หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มวิสาหกิจอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลหนองเม็ก)

บ้านหนองบัวแดง ม. 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 2 พื้นที่

  • กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนท่อน หมู่ 3 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|7,465|192,53520132141625451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=102]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 7,465
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301645171.pdf
2554|226,800||226,80020132141625571.pdf20123894091.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|134,317|215,68320125151124401.pdf20131311523591.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=322]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรนายสุพรรณวัฒน์ มีศรี ในวันที่ 19 มี.ค. 55 จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน ณ ชุมชนบ้านหนองเม็ก จ.ขอนแก่น
2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 10 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 12 คน ณ วว.
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 4 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย : 80,986
จำนวนผู้รับบริการ : 126
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=443]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
อบรมเทคโนโลยี การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 6 คน|การแปรรูปเห็ด โดยอ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 4 คน
ค่าใช้จ่าย : 53,331
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556386,600|320,000|311,022|8,97820131251151101.pdf20131219160211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=604]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181452151.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=808]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
อบรมเทคโนโลยี
-วิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น/8-ม.ค.-2556
-การเพาะเห็ด/ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น/27-28-มี.ค-56

อบรมลูกข่าย
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/กลุ่มเกษตรกร อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น/30-เม.ย.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/กลุ่มเกษตรกร อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น/1-พ.ค.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/กลุ่มเกษตรกร ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น/17-ก.ค.-56
ค่าใช้จ่าย : 311,022
จำนวนผู้รับบริการ : 203
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates