หมู่บ้านโคเนื้อเพื่อบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และการจัดการเศษเปลือกข้าวโพดเพื่อนำมาหมักเป็นอาหารโค และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management)

อำเภอแม่ใจ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561400,000|400,000|72,000|328,0002018830179201.pdf2019315144701.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2808]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

กิจกรรม การจัดฝึกอบรม ด้านฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farm Management) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ.สหกรณ์ปฏิรูปเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายสัตวแพทย์อนิรุธ เนื่องเม็ก เป็นวิทยากร 

ค่าใช้จ่าย : 72,000
จำนวนผู้รับบริการ : 66
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562400,000|350,000|138,000|212,0002019220111881.pdf2019112694401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3222]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 น.สพ.สมชาติ ธนะ และทีมงาน ได้เข้าไปหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองบัว โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมหารือจำนวน 13 ท่าน

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 13
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3223]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 น.สพ. สมชาติ ธนะ ได้เข้าไปประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะครู กศน.แม่ใจ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองบัว เพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มที่จะพัฒนาฟาร์มสู่ระบบมาตรฐาน GFM จำนวน 10 ราย และให้การสนับสนุนถังหมัก 200 ลิตร เพื่อใช้ในการหมักอาหารโคเนื้อ และส่วนหนึ่งอาจประยุกต์ใช้เป็นที่ให้น้ำให้อาหารสำหรับโคเนื้อ

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3224]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้มีการจัดอบรมเรื่องการทำบัญชีฟาร์มและการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนของการเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัว โดย ดร.บังอร สวัสดิ์สุข และได้จัดนิสิตสัมภาษณ์ข้อมูลเกษตรกรเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลการผลิตของทั้งกลุ่ม โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 19 คน และนักวิจัย ครู กศน.แม่ใจ และนิสิต รวมแล้ว 50 คน

ค่าใช้จ่าย : 48,000
จำนวนผู้รับบริการ : 19
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3334]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

วันที่ 6 เมษายน 2562 ได้นำกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองบัว เข้าศึกษาเรียนรู้และดูงาน การจัดการฟาร์มโคขุน ณ.สุริยะฟาร์ม และการจัดการโคแม่พันธุ์ ในฟาร์มเครือข่าย มีสมาชิกเข้าร่วม 24 ราย

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563350,000|273,000|273,000|ใช้หมด20204221331471.pdf20201191424441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3693]   วันที่รายงาน  [30/3/2563]

อยู่ระหว่างการแก้ไขโครงการและทำใบตอบรับยืนยันการขอรับงบสนับสนุน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3707]   วันที่รายงาน  [31/3/2563]

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้ประสานงานชี้แจงโครงการกับประธานกลุ่ม และอาจารย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.บ้านเหล้า ในการวางแผนงานประจำปีร่วมกัน และในการจัดเตรียมอบรม การเย็บหมวกคาวบอย จากวัสดุหนังแท้และหนังเทียม การสร้างแบรนต์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้นัดหมายการจัดอบรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 แต่เนื่องด้วยเจอะปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงเลื่อนการจัดอบรมไปก่อน รอจน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3813]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

วันที่ 4 ก.ค.63 ได้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองบัว โดยได้วางเป้าหมายในการจัดการอบรมสัมมนา ด้านการใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ ครั้งที่ 3 และการนำมูลโคเนื้อเพิ่มมูลค่าในการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในสวนและจำหน่าย ในวันที่ 20 ก.ค.63 และการเย็บหมวกคาวบอย การสร้างแบรนด์ และการออกแบบโลโก้ ในวันที่ 21 ก.ค.63 

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3974]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

วันที่ 21 ก.ค. 2563 ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การออกแบบ พัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หมวกคาวบอย ร่วมกับ กศน.แม่ใจ โดยมี อาจารย์ ปฐวี มงคล เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน

  

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3978]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การจัดการอาหารโคเนื้อ การจัดการทุ่งหญ้า พืชอาหารสัตว์และการนำวัสดุทางการเกษตรมาหมักเป็นอาหารโคเนื้อ โดยมี นายชัยณรงค์ วงค์สรรศรี จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย เป็นวิทยากร และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มการจัดการทางสุขศาสตร์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคที่ดี Good farm management โดย ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ เป็นวิทยากร

        

ค่าใช้จ่าย : 115,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3979]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการเกษตรธรรมชาติ การสร้างความสมดุลย์ทางชีวภาพ โดยวิทยากร นายณัฐพล ขุ่ยคำ จากกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตพืชปลอดภัยตำบลบ้านเหล่า และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเศษวัสดุทางการเกษตร โดย ดร.ตฤณ เสรเมธากุล จากมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติการ

      

ค่าใช้จ่าย : 107,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง somchartvet@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates