หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ (Organic Smart Farm) ปี 2 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ จังหวัดหนองบัวลําภู

บ้านโพธิ์ศรีสําราญ หมู่ 13 ตําบลหัวนา อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2561325,000|300,000|8,425|291,5752018271139151.pdf201810259531.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2685]   วันที่รายงาน  [3/4/2561]

  กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ(Organic Smart Farm) โดยคลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

  ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์โพธิ์ศรีสำรวญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

   

       - ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยแบบไม่กลับกอง

       - การปลูกผักในระบบโรงเรือน

   

  ค่าใช้จ่าย : 8,425
  จำนวนผู้รับบริการ : 50
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2564250,000|159,600|159,600|ใช้หมด2021341420131.pdf20211061541381.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4246]   วันที่รายงาน  [5/4/2564]

  มีการติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของกลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ 13 ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา จากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาขอศึกษาดูงานเป็นระยะๆทำให้กลุ่มต้องเตรียมตัวและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและได้มีปรึกษาหารือเตรียมพร้อมและการวางแผน ผู้นำกลุ่ม สมาชิก เครือข่าย เช่น เทศบาลตำบลหัวนา สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูและภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการร่วมกันเป็นไปอย่างมีปะสิทธิภาพ ภายใต้ภายใต้โครงการ หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ(Organic Smart Farm) ปี 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 นี้ด้วย

  ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค :
  แนวทางแก้ไข :
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4522]   วันที่รายงาน  [28/9/2564]

  การดำเนินงานโครงการในไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการจัดการแปลงรายครัวเรือน ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ (Organic Smart Farm) โพธิ์ศรีสำราญ ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้แปลงผักบ้านโพธิ์ศรีสำราญ  ตำบลหัวนา  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน  โดยมีเนื้อหา

  1.       เทคนิคและแรงบันดาลใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

  2.       ประโยชน์การจัดทำบัญชีครัวเรือน

  3.       การจัดการแปลงรายครัวเรือน

  4.       ประโยชน์การจัดการแปลงรายครัวเรือน

  5.      เทคนิคในการจัดทำแปลงรายครัวเรือน

  ดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

  วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านให้หลักคิด

   

  วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านให้หลักคิด

   

  วิทยากรปราชญ์ชาวบ้านให้หลักคิด

  วิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้รับบริการ

  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยรักษาระยะห่าง

  มอบปัจจัยการผลิตและการทำบัญชี

   

  ค่าใช้จ่าย : 17,130
  จำนวนผู้รับบริการ : 20
  ปัญหาอุปสรรค :
  แนวทางแก้ไข :
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4523]   วันที่รายงาน  [28/9/2564]

  การดำเนินงานโครงการในไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปลูกผักในระบบโรงเรือน ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ (Organic Smart Farm) โพธิ์ศรีสำราญ ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้แปลงผักบ้านโพธิ์ศรีสำราญ  ตำบลหัวนา  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน  โดยมีเนื้อหา

  1. รู้จักโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง
  2. การใช้ประโยชน์โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง
  3. ปฏิทินการเพราะปลูก
  4. เทคนิคการปลูกในโรงเรือน
  5. วัสดุอุปกรณ์ ในการการปลูกในโรงเรือนที่จำเป็น

  ดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

  ผู้บริหารดูสภาพจริงและความพร้อมใช้ประโยชน์โรงเรือน

                                                   การเตรียมดินผสมเพื่อใช้ในกระบะปลูก

                                  การเตรียมดินผสมเพื่อใช้ในกระบะปลูก

  การเตรียมดินผสมเพื่อใช้ในกระบะปลูก

  การเพาะปลูกแบบลงในกระบะปลูก

                                      การเพาะปลูกแบบลงในถาดเพาะต้นกล้า

  ค่าใช้จ่าย : 41,350
  จำนวนผู้รับบริการ : 20
  ปัญหาอุปสรรค :
  แนวทางแก้ไข :
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4524]   วันที่รายงาน  [28/9/2564]

  การดำเนินงานโครงการในไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบเซ็นเซอร์เพื่อการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ (Organic Smart Farm) โพธิ์ศรีสำราญ ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้แปลงผักบ้านโพธิ์ศรีสำราญ  ตำบลหัวนา  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน  วิทยากรเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีเนื้อหา

  1.       เกษตรแม่นยำ

  2.       ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต (GPS)

  3.       ระบบ CCTV

  4.       ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ/ระบบประปาภายในโรงเรือน/สเปรย์พ่นหมอก

  5.       ระบบวัดความชื้นในดิน/อุณหภูมิ/ความชื้น 2 จุด/วัดความเข้มแสง/ตู้ควบคุมพร้อมแผงเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต (เกรดอุตสาหกรรม)

  6.       การใช้งานระบบน้ำในโรงเรือนให้เกิดประสิทธิภาพ

  ดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

  วิทยากรบรรยายระบบเซ็นเซอร์

  วิทยากรบรรยาย smart farm

   

  อธิบายการทำงานอุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์

  ตัวอย่างอุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์

  การทดสอบระบบเปิด-ปิดน้ำน้ำ

  การติดตั้งระบบการทำงานเซ็นเซอร์

   

  ค่าใช้จ่าย : 101,120
  จำนวนผู้รับบริการ : 20
  ปัญหาอุปสรรค :
  แนวทางแก้ไข :
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง sayuen18@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates