หมู่บ้านมละบริวิธีวิทย์ แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

หมู่บ้านมละบริ อำเภอบ่อเกลือ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562641,955|450,000|450,000|ใช้หมด201922194521.pdf20191031162771.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3129]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

ผลการดำเนินงานของโครงการ “หมู่บ้านมละบริวิถีวิทย์แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” นำเสนอตามลำดับของกิจกรรมเริ่มตั้งแต่นักวิจัยได้รับเงินงวดที่ 1 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 คณะทำงานได้มีการประชุมชี้แจงโครงการหมู่บ้านมละบริวิธีวิทย์ฯ
คณะทำงานได้มีการประชุมชี้แจงหมู่บ้านมละบริวิธีวิทย์แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบต่อเนื่องปีที่ 2 ชี้แจงในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การวางแผนในการดำเนินงานลงพื้นที่ การมอบหมายงานในส่วนของแต่ละท่านที่ต้องรับผิดชอบในโครงการประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมที่ 2 คณะทำงานได้นำเสนอรูปแบบเล่มคู่มือนำชมของหมู่บ้านมละบริ
ในส่วนขอรูปเล่มคู่มือคณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำร่างเล่มคู่มือนำชมหมู่บ้านมละบริวิทย์ แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอเนื้อหา 4 ส่วน 1. การแนะนำประวัติข้อมูลวิถีชีวิต 2. เส้นทางท่องเที่ยวมละบริ 3. การแนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ 4. ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากการท่องเที่ยว วิถีวิทย์เชิงสร้างสรรค์ จากการลงพื้นที่และศึกษาข้อมูลและสร้างกิจกรรมบนฐานวิถีชีวิตมละบริในปีแรกนำมาพัฒนาร่างคู่มือสำหรับมละบริ

กิจกรรมที่ 3 คณะทำงานร่วมหาพื้นที่เพื่อพามละบริไปศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยว
คณะทำงานร่วมกันศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวมละบริเพื่อให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว จึงพาลงพื้นที่ ศึกษาดูงานในหมู่บ้านท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่มีการนำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือให้กับชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และมีกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านมละบริ เพื่อพัฒนาให้ หมู่บ้านมละบริสามารถสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว ในพื้นที่และรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนในฐานะเจ้าบ้านที่ดี

กิจกรรมที่ 4 คณะทำงานได้นำเสนอต้นแบบชิ้นงานจากเส้นทะแปต
คณะทำงานนำเสนอในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากการทำประชามติ ในปีแรกที่ผ่านมาที่จะไปอบรมให้ทางกลุ่มมละบริในการผลิตชิ้นงาน และร่วมถึงการขอรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการรับรองและสามารถจำหน่าย เพื่อการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 51,750
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3130]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

ผลการดำเนินงาน ที่ 1
กิจกรรมที่ 1 คณะทำงานลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานในปีที่ 2 ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าหมู่บ้านมละบริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านคณะทำงานนำโดยอาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ หัวหน้าโครงการและทีมงานได้ลงพื้นที่ (ครั้งที่ 1) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านมละบริวิถีวิทย์ แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นโครงการต่อเนื่องในปีที่สอง เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติ การให้ความรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการนำชมในพื้นที่ ภายใต้หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1. ทัศนคติเชิงบวก เมื่อพบนักท่องเที่ยว 2. การพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการพูดการกล่าวทักทาย การยิ้ม และการวางตัวเมื่ออยู่ต่อหน้านักท่องเที่ยว 3. การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและทักษะที่จำเป็นในการนำชมเสมือนมัคคุเทศก์ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี กฎกติกาการเข้าพื้นที่ และ 4. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชาวมละบริระหว่างกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมเชิงทดลองในการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทรัพยากรของชาวมละบริอย่างแท้จริง

กิจกรรมที่ 2 คณะทำงานชี้แจงผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนทำการฝึกอบรม คณะทำงานได้อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชาวมละบริจากการออกแบบในปีแรก ก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่หมู่บ้านมละบริ โดยการถ่ายทอดจากอาจารย์ที่เป็นทีมงานอบรมเชิงปฏิบัติโดยใช้วัตถุดิบ คือ เส้นทะแปตถักทอเป็นชิ้นงานโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างจากของเดิมที่มีอยู่ทำให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าจากตัวชิ้นงานที่ผลิตจากฝีมือชาวมละบริ สามารถวางจำหน่าย เกิดรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการนำชมตามรอยมละบริวิถีวิทย์เส้นทางวัฒนธรรมของชนเผ่ามละบริทดลองฝึกโดยการจับเวลา คณะทำงานได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมโดยให้ตัวแทนชาวมละบริที่สมัครใจในการเป็นผู้นำชมทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี เสมือนเป็นมัคคุเทศก์ในท้องถิ่นเพื่อทดลองนำชมโดยจับเวลา ก่อนการนำชมให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงทดลองส่วนหนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวประกอบกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อหาจุดเด่นของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สะท้อนความเป็นมละบริ คณะทำงานจึงได้ทำการเก็บข้อมูลในส่วนของเส้นทางศึกษาวัฒนธรรมของมละบริซ้ำ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเกินไปและวางแผนในการจัดทำโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อไป

กิจกรรมที่ 4 สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการมีส่วนร่วมของชุมชนคณะทำงานได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ทางการท่องเที่ยวจากชิ้นงานต้นแบบ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ณ ศูนย์เรียนรู้มละบริและศูนย์ภูฟ้าโดยผ่านแอปพิเคชั่น (QR Code) และแบบสอบถาม

กิจกรรมที่ 5 ทีมงานเยี่ยมชมและขอคำปรึกษาจากบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านคณะทำงาน ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ในการเตรียมขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมละบริได้รับการรับรองในระยะต่อไป

ผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 คณะทำงานได้ทำการชี้แจงโครงการในส่วนของการดำเนินงานในปีที่ 2 ให้กับศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าหมู่บ้านมละบริรับทราบ ซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทนมละบริเพื่อการนำชมเสมือนเป็นมัคคุเทศก์ในพื้นที่ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การอบรมบุคลิกภาพ อบรมการสอบทำชิ้นงานโดยการมีส่วนร่วมของชาวมละบริ และการนำไปสู่การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
  

ค่าใช้จ่าย : 108,250
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : 1. ตัวแทนที่จะรับการอบรม/การทำหัตถกรรมไม่มีเวลาว่างในวันธรรมดา เนื่องจากติดงานประจำที่ทำอยู่ 2. ฤดูแล้งทำให้เส้นเถาว์วัลย์ทะแปตที่มีสภาพสมบูรณ์ พบได้น้อยและหายากมากขึ้น
แนวทางแก้ไข : 1. ทีมงานได้ทำการพูดคุยกับตัวแทนและทีมงานถ้ามีการอบรม/ สอนทำหัตถกรรมสะดวกในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์หรือทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์สำหรับการลางานเพื่อเข้าร่วมการอบรม 2. ให้ทางหมู่บ้านเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำการหาทะแปต (เถาว์วัลย์) สะสมไว้ในฤดูฝน เนื่องจากมีปริมาณมากเพื่อเพียงพอสำหรับการทำหัตถกรรมได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3402]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

กิจกรรมที่ 1 คณะทำงานลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานในปีที่ 2 ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าหมู่บ้านมละบริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
      คณะทำงานนำโดยอาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ หัวหน้าโครงการและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่หมู่บ้านมละบริโดยมีให้ทดลองบรรยายเสมือนจริงมีนักท่องเที่ยงและการจับเวลาเพื่อประเมินระยะเวลาที่เหมาะสม และได้นำคืนข้อมูลหลังจากที่แก้ไขตามที่ตัวแทนหมู่บ้านแจ้ง

กิจกรรมที่ 2 คณะทำงานชี้แจงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์จากการมีส่วนร่วมของชุมชน
     คณะทำงานอาจารย์ทางด้านการออกแบบได้อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ในพื้นที่หมู่บ้านมละบริ โดยการถ่ายทอดจากอาจารย์ที่เป็นทีมงานอบรมเชิงปฏิบัติโดยใช้วัตถุดิบ คือ เส้นทะแปต 

กิจกรรมที่ 3 คณะทำงานได้นำตัวอย่างทะแปตส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
     คณะทำงานอาจารย์ได้มีการนำตัวอย่างทะแปตที่มีการย้อมสีธรรมขาติ ทำการส่งตรวจสถาบันสิ่งทอทางด้านความคงทนของสี ได้แก่ ความของทาของสีต่อการซัก ต่อแสง เหงื่อเทียม และขัดถู เพื่อความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์

     ผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่คณะทำงานได้ทำการชี้แจงโครงการในส่วนของการ ซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทนมละบริ และตรวจติดตามมีการจับเวลาการนำชมเสมือนเป็นมัคคุเทศก์ในพื้นที่ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอนทำชิ้นงานโดยการมีส่วนร่วมของชาวมละบริสำหรับการนำไปสู่การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมีการนำตัวอย่างทะแปตที่มีการย้อมสีธรรมชาติส่งตรวจสอบทางด้านความคงทนของสี ณ สถาบันสิ่งทอ

 

ค่าใช้จ่าย : 100,500
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3471]   วันที่รายงาน  [27/9/2562]

กิจกรรมที่ 1 คณะทำงานขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
คณะทำงานนำโดยอาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ หัวหน้าโครงการและทีมงาน ได้ทำการส่งผลิตภัณฑ์ต่อสำหนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านเพื่อขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๑/๒๕๕๙ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านให้การรับรองในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมที่ 2 คณะทำงานพาตัวแทนหมู่บ้านศึกษาดูงาน
คณะทำงานนำโดยอาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ หัวหน้าโครงการและทีมงาน ได้นำพาตัวแทนหมู่บ้านมละบริ ศึกษาดูงานพื้นที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวมละบริเพื่อให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว ณ ชุมชนท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม ไทลื้อเมืองมาง เมืองหยวน อำเภอเชียงคำ และพื้นที่ “บ้านบัวท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา

กิจกรรมที่ 3 คณะทำงานได้เรียนเชิญผู้ทรงประเมินพื้นที่ท่องเที่ยว
คณะทำงานอาจารย์ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการที่พักในจังหวัดน่าน ร่วมประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านมละบริวิถีวิทย์ แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมย้อมเย็น, I-TAK KIT, เสน่ห์น้ำพริกหวาย

ผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่คณะทำงานได้นำตัวแทนหมู่บ้านไปศึกษาดูงานต่างพื้นที่ เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากที่อื่นแล้วนำมาปรับใช้ในบริบทของชุมชน จากการพูดคุยพบว่าขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้มาดูงานในครั้งนี้เพราะในชุมชนของมละบริยังขาดองค์ความรู้ต่างๆ การได้มาศึกษาดูงานทำให้มองภาพรวมของชุมชนที่ไปดู เพื่อนำมาปรับใช้ในชุมชนของมละบริเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ของคนในชุมชน
จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการที่พักในจังหวัดน่าน พบว่าสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้แต่ยังคงมีการเพิ่มเติมเล็กน้อย และยังคงต้องมีการประชาสัมพันธ์ในระยะยาวเพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนภายนอกต่อไป
 

ค่าใช้จ่าย : 189,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561590,000|400,000|400,000|ใช้หมด20181021327161.pdf20181021713201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2724]   วันที่รายงาน  [3/7/2561]

     จากการดำเนินงาน “หมู่บ้านมละบริวิถีวิทย์แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ทราบข้อมูลพื้นฐานและบริบทชาติพันธุ์มละบริน่านที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำญอกของชนเผ่ามละบริ
     ในไตรมาสที่ 1-2 ได้ดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและบริบทชุมชนในมิติการท่องเที่ยวภูมิปัญญาวิถีวิทย์ โดยแบ่งเป็นการศึกษาด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เครื่องดนตรี อาหาร เครื่องจักรสานและผลิตภัณฑ์ของใช้ เพื่อให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มละบริให้พัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์และเป็นแหล่งเรียนรู้โดยกำหนดฐานกิจกรรมจากการสำรวจพื้นที่และการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่ร่วมกันกับชาวมละบริ ในระยะต่อไปคณะทำงานจะได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และฐานกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวยืดระยะเวลาในการเยือนในศูนย์เรียนรู้ของชาวมละบริเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงอีกจุดหนึ่งในอำเภอบ่อเกลือและอำเภอปัว
     ผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตลอดจนการศึกษาจากแหล่งข้อมูลประกอบกันได้ผลการดำเนินงานคือ 1. ข้อมูลพื้นฐานและบริบทชุมชน 2. มิติการท่องเที่ยวภูมิปัญญาวิถีวิทย์ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนจึงต้องลงพื้นที่และศึกษาในระยะต่อไปในการมีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู๋ในชุมชนและขับเคลื่อนโดยชาวมละบริ คณะทำงานช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวในการทำญอกของชนเผ่ามละบริ
 

ค่าใช้จ่าย : 103,680
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : 1. ด้านการสื่อสารในขณะการถอดบทเรียนทราบถึงสภาพปัญหา วิถีชีวิต การผลิตญอก อาหารและการสื่อสารด้วยภาษาถิ่นเฉพาะของชาวมละบริกับผู้นำชุมชนและผู้สูงวัย ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษากลางได้
แนวทางแก้ไข : 1. การใช้ล่ามด้วยเยาวชนรุ่นใหม่ของชาวมละบริในการสื่อสาร เป็นผู้แปลภาษาทำให้เข้าใจภาษาได้เป็นอย่างดี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2827]   วันที่รายงาน  [3/7/2561]

ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3

     ผลการดำเนินงานของโครงการ “หมู่บ้านมละบริวิถีวิทย์แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” จะนำเสนอตามลำดับของกิจกรรมเริ่มตั้งแต่นักวิจัยได้รับเงินงวดที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
     กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้านมละบริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทีมงานหมู่บ้านมละบริได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษา สำรวจ และเก็บข้อมูลการดำเนินกิจกรรมใช้เวลาของแต่ละฐานกิจกรรมเพื่อวางแผนออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวโดยบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำญอกของชนเผ่ามละบริ
     กิจกรรมที่ 2 คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมในการมีส่วนร่วมกับตัวแทนหมู่บ้านมละบริ
 คณะผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามความต้องการรูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านการท่องเที่ยวภูมิปัญญาวิถีวิทย์โดยการมีส่วนร่วมของชนเผ่ามละบริ เพื่อมาทำการสังเคราะห์ในการรูปแบบของฐานกิจกรรมต่อไป
     กิจกรรมที่ 3 นำเสนอรูปแบบกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยว หมู่บ้านมละบริ คณะผู้วิจัยได้ทำการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายในศูนย์เรียนรู้มละบริ เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
     กิจกรรมที่ 4 ศึกษาและถอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวิถีวิทย์การผลิตญอกและทดลอง การทำรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยการมีส่วนร่วมของชนเผ่ามละบริและผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์
     หลังจากคณะผู้วิจัยได้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ผ่านมาในส่วนของการต้องการและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมกับตัวแทนรวมถึงมีการสำรวจความคิดเห็นในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รูปแบบ ที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งกับชาวมละบริและกับบุคคลภายนอกที่ได้เดินทางท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้มละบริและศูนย์ภูฟ้าโดยผ่านแอปพิเคชั่น (QR Code)
     กิจกรรมที่ 5 เข้าพบนักพัฒนาการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ
คณะผู้วิจัยเข้าพบ นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอบ่อเกลือที่สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหมู่บ้านชนเผ่ามละบริและก่อให้เกิดกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถ ชม ลงมือทำจนเกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการพำนักและท่องเที่ยวภายในอำเภอบ่อเกลือยาวนานมากขึ้น
 

ค่าใช้จ่าย : 166,420
จำนวนผู้รับบริการ : 136
ปัญหาอุปสรรค : 1. ฤดูฝนมีผลต่อคณะทำงานในการเดินทางถนนเป็นโคลนและการเก็บข้อมูลในพื้นที่มละบริและศูนย์เรียนรู้มละบริ เนื่องจากชาวมละบริจะไม่ออกมาจากหมู่บ้านเพื่อมาร่วมกิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรมภูฟ้า จึงทำให้งานต้องมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำการเก็บซ้ำเพื่อเติมเต็มในส่วนของข้อมูลทำให้งานโครงการสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
แนวทางแก้ไข : 1. ติดต่อกับตัวแทนหมู่บ้านมละบริก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อที่สามารถวางแผนในการเก็บข้อมูลเนื่องจากปกติคณะวิจัยได้ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันเพื่อลงพื้นที่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2942]   วันที่รายงาน  [21/9/2561]

 25 – 27 สิงหาคม  ได้ทำการถ่ายทอดข้อมูลรูปแบบกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของชาวมละบริ  และให้ชาวมละบริทำแบบประเมินจบการถ่ายทอด  แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ในส่วนของทีมอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ

ผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่ ครั้งนี้ ตลอดจนการศึกษาจากแหล่งข้อมูลประกอบกันได้ผล         การดำเนินงาน คือ

             1.ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากญอกโดยการมีส่วนร่วมของชาวมละบริ  เพื่อที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  และรูปแบบของการท่องเที่ยว

             2. นำเสนอรูปแบบกิจกรรมและการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านมละบริ

ค่าใช้จ่าย : 129,900
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : 1. ฤดูฝนมีผลต่อคณะทำงานในการเดินทางถนนเป็นโคลน การเกิดดินสไลด์ และการเก็บข้อมูลในพื้นที่มละบริและศูนย์เรียนรู้มละบริ เนื่องจากชาวมละบริจะไม่ออกมาจากหมู่บ้านเพื่อมาร่วมกิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรมภูฟ้า จึงทำให้งานต้องมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำการเก็บซ้ำเพื่อเติมเต็มในส่วนของข้อมูลทำให้งานโครงการสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
แนวทางแก้ไข : ติดต่อกับตัวแทนหมู่บ้านมละบริก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้า 1 - 5 วัน เพื่อที่สามารถวางแผนในการเก็บข้อมูลเนื่องจากปกติคณะวิจัยได้ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันเพื่อลงพื้นที่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2943]   วันที่รายงาน  [21/9/2561]

วันที่ 5 กันยายน  2561 ได้รับการตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านมละบริวิถีวิทย์  แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  จากสำนักงานคลินิกเทคโนโลยี  ส่วนกลางพร้อมด้วยหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการประเมินงานโครงการ

 

ผลการดำเนินงาน  คณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานคลินิกเทคโนโลยี  ส่วนกลางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรื่องการเขียนของบประมาณสนับสนุนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ปีที่ 2 ควรเขียนงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินงานและพื้นที่ดำเนินการของโครงการอยู่ไกล การเดินทางลำบาก ควรเขียนของบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563784,840|337,000|337,000|ใช้หมด2020422143791.pdf20201022164371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3742]   วันที่รายงาน  [5/4/2563]

อยู่ระหว่างรองบประมาณ

มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะทำงานและผู้นำกลุ่ม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3791]   วันที่รายงาน  [3/7/2563]

พื้นที่ดำเนินการ :หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านมละบริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

กลุ่มเป้าหมาย :ชาวมละบริ (หมู่บ้านมละบริ) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

กิจกรรมที่ 1 คณะดำเนินการออกแบบการถ่ายทอดและกิจกรรมให้กับกลุ่มมละบริ พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 15 ชุด

 คณะทำงานได้ชี้แจงให้กลุ่มมละบริวิถีวิทย์ แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทราบถึง จุดประสงค์การดำเนินงานในปีที่ 3 และเป้าหมายที่จะทำให้หมู่บ้านมละบริเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมที่ 2 คณะทำงานดำเนินการถ่ายทอดความรู้เชิงกระบวนการสร้างการรับรู้ การสื่อความหมาย ทางการท่องเที่ยวและการรับรู้เอกลักษณ์ภูมิปัญญาวิถีวิทย์
 คณะทำงานนำโดยอาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ หัวหน้าโครงการและทีมงาน ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เชิงกระบวนการกลุ่มเพื่อเตรียมพื้นที่แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวและกิจกรรมสร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 

กิจกรรมที่ 3 คณะทำงานดำเนินการถ่ายทอดความรู้เชิงกระบวนการทางด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์วิทยากรจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ หน่วยงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 วิทยากรได้นำเสนอการสร้างแบรด์ การจดจำตราสินค้า การสื่อสารการตลาดเครื่องมือและกิจกรรมการตลาดเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เชิงกระบวนการกลุ่มในหัวข้อวิถีใหม่ของการสื่อสารการตลาดเพื่อเตรียมพื้นที่แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวและกิจกรรมสร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  

กิจกรรมที่ 4 คณะทำงานดำเนินการถ่ายทอดความรู้เชิงกระบวนการสื่อความหมายการท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 คณะทำงานนำโดยอาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ หัวหน้าโครงการและทีมงาน ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เชิงกระบวนการกลุ่มเพื่อเตรียมพื้นที่แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวและกิจกรรมสร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 

กิจกรรมที่ 5 คณะทำงานดำเนินงานประสานหน่วยงานสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและพัฒนาชุมชนบ่อเกลือเพื่อวางแผนให้บริการข้อมูล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 
ผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่คณะทำงานได้นำตัวแทนหมู่บ้านอบรมการสร้างเพจและการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ช่องทางการขายโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวให้กับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนของมละบริหรือหากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่มละบริ นักท่องเที่ยวจะเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวและชาวมละบริ รวมทั้งเกิดการสร้างรายได้ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 6 คณะทำงานดำเนินงานตรวจสอบชิ้นงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการและนักท่องเที่ยวที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจากปีที่ผ่านมา
 ทีมงานและชาวมละบริได้ปรับปรุงชิ้นงาน ความประณีตให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าในการใช้งานและทีมงานนำผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมทั้งหีบห่อเพื่อให้เกิดมูลค่าและคุณค่าต่อไป


 

ค่าใช้จ่าย : 134,800
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3939]   วันที่รายงาน  [28/9/2563]

พื้นที่ดำเนินการ : หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านมละบริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
กลุ่มเป้าหมาย : ชาวมละบริ (หมู่บ้านมละบริ) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

กิจกรรมที่ 1 คณะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและคืนข้อมูลให้กับกลุ่มมละบริ
คณะทำงานได้ชี้แจงให้กลุ่มมละบริวิถีวิทย์ แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้ดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเสร็จสิ้นในปีที่ 3 และทำให้หมู่บ้านมละบริเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมที่ 2 คณะทำงานนำตัวแทนกลุ่มมละบริเข้ารับการอบรมการตลาดออนไลด์ที่ภาคีเครือข่ายจัดขึ้น
คณะทำงานโดยอาจารย์ ดร. วัชระ แตงเทศ และคุณรัชพล เทพศิริ เป็นผู้ประสานงานและพามละบริเข้าร่วมอบรมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมระยะเวลา 2 วัน ได้รับความรู้จากการอบรมในเรื่องการตลาดการขายสินค้าออนไลน์และเทคนิควิธีการขายสินค้าออนไลน์

 

กิจกรรมที่ 3 คณะทำงานดำเนินการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว และการสร้างสื่อออนไลน์ เพจจำหน่ายสินค้าและบรรจุภัณฑ์
คณะทำงานได้พัฒนารูปแบบการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่มมละบริในการดำหนดรูปแบบหีบห่อที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มมละบริ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่หาได้สะดวกสำหรับชาวมละบริและช่วยในเรื่องการขนส่งให้น้ำหนักเบา ลดต้นทุน ตลอดจนการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นอัตลักษณ์ผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มละบริ

 


  

กิจกรรมที่ 4 คณะทำงานช่วยหมู่บ้านมละบริโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับในพื้นที่ใกล้เคียง
คณะทำงานนำโดยอาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ หัวหน้าโครงการและทีมงาน ได้ดำเนินการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยระยะเวลา สภาพอากาศที่ฝนตกหนักน้ำท่วมเกิดดินสไลด์สภาพถนนและการเดินทางจึงเป็นอุปสรรคประกอบกับสถานการณ์โควิด 19 ดังนั้น คณะทำงานจึงช่วยดำเนินการส่งผ่านข้อมูลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้กับพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงและพื้นที่เชื่อมโยงในให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาวิถีวิทย์ต่อไป

 

กิจกรรมที่ 5 คณะทำงานเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่จากผู้ตรวจประเมินส่วนกลางตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 
คณะดำเนินงานเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 โดยมีกลุ่มมละบริต้อนรับผู้ประเมินเสมือนนักท่องเที่ยวก่อนคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานในปีพ.ศ. 2563 จากนั้นผู้ประเมินได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาวิถีวิทย์ตามฐานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ C. Mlabri และฐานกิจกรรมเชิงทดลองตามที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคณะทำงานตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่คณะทำงานได้สร้างคุณค่าผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับชาวมละบริ

 

กิจกรรมที่ 6 คณะทำงานดำเนินงานออกบูธการจัดแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาวิถีวิทย์
คณะทำงานโดยคุณรัชพล เทพศิริ ตัวแทนคณะทำงานโดยคุณรัชพล เทพศิริ การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์มละบริและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาวิถีวิทย์

 

กิจกรรมที่ 7 สรุปข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีวิทย์ในการผลิตญอกมละบริ หมู่บ้านได้เรียนรู้คณะทำงานดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 ปีต่อเนื่องจนทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีวิทย์โดย
สรุปข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีวิทย์ในการผลิตญอกมละบริ กลุ่มปราชญ์มละบริที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวตามฐานเส้นทางเดินศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมมละบริสมุนไพรและฐานกิจกรรมเชิงทดลอง “ชั่วโมงลงมือทำ ย้อมเย็นวิถีวิทย์” ได้ปราชญ์มละบริจำนวน 11 คน  

 

 


 

ค่าใช้จ่าย : 202,200
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4189]   วันที่รายงาน  [22/10/2563]

ไฟล์สรุปการรับสมัครแบบประเมินหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง oolpo_opal@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates