หมู่บ้านสับปะรดบ้านสา

บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562400,000|400,000|400,000|ใช้หมด20192221653531.pdf201911195581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3111]   วันที่รายงาน  [31/3/2562]

ประชุมหน่วยงานเครือข่าย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสวนห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 7 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3112]   วันที่รายงาน  [31/3/2562]

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพมาตรฐาน GAP บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 14 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 45 คน

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย ณ บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 17 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 45 คน

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย เครือข่ายอำเภอเมือง ณ บ้านเสด็จ อ.เมือง  จ.ลำปาง 20 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 24 คน

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย เครือข่ายอำเภอแม่เมาะ ณ บ้านท่าสี อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 12 คน

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย ระยะ 2 ณ บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 19มีนาคม 2562 จำนวน 36 คน

6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย ระยะที่ 2 ณ บ้านเสด็จ อ.เมือง  จ.ลำปาง 20 มีนาคม 2562 จำนวน 22 คน 

7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย ระยะที่ 2 ณ บ้านท่าสี อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 21 มีนาคม 2562 จำนวน 10 คน

ค่าใช้จ่าย : 96,487
จำนวนผู้รับบริการ : 194
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3314]   วันที่รายงาน  [1/7/2562]

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน สหกรณ์บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

2. การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการการผลิตสับปะรดผลสดในพื้นที่บ้านสาภายใต้สภาพวิกฤตภัยแล้ง จำนวน 33  คน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพจากสับปะรดอัตตลักษณ์บ้านสา จำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 98,513
จำนวนผู้รับบริการ : 72
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3529]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการตรวจวัดคุณภาพผลผลิตสับปะรด 8  กรกฎาคม  2562 39 20000

-กิจกรรมสร้างกระบวนตรวจวัดวิเคราะห์สับปะรดเนื้อหนึ่งแบบมีส่วนร่วมโดยกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติให้ผู้เข้าร่วมได้คัดเลือกและนำผลสับปะรดของตนเองมาร่วมการประกวดแข่งขันโดยให้มีผู้เข้าร่วมได้ทำการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพภายในผลและให้สมาชิกร่วมให้คะแนนความพึงผลผลิตของผู้ที่ส่งเข้าประกวด

2.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการตรวจวัดคุณภาพผลผลิตสับปะรด 9  กรกฎาคม  2562 36 20000

-กิจกรรมที่ต่อเนื่องกับครั้งแรก มีการดำเนินงานลงพื้นที่แปลงปลูกเพื่อทำการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมและการจัดการผลิตสับปะรดของสมาชิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และการติดตามการผลิตของแปลงที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า

3.กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักสับปะรด15-16 สิงหาคม  2562 58 35000

-การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่มจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตน้ำหมักจากสับปะรดเพื่อการขยายผลใช้ประโยชน์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ยน้ำหมัก น้ำหมักเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำยาดับกลิ่น สารปรับสภาพน้ำในการทำประมง เป็นต้น

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 75,000
จำนวนผู้รับบริการ : 133
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3530]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

1.กิจกรรมการติดตามประเมินผลและลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการจากกระทรวงฯร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ 8  กรกฎาคม  2562 ผู้เข้่ร่วม 39 คน

2.กระบวนการการสร้างเครือข่ายและคืนความรู้สู่ชุมชน27  สิงหาคม  2562 

-ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายตำบลต่างๆของอำเภอแจ้ห่มทำการจัดทำพื้นที่แสดงอัตลักษณ์ของพืชเด่นของอำเภอแจ้ห่มโดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านพักของนายอำเภอเป็นจุดแสดง มีการร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกในการออกแบบและปลูกร่วมกัน โดยเด่นการผลิตแบบปลอดภัย เช่น สับปะรด ไผ่ มะนาว ผักสวนครัว เป็นต้น

3.กระบวนการการสร้างเครือข่ายและคืนความรู้สู่ชุมชน 28  สิงหาคม  2562 

-การดำเนินงานบูรณาการร่วมกับงานภายใต้การพัฒนาของกลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่บ้านสามีการทบทวนบทเรียนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วทน.เพื่อสนับสนุนการผลิตสับปะรดเนื้อหนึ่ง และแนวทางการพัฒนาสับปะรดผลสดคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านสาในพื้นที่ต้นแบบ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานเทศบาล อำเภอบ้านสา และประมงปรึกษาหารือแนวทางปรับปรุงอาคารแปรรูปเดิมสำหรับพัฒนาเป็นอาคารแปรรูปผลผลิตสับปะรดที่มีมาตรฐานอาหาร

4.การติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน 29 กันยายน 2562 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 65,000
จำนวนผู้รับบริการ : 42
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3531]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

การศึกษาดูงานแนวทางการผลิตสับปะรดอินทรีย์ ไร่ช่างเอก 29 กันยายน 2562 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3533]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

1.กิจกรรมร่วมจัดแสดงผลงานโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ การพัฒนาสับปะรดครบวงจรด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน Techno mart 2019 เมืองทองธานี 4-7 ก.ค. 62 

2.กิจกรรมร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแจ้ห่ม18  สิงหาคม  2562 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561300,000|300,000|300,000|ใช้หมด201844714231.pdf20181116155441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2709]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

ประชุมชี้แจงและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้ วทน.ของสมาชิกสับปะรดบ้านสาโดยการดำเนินงานของสวทช.ภาคเหนือ (วันที่ 19-20 มีนาคม 2561) ร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่รวมทั้งสิ้น 70คน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2710]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

นำส่งค่าสาธารณูปโภคหน่วยงาน 10 %

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2817]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและการแก้ไขราคาสับปะรดตกต่ำ(วันที่ 6 มิถุนายน 2561) ณ ศาลาประชาคมบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ร่วมกันหน่วยงานภาครัฐในอำเภอแจ้ห่มภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านสา 30000

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 150
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2818]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีพันธุกรรมและการจัดการปลูกสับปะรด" (วันที่ 9 พ.ค. 2561) ณ ศาลาประชาคมบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จำนวน 44 คน เนื้อหาความรู้ด้านการพัฒนาพันธุ์สับปะรดและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปลูกสับปะรดบ้านสา

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 26
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2821]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพบ้านสา” (วันที่ 14 มิ.ย. 2561) ณ ศาลาประชาคมบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  เนื้อหาการใช้ผลสับปะรดในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำมาผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนและสร้างอัตลักษ์ด้านความปลอดภัย

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2822]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหาและพัฒนามูลค่าเพิ่มผลผลิตสับปะรดบ้านสา” (วันที่ 21 มิ.ย. 2561) ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อ.เมือง จ.ลำปาง  เนื้อการแปรรูปอาหารในช่วงที่ราคาผลผลิตสับปะรดตกต่ำเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดของชุมชน 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 23
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2995]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อการผลิตสับปะรดบ้านสา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปางจำนวน 51 คน เนื้อหา การจัดการปุ๋ยสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ค่าการวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกของเกษตรกรสำหรับกำหนดอัตราการใส่ปุ๋ยพร้อมทั้งใช้เครื่องมือตรวจวัดประเมินคุณภาพผลผลิตของสับปะรดบ้านสาเช่น ค่า TSS TA TSS/TA และไนเตรทในผลสับปะรด เป็นต้น

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2996]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

การขยายผลหลังการแปรรูปผลผลิตสับปะรดสู่แนวทางการพัฒนาตลาดในงาน “SME สัญจร” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแซงกรีล่า จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจำนวน 2 ท่าน นำผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดบ้านสาเข้าร่วมกิจกรรม

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2997]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเตรียมต้นสับปะรดผลสดพันธุ์การค้า ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เนื้อหา การให้ความรู้ด้านพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออกคือ พันธุ์MD2 โดยมีการตั้งกลุ่มตัวแทนสมาชิกทำการทดลองปลูกในกระถางเพื่อขยายเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์และทดสอบในพื้นที่บ้านสาต่อไป

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2998]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพิ่มประสิทธิการปลูกเพื่อการผลิตสับปะรดคุณภาพปลอดภัย ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เนื้อหา เทคโนโลยีการจัดการปลูกเพื่อเป้าหมายผลผลิตสับปะรดปลอดภัยมีการเรียนรู้และปฏิบัติการเตรียมแปลงโดยคลุมพลาสติกป้องกันวัชพืชและการใช้เครื่องมือช่วยปลูก และทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบในปุ๋ยน้ำหมักสับปะรดบ้านสาเช่น ค่าpH ค่าEC  เป็นต้น

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2999]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

เตรียมความพร้อมและการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านปีที่ 1/2561 โดยคณะกรรมการประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21 กันยายน 2561 และรับการประเมินผลในวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รวมทั้งการติดตาม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563400,000|300,000|300,000|ใช้หมด2020422151241.pdf202010291211501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3684]   วันที่รายงาน  [28/3/2563]

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย และชุมชนเพื่อวางแผนการทำกิจกรรมในปีที่ 3 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3805]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

-วันที่ 22 พฤษภาคม 2563, 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 และ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย  ให้กับเกษตรกรบ้านลู หมู่ 8  ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 3 ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วม ครั้งละ 25 ราย 

เกษตรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมได้มีการนำเทคโนโลยีที่ได้รับ นำไปใช้ทดลองปฏิบัติที่สวนของตนเอง ซึ่งเกษตรกรบางรายยังอยู้ในช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่เกษตรกรบางรายเก็บผลผลอตร้อย พบว่า สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3807]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย  สำหรับสมาชิก กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในเขตพื้นที่ปลูก ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวนเกษตรกร เข้าร่วม 46 ราย เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีที่ได้รับ ไปทดลองที่สวนของตนเอง อยู่ระหว่างรอการเก็บผลผลิต บางรายต้องรอการนำไปทดสอบในปีถัดไป เนื่องจาก ผลผิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ในแปลงเหล่านี้ มีการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว การดำเนินงานในปี 2563 นี้ ค่อนข้างล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะโรคติดต่อ ทำให้ได้รับงบประมาณล่าช้า และ อยู่ในช่วงที่ไม่สามรถลงพื้นที่ได้ 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 46
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3808]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักสับปะรด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 28 ราย ครู กศน. อำเภอแจ้ห่ม จำนวน 5 ราย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 3 ราย เข้าร่วมฝึกอบรม

เกษตรที่เข้าร่วมอบรมและเครือข่าย ได้นำกระป๋องที่เติมหัวเชื้อน้ำสัมสายชู กลับไปทำน้ำสับปะรดเพิ่มเติมที่บ้านของตนเอง โดยจะนำไปกลับศึกษาผลที่เกิดขึ้นและดูคุณภาพของน้ำส้มสายชูอีกครั้งในวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เพื่อเตรียมทดลองบรรจุขวด และทอลองนำไปใช้ที่บ้านที่ทดสอบคุณภาพ และเตรียมสำหรับการผลิตเพื่อการจำหน่าย

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 46
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4025]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 9 ก.ค 2563 อบรมเกษตรกร เรื่อง การผลิตสับปะรดอินทรีย์ ร่วมกับหน่วยงาน สปก.จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมจำนวน 23 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการแนวทางการผลิตสับปะรดอินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสมาชิกสับปะรดบ้านสา 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4026]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักสับปะรด การทดสอบคุณภาพ และการนำไปใช้ประโยชน์ และรับการตรวจติดตามจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 37
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4027]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย(ระยะก่อนเก็บเกี่ยว) บ้านทรายทอง และบ้านทรายมูล  ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 37 คน

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 37
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4028]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย (การเตรียมต้นระยะหลังการเก็บเกี่ยวและการเตรียมหน่อใหม่) บ้านทรายทองและบ้านทรายมูล จำนวน 50 คน

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4029]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 20 สิงหาคม 2563  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย (การเตรียมต้นระยะหลังการเก็บเกี่ยวและการเตรียมหน่อใหม่) สำหรับสมาชิก กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในเขตพื้นที่ปลูก บ้านลู หมู่ 8 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4030]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 10 กันยายน 2563 กิจกรรมการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามการใช้ประโยชน์ของโครงการร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านสาและหน่วยงานเครือข่ายในท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 42
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4032]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 24-26 กันยายน 2563 เข้าร่วมประชุม การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด :ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2563” ระหว่างวันที่24- 27กันยายน 2563 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

และ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4033]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 18-27 กันยายน 2563 เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน  Lanna Expo ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=4205]   วันที่รายงาน  [28/10/2563]

ขีอมูลใบสมัครแบบติดตามผลและประเมิน. การนำไปใช้ประโยชน์

เอกสารแนบ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=4207]   วันที่รายงาน  [29/10/2563]

ข้อมูลใบสมัครแบบติดตาม ประเมิน และการนำไปใช้ประโยชน์ 

เอกสารแนบ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง c_sunti@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates