หมู่บ้านพลังงานทดแทน

บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553914,075|227,290|155,000|72,29020132141152531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=8]   วันที่รายงาน  [24/6/2553]
1.กิจกรรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านพลังงานทดแทน)
การดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านพลังงาน) คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและติดตั้งเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้และถังหมักก๊าซชีวภาพ ให้กับชุมชนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บ้านโพนงามท่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร) และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคาร ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 และออกติดตามผลการดำเนินงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ซึ่งผลการดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม พบว่า ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคาร เตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนได้ เช่น ใช้ในการหุงต้มอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เป็นต้น ส่วนถังหมักก๊าซชีวภาพ พบว่า เกิดการผิดพลาดในขั้นตอนการหมักจึงทำให้ไม่เกิดก๊าซชีวภาพ ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยีฯ ได้ดำเนินการแก้ไขโดยนำถังก๊าซชีวภาพกลับมาและทำการทดลองใหม่จนเกิดก๊าซ จนเกิดก๊าซแล้วค่อยนำไปติดตั้งและชี้แจง ขั้นตอนการหมักแก่กลุ่มชุมชนดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 57 คน
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานล่าช้าตามไปด้วย
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=42]   วันที่รายงาน  [19/8/2553]
1. ออกพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่บ้านโพนงามท่า ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553
2. ออกพื้นที่เพื่อประชาคมหมู่บ้านพลังงานทดแทนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและสอบถามความต้องการด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน 10 คน
3. ออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
4.ออกพื้นที่เพื่อประชาคมปรึกษาหารือเรื่องการตั้งกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ โรงเรือน และบ่อหมักปุ๋ย มีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 25 คน
5. ออกพื้นที่ประสานงานการติดตั้งก๊าซชีวภาพ ณ โรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553
ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=122]   วันที่รายงาน  [4/10/2553]
1. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผงนัว ใหกับหมู่บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ในวันที่ 15 กันยายน 2553 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 29 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขั้นตอนทำผงนัว(ใช้แทนผงชูรส) พืชผักสวนครัวที่หาได้และนำมาใช้ในการทำผงนัว ประโยชน์ในการทำและใช้ผงนัว และยังสามารถนำความรุ้ที่ได้จากการอบรมไปใช้กับครัวเรือนได้โดยการผลิตหรือทำผงนัวเพื่อไว้ใช้เองในครัวเรือนอีกด้วย และยังเป็นการใช้วัสดุที่มีอยู่ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยดุแลสุขภาพอีกด้วย
2. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูงให้กับชุมชนบ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ในวันที่ 29 กันยายน 2553 ณ วัดศรีบุญเรือง บ.โพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.ภูพาน จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ซึ่งหลังจากการอบรมพบว่าชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้กับการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยได้ โดยมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ และยังสามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย
ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=154]   วันที่รายงาน  [26/4/2554]
(1)ผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2554
จัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านพลังงานทดแทน) บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เสนอการจัดกิจกรรมก๊าซชีวภาพ กิจกรรมน้ำสัมควันไม้ กิจกรรมปุ๋ยชีวภาพ และการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมการอบรมทำน้ำนมข้าว กลุ่มสมาชิกบ้านโพนงามท่าสนใจในกิจกรรมน้ำส้มควันไม้และกิจกรรมปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรมปุ๋ยชีวภาพจะต้องใช้สถานที่ในการสร้างโรงเรือนปุ๋ยและนำเครื่องจักรผลิตปุ๋ยอัดเม็ดมาติดตั้งที่โรงเรือนปุ๋ยชีวภาพให้กลุ่มสมาชิกบ้านโพนงามท่า สถานที่ในการสร้างโรงเรือน นายนวม ประกิ่ง กลุ่มสมาชิกปุ๋ยชีวภาพได้ให้สถานที่ในการสร้างโรงเรือน โครงสร้าง หลังคา ฝาผนัง ให้กลุ่มสมาชิกปุ๋ยชีวภาพหางบประมาณ ส่วนพื้น ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสกลนครจะให้งบประมาณในการดำเนินงาน

(2) ผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2554
กิจกรรมออกพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่ที่ใช้สร้างโรงเรือนปุ๋ยชีวภาพ
ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครได้ประชาคมสมาชิกบ้านโพนงามท่า กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ เรื่องการสร้างโรงเรือนปุ๋ยชีวภาพ ขนาดโครงสร้างโรงเรือน 8X14 ตารางเมตร ความหนาของพื้น 7 เซนติเมตร และได้เดินทางไปดูสถานที่ที่ใช้สร้างโรงเรือน บริเวณพื้นที่นายนวม ประกิ่ง สมาชิกปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงเรือน
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง duenrung_su@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates