หมู่บ้านแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านวัดโขมงหัก

หมู่บ้านโขมงหัก ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562330,000|240,000|240,000|ใช้หมด2019221947361.pdf20203201036551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3140]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

ผศ.อำไพ สงวนแวว ผูรับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยให้กับสมาชิกกลุ่มแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านวัดโขมงหัก ในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2562 ณ วัดคำประมง และ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน รวมถึงการนำองค์ความรู้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสืบต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 43,000
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3141]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

ผศ.อำไพ สงวนแวว ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการจัดสร้างเครื่องหั่นสมุน เพื่อช่วยทุ่นแรงให้กับสมาชิกกลุ่ม

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3311]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพ  สงวนแวว  ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ทำหนังสือขอสนับสนุนแบบแปลน การจัดสร้างตู้อบสมุนไพรพลังงานแสดงอาทิตย์ จาก สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร  และดำเนินการจัดสร้างตู้อบฯ เพื่อมาพัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้กับ ชมรมแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านวัดโขมงหัก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ค่าใช้จ่าย : 115,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3516]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

เข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านแพยท์แผนไทยหมอพื้นบ้านวัดโขมงหัก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

จากคณะกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3517]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ดำเนินการจัดสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ รูปโดม เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพของสมุนให้ได้มาตรฐาน สะอาด และ ใช้ได้ทุกฤดูกาล

และทำการทดสอบประสิทธิ์ภาพของเครื่อง เพื่อให้ทำงานได้จริงและเหมาะสมกับผู้ใช้

ค่าใช้จ่าย : 20,155
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3518]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ดำเนินการจัดสร้างเครื่องหั่นสมุนไพร ซึ่งใช้ได้ทั้งสมุนไพรตามแห้ง และสมุนไพรสอด

เพื่อทำให้สมุนไพรมีมาตรฐาน และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง

ค่าใช้จ่าย : 26,845
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561300,000|255,000||255,00020184473821.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2563315,000|100,000|100,000|ใช้หมด20204221426101.pdf2020930214671.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3717]   วันที่รายงาน  [2/4/2563]

โครงการหมู่บ้านแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านวัดโขมงหัก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เพิ่งได้รับการพิจารณานับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการในปีที่ 3  ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการตอบรับ ยืนยันการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3792]   วันที่รายงาน  [3/7/2563]

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ได้แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ทางคณะทำงาน ได้เริ่มดำเนินการบางส่วนคือ

1.จัดทำสื่อออนไลน์และโปรแกรมสำหรับการรับผู้ป่วย บันทึกประวัติ

2. จัดทำฐานข้อมูล "สูตรยา" ของชมรม

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4069]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

      จัดเวทีเสวนา สรุปผลการดำเนินงานปีที่ 2 และ ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปี 3
จากการพาสมาชิกชมรมแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านวัดโขมงหัก เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร (ในปีที่ 2) ทำให้ทางชมรมได้รับความรู้ และได้นำความรู้ที่ได้รับ มาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในชมรม
สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน เมื่อทางชมรมนำกลับมาพัฒนาปรับปรุง คือ
1. ด้านสิ่งปลูกสร้าง ทางชมรมได้ร่วมแรงกันพัฒนาจัดสร้างอาคารหลังใหม่ที่ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยในการตรวจรักษาอาการต่างๆ ของผู้ป่วย
2. ปรับระบบการบริหารงานของชมรมให้เป็นมาตรฐาน โดยการจัดประชุมเพื่อยกร่างระเบียบของชมรมขึ้น และให้ถือปฏิบัติร่วมกัน
3. ทางชมรมสามารถตรวจสอบการทำงานด้านรายรับ รายจ่าย และระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน
4. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ กับทางชมรม โดยทางชมรมได้ร่วมกันจัดทำโครงสร้างการบริหารงานในชมรม โดยมีทั้งบุคคลภายนอก และ บุคคลภายใน เป็นกรรมการบริหาร


 

ค่าใช้จ่าย : 5,994
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4073]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

      ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ร่วมกิจกรรมเปิดอาคารแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านวัดโขมงหัก เพื่อใช้ในการ ตรวจรักษาโรค นวดแก้อาการ จำหน่ายยาสมุนไพร และ การทำกิจกรรมต่างๆของชมรมฯ 

พิธีเปิด

 

รูปอาคารหลังใหม่

           

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4074]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
จัดกิจกรรม การศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และ การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมในการปลูกพืชสมุนไพร โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ณ ป่าชุมชนเขาหัวโล้น ศูนย์ประสานงาน ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 

โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

  

 

 

ป่าชุมชนเขาหัวโล้น ศูนย์ประสานงาน ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

  

ค่าใช้จ่าย : 16,716
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4075]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 9 สิงหาคม 2563
     จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และ ป่าชุมชนเขาหัวโล้น จังหวัดพิจิตร ณ อาคารแพทย์แผนไทยวัดโขมงหัก อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สิ่งที่ได้รับจากการถอดบทเรียน คือ
4.1 แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสมุนไพร
4.2 ปรับปรุงสถานที่ปลูกสมุนไพร คือ บริเวณรอบอาคารแพทย์แผนไทย และ บริเวณเกาะกลางน้ำวัดโขมงหัก
4.3 เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชน
4.4 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆกับทางชมรม

  

  
 

ค่าใช้จ่าย : 7,290
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4078]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]
วันที่ 25 กันยายน 2563

     จัดกิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรในการแปรรูป เป็นสบู่สมุนไพร ภายใต้โครงการหมู่บ้านแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้าน วัดโขมงหัก จ.กำแพงเพชร ปีที่ 3 โดยสมาชิกชมรมฯ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพรในการรักษาผิวพรรณ ร่วมกับ วิทยากร อ.พิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อบรมการทำสบู่ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนวัดโขมงหัก เพื่อให้นำไปใช้กับโรงเรียนและที่บ้าน
    

  

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4080]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

ทางด้านกระบวนการส่งเสริม และ พัฒนา ภายในชมรมฯ ดังนี้

1 พัฒนาและจัดสร้างโปรแกรมในการรับผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน 

 

2 จัดทำเอกสารเผยแพร่ สูตรยาของชมรมฯ โดย แพทย์แผนไทย(หมอมะยม มานันต์) ของชมรม 

 

3 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชมรม ด้านสมุนไพรที่ใช้รักษา อาการต่างๆ 

 

 

 

 

4 จัดตั้งกองทุนสมุนไพร สำหรับผู้ยากไร้ ได้รับเอาไปรักษาอาการ  โดยใช้สมุนไพรที่ทางชมรมเพาะปลูก และ แปรรูปเอง


 

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4081]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

ภาพสรุปการดำเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี 

(ระหว่าง พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563)

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ampai_09@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates