หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน “ม่อนล้านโมเดล”

อำเภอพร้าว

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561464,400|464,400|390,310|74,090201844632121.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2694]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

- วันที่ 9 มกราคม 2561 เข้าร่วมการประชุมเพื่อบูรณาการงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาดอยม่อนล้าน ครั้งที่ 1/2561 ณ อินโนเวทีฟ วิลเลจ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

- เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค : ภาคเหนือ (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซต์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน “ม่อนล้านโมเดล” ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอโครงการและจัดนิทรรศการผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ในโครงการดังกล่าว

- เข้าร่วมงาน CRAFTS BANGKOK 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคาร EH 103 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ภายใต้แนวคิด Social Craft Network หรือ “หัตถศิลป์ไร้พรมแดน” ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับคณะทำงานม่อนล้านโมเดล ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอของโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน “ม่อนล้านโมเดล” เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมทั้งทดสอบการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
          ผลการดำเนินงาน : มีผู้สนใจทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าม่อนล้าน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป โดยได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ “ม่อนล้านโมเดล” อาทิเช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า ถุงย่าม หมอน ผ้าคลุมไหล่ และพวงกุญแจ ซึ่งประมาณการยอดจำหน่ายต่อวันดังนี้ 29 มี.ค. = 3,000 บาท / 30 มี.ค. = 4,500 บาท / 31 มี.ค. = 15,000 บาท / 1 เม.ย. = 10,000 บาท

  

ค่าใช้จ่าย : 94,910
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2904]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

1. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อถอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน “ม่อนล้านโมเดล” ในพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เป้าหมายและจัดเก็บองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อประมวลผลและเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป จำนวนงบประมาณที่ใช้ 90,000 บาท
2. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลลงพื้นที่บันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำวิดีทัศน์องค์ความรู้ ภายใต้โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน “ม่อนล้านโมเดล” ในพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เป้าหมายและจัดเก็บองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อประมวลผลและเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป จำนวนงบประมาณที่ใช้ 78,000 บาท
3. ดำเนินการจ้างเหมาถ่ายทำและตัดต่อพร้อมบันทึกเสียงวิดีทัศน์องค์ความรู้ ภายใต้โครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน “ม่อนล้านโมเดล” ในพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป จำนวนงบประมาณที่ใช้ 42,000 บาท


 

ค่าใช้จ่าย : 210,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2905]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลและเบิกงบประมาณ สำหรับจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าทอ ประเภทเครื่องแต่งกายและกระเป๋า พร้อม  แพทเทิร์น และแบบร่าง Art work เพื่อนำไปบูรณาการในโครงการดังกล่าว จำนวน 6 ต้นแบบ เป็นจำนวนเงิน 68,000 บาท

ค่าใช้จ่าย : 68,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2906]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกไหน ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านอาบอลาชา ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรจากเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม และนางสาวสุนิสา ติ๊บคำ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 
1. การบรรยายเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกไหน
2. การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์สบู่ ครีมอาบน้ำ แชมพู ครีมนวดผม โลชั่น ครีมทามือ และลิปปาล์มจากลูกไหน
3. การฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์สบู่ ครีมอาบน้ำ แชมพู ครีมนวดผม โลชั่น ครีมทามือ และลิปปาล์มจากลูกไหน
4. การบรรยายเรื่องการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ และการวิธีการคำนวณจุดคุ้มทุนและการตั้งราคาขาย

ค่าใช้จ่าย : 17,400
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562670,800|560,000|529,895|30,10520192201714341.pdf201912271322131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3208]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

คณะทำงานได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ ระหว่างวันที่ 25 – 26มีนาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะทำงานและภาคีเครือข่าย จำนวน 10 คน ได้แก่

- มทร.ล้านนา จำนวน 2 คน

- กศน. อำเภอพร้าว จำนวน 4 คน

- หน่วยจัดการต้นน้ำสะลวม จำนวน 1 คน

- ตัวแทนชุมชน จำนวน 3 คน

โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน 2 แห่งได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร โดยทำงานทดสอบและผลิตพันธุ์ไม้ผลให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดแพร่ ซึ่งมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตห้อม ให้คณะทำงานได้เข้าไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของการปลูกและดูแลรักษาห้อมอย่างถูกต้อง เพื่อให้คณะทำงานและตัวแทนชุมชน ได้นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติในโครงการต่อไป
 

อีก 1 แห่งได้แก่ กลุ่มต้นครามหม้อห้อมย้อมธรรมชาติ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ เป็นศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูก กระบวนการเตรียมน้ำย้อมจากห้อม กระบวนการทอ ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คณะทำงานและตัวแทนชุมชน ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโครงการต่อไป 

ค่าใช้จ่าย : 13,350
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3209]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลและเบิกงบประมาณ สำหรับออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าม่อนล้านพร้อมแพทเทิร์น เพื่อนำไปบูรณาการในโครงการดังกล่าว จำนวน 25รูปแบบ เป็นเงิน 90,000บาท โดยออกแบบ ดีไซน์ ให้มีความโดดเด่น ทันสมัย ผสมผสานด้วยลวดลายโบราณของชนเผ่าลาหู่ซี และชนเผ่าอาข่าอย่างมีเอกลักษณ์   

ค่าใช้จ่าย : 90,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3404]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

กิจกรรมการออกแบบและผลิตป้ายสินค้า ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าม่อนล้าน ออกแบบและผลิตฉลากสินค้าพร้อมติดบนบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้เมืองหนาวและกาแฟ ดังนี้
1. ออกแบบป้ายสิ้นค้ารวมทั้งหมด 1 รูปแบบ รูปแบบละ 200 ชิ้นงาน ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับกระเป๋าถืออาข่า จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับกระเป๋าถือลาหู่เหลือง จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
4. ออกแบบถุงกระดาษสำหรับใส่เสื้อผ้าชนเผ่าอาข่า จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
5. ออกแบบถุงกระดาษสำหรับใส่เสื้อผ้าชนเผ่าลาหู่เหลือง จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
6. ออกแบบฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์แยมจากลูกไหน จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน พร้อมติดบนบรรจุภัณฑ์ ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
7. ออกแบบฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์แยมจากลูกหม่อน จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน พร้อมติดบนบรรจุภัณฑ์ ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
8. ออกแบบฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟ จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน พร้อมติดบนบรรจุภัณฑ์ ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
9. ออกแบบฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำลูกไหนพร้อมดื่ม จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน พร้อมติดบนบรรจุภัณฑ์ ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
10. ออกแบบฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำลูกหม่อนพร้อมดื่ม จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน พร้อมติดบนบรรจุภัณฑ์ ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
11. ออกแบบฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์สบู่จากลูกไหน จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน พร้อมติดบนบรรจุภัณฑ์ ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
12. ออกแบบฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์แชมพูจากลูกไหน จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน พร้อมติดบนบรรจุภัณฑ์ ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
13. ออกแบบฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์โลชั่นจากลูกไหน จำนวน 1 รูปแบบ รูปแบบละ 20 ชิ้นงาน พร้อมติดบนบรรจุภัณฑ์ ได้ตามรูปแบบที่กำหนด
 

ค่าใช้จ่าย : 108,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3406]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลไม้ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมจาก มทร.ล้านนา กศน.อำเภอพร้าว หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว หน่วยจัดการต้นน้ำสะลวม อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และตัวแทนชุมชน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลไม้เมืองหนาว โดยจะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับคนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

ค่าใช้จ่าย : 4,760
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3587]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

1. จัดซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุผ้า จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 21,900 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าม่อนล้าน
2. จัดซื้อวัสดุ ประเภทสารเคมี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 13,645 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติ ต่อยอดเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าม่อนล้าน
3. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลทอผ้าจากเส้นใยย้อมสีธรรมชาติ ขนาด 50 ซม. x 50 ซม. จำนวน 20 ผืน คละสี เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าม่อนล้าน
4. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลขยายพันธุ์และปลูกห้อม จำนวน 10,600 ต้น พื้นที่ 2 ไร่ เป็นเงิน 80,000 บาท เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การปลูกห้อม โดยนำมาใช้ประโยชน์ในการย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มผ้าม่อนล้าน

ค่าใช้จ่าย : 165,545
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3589]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

1. เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าในงาน “Crafts Bangkok 2019” ระหว่างวันที่ 3 – 8 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (ยอดจำหน่ายวันที่ 4 = 4,200 บาท / วันที่ 5 = 12,000 บาท / วันที่ 6 = 20,200 บาท / วันที่ 7 = 17,800 บาท รวมยอดจำหน่าย 4 วันเป็นเงิน 54,200 บาท)


2. จัดซื้อวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักงาน ในการดำเนินงานด้านเอกสาร การติดต่อประสานงาน และการรายงานผลการดำเนินโครงการ
3. จ้างเหมาร้านค้าออกแบบและผลิตแบลคดรอป ขนาด 3 เมตร x 2 เมตร เป็นเงิน 25,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการของโครงการฯ ในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางกระทรวง อว. และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น


4. ค่าธรรมเนียมหักเข้าสถาบันการศึกษา มทร.ล้านนา 10% เป็นเงิน 56,000 บาท ตามระเบียบและเงื่อนไขของหมวดงบประมาณเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย : 148,240
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563600,000|356,600|356,600|ใช้หมด20204221411311.pdf20201030124351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3776]   วันที่รายงาน  [1/7/2563]

อยู่ในช่วงการดำเนินการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ ภายในโครงการ

  • ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ภายในโครงการจำนวน 4รายการ เป็นจำนวนเงิน 184,400บาท
  • ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุฝึกอบรม ประเภทวัสดุสิ่งทอและวัสดุวิทยาศาสตร์ ภายในโครงการ เป็นจำนวนเงิน 60,200บาท
ค่าใช้จ่าย : 244,600
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3973]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

ครั้งที่ 1 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ม่อนล้านโมเดล” ปีที่ 3 เรื่อง “การบริการจัดการการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์” ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านชาอัสสัม โดย อาจารย์วรัญญา ฐานะ และดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการวางแผนการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ขุนแจ๋ประตูสู่ม่อนล้าน (ผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 40คน งบประมาณที่ใช้ 40,216 บาท)

ครั้งที่ 2 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ม่อนล้านโมเดล” ปีที่ 3 เรื่อง “การอบรมมัคคุเทศก์น้อย” ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านชาอัสสัม โดย อาจารย์วรัญญา ฐานะ และดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการวางแผนการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านขุนแจ๋  (ผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 21 คน งบประมาณที่ใช้ 17,606บาท)

ครั้งที่ 3 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ม่อนล้านโมเดล” ปีที่ 3 เรื่อง “การทำแผนที่ท่องเที่ยว” ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านชาอัสสัม โดย อาจารย์วรัญญา ฐานะ และดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการร่วมเป็นวิทยากรในการทำความเข้าใจในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และร่วมวางแผนการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว การวางร้านค้าชุมชนภายในชุมชนบ้านขุนแจ๋ (ผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 26 คน งบประมาณที่ใช้ 19,178บาท)

- ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 35,000 บาท เป็นค่าซื้อวัสดุประเภทผลไม้ ภายใต้โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ม่อนล้านโมเดล” ปีที่ 3

ค่าใช้จ่าย : 112,000
จำนวนผู้รับบริการ : 87
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4182]   วันที่รายงาน  [20/10/2563]

ไฟล์โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชนม่อนล้านโมเดล EXCEL

ผู้เข้ารับบริการ 87 คน

สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 87 คน 

ภาพรวมความพึงพอใจ 89.20 %

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง phairot4543@yahoo.co.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates