หมู่บ้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561350,000|322,400|322,400|ใช้หมด201844423401.pdf201810311037511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2692]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ต้องเรียนอย่างนี้ครับ ขณะนี้ผู้รับผิดชอบโครงการกำลังเตรียมจัดประชุมเสวนากับชุมชน และเตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีขอมาตรฐาน GAP อยู่ครับ ซึ่งจะดำเนินการใน เดือนเมษายน 2561 นี้ (เนื่องจากงบประมาณโครงการมีการเบิกจ่ายล้าช้า และผู้รับผิดชอบโครงการกำลังรอการเบิกจ่ายจากแม่โจ้เชียงใหม่อยู่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ และจะรีบดำเนินการตามแผนงานทันที)

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : การเบิกจ่ายงบประมาณจากแหล่งเงินทุนอุดหนุนภายนอกของหน่วยงานล้าช้า เพราะต้องยื่นเรื่องขอเบิกจ่ายจากแม่โจ้เชียงใหม่ มายัง ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงเกิดความล้าช้าของงบประมาณโครงการ
แนวทางแก้ไข : ในบางกิจกรรมของโครงการอาจต้องมีการสำรองจ่ายไปก่อนเพื่อให้สามารถดำเนินตามแผนของโครงการได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2930]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ครั้งที่ 1 ทีมงานลงพื้นที่บ้านหนองสุวรรณ เพื่อสำรวจพื้นที่การปลูกสมุนไพรในชุมชน ซึ่งมีทั้งที่ปลูกในสวนหลังบ้าน ปลูกเป็นแปลงรวม ปลูกในระบบผสมผสาน สอบถามความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสมุนไพร

 

ครั้งที่ 2 ทีมงานลงพื้นที่จัดเวที เสวนา ร่วมกับชุมชน เพื่ออธิบายถึงโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านหนองสุวรรณ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ชาวบ้านเข้าใจและอยากให้ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆที่จะนำมาต่อยอดพัฒนาการปลูกสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ค่าใช้จ่าย : 11,010
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2931]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ทีมงานลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการขอมาตรฐาน GAP โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ มาให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร จำนวน 34 คน ผลผลิตคือชาวบ้านมีความเข้าใจในเรื่องการขอรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น และยื่นขอรับมาตรฐาน GAP ทุกคน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2932]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ทีมงานลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการปลูกพืชในระบบวนเกษตร การวิเคราะห์ดิน น้ำ การปรับปรุงดิน การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การทำน้ำหมัก จุลินทรีย์ท้องถิ่น การใช้เชื้อราในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2933]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร\

ทีมงานลงถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องพืชสมุนไพร วิธีการปลูก การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลิตผล ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผลผลิตคือเกษตรกรสามารถปลูกและขยายพันธุ์สมุนไพร มีการสร้างโรงเรือนเพาะสมุนไพรขายในชุมชน นำรายได้เข้าสู่กลุ่มสมาชิก มีความเข้าใจการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลิตผลมากขึ้น

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2934]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ทีมงานลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทนการปลูกพืชสมุนไพร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 41ผลผลิตคือเกษตรกรมีความเข้าใจการกรอกข้อมูลต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกสมุนไพรมากขึ้น

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 41
ปัญหาอุปสรรค : -เกษตรกรยังลงข้อมูลบางรายการไม่ครบ ละเอียดมากพอ
แนวทางแก้ไข : -ให้เกษตรกรจดรายละเอียดทุกอย่างลงในสมุดบัญชีครัวเรือนก่อนหากไม่แน่ใจว่าจะลงรายละเอียดที่ช่องกิจกรรมไหน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2935]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ทีมงานและเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ จำนวน 20 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานชุมชนที่ดำเนินการผลิตด้านการบริหารจัดการการดำเนินการท่องเทียวเชิงนิเวศ บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีองค์ความรู้การจัดการสมุนไพรในธรรมชาติ และต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการนำมาใช้ทำเป็นสมุนไพรอบตัว การย่างแคร่ ทำอาหาร ยารักษาโรค และเป็นแหล่งท่องเที่ยว รับฟังแนวทางการบริหารงานของผู้นำชุมชนที่ประสบความสำเร็จ

  การอบรมการปลูกและการทำชาเชียงดาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลผลิตคือเกษตรกรนำความรู้มาต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ชาเชียงดา ชาตะไคร้ใบเตย สามารถขายในชุมชนและนำรายได้เข้ากลุ่มได้

ค่าใช้จ่าย : 78,800
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2936]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ทีมงานลงพื้นท่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม กระตุ้นการทำงาน ในทุกเดือน เดือนล่ะ 2 - 3 ครั้ง

ค่าใช้จ่าย : 20,640
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2937]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 16,360
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2938]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 19,040
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2939]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 111,920
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2940]   วันที่รายงาน  [11/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 19,040
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=2944]   วันที่รายงาน  [21/9/2561]

กิจกรรมจัดอบรมเชิงลึกให้กับแกนนำเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรท้องถิ่น 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม12ท่าน เพื่อฝึกการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินการปลูก การเพาะขยายพันธุ์สมุนไพร การเก็บเกี่ยวสมุนไพร การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร เช่น ลูกประคบ น้ำพริกสมุนไพร ชาเชียงดา เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป  

ค่าใช้จ่าย : 3,990
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=2945]   วันที่รายงาน  [21/9/2561]

กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน

  ทีมวิจัยร่วมกับสมาชิกกลุ่มสมุนไพร จำนวน 15 คน ร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงานในระยะเวลา 1 ปีที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แนวทางการพัฒนากลุ่ม การบริหารกลุ่ม และการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 3,600
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=2946]   วันที่รายงาน  [21/9/2561]

กิจกรรมจัดอบรมเชิงลึกให้กับแกนนำเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรท้องถิ่น ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ ในเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการปลูกสมุนไพร การดูแลแปลงสมุนไพร การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การทำสมุนไพรแห้ง ลูกประคบ น้ำพริกสมุนไพร ชาสมุนไพร เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย : 3,990
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=2947]   วันที่รายงาน  [21/9/2561]

กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มสมุนไพรหนองสุวรรณ

   ทีมวิจัยลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิก ความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนการนำนักศึกษาลงไปร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินความก้าวหน้าของสมาชิกในการพัฒนาตนเอง และกระบวนการทำงานร่วมกันในกลุ่ม ซึ่งชาวบ้านมีความกระตือรืนล้นในการทำกิจกรรม มีการพัฒนาตนเองในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ มีทักษะในการทำงานร่วมกันมากขึ้น มีการแบ่งงานกันทำในกลุ่มเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 34,010
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562347,303|260,000|260,000|ใช้หมด2019220154221.pdf20191111143461.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3131]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

ทีมวิจัยลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรแห้ง  สมุนไพรที่ตลาดมีความต้องการ ว่าต้องมีการล้างทำความสะอาด หั่น ตากแดด หรืออบในตู้อบลมร้อน สมุนไพรจะต้องแห้งสนิท ไม่มีความชื้น ที่จะก่อให้เกิดเชื้อรา และสามารถทำให้สมุนไพรเก็บไว้ได้นานขึ้น สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทั้งปี 

ค่าใช้จ่าย : 18,100
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -อุปกรณ์ เครื่องมือการหั่นของชุมชนยังมีเพียง 1 เครื่อง ทำให้การแปรรูปทำได้ช้ามาก
แนวทางแก้ไข : -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสมุนไพรประสานของบจากสำนักงานเกษตรเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การหั่นเพิ่ม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3132]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

ทีมวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้ส่วนกลาง การขุดลอกบ่อน้ำบาดาล การวางแนวท่อและระบบน้ำ การเตรียมกล้าไม้สมุนไพรเพื่อปลูกในพื้นที่ส่วนกลาง การใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดตับเต่า)ให้กับกล้าไม้สมุนไพร การสร้างโรงเรือนเพาะกล้าไม้สมุนไพรเพิ่มอีก  1 แห่ง เพื่อใช้ผลิตกล้าไม้สำหรับขายให้กับคนที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ 

ค่าใช้จ่าย : 69,390
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3431]   วันที่รายงาน  [13/9/2562]

ระบุ : ทีมวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วางแผนการเตรียมวัตถุดิบต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ลูกประคบ ชาสมนุไพร น้าพริกสมุนไพร และถั่วสมุนไพร เพื่อขยายตลาดเพิ่มขึ้น วางแผนการปลูกโดยใช้ตลาดนาการผลิต มิให้สินค้าล้นตลาด จนมีราคาตกต่ำ

ค่าใช้จ่าย : 1,450
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค : -กล้าสมุนไพรที่เพาะไว้ ยังไม่สามารถลงปลูกได้ -เกิดการระบาดของหนอน และแมลง เข้ากัดกินใบอ่อนสมุนไพร เช่น มะกรูด
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3432]   วันที่รายงาน  [18/9/2562]

/online/filemanager/fileclinic/A22/files/1609201902.pdf

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศึกษาดูงานชุมชนที่ดำเนินการผลิตสมุนไพรเศรษฐกิจประสบความสำเร็จ โดยได้ไปศึกษาดูงานที่บ้านหมอสมุนไพรพื้นบ้าน หมดสวัสดิ์ คุณชมพู ที่บ้านปางปง-ปางทราย ตำบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยหมอสวัสดิ์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ วิธีการทานอาหาร ออกกำลังกายที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากสารเคมี การรับประทานผักเป็นยา เป็นต้น เพื่อสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลร่างกายเพื่อให้ปลอดจากโรคเพิ่มขึ้น เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และปลอดภัยจากโรค

ค่าใช้จ่าย : 51,200
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3433]   วันที่รายงาน  [13/9/2562]

ระบุ : ทีมผู้วิจัย ถ่ายทอดเทคนิคการจดบันทึกต้นทุนและผลตอบแทนร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจสามารถกำหนดราคาขายสินค้า การลดหรือเพิ่มวัตถุดิบชนิดใดเพื่อให้ยังคงคุณภาพ และมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงจนเกินไป ผลผลิตคือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจมีความเข้าใจการกรอกข้อมูลต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 18,100
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3434]   วันที่รายงาน  [13/9/2562]

ระบุ : ทีมผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมการฝึกจดบันทึกข้อมูลต่างๆ การถ่ายภาพ อัดคลิปเสียง ถ่ายทำสารคดี การฝึกพูดในหัวข้อต่างๆ การนำข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน ที่ได้มาถ่ายทำสารคดีด้วยพระบารมี (ออกอากาศทางช่อง 11 NBT ในวันที่ 9, 15 และ 16 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 20.20 หลังข่าวพระราชสานัก https://www.facebook.com/340872212606130/posts/2721480747878586 ?s=661531412&v=e&sfns=mo.) ผลผลิตคือเกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติ ตื่นเต้น กระตือรือร้น มีการเตรียมความพร้อมต่างๆ และได้มีโอกาสเผยแพร่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 14,500
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3435]   วันที่รายงาน  [13/9/2562]

ระบุ : ทีมผู้วิจัย ได้ให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เรื่องการตลาดออนไลน์ การขายของโดยใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ เข้ามาช่วย การทำคลิปข้อมูล ข่าวสาร วิธีการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน ลงในช่อง You Tube การใช้ Facebook โดยให้ลูกๆ ของสมาชิกเข้ามาร่วมอบรมด้วย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเข้าใจเรื่องการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น นำความรู้ที่ได้ไปคุยกับลูกหลาน หรือเครือญาติที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ส่งคลิปแนะนำสินค้า เช่น น้าพริกสมุนไพร ถั่วสมุนไพร ทำให้มียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 48,010
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3436]   วันที่รายงาน  [13/9/2562]

ทีมผู้วิจัยได้ให้ความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ การนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ผลผลิตคือเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจ สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรต่างๆ

ค่าใช้จ่าย : 3,600
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3437]   วันที่รายงาน  [13/9/2562]

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้จากการขายสมุนไพรและการแปรรูปผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก

ค่าใช้จ่าย : 22,600
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3438]   วันที่รายงาน  [16/9/2562]

ทีมผู้วิจัย ลงพื้นที่ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานในทุกเดือน เดือนละ 2-3 ครั้ง พบว่าชุมชนได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสมุนไพร การพัฒนาแปลงสมุนไพรให้ได้รับมาตรฐาน GAP และอีกมากมาย รวมไปถึงการใช้เครื่องอบรีดน้ำมันที่ทางนักวิจัยออกแบบและประดิษฐ์ โดยใช้เตาอบขนาดเล็กมาประยุกต์ใช้กับการแปรรูปสมุนไพร

ค่าใช้จ่าย : 13,050
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563350,000|206,000|206,000|ใช้หมด20204221343261.pdf20209301131321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3695]   วันที่รายงาน  [30/3/2563]

นักวิจัยลงพื้นที่ประสานงานโครงการกับแกนนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสมุนไพร เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกัน 

ค่าใช้จ่าย : 1,500
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3769]   วันที่รายงาน  [30/6/2563]

นักวิจัยลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้าไม้สมุนไพรเพื่อใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ซาที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน มีการถ่ายทอดเทคนิคการเก็บเมล็ดไม้ การเตรียมเมล็ดไม้ การเตรียมวัสดุเพาะกล้าไม้และวัสดุปลูกสมุนไพร สาธิตการเพาะกล้าไม้สมุนไพร เช่น มะกรูด มะนาว มะขามป้อม เชียงดา แค หางนกยูงไทย เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และนำไปเพาะกล้าไม้สมุนไพรเพื่อใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 20,500
จำนวนผู้รับบริการ : 14
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3770]   วันที่รายงาน  [30/6/2563]

นักวิจัยลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาและการใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้สมุนไพร ที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม17 คน โดยสอนวิธีการเตรียมหัวเชื้อเห็ดตับเต่าจากดอกเห็ด และเตรียมลงเมล็ดข้าวฟ่าง การใส่หัวเชื้อลงในกล้าไม้สมุนไพรต่างๆ เช่น หางนกยูงไทย เชียงดา มะขามป้อม แค มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะกรูด เป็นต้น กล้าไม้หลังจากใส่เชื้อเห็ดตับเต่าแล้ว สมาชิกจะนำไปปลูกในแปลงของตนเอง ซึ่งเห็ดไมคอร์ไรซาจะช่วยให้กล้าไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้น  แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง เมื่อต้นไม้โตประมาณ 2-3 ปี ก็จะเกิดเห็ดให้ชาวบ้านได้รับประทานอีกทางหนึ่งด้วย

ค่าใช้จ่าย : 20,500
จำนวนผู้รับบริการ : 17
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3771]   วันที่รายงาน  [30/6/2563]

ถ่ายทอดเทคนิคการบริหารงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน โดยบรรยายให้ความรู้กลุ่มสมาชิกเพื่อให้ขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการกระจายงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น 

ค่าใช้จ่าย : 15,500
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3980]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

นักวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผนตลาดออนไลน์ที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม22 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

  • นักวิจัยได้ให้ความรู้กับเกษตรกร โดยการอบรมช่องทางการตลาดออนไลน์โดยวิธี Line Official Account เป็นแอปพลิเคชันในการสนทนาเพื่อเป็นช่องทางจัดจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสุวรรณ
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3981]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

นักวิจัยถ่ายทอดเทคนิคการบริหารงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17คน ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2563

  • นักวิจัยได้ติดตามและกระตุ้นการพัฒนาผู้ปลูกสมุนไพรให้มีความเข้มแข็ง มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อช่วยกันทำงาน โดยมีประธาน รองประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม 
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 17
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3983]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

นักวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพรที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม14 คน ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2563

         นักวิจัยและชาวบ้านได้นำสมุนไพรที่มีในชุมชน เช่น พริก ใบมะกรูด กระเทียม เป็นต้น มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร เพื่อเพิ่มรสชาติของถั่วและเป็นการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 14
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3986]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

นักวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพรที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563

    เนื่องจากนักวิจัยและชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองสุวรรณ เห็นถึงประโยชน์ของถั่วสมุนไพรซึ่งเป็นของที่รับประทานในงานต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน หรือเทศกาลต่าง ๆ เป็นขนมขบเคี้ยวที่อร่อยและถูกปากชาวบ้าน จึงได้นำสมุนไพรที่มีในชุมชนมาเพิ่มรสชาติของถั่วเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มปริมาณการทำถั่วสมุนไพรให้มีปริมาณตามยอดสั่งซื้อจากผู้ที่สนใจ

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 17
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3989]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

นักวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563

   นักวิจัยและชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองสุวรรณ โดยนำเอาสมุนไพร เช่น ขมิ้น ว่านนางคำ ชุมเห็ดเทศ ย่านาง ว่านหางจระเข้ มาเป็นส่วนผสมในการทำสบู่สมุนไพรชนิดต่าง ๆ เนื่องจากสมาชิกหลายคนมีปัญหาโรคผิวหนัง มีอาการแพ้ เมื่อได้ลองใช้สบู่สมุนไพรที่ผลิตเอง ทำให้อาการดังกล่าว หายไป 

นักวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน  ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563

  นักวิจัยและชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองสุวรรณ โดยนำเอาสมุนไพร เช่น มะกรูด อัญชัน ขมิ้น ว่านนางคำ ชุมเห็ดเทศ ย่านาง ว่านหางจระเข้ มาเป็นส่วนผสมในการทำแชมพูสมุนไพรแบบอินทรีย์ ชนิดต่าง ๆ โดยทำเป็นสองสูตร คือสูตรที่ 1 มะกรูด อัญชัน ชุมเห็ดเทศ และสูตรที่ 2 เป็นสูตรมะกรูด ขมิ้น ว่านนางคำ

ค่าใช้จ่าย : 17,000
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3991]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

นักวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้าไม้สมุนไพรเพื่อใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

     นักวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะกล้าไม้สมุนไพรเพื่อใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ซึ่งช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสมุนไพร และสามารถเกิดเห็ดสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชนเมื่อต้นไม้โตขึ้น โดยสาธิตการเพาะกล้าไม้ ชนิดต่าง ๆ เช่น ยางนา มะค่าโมง หางนกยูงไทย แคบ้าน หว้า หม่อน เชียงดา ผักหวาน ฝาง มะตูม เป็นต้น 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 14
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3992]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

นักวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา และการใส่เชื้อเห็ดในกล้าไม้สมุนไพรมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563

    นักวิจัยและชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองสุวรรณ ใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาให้กับต้นสมุนไพรที่สมาชิกร่วมกันเพาะ เช่น แคบ้าน ผักหวานบ้าน เชียงดา มะกรูด มะนาว มะม่วงหาวมะนาวโห่ ชุมเห็ดเทศ เป็นต้น ซึ่งช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสมุนไพร และช่วยเพิ่มรายได้จากการขายกล้าสมุนไพรให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองสุวรรณ

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3993]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

นักวิจัยถ่ายทอดเทคนิคการพูด การเป็นวิทยากรท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

     นักวิจัยได้ส่งเสริมให้มีการสร้างวิทยากรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยการฝึกให้สมาชิกเรียบเรียงเรื่องราว เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่มาศึกษาดูงาน ผู้ซื้อสินค้า และการเป็นวิทยากรบรรยาย

ค่าใช้จ่าย : 11,000
จำนวนผู้รับบริการ : 7
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3995]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

นักวิจัยถ่ายทอดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน  ที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

    ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองสุวรรณ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจ สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรต่าง ๆ ตลอดถึงการบริหารกลุ่มในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการต่อยอด

ค่าใช้จ่าย : 11,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=4011]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

นักวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ที่อาคารเด็กเล็ก ศูนย์สมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คนลงพื้นที่เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563

    นักวิจัยและชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองสุวรรณ โดยนำเอาสมุนไพร เช่น ขมิ้น ว่านนางคำ ชุมเห็ดเทศ ย่านาง ว่านหางจระเข้ มาเป็นส่วนผสมในการทำสบู่สมุนไพรชนิดต่าง ๆ และนำสบู่แจกให้สมาชิกลองนำไปใช้ในครัวเรือน 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 19
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=4012]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินกิจกรรม "โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่"  ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่าย : 9,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wmangkita378@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates