หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา จังหวัดสกลนคร

หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561272,721|250,000|139,869|110,1312019111105531.pdf201811281514521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2854]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

สำรวจพื้นที่ และจัดประชุมชี้แจงหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงจำนวน 50 คน

ค่าใช้จ่าย : 44,869
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2855]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแม่ข่าย "หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา จังหวัดสกลนคร"
โดยหัวข้อที่ทำการอบรม ได้แก่
1. การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น (Primary GMP) โดย เภสัชกรณ์หญิงภูษณิษา โทษาธรรม (สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)
2. การทำบัญชีและการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร โดย นางจุฬาภรณ์ เพิ่มทอง (นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ จังหวัดสกลนคร)
3. วิธีการปฎิบัติการผลิตปลาร้าปรุงรสและปลาร้าหมัก โดย นางฉวีวรรณ ปาพรม (ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จากปลา) ร่วมกับทีมงานนักวิจัย วว.

* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
- ค่าดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ใช้ 35,000 บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เช่น กระปุกพลาสติก, ถุงบรรจุแบบสุญญากาศ, ถังหมักปลาร้า, บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และสติ๊กเกอร์น้ำปลาร้าปรุงรส งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท

- ค่าเดินทางปฎิบัติงานสำหรับทีมงานนักวิจัย งบประมาณที่ใช้ 25,000 บาท
 

ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : สถานที่ผลิตปลาร้าหมักควรมีบริเวณในการผลิต และแยกออกจากส่วนผลิตอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้าม และสถานประกอบการควรมีการปรับให้มีความเหมาะสมให้ถูกสุขลักษณะ เช่น มุ้งลวด ม่านพลาสติกกันแมลงควรเป็นสีเหลือง เป็นต้น
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการจัดทำ 5 ส. ในการจัดเก็บอุปกรณ์ให้มีความระเบียบเรียบร้อย
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2856]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

พากลุ่มหมู่บ้านแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์จากปลา  ร่วมกับเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 30 คน

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates