หมู่บ้านนมแพะเพื่อชุมชนทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง

บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|230,000|230,000|ใช้หมด2019221932441.pdf2019111956101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3137]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

 เวทีชี้แจงและจัดทำแผนการดำเนินงานกับหัวหน้าและตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะและปศุสัตว์ในชุมชนเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและทราบความต้องการของกลุ่ม สรุปว่า

1. ผลิตภัณฑ์ที่สนใจจะแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น ได้แก่ ไอศกรีมนมแพะ นมเปรี้ยว เนย เครื่องดื่มหมักจากนมแพะ เครื่องสำอางนมเพาะ นอกจากนี้ทางกลุ่มต้องการแปรรูปจากเนื้อไก่พื้นเมือง เช่น ไก่แฮม ไส้กรอก และไส้อั่วไก่ เป็นต้น

2. สถานที่ศึกษาดูงานได้แก่ โรงงานแปรูปนม และเนื้อสัตว์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 1,500
จำนวนผู้รับบริการ : 7
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3138]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

เตรียมการและจัดซื้ัอวัสดุบางส่วนในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ่มเพาะ วทน.เรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

ค่าใช้จ่าย : 44,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3341]   วันที่รายงาน  [3/7/2562]

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบนมแพะ ณ งานวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้เข้าร่วม 16 คน

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมแพะ ณ งานวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้เข้าร่วม 15 คน

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ (ไก่แฮม)  ณ งานวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้เข้าร่วม 14 คน 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 35,850
จำนวนผู้รับบริการ : 45
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3623]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

1.3/8/62 อบรมให้ความรู้เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้แก่การทำผลิตภัณฑ์ขนมจากนมแพะเช่น การทำผลิตภัณฑ์ซาลาเปาหมั่นโถนมแพะของบ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีผู้รับการอบรม 28 คน ผู้รับการอบรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรม และมีการซักถามเป็นอย่างดี สำหรับผลการประเมิน ความพึงพอใจในการอบรมอยู่ระดับพอใจมาก และผู้อบรมทั้งหมดคาดว่าความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และส่วนใหญ่คาดว่าความรู้จากการอบรมจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน หลังอบรมได้ดำเนินการติดตามบ่มเพาะ ให้คำปรึกษา

2.10/8/62 อบรมให้ความรู้เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้แก่การทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักผลไม้ของบ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีผู้รับการอบรม 27คน ผู้รับการอบรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรม และมีการซักถามเป็นอย่างดี สำหรับผลการประเมิน ความพึงพอใจในการอบรมอยู่ระดับพอใจมาก และผู้อบรมทั้งหมดคาดว่าความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และส่วนใหญ่คาดว่าความรู้จากการอบรมจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน หลังอบรมได้ดำเนินการติดตามบ่มเพาะ ให้คำปรึกษา

3.17/8/62 30000 อบรมให้ความรู้เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้แก่การทำผลิตภัณฑ์ขนมไทยเช่น การทำผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตะโก้และเค้กนึ่งของบ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีผู้รับการอบรม 28 คน ผู้รับการอบรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรม และมีการซักถามเป็นอย่างดี สำหรับผลการประเมิน ความพึงพอใจในการอบรมอยู่ระดับพอใจมาก และผู้อบรมทั้งหมดคาดว่าความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และส่วนใหญ่คาดว่าความรู้จากการอบรมจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน หลังอบรมได้ดำเนินการติดตามบ่มเพาะ ให้คำปรึกษา

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 90,000
จำนวนผู้รับบริการ : 83
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3624]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

24/8/62 25000 อบรมให้ความรู้เรื่อง พัฒนาสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP พื้นฐานของบ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีผู้รับการอบรม 27คน ผู้รับการอบรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรม และมีการซักถามเป็นอย่างดี สำหรับผลการประเมิน ความพึงพอใจในการอบรมอยู่ระดับพอใจมาก และผู้อบรมทั้งหมดคาดว่าความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และส่วนใหญ่คาดว่าความรู้จากการอบรมจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 2,000 บาทต่อเดือน หลังอบรมได้ดำเนินการติดตามบ่มเพาะ ให้คำปรึกษา

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 27
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3625]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

30/8/62 ศึกษาดูงานการแปรรูปนมแพะ ณศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่จ.เชียงใหม่มีผู้ร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 25 คน โดยการดูงานเพื่อนำประสบการณ์มาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มได้

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3626]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ติดตาม บ่มเพาะให้คำปรีกษา สรุปประเมินผล และจัดทำรายงาน 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 13,150
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561300,000|300,000|300,000|ใช้หมด201844710291.pdf20181119913361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2719]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

ประสานผู้นำกลุ่ม/ชุมชนเพื่อทำเวทีการชี้แจงและจัดทำแผนดำเนินงาน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2720]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

นำส่งค่าสาธารณูปโภคหน่วยงาน 10 %

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2913]   วันที่รายงาน  [2/8/2561]

อบรมให้ความรู้เรื่องการนำผลิตผลทางการเกษตรที่หาได้ง่ายในชุมชนมาใช้เป็นอาหารสัตว์ทดแทนอาหารเม็ดสำเร็จรูปณ อบต ทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีผู้รับการอบรมทั้งหมด 60 คน ผู้รับการอบรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรมและมีการซักถามเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีความต้องการศึกษาดูงานเพื่อที่นำประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนางานของตนต่อไป สำหรับผลการประเมิน ความพึงพอใจในการอบรมอยู่ระดับพอใจมาก และผู้อบรมทั้งหมดคาดว่าความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และส่วนใหญ่คาดว่าความรู้จากการอบรมจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อเดือน 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2914]   วันที่รายงาน  [28/9/2561]

การศึกษาดูงานเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชนณ บ้านสนแพรฟาร์ม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีผู้ร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 25 คน โดยการดูงานเพื่อนำประสบการณ์มาแก้ปัญหาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่มีต้นทุนสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้ร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรมและมีการซักถามเป็นอย่างดี

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2915]   วันที่รายงาน  [28/9/2561]

ให้คำปรึกษาและบ่มเพาะความรู้เรื่องการทำหญ้าหมักและพืชอาหารสัตว์ ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีผู้รับการบ่มเพาะรวมทั้งหมด32 คน โดยทำกิจกรรมการปฏิบัติการเตรียมอาหารสำหรับใช้ทดแทนอาหารเม็ดในการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยผู้ร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรมและมีการซักถามเป็นอย่างดี

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3040]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ศึกษาดูงานการเลี้ยงแพะนม และ กิจกรรมต่าง ๆ  ณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็นหมู่ที่ 15ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่มีผู้ร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 30คน โดยการดูงานเพื่อนำประสบการณ์มาปรับใช้ในการเลี้ยงแพะนมได้

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3041]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ศึกษาดูงานการวิจัยการตัดแต่งซากและอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ณศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่จ.เชียงใหม่มีผู้ร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 30คน โดยการดูงานเพื่อนำประสบการณ์มาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3042]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

จัดเวทีขยายผลเพื่อสร้างเครือข่าย วทน. หมู่ 3บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย กับชุมชนใกล้เคียงอย่างน้อย 3เครือข่ายได้แก่ หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 7 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3043]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ทำคู่มือเทคโนโลยีชุมชน สรุปบทเรียนจากการใช้ วทน. จำนวน 2เรื่อง การเลี้ยงแพะนม การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3044]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

การตรวจติดตามประเมินผลและจัดทำสรุปรายงาน ติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านปีที่ 1/2561 โดยคณะกรรมการประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประเมินผลในวันที่ 23 กันยายน 2561

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3045]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

อบรมให้ความรู้เรื่อง การฟักไข่และการทำวัคซีนไก่ณ บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีผู้รับการบ่มเพาะรวมทั้งหมด 30คน โดยทำกิจกรรมการปฏิบัติการเตรียมอาหารสำหรับใช้ทดแทนอาหารเม็ดในการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยผู้ร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรม และมีการซักถามเป็นอย่างดี สำหรับผลการประเมิน ความพึงพอใจในการอบรมอยู่ระดับพอใจมาก และผู้อบรมทั้งหมดคาดว่าความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และส่วนใหญ่คาดว่าความรู้จากการอบรมจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อเดือน หลังอบรมได้ดำเนินการติดตามบ่มเพาะ ให้คำปรึกษา

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3046]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

อบรมให้ความรู้เรื่อง วิธีการลดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ ณ บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีผู้รับการอบรม 30 คน ผู้รับการอบรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรม และมีการซักถามเป็นอย่างดี สำหรับผลการประเมิน ความพึงพอใจในการอบรมอยู่ระดับพอใจมาก และผู้อบรมทั้งหมดคาดว่าความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และส่วนใหญ่คาดว่าความรู้จากการอบรมจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน หลังอบรมได้ดำเนินการติดตามบ่มเพาะ ให้คำปรึกษา

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3047]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

อบรมให้ความรู้เรื่อง วิธีการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ณ บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีผู้รับการอบรม 30 คน ผู้รับการอบรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรม และมีการซักถามเป็นอย่างดี สำหรับผลการประเมิน ความพึงพอใจในการอบรมอยู่ระดับพอใจมาก และผู้อบรมทั้งหมดคาดว่าความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และส่วนใหญ่คาดว่าความรู้จากการอบรมจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน หลังอบรมได้ดำเนินการติดตามบ่มเพาะ ให้คำปรึกษา

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=3048]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการฟาร์มแบบ GAPณ บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีผู้รับการอบรม 30 คน ผู้รับการอบรมให้ความสนใจในการทำกิจกรรม และมีการซักถามเป็นอย่างดี สำหรับผลการประเมิน ความพึงพอใจในการอบรมอยู่ระดับพอใจมาก และผู้อบรมทั้งหมดคาดว่าความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และส่วนใหญ่คาดว่าความรู้จากการอบรมจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน หลังอบรมได้ดำเนินการติดตามบ่มเพาะ ให้คำปรึกษา

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pkmanochai1972@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates