประเด็นปัญหาต่างๆ ของชุมชนเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมร่วมกันกับชุมชนสำหรับการนำ วทน. มาประกอบการดำเนินโครงการ เพื่อนำมาสรุปวางแผนดำเนินกิจกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนต่อไป ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์  จันทร์โอพาส           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
2. นางแพรวา  จันทร์โอภาส             เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
3. นางพรรณี  โรจน์มณีบรรพต          เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
4. นายกุศล  สุปันโย                        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊
5. นายขจรเดช  พิมพ์พิไล                หัวหน้าโครงการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
6. นายสมชาย  จอมดวง                   คณะที่ปรึกษา
7. นายรัฐสิทธิ์  สุขะหุต                    คณะที่ปรึกษา
8. นางสาวอริสา  เตจาคำ                 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ
9. นางนวลละออ  วงศ์ศักดิ์ศรี           ผู้นำชุมชน
และสมาชิกในชุมชน 18 คน

การประชุมเสวนา และระดมความคิดเห็นกับชุมชนการประชุมเสวนา และระดมความคิดเห็นกับชุมชน

ภาพ การประชุมเสวนา และระดมความคิดเห็นกับชุมชน

วันที่ 10สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  ได้มีการตรวจติตตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยการตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน อาจารย์ขจรเดช พิมพ์พิไล (หัวหน้าโครงการ) ได้นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน กิจกรรมที่ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และกรรมการซักถาม เสนอแนะ ร่วมปรึกษากับนายก อบต. ผู้นำชุมชนตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม และอาจารย์หัวหน้าโครงการ ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นางวนิดา  บุญนาคค้า                 ผอ.สส.
2. นายเมธี  ลิมนิยกุล                      ผอ.ศวภ.1
3. นางสาวรชนิศ  ศรีวิชัย  
4. นางสาวเกศรัตน์  วิศวไพศาล
5. นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่
6. นายอภิสิทธิ์  จันทร์โอพาส           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
7. นางแพรวา  จันทร์โอภาส            เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
8. นางพรรณี  โรจน์มณีบรรพต         เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
9. นายขจรเดช  พิมพ์พิไล               หัวหน้าโครงการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
10. นางสาวอริสา  เตจาคำ              เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ
11. นายคติวัฒน์  กันธา                   เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ
12. นางนวลละออ  วงศ์ศักดิ์ศรี        ผู้นำชุมชน

การตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ภาพ การตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

วันที่ 18กันยายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดการประชุมเสวนา เพื่อระดมความคิดเห็นกับชุมชนและผู้นำชุมชน เพื่อเอานำ วทน. มาประกอบการทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เนื้อหาที่ประชุมเสวนา ได้มีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานและกิจกรรมบ่มเพาะเทคโนโลยีในปีต่อไป เพื่อให้ชุมชนได้เห็นภาพรวมของการดำเนินโครงการ โดยในที่ประชุมเสวนา ได้มีการระดมความคิดเห็นในด้านต่างๆ ได้แก่ การกำหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาหมู่บ้าน จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ด้านวัตถุดิบ ผลผลิตพื้นถิ่นที่มีความโดดเด่น การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตผลในชุมชน ประเด็นปัญหาความต้องการในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชน การบูรณาการสิ่งที่โดดเด่นมีความเป็น
อัตลักษณ์นำมาประยุกต์ต่อยอดสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน  มีการระดมความเห็นสำหรับรูปแบบลักษณะโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จและยั่งยืนของการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้จะได้นำเอาผลสรุปที่ได้จากระดมความคิดเห็นด้านต่างๆและรูปแบบโครงการที่ได้จากการเสวนา ไปประชุมปรึกษาร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อประกอบการเขียนแผนสำหรับการพัฒนาหมู่บ้านในปีต่อไป

การประชุมเสวนา และระดมความคิดเห็นกับชุมชนการประชุมเสวนา และระดมความคิดเห็นกับชุมชนการประชุมเสวนา และระดมความคิดเห็นกับชุมชน


ภาพ การประชุมเสวนา และระดมความคิดเห็นกับชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 102,994
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3586]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 17กันยายน 2562ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการคงคุณภาพและคุณลักษณะของวัตถุดิบ เทคโนโลยีการลดการสูญเสียและการเก็บรักษาวัตถุดิบตลอดปี เทคโนโลยีการประกันความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการอบรมเชิงปฺฏิบัติการโดยให้ฝึกการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ในการทดสอบหาความชื้น ความหวาน และความเค็มในวัตถุดิบเบื้องต้น ก่อนที่จะทำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้สามารถตรวจรับวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะและคุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังฝึกให้ผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่างๆ โดยเฉพาะการจดบันทึก การจัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ และสามารถใช้ประกอบการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่มีความสนใจต่อไป

การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)

ภาพ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)

ภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)

ค่าใช้จ่าย : 11,590
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563300,000|279,600|279,600|ใช้หมด20204231017151.pdf202010251248251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3735]   วันที่รายงาน  [3/4/2563]

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้วางแผนและปรึกษาร่วมกับผู้นำชุมชน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในที่ผ่านมา นำผลสรุปที่ได้จากระดมความคิดเห็นด้านต่างๆ และรูปแบบโครงการที่ได้จากการเสวนา มาปรึกษาร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และความพร้อมในการสนับสนุนด้านต่างๆจากหน่วยงานในพื้นที่ในปีต่อไป ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์  จันทร์โอพาส          นายก อบต.ผาบ่อง

2. นางแพรวา  จันทร์โอภาส           อบต.ผาบ่อง

3. นางสุปราณี สิงขา                     อบต.ผาบ่อง

4. นางสาวพัชรพร  เนตรเฉียบแหลม อบต.ผาบ่อง

5. นางสาวณัฐณิชา ปิ่นทอง            อบต.ผาบ่อง

6. นางสาวบังอร  ติวัน                  อบต.ผาบ่อง

7. นายขจรเดช  พิมพ์พิไล              หัวหน้าโครงการ

8. นางสาวอริสา  เตจาคำ              เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ

9. นางนวลละออ  วงศ์ศักดิ์ศรี         ผู้นำชุมชน

10. นางบัวทิพย์  เสริมประชา          สมาชิกในชุมชน

11. นางธนาพร  มัสยัสสิน              สมาชิกในชุมชน

12. นางวิไล  ปันเช                       สมาชิกในชุมชน

ภาพที่ 1 การประชุมเสวนา และระดมความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน

ภาพที่ 2 การสำรวจพื้นที่โครงการสร้างและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์กับผู้นำชุมชน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3736]   วันที่รายงาน  [3/4/2563]

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ วัดป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเนื่องในปีที่ 2วางแผนและปรึกษาร่วมกับชุมชน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในที่ผ่านมา สรุปผลที่ได้จากระดมความคิดเห็นด้านต่างๆ รูปแบบโครงการที่ได้จากการปรึกษาร่วมกับผู้นำชุมชน และความพร้อมในการสนับสนุนด้านต่างๆจากหน่วยงานในพื้นที่ในปีต่อเนื่อง (ปีที่ 2) มาร่วมปรึกษากับชุมชน เพื่อหาแนวทางการวางแผนสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน การดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อไป

ภาพที่ 3การประชุมเสวนา และระดมความคิดเห็นกับชุมชน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3854]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ทางทีมที่ปรึกษาวางแผนการทดลองพัฒนาสูตร และวิธีการทำของผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า ประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า และกระบวนการลดความชื้นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะความกรอบตามที่ต้องการ โดยสูตรของผลิตภัณฑ์นี้ จะใช้วัตถุดิบธัญพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมเพิ่มไปด้วย ตัวอย่างเช่น ข้าวกล้องดอย ข้าวเล็บนก ข้าวนกยูง ข้าวก่ำดอย ข้าวเหนียวแดงดอย ข้าวเหนียวดำดอย ข้าวโพดเทียนสีเหลือง ข้าวโพดเทียนสีม่วง (ข้าวโพดพันธุ์กระเหรี่ยง) ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วนิ้วนางแดง งาดำ งาขาว งาขี้ม่อน และถั่วลายเสือ เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3855]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ทางทีมที่ปรึกษาได้ดำเนินการการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า เพื่อให้ได้หลักปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับนำไปถ่ายทอดให้กับวิสาหกิจ เริ่มจากพัฒนาสูตร และวิธีการทำของผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า ประกอบด้วยสัดส่วนของส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ กระบวนการเคี่ยวผลิตภัณฑ์ และกระบวนการลดความชื้นผลิตภัณฑ์ โดยสูตรของผลิตภัณฑ์นี้ ใช้วัตถุดิบธัญพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมเพิ่มไปด้วย ได้แก่ ข้าวกล้องดอย ถั่วลายเสือ งาขาว งาดำ งาขี้ม่อน กล้วยตาก ลำไย โกโก้ กาแฟ เป็นต้น

ภาพที่ 1 การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า

ภาพที่ 2 สัดส่วนของส่วนประกอบ อุณหภูมิในการเคี่ยว และการลดความชื้นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3856]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ทางทีมที่ปรึกษาได้ทำการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า ปรับสัดส่วนของส่วนประกอบ ให้มีรสกลิ่นและรสชาติตรงตามความต้องการของผู้บริโภค การทดลองหากระบวนการเคี่ยวผลิตภัณฑ์ และกระบวนการลดความชื้นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม โดยสูตรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะใช้ส่วนประกอบที่เป็นวัตถุดิบธัญพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมเพิ่มเติมไปด้วย ได้แก่ ข้าวกล้องดอย ถั่วลายเสือ งาขาว งาดำ งาขี้ม่อน กล้วยตาก ลำไยอบแห้ง โกโก้ กาแฟ เป็นต้น

ภาพที่ 3 กระบวนการลดความชื้นผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3857]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ทางทีมที่ปรึกษาได้ทำการการออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้ดำเนินการทดลองหากระบวนการปรับลดความชื้นของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะนำไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีคุณลักษณะความกรอบและความชื้นสุดท้ายให้มีความเหมาะสมกับอายุการเก็บรักษา รวมทั้งเลือกใช้วัสดุและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้จะช่วยคงคุณภาพและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ต้องการ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และมีความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค

ภาพที่ 5 ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4097]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทางทีมที่ปรึกษาจัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (สำหรับกลุ่มจัดหา และแปรรูปวัตถุดิบ) โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย เทคโนโลยีการคงคุณภาพ และคุณลักษณะของวัตถุดิบ เทคโนโลยีการลดการสูญเสีย และการเก็บรักษาวัตถุดิบตลอดปี และเทคโนโลยีการประกันความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวพอง และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยในการเพิ่มมูลค่า/สร้างมูลค่าเพิ่ม/ส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นต้นแบบและขยายผลสู่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นต่อไป

ภาพที่ 1 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)

ภาพที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)

ภาพที่ 3 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากข้าวพอง

ภาพที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า

ภาพที่ 5 ลักษณะผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า

ภาพที่ 6 ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 7 กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 151,600
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4099]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทางทีมที่ปรึกษาจัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์ โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย เทคนิคการทำสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การจัดทำแผนหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาการแปรรูป การตลาดออนไลน์ และการท่องเที่ยว ซึ่งการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ มุ่งที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่สมาชิกหมู่บ้าน/ชุมชนในการทำการตลาดสินค้าออนไลน์แบบครบวงจร ความรู้ที่ได้สามารถนำไปปฏิบัติจริงจากโจทย์และปัญหาที่มีอยู่ปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนให้แก่สมาชิกและชุมชน

ภาพที่ 8 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 13
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4100]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สำนักงานปลัดประทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 16 คน

ภาพที่ 9 การติดตาม และประเมินผลโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4192]   วันที่รายงาน  [24/10/2563]

ข้อมูลใบสมัคร แบบติดตามประเมินผล การนำไปใช้ประโยชน์

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ใบสมัคร ติดตาม สรุปตัวชี้วัด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564290,000|160,000|160,000|ใช้หมด2021511936331.pdf2021123124191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4230]   วันที่รายงาน  [2/4/2564]

วันที่ 20 สิงหาคม 2563  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้วางแผนและปรึกษาร่วมกับสมาชิกในชุมชน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในที่ผ่านมา นำผลสรุปที่ได้จากระดมความคิดเห็นด้านต่างๆ และรูปแบบโครงการที่ได้จากการเสวนา เพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และความพร้อมในการสนับสนุนด้านต่างๆจากหน่วยงานในพื้นที่ในปีต่อไป ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายขจรเดช  พิมพ์พิไล                         หัวหน้าโครงการ

2. นางสาวอริสา  เตจาคำ                         เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ

และสมาชิกในหมู่บ้าน 11 คน

ภาพที่ 1 การประชุมเสวนา และระดมความคิดเห็นกับสมาชิกในชุมชน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 13
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4231]   วันที่รายงาน  [2/4/2564]

วันที่ 2 มีนาคม 2564ทางทีมที่ปรึกษาได้วางแผนเตรียมการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส โดยใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ข้าวกล้องดอย ข้าวเล็บนก ข้าวโพดเทียนสีเหลือง/ม่วง (ข้าวโพดพันธุ์กระเหรี่ยง) ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วนิ้วนางแดง ถั่วลายเสือ งาขี้ม่อน งาดำ เป็นต้น รวมถึงเรื่องการออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4233]   วันที่รายงาน  [2/4/2564]

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ทางทีมที่ปรึกษาได้วางแผนเตรียมการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์ ในส่วนของการออกแบบพัฒนาต้นแบบ Web Page และ Fan Page การทำระบบ Web Page และ Fan Pageและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Social Media เป็นเครื่องมือสำหรับการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4363]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ทางทีมที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินการทดลองพัฒนาสูตร และวิธีการทำของผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส/ผลิตภัณฑ์อื่น ประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส กระบวนการคลุกผลิตภัณฑ์ และกระบวนการลดความชื้นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กรอบ โดยสูตรของผลิตภัณฑ์นี้ ใช้วัตถุดิบธัญพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมเพิ่มไปด้วย ได้แก่ ข้าวกล้องดอย ข้าวเล็บนก ข้าวนกยูง ข้าวก่ำดอย ข้าวเหนียวแดงดอย ข้าวเหนียวดำดอย ข้าวโพดเทียนสีเหลือง ข้าวโพดเทียนสีม่วง (ข้าวโพดพันธุ์กระเหรี่ยง) ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วนิ้วนางแดง งาดำ งาขาวงาขี้ม่อน และถั่วลายเสือ เป็นต้น

ภาพที่ 1ทีมที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินการทดลองพัฒนาสูตร และวิธีการทำของของผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4593]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทางทีมที่ปรึกษาได้ดำเนินการทดลองพัฒนาสูตร และวิธีการทำของผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส ประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส และกระบวนการคลุกผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กรอบ โดยสูตรของผลิตภัณฑ์นี้ ใช้วัตถุดิบธัญพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมเพิ่มไปด้วย ได้แก่ ข้าวกล้องดอย ข้าวเล็บนก ข้าวนกยูง ข้าวก่ำดอย ข้าวเหนียวแดงดอย ข้าวเหนียวดำดอย ข้าวโพดเทียนสีเหลือง ข้าวโพดเทียนสีม่วง (ข้าวโพดพันธุ์กระเหรี่ยง) ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วนิ้วนางแดง และถั่วลายเสือ เป็นต้น

ภาพที่ ดำเนินการทดลองพัฒนาสูตร และวิธีการทำของผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4594]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

วันที่ 22กรกฎาคม 2564 ทางทีมที่ปรึกษาได้ทำการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส ปรับสัดส่วนของส่วนประกอบ ให้มีรสกลิ่นและรสชาติตรงตามความต้องการของผู้บริโภค การทดลองหากระบวนการคลุกผงปรุงรส และกระบวนการบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยสูตรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะใช้ส่วนประกอบที่เป็นวัตถุดิบธัญพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวกล้องดอย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวดำดอย และถั่วลายเสือ เป็นต้น

ภาพที่ การปรับสัดส่วนของส่วนประกอบ ให้มีรสกลิ่นและรสชาติตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

 

ภาพที่ 5 ทดลองหากระบวนการคลุกผงปรุงรส

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4595]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ทางทีมที่ปรึกษาได้ส่งแบบตอบยืนยันการขอขยายระยะเวลาโครงการหมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา (SCI) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2564 ขยายระยะเวลาออกไป 3 เดือน (ระยะเวลาสิ้นสุด เดือน ธันวาคม 2564) พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้งบประมาณที่เหลืออยู่ ตามระยะเวลาที่ขอขยายโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4596]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

วันที่ 29 กันยายน 2564 ทางทีมที่ปรึกษาได้ทำการวางแผน เพื่อเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการ ตั้งแต่ด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึง การใช้ Social Media เป็นเครื่องมือสำหรับการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์

ภาพที่ 6 ทีมที่ปรึกษาได้ทำการวางแผนเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4677]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

วันที่ 25 ตุลาคม 2564ทางทีมที่ปรึกษาได้มีการพัฒนาต้นแบบ web page และ fan pageเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่สถานประกอบการ โดยมีรายละเอียด ตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ของบ้านป่าปุ๊ เทคโนโลยีที่ทางสถานประกอบการเคยได้รับการถ่ายทอดจากโครงการ ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน การติดต่อช่องทางการซื้อขายสินค้า เป็นต้น

ภาพที่ ทางทีมที่ปรึกษาออกแบบพัฒนาต้นแบบ web page และ fan page เบื้องต้น

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 7
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4678]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทางทีมที่ปรึกษาทำการอัดคลิปวีดีโอสาธิตกระบวนการการทำ กระบวนการบรรจุของผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบคลุกผงปรุงรส พร้อมเตรียมจัดส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองทำผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งให้แก่สถานประกอบการในการนำไปทดลองทำต่อไป

ภาพที่ 8 การอัดคลิปวีดีโอการสาธิตทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบคลุกผงปรุงรส

ค่าใช้จ่าย : 27,000
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4679]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ทางทีมที่ปรึกษาทำการพัฒนาจัดทำระบบ web page และ fan page ตามที่ปรึกษากันเบื้องต้น และเพิ่มเติมส่วนที่ทางสถานประกอบการต้องการซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

 1. นายขจรเดช  พิมพ์พิไล           หัวหน้าโครงการ

2. นายรัฐสิทธิ์ สุขะหุต               ที่ปรึกษา

3. นางสาวอริสา  เตจาคำ           เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ

และทีมงาน  4 คน

ภาพที่ การประชุม ผ่าน Zoom Meeting

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 7
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4681]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ทางทีมที่ปรึกษาทำการจัดส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองทำผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า พร้อมทั้งคลิปวีดีโอการสาธิตกระบวนการการทำ กระบวนการบรรจุของผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้แก่สถานประกอบการ

ภาพที่ 10 เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบที่จัดส่งให้แก่สถานประกอบการ

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=4682]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางทีมที่ปรึกษาได้การส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพองกรอบ  โดยการคลุกผงปรุงรสชาติต่างๆ ตามรสชาติที่ต้องการ ประกอบด้วยสัดส่วนของส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบคลุกผงปรุงรส กระบวนการคลุกผงปรุงรส และกระบวนการบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายขจรเดช  พิมพ์พิไล           หัวหน้าโครงการ

2. นางสาวอริสา  เตจาคำ           เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ

3..นางเสาวณี  ดำเนินสุดใจ       

4. นางศีลาพร  ฉี่โย

5. นางมูรา  ธรรมจิตร

6. นางสาวพุทธศร  ทุนประดิษฐ

7. นางแจพอ  เพียรเพ่งจิต

8. นายอาณัติ  พินิจประชารมย์

9. นายรังสรรค์  กิตต๊ะ

10. นายอารี  ทองดี

11. นางคำหมาย  ถิรนภา

12. นายสมโภช  ธนาพงศ์

13. นายจตุพล  พินิจประชารมย์

ภาพที่ 11 การสาธิตทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองคลุกผงปรุงรส

ภาพที่ 12 ลักษณะผลิตภัณฑ์ข้าวพองคลุกผงปรุงรส

ภาพที่ 13 บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวพองคลุกผงปรุงรส

ค่าใช้จ่าย : 18,000
จำนวนผู้รับบริการ : 11
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=4684]   วันที่รายงาน  [31/12/2564]

วันที่ 30 ธันวาคม 2564ทางทีมที่ปรึกษาทำการประชุมกับผู้ประกอบการ ผ่าน Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมสนับสนุนการจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ ให้ชุมชนเพื่อสร้างระบบธุรกิจบนตลาดออนไลน์ ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
1. นายขจรเดช  พิมพ์พิไล           หัวหน้าโครงการ

2. นายรัฐสิทธิ์ สุขะหุต               ที่ปรึกษา

3. นางสาวอริสา  เตจาคำ           เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ

4. นาง​กฐิ​ณ​แสง​มี

5. น.ส.ปัทมา  แสงมี

6. น.ส.กุลธิดา  ธูปเรือง

7. น.ส.อร​วรรณ​ทา​นะ​มัย
และทีมงาน  4 คน

ภาพที่ 14 การประชุม ผ่าน Zoom Meeting

ภาพที่ 15 ลักษณะของเวปเพจของสถานประกอบการ

ค่าใช้จ่าย : 65,000
จำนวนผู้รับบริการ : 11
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง kphimph@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates