การเพิ่มมูลค่าถั่วมะแฮะ สมุนไพรพื้นบ้าน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

หมู่บ้านปากวัง หมู่ที่ 10 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561300,000|300,000|300,000|ใช้หมด201844756101.pdf201810111054221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3014]   วันที่รายงาน  [28/9/2561]

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความพร้อมในการปลูกถั่วมะแฮะ  ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 หมู่บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

งานคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความพร้อมในการปลูกถั่วมะแฮะ โครงการการเพิ่มมูลค่าถั่วมะแฮะสมุนไพรพื้นบ้านอำเภอบ้านตาก ภายใต้งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 หมู่บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 50 ราย

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2561

ติดตามผลการดำเนินงานการเพิ่มมูลค่าถั่วมะแฮะสมุนไพรพื้นบ้านอำเภอบ้านตาก ภายใต้งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 หมู่บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการปลูก ดูแลบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยวถั่วมะแฮะ  ภายใต้งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ศาลา SML หมู่ที่ 10 หมู่บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

 

ค่าใช้จ่าย : 300,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3016]   วันที่รายงาน  [28/9/2561]

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความพร้อมในการปลูกถั่วมะแฮะ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 หมู่บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

งานคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความพร้อมในการปลูกถั่วมะแฮะ โครงการการเพิ่มมูลค่าถั่วมะแฮะสมุนไพรพื้นบ้านอำเภอบ้านตาก ภายใต้งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 หมู่บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 50 ราย

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2561

ติดตามผลการดำเนินงานการเพิ่มมูลค่าถั่วมะแฮะสมุนไพรพื้นบ้านอำเภอบ้านตาก ภายใต้งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 หมู่บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการปลูก ดูแลบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยวถั่วมะแฮะ ภายใต้งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 10 หมู่บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

mailto:clinictech.mostnorth6ๅ@gmail.com?subject=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3&body=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2561

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562300,000|200,000|58,350|141,65020192201651561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3095]   วันที่รายงาน  [19/3/2562]

งานคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วมะแฮะเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อนำถั่วมะแฮะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เต้าเจี้ยว เทมเป้ถั่วมะแฮะ ข้าวเกรียบถั่วมะแฮะ เต้าฮวยถั่วมะแฮะ ถั่วมะแฮะกวน ซาลาเปาใส่ถั่วมะแฮะ น้ำนมถั่วมะแฮะพร้อมดื่ม สบู่เหลวจากสารสกัดถั่วมะแฮะ เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกในโครงการฯมีความรู้พื้นฐานจากการนำถั่วมะแฮะซึ่งมีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รู้จักวิธีการแปรรูปถั่วมะแฮะและมีแนวคิดในการนำถั่วมะแฮะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ค่าใช้จ่าย : 58,350
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ -ขั้นตอนในการเตรียมถั่วมะแฮะเพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเปลือกถั่วมะแฮะค่อนข้างหนา ทำให้ใช้เวลาในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
แนวทางแก้ไข : -เช็ควัสดุอุปกรณ์ว่ามีสิ่งใดที่จำเป็นต้องใช้ รึขาดสิ่งใด รีบจัดหามาให้ครบ -ในการนำถั่วมะแฮะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ควรล้างน้ำก่อนแช่ ๑๐ ครั้ง และแช่ถั่วมะแฮะในน้ำสะอาดไว้ ประมาณ 1 – ๒ สัปดาห์ ก่อนนำมาแปรรูป เพื่อให้เปลือกของถั่วมะแฮะอ่อนลง สามารถนำมาแปรรูปได้ ลดระยะเวลาลงได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wanlee_asai@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates