การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อพัฒนาผลผลิต ลิ้นจี่พรีเมี่ยม และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา

อ.แม่ใจ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561400,000|400,000|96,000|304,00020188301640351.pdf20193151447401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2809]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

กิจกรรมการจัดงาน เทศกาลลิ้นจี่ของดีอำเภอแม่ใจ โดยการจัดการแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขา ชม ชิม ช็อป ลิ้นจี่คุณภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 โดยมีนักปั่นจักรยานจากเขตภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 196 คน โดยจัดแข่งจำนวน 16 รุ่น จุดออกตัวและเข้าเส้นชัย ณ.ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ โดยในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน 

ค่าใช้จ่าย : 96,000
จำนวนผู้รับบริการ : 400
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562400,000|300,000|208,490|91,51020192201346311.pdf20191126944241.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3219]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 น.สพ.สมชาติ ธนะ และทีมงาน ได้เข้าพื้นที่ หารือกับสมาชิกกลุ่มผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย โดยวางแนวทางในการทำงานร่วมกัน และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ลิ้นจี่ผลสดลูกจัมโบ้ ในแพคเกจพรีเมี่ยม และลิ้นจี่เขียว มังกรหยก และเป้าหมายในการเพิ่มช่องทางการตลาด ได้แก่การวางแผนการตลาดออนไลน์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3220]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

วันที่ 20 ธ.ค.61 น.สพ.สมชาติ ธนะ และทีมงาน ได้เดินทางไปพบกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย ซี่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการในปี 61 และได้หารือกัน ในการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่ในกลุ่มแปลงใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอบรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชม ชิม ช็อป สวนลิ้นจี่ในปี 62 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3221]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

วันที่ 9-10 มี.ค.62 ดูงาน ณ. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ โดย คุณดวงเดือน ขัติยเนตร (ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านสามอาชีพ 50 หมู่ 2 บ้านสะไมย์ ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน โดยมีนักวิจัย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย รวมจำนวน 16 คน ทางกลุ่มได้แนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์แบบพีจีเอส และการถ่ายรูปลงพิกัดสวน โดยจะได้พัฒนาการผลิตลิ้นจี่คุณภาพต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 27,490
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3335]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

วันที่ 19 พ.ค.62 ได้จัดงานปั่นจักรยานเสือภูเขา ชมชิม ช็อป สวนลิ้นจี่แม่ใจ ปีที่ 2 โดยมีจุดสตาร์ท ณ.ที่่ว่าการอำเภอแม่ใจ สิ้นสุด ณ.ปางปูเลาะ มีนักปั่นกว่า 400 คน จากทั่วภาคเหนือ นอกจากนี้เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ได้นำลิ้นจี่มาจำหน่ายในงานนี้ด้วย

ค่าใช้จ่าย : 125,000
จำนวนผู้รับบริการ : 400
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3336]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ในเดือน พ.ค.62 ได้ปรับปรุงสวนลิ้นจี่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวปั่นจักรยาน ในวันที่ 19 พ.ค.62 และสือประชาสัมพันธ์ในการเพิ่มช่องทางการตลาดลิ้นจี่ออนไลน์ โดยได้ยอดลิ้นจี่ออนไลน์ จำนวน 255 กก. จำหน่ายในราคา กก.ละ 185 บาท ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำการตลาดต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 46,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563300,000|277,000|250,017|26,98320204221326411.pdf20201191423521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3694]   วันที่รายงาน  [30/3/2563]

อยู่ระหว่างปรับแก้ไขโครงการและทำเอกสารตอบรับยืนการขอรับงบประมาณ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3708]   วันที่รายงาน  [31/3/2563]

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้นัดหมายประชุมกลุ่ม และชี้แจงโครงการและวางแผนประจำปี และนัดผู้ประกอบการ บริษัทบี เอ็น ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด  จ.เพชรบูรณ์โดย คุณชลธิชากร คุ้มวงศ์ ผู้ มาเยี่ยมสวน และปรึกษาแนวทางในการพัฒนาลิ้นจี่แปรรูปร่วมกัน เพื่อทางไร่บีเอ็น จะช่วยด้านการหาช่องทางการตลาด และเป็นสินค้าจำหน่ายที่ไร่ด้วย

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ทางนักวิจัยและทางกลุ่มให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.อว. นางวนิดา บุญนาคค้า และคณะ ได้มาติดตามการดำเนินงานของกลุ่มและแนวทางในการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุลิ้นจี่รอแปรรูป เช่น การแช่เกลือ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนากลุ่มให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีบุตรหลานเข้ามามีส่วนร่วมการการบริหารจัดการ การจำหน่ายสินค้า

ค่าใช้จ่าย : 1,000
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3812]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

1 พ.ค. 63-15 มิ.ย.63 ทางหัวน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ได้ลงพื้นที่สวนลิ้นจี่ของกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ในการควบคุมคุณภาพการผลิต ตรวจสารตกค้าง วัดความหวานของลิ้นจี่ ควบคุมการแพคบรรจุ เพื่อส่งลูกค้าทั้งตลาดออนไลน์ ห้างเลมอนฟาร์ม ตลาด อ.ต.ก. และขายหน้าสวน ทำให้การจำหน่ายลิ้นจี่ในรอบปีนี้ได้ผลดี ถึงแม้จะประสบภาวะการระบาดของโรค โควิด -19 ก็ตาม

ค่าใช้จ่าย : 165,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3969]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

วันที่ี 15 มิ.ย.63 ทางคณะ ได้แก่ ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล ผศ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข ดร.รณกร สร้อยนาค และ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ ได้ร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย จำนวน 7 คน ในการประชุมหารือทบทวนกิจกรรม ติดตามการผลิต การคัดบรรจุ การตลาด ที่ได้ดำเนินการในปี 2563 และวางแผนร่วมกันในปี 2564

ค่าใช้จ่าย : 12
จำนวนผู้รับบริการ : 15000
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3972]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

วันที่ 19 กันยายน 2563 ได้มีการศึกษาดูงาน ณ.สวนภูตาด เกษตรอินทรีย์ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย และ จันกะผัก อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้แก่ นายยอดชัย มะโนใจ และนายวิชัย เครือใจ โดยได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำปุ๋ยหมัก สมุนไพรไล่แมลง การจัดการป่าต้นน้ำ การประยุกต์ทำที่ดักแมลง และการเก็บเมล็ดพันธ์ไว้ใช้เอง

        

ค่าใช้จ่าย : 5
จำนวนผู้รับบริการ : 12000
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4123]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2563 ได้มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการทำน้ำหมักปลา การทำปุ๋ยหมัก โดยวิทยากร ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ และเทคโนโลยีด้าน การพัฒนามาตรฐานโรงคัดบรรจุ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งลิ้นจี่ ไซรัปลิ้นจี่และไวน์ลิ้นจี่ โดย ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ มีผู้รับการถ่ายทอด 12 ราย

        

ค่าใช้จ่าย : 84,000
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง somchartvet@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates