หมู่บ้านฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอนุรักษ์ต้นน้ำยมและการพัฒนาวิถีเกษตรปลอดภัยบ้านแม่จั๊วะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

บ้านแม่จั๊วะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|250,000|250,000|ใช้หมด2019221926491.pdf2019111955301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3110]   วันที่รายงาน  [31/3/2562]

การประชุมวางแผน ประชาคม และกำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอนุรักษ์ต้นน้ำยมและการพัฒนาวิถีเกษตรปลอดภัย 14 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่าย : 35,500
จำนวนผู้รับบริการ : 27
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3313]   วันที่รายงาน  [1/7/2562]

1. การสำรวจพื้นที่ในแปลงป่าชุมชนเพื่อวางเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ฐานข้อมูลผักหวานป่า จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลผักหวานป่าบ้านแม่จั๊วะ จำนวน 26 คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 60,100
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3519]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช 14  กรกฎาคม  2562

-การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเตรียมวัสดุและขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียโดยมีส่วนร่วมพร้อมทั้งมีการขยายผลไปทดลองทำเองและใช้ในครัวเรือน

-การเรียนรู้การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรผ่านระบบออนไลท์โดยเจ้าหน้าจากสำนักงานเกษตรอำเภอปงร่วมกับเยาวชนและผู้ปกครองระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 34,400
จำนวนผู้รับบริการ : 58
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3520]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อไตรโคเดอมาเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช  20  กรกฎาคม  2562  

-การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเตรียมวัสดุและขยายเชื้อราไตรโคเดอมาโดยมีส่วนร่วมพร้อมทั้งมีการขยายผลไปทดลองทำเองและใช้ในครัวเรือน

-กิจกรรมการติดตามประเมินผลและลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากกระทรวงฯร่วมกับชุมชน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 42
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3521]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ขยายกลุ่ม)17 สิงหาคม 2562 

-การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเตรียมวัสดุและขยายเชื้อราเมตาไรเซียมโดยมีส่วนร่วมพร้อมทั้งมีการขยายผลไปทดลองทำเองและใช้ในครัวเรือน

2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อไตรโคเดอมาเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ขยายกลุ่ม)18 สิงหาคม 2562 

-การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเตรียมวัสดุและขยายเชื้อราไตรโคเดอมาเสริมสร้างโอกาสให้กับสมาชิกที่สนใจรายใหม่ในหมู่บ้านโดยให้วิทยากรชุมชนได้มีการถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติการร่วมกัน มีการขยายผลไปทดลองทำและใช้ในครัวเรือน

-ปฏิบัติการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นผักหวานป่าที่มีการปลูกและใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ของครัวเรือน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 43
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3522]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

จัดกิจกรรมการขยายผลคืนความรู้สู่ชุมชนและการวางแผนการพัฒนาพื้นที่สำหรับการขยายผลเทคโนโลยีสำหรับรองรับกิจกรรมด้านอาชีพสร้างรายได้และแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยมีการจัดทำเพจในระบบ Facebook เพื่อการเผยแพร่กิจกรรมของชุมชน  22 กันยายน 2562 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3523]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

ติดตาม บ่มเพาะ สรุปประเมินผล

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3524]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

1.วิทยากรชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้การผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ต่อยอดสู่เครือข่ายชุมชนบ้านคาศรีวิลัย 20  กรกฎาคม  2562 

2.ปฏิบัติการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนเพื่อสำรวจและจัดเก็บพิกัด GPS ตำแหน่งผักหวานที่มีการเจริญเติบโตในพื้นที่ของป่าชุมชน 10-12 สิงหาคม 2562 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561300,000|300,000|300,000|ใช้หมด201844653131.pdf2018111615561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2703]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

ประสานงาน ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและศึกษาข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่สำหรับเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน (วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2561)

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2704]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างหลักคิดด้านการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนของสมาชิกบ้านแม่จั๊วะ (วันที่ 9-10 มีนาคม 2561) 


ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 9,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2705]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการเรียนรู้การพัฒนาต้นน้ำด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย (วันที่ 16-17 มีนาคม 2561) 


ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 9,200
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2706]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

นำส่งค่าสาธารณูปโภคหน่วยงาน 10 % 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2810]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ "การผลิตและการใช้เชื้อราป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช" และ"การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช" (วันที่ 12-13 พ.ค. 2561) ณ ศาลาบ้านแม่จั๊วะ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา  เพื่อพัฒนาทักษะการขยายเชื้อชีวภัณฑ์กำจัดแมลง (เชื้อบิวเวอร์เรีย) และกำจัดโรคพืช (เชื้อไตรโคเดอร์มา) 


ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 36
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2811]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมและป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช" (วันที่ 19 พ.ค. 2561) ณ ศาลาบ้านแม่จั๊วะ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 26
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2812]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ "การอนุรักษ์ผักหวานป่า" (วันที่ 26 พ.ค. 2561) ณ ศาลาบ้านแม่จั๊วะ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผสานภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาผักหวานป่า บ้านแม่จั๊วะ

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 46,800
จำนวนผู้รับบริการ : 26
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2982]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

การศึกษาเรียนรู้ดูงานปฏิบัติการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 มีเกษตรกรจากโครงการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน เนื้อหาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพิ่มมูลค่าจากพืชท้องถิ่นเช่น กระเจี๊ยบเขียว กล้วยหอมทอง เป็นต้น การศึกษาดูงานการผลิตพืชเช่น ผักเชียงดา และระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน สำหรับเสริมศักยภาพทางการเกษตรของครัวเรือน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2983]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

เตรียมความพร้อมและการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านปีที่ 1/2561 โดยคณะกรรมการประเมินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เตรียมการความพร้อมสถานที่สำหรับรับการประเมิน และ ทำการประเมินผลในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ อาคารประชุมบ้านแม่จั๊วะ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 16,000
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2990]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชของชุมชน ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2561 ณ อาคารประชุมบ้านแม่จั๊วะ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา เพื่อพัฒนาทักษะการต่อยอดความรู้หลังจากได้มีการเรียนรู้ด้านการแปรรูปโดยใช้พืชชุมชนเช่น ผักกูด ผักหวานบ้านสำหรับการแปรรูปอาหารเพิ่มมูลค่าและสินค้าของชุมชน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 17
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2991]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

ทำเวที แนวทางการใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาวิถีการเกษตรของชุมชนในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2561 ณ อาคารประชุมบ้านแม่จั๊วะ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยาโดยมีสมาชิกในชุมชน เครือข่ายต่างชุมชน หน่วยงานรัฐในพื้นที่อ.ปง นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ นักศึกษา ม.พะเยา จำนวน 116 คน เนื้อหาวิทยากรจากคลินิกเครือข่ายม.พะเยาถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นทางด้าน GIS และมีการปฏิบัติสำรวจในพื้นที่ชุมชนโดยชุมชนและผู้ร่วมอบรมได้เกิดทักษะและเข้าใจแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 34,000
จำนวนผู้รับบริการ : 116
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563300,000|260,000|230,020|29,98020204221446591.pdf202010301759381.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3685]   วันที่รายงาน  [28/3/2563]

ติดต่ดประสานงานผู้นำชุมชนเพื่อปรับและวางแผนการดำเนินงานในปีที่ 3 ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3810]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับให้ชุมชนร่วมคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาอัตตลักษ์ชุมชนบ้านแม่จั๊วะ และดำเนินการวางแผนการทำแผนที่ต้นผักหวานป่าในป่าชุมชน และต้นผักหวานป่าที่ปลูกในสวนและบริเวณบ้าน พร้อมถ่ายรูปเพื่อเตรียมจัดทำ เพจขายผลิตภัณฑ์ และแผนที่เพื่อการท่องเที่ยววิถีชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 47
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4036]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที 11 กรกฎาคม กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการอณุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ค่าใช้จ่าย : 20
จำนวนผู้รับบริการ : 30000
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4039]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที 12 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมการจัดการฐานข้อมูลการผลิตสินค้า (QR-code)

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4040]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที 6 สิงหาคม2563 กิจกรรมการฝึกอบรมการขายสินค้าบนตลาดออนไลน์และรับการตรวจประเมิน

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 47
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4041]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการบ่มเพาะการใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร และการทำระบบการตลาดออนไลน์

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4203]   วันที่รายงาน  [28/10/2563]

ข้อมูลใบสมัคร แบบติดตามประเมินผล และการนำไปใช้ประโยชน์

เอกสารแนบ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง c_sunti@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates