หมู่บ้านสับปะรดห้วยมุ่น

ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2019222164411.pdf201910311556541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3164]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

การชี้แจงโครงการเบื้องต้นกับกลุ่มเกษตรกร หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ณ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ในปีงบประมาณ 2562 มีแผนงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง คือ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสับปะรดห้วยมุ่นที่มีอยู่เดิม ได้แก่ พายสับปะรด น้ำสับปะรดพร้อมดื่ม และสับปะรดอบแห้ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมจากเดิม ได้แก่ ข้าวแต๋นน้ำสับปะรด และ ซอสสับปะรด โดยสับปะรดที่นำมาแปรรูป จะใช้สับปะรดที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP)
นักวิจัยได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เพื่อชี้แจงโครงการ“หมู่บ้านสับปะรดห้วยมุ่น”ให้กับสมาชิก หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (ต่อเนื่อง) และการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดห้วยมุ่น” มีตัวแทนสมาชิกที่เป็นแกนนำของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(ต่อเนื่อง) เข้าร่วมประชุม ประมาณ 8 คน

การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดห้วยมุ่น”
ทีมวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสับปะรดห้วยมุ่น และได้นำไปให้สมาชิก ได้ทดลองชิม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสับปะรดห้วยมุ่นที่มีอยู่เดิม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยสมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะและความต้องการในการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น ดังนี้
1. พายสับปะรด สมาชิกต้องการพัฒนาคุณภาพของไส้พาย (สับปะรดกวน) จากเดิมสียังไม่สวย และกระบวนการกวนสับปะรดยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากผลิตหลายคน ได้คุณภาพต่างกัน
2. น้ำสับปะรดพร้อมดื่ม สมาชิกต้องการที่จะผลิตน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม เพื่อจำหน่ายในหมู่บ้านโดยมีต้นทุนถูก เช่น การบรรจุในขวดพลาสติก
3. สับปะรดอบแห้ง ต้องการพัฒนาชิ้นของสับปะรดอบแห้ง ให้มีขนาดพอดีคำ และเนื่องจากสมาชิกในกลุ่ม (ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร) มีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม) อยู่ จึงมีความพร้อมในการผลิต
4. ข้าวแต๋นน้ำสับปะรด ทางกลุ่มมีความสนใจที่จะผลิตเนื่องจากเป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่บริโภค สามารถทำขายได้ และใช้เวลาทำไม่นาน
5. ซอสสับปะรด ทีมวิจัยได้ทดลองทำเป็นสูตรซอสหวาน และซอสคาวแล้ว และทางกลุ่มเสนอแนะให้ทำเป็นซอสเผ็ดเพิ่มเติม
จากการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดห้วยมุ่น” โดยภาพรวมสรุปได้ว่า สมาชิกกลุ่มมีความต้องการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น ที่ใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาในการแปรรูปน้อย และสามารถขายได้
 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : 1. ผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นจะออกมากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายน ดังนั้นการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว สมาชิกอาจไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อาจทำให้การดำเนินงานตามแผนงานของโครงการล่าช้า 2. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีงานประจำคือเข้าสวน ทำให้สมาชิกมีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่จะมาเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการจึงต้องหาเวลาที่สมาชิกส่วนใหญ่ว่าง เช่น วันพระใหญ่ของเดือน เป็นต้น 3. เกษตรกรที่ปลูกสับปะรดและได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP) แล้วส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องการแปรรูปสับปะรด เนื่องจากมีรายได้จากการขายสับปะรดสดอยู่แล้ว ดังนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีทั้งที่ได้และยังไม่ได้ GAP 4. หน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าไปสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มหลายโครงการ และมีการนัดประชุมสมาชิกบ่อยครั้ง ทำให้สมาชิกเสียเวลาและเสียรายได้จากการทำงานประจำ สมาชิกเก่าบางส่วนจึงไม่อยากมาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
แนวทางแก้ไข : 1. นักวิจัยวางแผนการจัดกิจกรรมตามเวลาที่สมาชิกส่วนใหญ่ว่าง เช่น วันพระใหญ่ของเดือน 2. นักวิจัยปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ผลผลิตสับปะรดออก และเลือกใช้สับปะรดที่ได้มาตรฐาน GAP เท่านั้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3403]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

ผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านสับปะรดห้วยมุ่น รายไตรมาศ 2
 ในปีงบประมาณ 2562 มีแผนงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง คือ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสับปะรดห้วยมุ่นที่มีอยู่เดิม ได้แก่ พายสับปะรด น้ำสับปะรดพร้อมดื่ม และสับปะรดอบแห้ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมจากเดิม ได้แก่ ข้าวแต๋นน้ำสับปะรด และ ซอสสับปะรด โดยสับปะรดที่นำมาแปรรูปมาจากแปลงของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการและได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) แล้ว
จากการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดห้วยมุ่น” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทีมวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสับปะรดห้วยมุ่น ได้แก่ ซอสสับปะรด และข้าวแต๋นน้ำสับปะรด
ซอสสับปะรด ทีมวิจัยได้ทดลองพัฒนาเป็นซอสหวาน ซอสเผ็ดน้อยและซอสเผ็ดมาก โดยพัฒนาสูตร ได้แก่ การเลือกสับปะรดที่จะนำมาผลิตเป็นซอสหวานและซอสเผ็ด การชั่งตวงวัดส่วนผสม การต้มให้ความร้อน และการบรรจุซอสในขวดแก้ว
ข้าวแต๋นน้ำสับปะรด ทางทีมวิจัยได้ทดลองพัฒนาข้าวแต๋น โดยพัฒนาสูตรใช้น้ำสับปะรดห้วยมุ่นเนื้อ1 เป็นส่วนผสมในการทำข้าวแต๋นน้ำสับปะรด และผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำสับปะรดที่พัฒนากำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาปริมาณของน้ำสับปะรดที่เหมาะสมในการผลิตข้าวแต๋น และพัฒนาสูตรให้มีคุณลักษณะทางด้าน ลักษณะเนื้อสัมผัส สี และกลิ่นรส ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
น้ำสับปะรด ทางทีมวิจัยได้พัฒนาคุณภาพของน้ำสับปะรด ได้แก่ การเลือกสับปะรดที่เหมาะสมในการผลิตโดยการควบคุมปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของน้ำสับปะรดให้อยู่ในช่วง 14 + 2 องศาบริกซ์ การล้างและลวกสับปะรดที่อุณหภูมิต่ำเบื้องต้นก่อนปอกเปลือก ขั้นตอนการสกัดน้ำสับปะรด

  

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : 1. ผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นจะออกมากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายน ดังนั้นการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว สมาชิกอาจไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อาจทำให้การดำเนินงานตามแผนงานของโครงการล่าช้า 2. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีงานประจำคือเข้าสวน ทำให้สมาชิกมีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่จะมาเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการจึงต้องหาเวลาที่สมาชิกส่วนใหญ่ว่าง เช่น วันพระใหญ่ของเดือน เป็นต้น 3. เกษตรกรที่ปลูกสับปะรดและได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP) แล้วส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องการแปรรูปสับปะรด เนื่องจากมีรายได้จากการขายสับปะรดสดอยู่แล้ว ดังนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีทั้งที่ได้และยังไม่ได้ GAP 4. หน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าไปสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มหลายโครงการ และมีการนัดประชุมสมาชิกบ่อยครั้ง ทำให้สมาชิกเสียเวลาและเสียรายได้จากการทำงานประจำ สมาชิกเก่าบางส่วนจึงไม่อยากมาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ 5. สมาชิกบางส่วนหันไปปลูก หน่อไม้ฝรั่ง เพิ่มมากขึ้น (จากการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ) นอกเหนือจากการปลูกสับปะรดห้วยมุ่น ดังนั้นจึงไม่มีเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางทีมวิจัยจัด ทำให้มีผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการน้อยลง และไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้
แนวทางแก้ไข : 1. นักวิจัยวางแผนการจัดกิจกรรมตามเวลาที่สมาชิกส่วนใหญ่ว่าง เช่น วันพระใหญ่ของเดือน 2. นักวิจัยปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ผลผลิตสับปะรดออก และเลือกใช้สับปะรดที่ได้มาตรฐาน GAP เท่านั้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3405]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

ผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านสับปะรดห้วยมุ่น รายงานครั้งที่ 3
จากการจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดห้วย
มุ่น” ร่วมกับสมาชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทางทีมวิจัยได้แนวทางในการนำมาพัฒนาแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่นเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่ใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ใช้อุปกรณ์ในการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและใช้เวลาในการผลิตสั้น มีต้นทุนถูกและสามารถผลิตขายได้ ได้แก่ น้ำสับปะรดพร้อมดื่มบรรจุขวด และซอสสับปะรดสูตรหวาน และสูตรเผ็ด
ทีมวิจัยได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การผลิตน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม และซอสสับปะรด” ให้กับกลุ่มเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 โดยใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดที่บ้านของนางสาวธิดารัตน์ สร้อยจันทร์ดา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร หมู่ 2 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำบาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 18 คน

การผลิตน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม ทีมวิจัยได้ถ่ายทอดทอดเทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ การเลือกสับปะรดสำหรับผลิตน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม การสกัดน้ำสับปะรด การนึ่งฆ่าเชื้อขวดแก้วสำหรับบรรจุน้ำสับปะรด การต้มให้ความร้อนกับน้ำสับปะรดทั้งแบบการให้ความร้อนแบบพาสเจอร์ไรซ์และสเตอริไรส์ และเทคนิคการบรรจุน้ำสับปะรดทั้งแบบบรรจุขวดพลาสติกและบรรจุขวดแก้ว เป็นต้น

การผลิตซอสสับปะรด ทีมวิจัยได้ถ่ายทอดทอดเทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ การเลือกสับปะรดสำหรับผลิตซอสสับปะรด สำหรับสูตรหวานและสูตรเผ็ด การชั่ง ตวง วัดและเตรียมส่วนผสมในการผลิตซอส การต้มให้ความร้อนกับซอส การนึ่งฆ่าเชื้อขวดแก้วสำหรับบรรจุซอสสับปะรด และการบรรจุซอสขณะร้อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาซอส เป็นต้น

จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่ม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562   ทางกลุ่มได้มีการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำสับปะรดพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรซ์บรรจุขวดพลาสติก โดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ที่มีตามบ้านในการผลิต นำมาจำหน่ายและแสดงในงาน Engagement Thailand พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เมื่อวันที่ 3กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังวัดอุตรดิตถ์ ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้ชิม
 

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : 1. ผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นจะออกมากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายน ดังนั้นการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว สมาชิกอาจไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อาจทำให้การดำเนินงานตามแผนงานของโครงการล่าช้า 2. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีงานประจำคือเข้าสวน ทำให้สมาชิกมีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่จะมาเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการจึงต้องหาเวลาที่สมาชิกส่วนใหญ่ว่าง เช่น วันพระใหญ่ของเดือน เป็นต้น 3. เกษตรกรที่ปลูกสับปะรดและได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP) แล้วส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องการแปรรูปสับปะรด เนื่องจากมีรายได้จากการขายสับปะรดสดอยู่แล้ว ดังนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีทั้งที่ได้และยังไม่ได้ GAP 4. หน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าไปสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มหลายโครงการ และมีการนัดประชุมสมาชิกบ่อยครั้ง ทำให้สมาชิกเสียเวลาและเสียรายได้จากการทำงานประจำ สมาชิกเก่าบางส่วนจึงไม่อยากมาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ 5. สมาชิกบางส่วนหันไปปลูก หน่อไม้ฝรั่ง เพิ่มมากขึ้น (จากการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ) นอกเหนือจากการปลูกสับปะรดห้วยมุ่น ดังนั้นจึงไม่มีเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางทีมวิจัยจัด ทำให้มีผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการน้อยลง และไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ 6. สมาชิกมีข้อจำกัดเรื่องการขาย ผลิตแล้วไม่รู้ว่าจะไปขายให้ใคร ดังนั้นทางกลุ่มจะรับผลิต เช่น น้ำสับปะรดและพายสับปะรด ตาม order เท่านั้น
แนวทางแก้ไข : 1. นักวิจัยวางแผนการจัดกิจกรรมตามเวลาที่สมาชิกส่วนใหญ่ว่าง เช่น วันพระใหญ่ของเดือน 2. นักวิจัยปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ผลผลิตสับปะรดออก และเลือกใช้สับปะรดที่ได้มาตรฐาน GAP เท่านั้น 3. นักวิจัยช่วยส่งเสริมเรื่องการตลาดให้กับกลุ่ม โดยการนำสินค้าของกลุ่มไปจัดแสดงนิทรรศการและออกบูทจำหน่ายสินค้าในงานระดับประเทศเพื่อช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่ม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3472]   วันที่รายงาน  [27/9/2562]

ผลการดำเนินงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำสับปะรด ซอสสับปะรดและสับปะรดอบแห้ง

การจัดกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำสับปะรด ซอสสับปะรดและสับปะรดอบแห้ง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 26 คน วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตข้าวแต๋นน้ำสับปะรด การเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตซอสสับปะรด และการเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตสับปะรดอบแห้ง มีรายละเอียด ดังนี้

การผลิตข้าวแต๋นน้ำสับปะรด ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการศึกษาพัฒนาการผลิตข้าว
แต๋นน้ำสับปะรดห้วยมุ่น โดยเลือกใช้สับปะรดห้วยมุ่นแบบเนื้อ 1 เนื่องจากมีความฉ่ำและมีน้ำมาก และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสับปะรด การสกัดน้ำสับปะรด การเลือกใช้ข้าวเหนียวในการผลิตข้าวแต๋น รวมถึงเทคนิคการแช่ข้าวเหนียว การนึ่งข้าวเหนียว การผสมส่วนผสม การขึ้นรูปข้าวแต๋น และการตากแห้ง มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ขั้นตอนการแช่ข้าวแบบใช้ระยะเวลาสั้นลงเพื่อประหยัดเวลาในการผลิต เป็นต้น

การผลิตซอสสับปะรด จากการที่ทีมผู้รับผิดชอบโครงการได้นำผลิตภัณฑ์ซอสสับปะรด ไปทดลองตลาดในงาน "ตลาดนัดวิถีวิทย์ TechnoMart 2019 " ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 พบว่าผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ซอสสับปะรดห้วยมุ่นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในท้องตลาดยังไม่มีผลิตและจำหน่าย ประกอบกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสับปะรดห้วยมุ่น GI ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นด้วย ดังนั้นทางทีมผู้รับผู้ชอบโครงการจึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตซอสให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่การเตรียมสับปะรด การวัดคุณภาพของสับปะรดเบื้องต้น การชั่งตวงวัดส่วนผสมในการผลิตซอส มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสมาชิก ได้แก่ ขั้นตอนการผสมส่วนผสม ขั้นตอนการให้ความร้อนและขั้นตอนการบรรจุซอสลงขวดแก้ว เพื่อให้อายุการเก็บรักษานานขึ้นทั้งนี้เนื่องจากซอสสับปะรดที่ผลิตจะไม่มีการใช้สารกันเสียเหมือนซอสทั่วไป เป็นต้น

การผลิตสับปะรดอบแห้ง เนื่องจากสับปะรดอบแห้งที่สมาชิกผลิต พบว่าสับปะรดหลังการอบแห้งมีสีคล้ำไม่สวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทำงานของเอนไซม์ในกลุ่มฟีนอเลส เช่น พอลิฟีนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase : PPO) เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสีน้ำตาล ในผักและผลไม้ โดยเกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าของอาหารเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเตรียมชิ้นสับปะรดสำหรับการอบแห้งให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ โดยการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเตรียมสับปะรด ได้แก่ การยับยั้งเอนไซม์ PPO โดยใช้ความร้อนในการลวกชิ้นสับปะรดในระยะเวลาต่างกัน และการนำชิ้นสับปะรดมาทดสอบปริมาณเอนไซม์ที่ลดลงหลังการลวกโดยการใช้น้ำยาทดสอบ เพื่อนำวิธีการที่เหมาะสมไปปรับใช้ในการผลิตสับปะรดอบแห้ง เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อถอดบทเรียนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรด ซอสสับปะรด ข้าวแต๋นน้ำสับปะรด สับปะรดอบแห้ง และพายสับปะรด กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 17 คน จากการถอดบทเรียนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น สรุปได้ดังนี้
1) เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชอบกิจกรรมการทำข้าวแต่นน้ำสับปะรด เนื่องจากมีวิธีการทำไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อน และสามารถทำได้ในระยะเวลาสั้นๆ
2) เนื่องจากระยะทางหมู่บ้านห้วยมุ่นไกลจากในเมืองอุตรดิตถ์ ทำให้สมาชิกไม่กล้ารับ order มากเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการส่งสินค้าให้กับผู้บริโภค
3) ผลิตภัณฑ์ที่ทางสมาชิกผลิตและจำหน่าย เช่น พายสับปะรด ซอสสับปะรด และน้ำสับปะรด ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) ดังนั้นจึงเป็นข้อจำกัดในการนำสินค้าไปวางจำหน่าย

การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์น้ำพริกสับปะรดและคุกกี้สับปะรด
ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์น้ำพริกสับปะรดและคุกกี้สับปะรด ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 31 คน วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตน้ำพริกสับปะรด และการเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตคุกกี้สับปะรด มีรายละเอียดดังนี้

การผลิตน้ำพริกสับปะรด ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการศึกษาพัฒนาสูตรการผลิต
น้ำพริก สับปะรด โดยใช้สับปะรดห้วยมุ่นที่ผ่านการอบแห้ง นำมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตน้ำพริก ในรูปแบบน้ำพริกนอกครก (การผสมส่วนผสมนอกครก) และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดสารในการผลิตน้ำพริก ขั้นตอนการเจียวหอมแดงให้สีสวยและไม่อมน้ำมัน การตวงวัดส่วนผสมในการผลิตน้ำพริกนอกครก เป็นต้น

การผลิตคุกกี้สับปะรด ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตคุกกี้ 
สับปะรด ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้สับปะรดห้วยมุ่นที่ผ่านการอบแห้ง นำมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตคุกกี้และมีการสอดแทรกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การเลือกใช้ส่วนผสมที่ทีคุณภาพ การชั่งตวงวัดส่วนผสมในการผลิตคุกกี้สับปะรด ขั้นตอนการตีส่วนผสมเพื่อให้ขั้นฟู ขั้นตอนการอบคุกกี้ให้กรอบโดยใช้อุณหภูมิและระยะเวลาการอบที่เหมาะสม เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 31
ปัญหาอุปสรรค : 1) เกษตรกรที่สนใจแปรรูปสับปะรดและเข้ามาร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีจำนวน น้อย ประกอบกับเกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ดังนั้นหากมีการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว สมาชิกจึงไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2) เกษตรกรมีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการจึงต้องจัดในช่วงเวลาที่เกษตรกรส่วนใหญ่ว่าง เช่น วันพระใหญ่ของเดือน 3) เกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการปลูกสับปะรดห้วยมุ่น ดังนั้นจึงไม่มีเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำให้มีผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการน้อยลง 4) มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าไปสนับสนุนงบประมาณให้กับเกษตร ตำบลห้วยมุ่น มากขึ้นและมีการนัดประชุมเกษตรกรบ่อยครั้ง ทำให้เกษตรกรเสียเวลาและเสียรายได้จากการทำงานประจำ ดังนั้นเกษตรกรเก่าบางส่วนที่เคยเข้ามาร่วมโครงการ จึงไม่อยากมาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ 5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี สนใจนำความรู้ไปผลิตและจำหน่าย แต่มีข้อจำกัดเรื่องการขาย ผลิตแล้วไม่รู้ว่าจะไปขายให้ใคร ดังนั้นทางสมาชิกจะรับผลิตตาม order เท่านั้น
แนวทางแก้ไข : 1. ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในช่วงเวลาที่เกษตรกรส่วนใหญ่ว่าง เช่น วันพระใหญ่ของเดือน และมีการนัดหมายกับเกษตรกรล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการจัดกิจกรรม 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ช่วยส่งเสริมเรื่องการตลาดให้กับกลุ่ม โดยการนำสินค้าของกลุ่มไปจัดแสดงนิทรรศการและออกบูทจำหน่ายสินค้าในงานระดับประเทศเพื่อช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่ม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3473]   วันที่รายงาน  [27/9/2562]

จัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดส่งแก่ทางกระทรวงต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561399,960|300,000|300,000|ใช้หมด2018421653201.pdf2018928142211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2723]   วันที่รายงาน  [17/4/2561]

     ผลการดำเนินงานของโครงการ “หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสับปะรดห้วยมุ่น” จะนำเสนอตามลำดับของกิจกรรมเริ่มตั้งแต่นักวิจัยได้รับเงินงวดที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

     กิจกรรมที่ 1 การชี้แจงโครงการเบื้องต้นกับกลุ่มเกษตรกร ณ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัยได้ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเพื่อชี้แจงโครงการ“หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสับปะรดห้วยมุ่น”เบื้องต้นและมีผู้สนใจได้เขียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 39 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจากหมู่ 1, 2 และ หมู่ 3 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เข้าร่วมประชุม และเกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมจนถึงมัธยมปลาย และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท

     กิจกรรมที่ 2 รับเงินโครงการ
นักวิจัยได้รับเงินยืมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้ดำเนินโครงการก่อน ในงวดที่ 1 จำนวน 120,000 บาท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

     กิจกรรมที่ 3 การเก็บข้อมูลเบื้องต้นและวางแผนการทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกร
นักวิจัยได้ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นและวางแผนการทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยได้ตัวแทนเกษตรกรจากหมู่ 2 เป็นผู้ประสานงานกับเกษตรกรรายอื่น เพื่อนัดประชุมเบื้องต้นกับกลุ่มย่อยก่อนและจากการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า สับปะรดห้วยมุ่นในฤดูจะเริ่มออกผลผลิตในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และออกผลผลิตมากในเดือนมิถุนายน โดยเกษตรกรจะจำหน่ายสับปะรดห้วยมุ่นเนื้อ 1 เพื่อการบริโภคสดส่วนสับปะรดห้วยมุ่นเนื้อ 2 จะส่งเข้าโรงงานแปรรูปสับปะรด
ปัญหาของสับปะรดห้วยมุ่นในฤดูกาลคือมีผลผลิตออกมาจำนวนมาก รวมทั้งมีผลสับปะรดห้วยมุ่นที่ตกเกรดขนาดไม่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานต้องการ ปัญหาดังกล่าวอาจเนื่องมาจากวิธีการดูแลในระหว่างการปลูกของเกษตรกรเองโดยเฉพาะสับปะรดห้วยมุ่นเนื้อ 2 จะมีจำนวนมากทำให้เกษตรกรขายเพื่อบริโภคสดไม่ได้ และจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นนักวิจัยจึงมีแผนที่จะนำสับปะรดห้วยมุ่นเนื้อ 2 ที่ตกเกรดมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

          จากการประชุมกลุ่มย่อยกับเกษตรกรเบื้องต้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นักวิจัยได้นัดหมายกับเกษตรกรให้ประสานงานกับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรายอื่น เพื่อค้นหาปัญหาและสำรวจความต้องการในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสับปะรดห้วยมุ่นอีกครั้ง เพื่อจัดกิจกรรมแบบกระบวนการกลุ่มโดยให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม และทางกลุ่มสะดวกให้จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 นอกจากนี้นักวิจัยยังได้นำสับปะรดห้วยมุ่นของเกษตรกรมาทดลองแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เบื้องต้น เพื่อนำไปเสนอเป็นตัวอย่างให้กับทางกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสับปะรดห้วยมุ่น

     กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มค้นหาประเด็นปัญหาและสำรวจความต้องการในการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสับปะรดห้วยมุ่น
          นักวิจัยได้ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 เพื่อจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มค้นหาประเด็นปัญหาและสำรวจความต้องการในการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสับปะรดห้วยมุ่น โดยใช้สถานที่บ้านของเกษตรหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยมุ่น ในการจัดกิจกรรม มีจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37 คน เป็นเกษตรกรจากหมู่ที่ 1, 2, 3 และ 4 และมีกำนันตำบลห้วยมุ่น มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
     การจัดกิจกรรมค้นหาประเด็นปัญหาต่างๆพบว่า เกษตรกรให้ข้อมูลด้านการผลิตสับปะรด พบว่าโรคเน่าและใบแดงเป็นปัญหามากที่สุดรองลงมาคือผลผลิตมีขนาดไม่สม่ำเสมอ ข้อมูลด้านการตลาดพบว่าเกษตรกรกลัวว่าผลิตแล้วไม่รู้ว่าจะจำหน่ายให้ใคร และข้อมูลด้านการแปรรูปพบว่าเกษตรกรจะมีการนำสับปะรดห้วยมุ่นมาแปรรูปเป็นสับปะรดกวนอย่างเดียวดังนั้นปัญหาที่พบคือ สับปะรดกวนยังไม่ได้คุณภาพมีสีดำเนื่องจากยังไม่มีเทคนิคในการแปรรูป
การค้นหาความต้องการในการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสับปะรดห้วยมุ่น นักวิจัยได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดที่ได้ทดลองทำเป็นต้นแบบและที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมาให้สมาชิกได้ทดลองชิมพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นทั้งข้อดีและข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จากกระบวนการกลุ่มพบว่าสมาชิกได้มีความต้องการที่จะแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น เป็นผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห้งอันดับแรก รองลงมาเป็นเค้กพายสับปะรดและน้ำสับปะรดเกล็ดหิมะและพร้อมดื่ม ตามลำดับ ทั้งนี้นักวิจัยได้ซื้อสับปะรดห้วยมุ่นของสมาชิกในกลุ่มไปพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามความต้องการของสมาชิกเพื่อเสนอให้กับทางกลุ่มต่อไป 
     จากการจัดกิจกรรมกระบวนกลุ่ม ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ดังกล่าว ได้ให้สมาชิกในกลุ่มได้เลือกประธานกลุ่มและเลขาฯกลุ่มเพื่อประสานงานในการดำเนินงานโครงการกับนักวิจัย และมีการตั้งไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อประสานงานและแจ้งข่าวสารให้กับทางกลุ่มได้ทราบ
 

ค่าใช้จ่าย : 19,822
จำนวนผู้รับบริการ : 39
ปัญหาอุปสรรค : 1. นักวิจัยได้รับเงินสนับสนุนโครงการช้า ทำให้ดำเนินงานล่าช้าและมีเวลาในการดำเนินโครงการสั้น 2. ผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นจะออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ดังนั้นการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวเกษตรกรอาจไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อาจทำให้การดำเนินงานตามแผนงานของโครงการล่าช้า
แนวทางแก้ไข : 1. นักวิจัยขอขยายเวลาดำเนินโครงการ 2. นักวิจัยปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาว่างของกลุ่มเกษตรกร
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2828]   วันที่รายงาน  [3/7/2561]

           ผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสับปะรดห้วยมุ่น

รายงานครั้งที่ 1

     เริ่มจากนักวิจัยได้ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงโครงการเบื้องต้นกับกลุ่มเกษตรกร ณ ตำบลห้วยมุ่น  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561โดยมีเกษตรกรจากหมู่ 1,2 และ หมู่ 3 ตำบลห้วยมุ่น  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนใบสมัครเข้าร่วมประชุม จากนั้นทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นและวางแผนการทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยได้ตัวแทนเกษตรกรจากหมู่ 2 เป็นผู้ประสานงานกับเกษตรกรรายอื่น และจากการประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  พบว่าสับปะรดห้วยมุ่นในฤดูจะเริ่มออกผลผลิตในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม  ปัญหาของสับปะรดห้วยมุ่นในฤดูกาลคือมีผลผลิตออกมาจำนวนมาก รวมทั้งมีผลตกเกรดเป็นจำนวนมากเนื่องจากขนาดผลสับปะรดไม่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานต้องการทำให้ขายไม่ได้ ทางทีมนักวิจัยจึงมีแผนที่จะนำสับปะรดห้วยมุ่นที่ตกเกรดมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ทางทีมวิจัยได้มีการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มค้นหาประเด็นปัญหาและสำรวจความต้องการในการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสับปะรดห้วยมุ่น โดยลงพื้นที่เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561   จัดกิจกรรมที่บ้านของเกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยมุ่น จากกระบวนการกลุ่ม พบว่าสมาชิกมีความต้องการที่จะแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่นเป็นผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห้ง เค้กพายสับปะรดและน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม ตามลำดับ มีการตั้งไลน์กลุ่มและเชิญสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการเข้าในไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อประสานงานและแจ้งข่าวสารให้กับทางกลุ่มได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

รายงานครั้งที่ 2

          ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “การผลิตไส้สับปะรดกวนและการผลิตเค้กพายสับปะรด” ให้กับกลุ่มเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 โดยใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดที่บ้านของประธานกลุ่มในโครงการหมู่บ้านฯ มีสมาชิกกลุ่มรายเดิมที่สมัครไว้และมีสมาชิกใหม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม  ทีมวิจัยได้ถ่ายทอดเรื่องการปอกสับปะรด การสับ และการควบคุมคุณภาพในระหว่างการกวนเพื่อให้ได้ไส้สับปะรดกวนที่มีคุณภาพมีสีออกเหลืองไม่คล้ำเหมือนที่กลุ่มผลิตแบบเดิม และได้ถ่ายทอดเรื่องการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเค้กพายสับปะรดเช่น ชนิดของแป้งที่ใช้ในการผลิต การชั่งตวงวัดส่วนผสม การคำนวณส่วนผสม และการควบคุมอุณหภูมิในการอบเค้กพายสับปะรดโดยการสอดแทรกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห้งและน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามความต้องการของสมาชิกและมีแผนที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มต่อไป

รายงานครั้งที่ 3

     ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดห้วยมุ่นอบแห้งและน้ำสับปะรดห้วยมุ่นพร้อมดื่ม โดยใช้สับประรดห้วยมุ่นของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นสับประรดที่ตกเกรดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การดำเนินงานอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการผลิต มีรายละเอียด

1.ผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห้ง อยู่ในช่วงกำลังศึกษากระบวนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแช่อิ่ม การเตรียมน้ำสับประรดสำหรับแช่อิ่มและกระบวนการทำแห้งสับประรดแช่อิ่ม

2.ผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดห้วยมุ่นพร้อมดื่ม อยู่ในช่วงกำลังศึกษากระบวนการสกัดน้ำสับประรด ขั้นตอนการฆ่าเชื้อ การบรรจุและการเก็บรักษาเพื่อให้ได้น้ำสับประรดพร้อมดื่มที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของผู้บริโภค

ภายหลังจากได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์สับปะรดห้วยมุ่นอบแห้งและน้ำสับปะรดห้วยมุ่นพร้อมดื่มแล้ว จะนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Consumer Test) ในกลุ่มผูู้บริโภคเป้าหมายหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 96,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นออกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม ดังนั้นการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้เกษตรกรไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเนื่องจากเกษตรกรจะยุ่งกับการเก็บเกี่ยวและการขายสับปะรดผลสด ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนงานของโครงการล่าช้าออกไปอีก โดยแผนงานที่จะดำเนินงานต่อ ได้แก่ จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานให้กับสมาชิกโครงการหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสับปะรดห้วยมุ่น การจัดกิจกรรมอบรมสาธิตกระบวนการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดห้วยมุ่นจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ให้กับสมาชิกในกลุ่ม
แนวทางแก้ไข : 1. นักวิจัยขอขยายเวลาดำเนินโครงการ 2. นักวิจัยปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาว่างของกลุ่มเกษตรกร
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2973]   วันที่รายงาน  [25/9/2561]

18 สิงหาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น เรื่อง  ผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดและสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง   โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง 

1.การบรรยาย เรื่อง การเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตน้ำสับปะรดและสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

2.การปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตน้ำสับปะรดและสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

3.การบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)

4.บรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง แผนธุรกิจและการคิดต้นทุนการผลิต

ค่าใช้จ่าย : 134,178
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากเป็นปีแรกทางกลุ่มไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผลิต จึงทำให้หัวหน้าโครงการจะต้องใช้สถานที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถานที่่อบรม
แนวทางแก้ไข : ควรมีโครงการต่อเนื่องเพื่อต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2974]   วันที่รายงาน  [25/9/2561]

20-21 กันยายน 2561 ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปอาหาร เรือง การแปรรูปผลไม้และผลไม้อบแห้งและการพัฒนาสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา (อย) ให้กับกลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านผลไม้ กบุ่มวิสาหกิจชุมชนศิราณี และสิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย 

ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตผลไม้อบแห้ง 

ได้การแปรรูปผลไม้หลากหลายชนิด  

ได้แนวคิดจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร

ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดกับผลผลิตในชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพและมีรายได้เสริม

ได้ความรู้เพิ่มจากที่ไม่เคยรู้มาก่อน

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 19
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี-
แนวทางแก้ไข : -ไม่มี-
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563250,000|230,000|230,000|ใช้หมด20204221524251.pdf20201026108521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3743]   วันที่รายงาน  [5/4/2563]

อยู่ระหว่างรองบประมาณ

มีการจัดประชุมระหว่าอาจารย์หัวหน้าโครงการร่วมกับคณะทำงาน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3816]   วันที่รายงาน  [4/7/2563]

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.วิภา ประพินอักษร และคณะ
พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (หมู่บ้าน วท. ต่อเนื่อง)
ผลการดำเนินงาน :
 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
  อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสับปะรดห้วยมุ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มาใช้ในกระบวนการผลิต และในการคัดเลือกวัตถุดิบสับปะรดห้วยมุ่น จะแบ่งสับปะรดออกเป็น 2 เกรดคือ เนื้อ 1และ เนื้อ 2 โดยพิจารณาจาก ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ (total soluble solid, TSS) ของน้ำสับปะรด
 

1.1 ผลิตภัณฑ์เจลพลังงาน (Energy gel) จากสับปะรดห้วยมุ่น อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา
สูตรพื้นฐาน โดยเบื้องต้นจะใช้น้ำสับปะรดห้วยมุ่นเนื้อ 1 ในการผลิต เนื่องจากมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (TSS) สูงกว่าสับปะรดห้วยมุ่นเนื้อ 2 และใช้สารที่ทำให้เกิดเจล (gelling agent) ในน้ำสับปะรดเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เจลพลังงาน
 

1.2 ผลิตภัณฑ์ซอสสับปะรดห้วยมุ่นผัดเปรี้ยวหวาน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาสูตรพื้นฐาน โดยเบื้องต้นจะใช้น้ำสับปะรดห้วยมุ่นเนื้อ 2 ในการผลิต และใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล (hurdle technology) หรือเทคนิคการถนอมอาหารอย่างผสมผสานมาใช้ในการแปรรูป ได้แก่ การใช้ความร้อนร่วมกับการปรับกรดในอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

 

 

2. การชี้แจงโครงการเบื้องต้นกับกลุ่มเกษตรกร หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ณ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัยได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานและเป้าหมายของโครงการกับสมาชิกและผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร และวางแผนการจัดกิจกรรมในปี 2563 มีตัวแทนสมาชิกที่เป็นแกนนำของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(ต่อเนื่อง) เข้าร่วมประชุม 5 คน

 

 

จากการประชุมร่วมกับสมาชิกและผู้นำกลุ่ม และทีมวิจัยได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสับปะรดห้วยมุ่น ให้สมาชิกได้ชิมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดห้วยมุ่นเบื้องต้น โดยภาพรวมสรุปได้ว่า สมาชิกและผู้นำกลุ่มมีความสนใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสับปะรดห้วยมุ่น โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาเรื่องรสชาติและเนื้อสัมผัสเพิ่มขึ้น และใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก 

ปัญหา/อุปสรรค : 
1. สมาชิกในโครงการที่เป็นกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการเดิม มีงานประจำคือเข้าสวน และปลูกหน่อไม่ฝรั่ง ทำให้เกษตรกรไม่มีเวลามาเข้าร่วมโครงการ 
2. เนื่องจากผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นออกมาน้อยทำให้ราคาขายสับปะรดห้วยมุ่นในปี 2563 มีราคาสูงขึ้น เกษตรกรจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องการแปรรูปสับปะรด เนื่องจากมีรายได้จากการขายสับปะรดสดอยู่แล้ว 

แนวทางแก้ไข :
เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จากเดิมเป็นกลุ่มเกษตรกร ตำบลห้วยมุ่น หมู่ที่ 2 โดยจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 แทน เนื่องจากมีเกษตรกรที่ว่างงานและมีความสนใจในการแปรรูปสับปะรด ประกอบกับพื้นที่หมู่ 4 มีตัวแทนสมาชิกที่เป็นแกนนำของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(ต่อเนื่อง) เดิมอยู่ด้วย
 
 

ค่าใช้จ่าย : 92,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3968]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.วิภา ประพินอักษร และคณะ
พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
(หมู่บ้าน วท. ต่อเนื่อง)

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ปี 2563 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสับปะรดห้วยมุ่นโดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การพัฒนาสูตร และการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต และการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการทำปัญหาพิเศษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากสับปะรดห้วยมุ่น จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.1 ผลิตภัณฑ์เจลพลังงานสับปะรดห้วยมุ่น ในกระบวนการผลิตใช้สารที่ทำให้เกิดเจล (gelling agent) ซึ่งมีสมบัติเป็นไฮโดรคอลลอยด์ มากกว่า 1 ชนิด เพื่อทำให้น้ำสับปะรดเกิดเป็นเจลและใช้น้ำตาลกลูโคสและฟรุคโตสเป็นส่วนผสมที่ให้พลังงานที่อยู่ในรูปของคาร์โบไฮเดรต คุณภาพสูง เจลพลังงานสับปะรดห้วยมุ่นมีคุณสมบัติเด่น คือ บรรจุในซองทานง่าย ไม่เหนียวหนืดคอ ดูดซึมได้เร็ว ช่วยป้องกันการเกิดตะคริวและชดเชยพลังงานที่สูญเสียไประหว่างการออกกำลังกาย

1.2 ผลิตภัณฑ์ซอสสับปะรดห้วยมุ่นผัดเปรี้ยวหวาน ในกระบวนการผลิตจะใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล (hurdle technology) หรือเทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสาน ได้แก่ การปรับความเป็นกรด-ด่างของซอสให้มีค่าต่ำกว่า 4.6 การใส่น้ำตาลซูโครสเพื่อลดค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (water activity, aw) ของซอสและการใช้ความร้อนกับซอสที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 90 องศาเซลเซียสและการบรรจุขณะร้อนในขวดแก้ว โดยซอสผัดเปรี้ยวหวานสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานานโดยไม่ต้องแช่เย็น คุณสมบัติของซอสผัดเปรี้ยวหวานสับปะรดห้วยมุ่น เป็นซอสปรุงรสสำเร็จรูป ใช้ผัดกับผักได้หลากหลายชนิดได้ มีไลโคปีนซึ่งจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากซอสมะเขือเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมและมีใยอาหารจากสับปะรด

1.3 ผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดเสริมพรีไบโอติก ในกระบวนการผลิต จะเติมพรีไบโอติก (Prebiotic) และวิตามินซีในน้ำสับปะรด Prebiotic มีคุณสมบัติเป็นใยอาหาร เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหาร จึงเป็นอาหารที่ดีสำหรับจุลินทรีย์ดีในลำไส้ จะทำให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้อยู่ในระดับที่สมดุลมากขึ้น และใช้ความร้อนระดับพาสเจอร์ไรส์ในการฆ่าเชื้อน้ำสับปะรด ร่วมกับการเก็บรักษาด้วยการใช้ความเย็น คุณสมบัติของน้ำสับปะรดเสริมพรีไบโอติก ได่แก่ ผลิตจากน้ำสับปะรดแท้ ไม่ใช้สารกันเสีย ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ มีวิตามินซีช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายและบำรุงผิวพรรณ

1.4 ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่สับปะรดห้วยมุ่นเพื่อสุขภาพในกระบวนการผลิตใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์หรือโพลิไฮดริกแอลกอฮอล์ เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่สกัดจากพืช ผัก และผลไม้ตามธรรมชาติ ที่ให้ความหวานและแคลอรี่น้อยกว่าน้ำตาล และการเติมวิตามินซีในกัมมี่เยลลี่สับปะรด คุณสมบัติของกัมมี่เยลลี่สับปะรดห้วยมุ่นเพื่อสุขภาพ ผลิตจากน้ำสับปะรดแท้ และไม่ใช้สารกันเสียเป็นอาหารทานเล่น เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย มีแคลอรี่ต่ำกว่ากัมมี่เยลลี่ในท้องตลาดที่ใช้น้ำตาลซูโครสในการผลิต และมีวิตามินซีช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายและบำรุงผิวพรรณ

กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้เรื่องการยกระดับมาตรฐานการผลิตและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น เรื่อง การผลิตซอสผัดเปรี้ยวหวาน จากสับปะรดห้วยมุ่น และการผลิตกัมมี่เยลลี่สับปะรดห้วยมุ่นเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการยกระดับมาตรฐานการผลิตและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น ให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ 4 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 18 คน วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ ได้แก่
1) การบรรยายเรื่องการยกระดับมาตรฐานการผลิตและละสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
2) การบรรยายและปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตซอสผัดเปรี้ยวหวานจากสับปะรดห้วยมุ่น และ
3) การบรรยายและปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตกัมมี่เยลลี่สับปะรดห้วยมุ่นเพื่อสุขภาพ

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น เรื่อง การผลิตเจลพลังงาน น้ำสับปะรดห้วยมุ่น และการผลิตน้ำสับปะรดเสริมพรีไบโอติก การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น เรื่อง การผลิตเจลพลังงานน้ำสับปะรดห้วยมุ่น และการผลิตน้ำสับปะรดเสริมพรีไบโอติก ให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 18 คน วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ 
1) การบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตผลิตเจลพลังงานน้ำสับปะรด 
2) การบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตการผลิตน้ำสับปะรดเสริมพรีไบโอติก 

 

 

กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่นการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่นร่วมกับเกษตรกร โดยมีทีมงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) มาร่วมติดตามผลการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 256 มีจำนวนเกษตรกรที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 21 คน จากการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น พบว่าสมาชิกมีข้อจำกัดเรื่องการขาย ผลิตแล้วไม่รู้ว่าจะไปขายให้ใคร ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ได้เสนอะแนะให้นำผลิตภัณฑ์สับปะรดห้วยมุ่น ไปจำหน่ายในงาน Lanna expo 2020 ที่จะจัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 -27 กันยายน 2563

 

กิจกรรมที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการผลิตและการบริหารการจัดการตลาดครบวงจรการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการผลิตและการบริหารการจัดการตลาดครบวงจร ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดของกิจกรรม ได้แก่ การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มและการยกระดับสถานที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน อย. โดยวิทยาการ นางสำเริง สว่างใจ ประธานกลุ่มโรงเรียนทำกินทำใช้บ้านดงสระแก้ว อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ การบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารการจัดการตลาดครบวงจรและช่องทาง การจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยวิทยาการ นายชวโรจน์ ศรีทน ผู้ประกอบการด้านอาหาร ให้ความรู้เรื่อง แบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas (BMC) ให้กับเกษตรกร ได้แก่ การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการผลิต ณ กลุ่มโรงเรียนทำกินทำใช้บ้านดงสระแก้ว อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารการจัดการตลาดครบวงจร ณ ห้องจามจุรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน

 

 

กิจกรรมที่ 6 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทีมผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เจลพลังงานสับปะรดห้วยมุ่น น้ำสับปะรดห้วยมุ่นเสริมพรีไบโอติก กัมมี่เยลลี่สับปะรดห้วยมุ่นเพื่อสุขภาพ และซอสผัดเปรี้ยวหวานสับปะรดห้วนมุ่น

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 7 การตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนการผลิตภัณฑ์เจลพลังงานสับปะรดห้วยมุ่น ทีมผู้รับผิดชอบโครงการได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์เจลพลังงานสับปะรดห้วยมุ่น ส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ปริมาณโปรตีน เส้นใยอาหาร ไขมัน คาร์โบไฮเดรตและค่าพลังงานทั้งหมด ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กิจกรรมที่ 8 การออกบูทแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดห้วยมุ่น เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่นที่เข้าร่วมโครงการ คือ นางสาวสายน้ำผึ้ง สร้อยจันทร์ดา ได้นำสับปะรดห้วยมุ่นและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดห้วยมุ่น ไปออกบูทแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่งาน Lanna expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 -27 กันยายน 2563 และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดห้วยมุ่นมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้เดิม (จากเดิมรายได้ 5,000 บาท/เดือน)

 

ค่าใช้จ่าย : 138,000
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4198]   วันที่รายงาน  [24/10/2563]
ข้อมูลสรุป ใบสมัคร แบบติดตามและประเมิน นำไปใช้ประโยชน์
 
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wipa.p@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates