หมู่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง

ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561250,000|250,000|15,672|234,32820184446461.pdf20192261423511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2699]   วันที่รายงาน  [14/8/2561]

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและอาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน และอบรมการสร้างระบบการจัดการการขออนุญาตและพัฒนาสถานที่ผลิตชาและเมี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (Primary GMP) และได้ร่วมหารือการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวกับ นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ในการพัฒนาปรับปรุงโรงผลิตเมี่ยงและโรงผลิตชา ให้ได้มาตรฐาน

ค่าใช้จ่าย : 15,672
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : - โรงเรือนผลิตชาและเมี่ยงหมักของชุมชนยังไม่ถูกสุขลักษณะจึงต้องมีการปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (Primary GMP) - เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการผลิตที่ถูกต้องถามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (Primary GMP)
แนวทางแก้ไข : - ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อำเภอ และศูนย์เกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณบางส่วน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2916]   วันที่รายงาน  [28/8/2561]
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2917]   วันที่รายงาน  [28/8/2561]

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมการอบรมการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเมี่ยงและการผลิตชา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดจำหน่าย และในวันดังกล่าวได้ประชุมหารือร่วมกับ นายเอนก ปัญทะยม ปลัดอำเภอเทิง นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) คุณวลัยทิพย์ แสนอาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลอย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผู้นำชุมชน ในการพัฒนาปรับปรุงโรงผลิตเมี่ยงและโรงผลิตชาของชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อความยั่งยืนและการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน และเพื่อจัดการปัญหาทำให้ชุมชนและท้องถิ่นก้าวไปด้วยกันอย่างมีความสุข

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50116
ปัญหาอุปสรรค : - โรงเรือนผลิตชาและเมี่ยงหมักของชุมชนยังไม่ถูกสุขลักษณะจึงต้องมีการปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (Primary GMP) - เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการผลิตที่ถูกต้องถามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (Primary GMP) - พื้นที่ตั้งโรงเรือนผลิตชาขาดเอกสารสิทธิ์จึงไม่สามารถขอ อย. ได้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้แนะนำให้เกษตรกรผลิตเมี่ยงหมักและชาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (Primary GMP)
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates