หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด

หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562250,000|234,160|234,160|ใช้หมด20192221025451.pdf20191111337451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3098]   วันที่รายงาน  [26/3/2562]

อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน

ค่าใช้จ่าย : 32,000
จำนวนผู้รับบริการ : 53
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3242]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

1.กระทรวงวิทย์และศวภ. 2  ลงพื้นที่ตรวจโครงการหมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด  ในวันที่ 23  มิถุนายน  2652

2.เตรียมอบรมโครงการการพัฒนาระบบน้ำ

3.เตรียมอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3475]   วันที่รายงาน  [27/9/2562]

1.ผู้ตรวจจากกระทรวงอุมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจโครงการ  ในวันที่  28  มิถุนายน  2562  ห้องประชุมบ้านลาด  ต.นาพึง  อ.นาแห้ว  จ.เลย

2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมเสวนาเรื่องการตลาดในการขายผักของกลุ่มหมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด  ในวันที่  29  สิงหาคม  2562  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านลาด  ต.นาพึง  อ.นาแห้ว  จ.เลย   

ค่าใช้จ่าย : 172,160
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561336,000|300,000|300,000|ใช้หมด2018271125571.pdf201811514061.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2681]   วันที่รายงาน  [3/4/2561]

ดำเนินงานติดต่อไปยังเกษตรจังหวัดเลยนายอำเภอนาแห้วและเกษตรบ้านลาด หาช้างมาดำเนิงานจัดทำโรงเรือนพลาสติกกรองแสง และเตรียมสถานในการโรงเรือนพลาสติกกรองแสง ประสานเรื่องเมล็ดพันธุ์จากเกษตรจังหวัดเลย

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2759]   วันที่รายงาน  [25/6/2561]

1.จัดประชุมเรื่องการปลูกผักปลอดภัยบ้านลาดในวันที่  15  พ.ค. 2561 ณ ที่ทำการประชาคมหมู่บ้านบ้านลาด ต.นาพึง  อ.นาแห้ว  จ.เลย  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม1.ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี  อาจารย์สาขาเกษตร  อาจารย์สาขาสาธาณสุขศาสตร์,เกษตรจังหวัดเลย ,เกษตรอำเภอนาแห้ว  ,ผู้จัดการธกส.สาขานาแห้ว  และกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านลาด

2.จัดอบรมโครงการการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ในวันที่  4  มิ.ย. 2561 ณห้องประชุมบ้านลาด ต.นาพึง  อ.นาแห้ว  จ.เลย  โดยมีวิทยากรอาจารย์สาขาเกษตรและมีผู้เข้าร่วมอบรม  เกษตรจังหวัดเลย ,เกษตรอำเภอนาแห้ว   และกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านลาด

3.จัดอบรมโครงการการใช้สารชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมโรคและแมลง ในวันที่  21  มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาแห้ววิทยา  ต.นาพึง  อ.นาแห้ว  จ.เลย  โดยมีวิทยากรอาจารย์สาขาเกษตร,สถาณีวิจัยดอยปุย และมีผู้เข้าร่วมอบรม  เกษตรจังหวัดเลย ,เกษตรอำเภอนาแห้ว นักเรียนโรงเรียนนาแห้ววิทยา  และกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านลาด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2760]   วันที่รายงาน  [25/6/2561]

1.จัดประชุมเรื่องการปลูกผักปลอดภัยบ้านลาดในวันที่  15  พ.ค. 2561 ณ ที่ทำการประชาคมหมู่บ้านบ้านลาด ต.นาพึง  อ.นาแห้ว  จ.เลย  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม1.ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี  อาจารย์สาขาเกษตร  อาจารย์สาขาสาธาณสุขศาสตร์,เกษตรจังหวัดเลย ,เกษตรอำเภอนาแห้ว  ,ผู้จัดการธกส.สาขานาแห้ว  และกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านลาด

2.จัดอบรมโครงการการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ในวันที่  4  มิ.ย. 2561 ณห้องประชุมบ้านลาด ต.นาพึง  อ.นาแห้ว  จ.เลย  โดยมีวิทยากรอาจารย์สาขาเกษตรและมีผู้เข้าร่วมอบรม  เกษตรจังหวัดเลย ,เกษตรอำเภอนาแห้ว   และกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านลาด

3.จัดอบรมโครงการการใช้สารชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมโรคและแมลง ในวันที่  21  มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาแห้ววิทยา  ต.นาพึง  อ.นาแห้ว  จ.เลย  โดยมีวิทยากรอาจารย์สาขาเกษตร,สถาณีวิจัยดอยปุย และมีผู้เข้าร่วมอบรม  เกษตรจังหวัดเลย ,เกษตรอำเภอนาแห้ว นักเรียนโรงเรียนนาแห้ววิทยา  และกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านลาด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 170000
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2761]   วันที่รายงาน  [25/6/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2762]   วันที่รายงาน  [25/6/2561]

1.จัดประชุมเรื่องการปลูกผักปลอดภัยบ้านลาดในวันที่  15  พ.ค. 2561 ณ ที่ทำการประชาคมหมู่บ้านบ้านลาด ต.นาพึง  อ.นาแห้ว  จ.เลย  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม1.ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี  อาจารย์สาขาเกษตร  อาจารย์สาขาสาธาณสุขศาสตร์,เกษตรจังหวัดเลย ,เกษตรอำเภอนาแห้ว  ,ผู้จัดการธกส.สาขานาแห้ว  และกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านลาด

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2763]   วันที่รายงาน  [25/6/2561]

2.จัดอบรมโครงการการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ในวันที่  4  มิ.ย. 2561 ณห้องประชุมบ้านลาด ต.นาพึง  อ.นาแห้ว  จ.เลย  โดยมีวิทยากรอาจารย์สาขาเกษตรและมีผู้เข้าร่วมอบรม  เกษตรจังหวัดเลย ,เกษตรอำเภอนาแห้ว   และกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านลาด

 

3.จัดอบรมโครงการการใช้สารชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมโรคและแมลง ในวันที่  21  มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาแห้ววิทยา  ต.นาพึง  อ.นาแห้ว  จ.เลย  โดยมีวิทยากรอาจารย์สาขาเกษตร,สถาณีวิจัยดอยปุย และมีผู้เข้าร่วมอบรม  เกษตรจังหวัดเลย ,เกษตรอำเภอนาแห้ว นักเรียนโรงเรียนนาแห้ววิทยา  และกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านลาด

ค่าใช้จ่าย : 170,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2941]   วันที่รายงาน  [17/9/2561]

1.ร่วมกับชาวบ้านทำกระบะปลูกผักในโรงเรือนและจัดหาเมล็ดพันธุ์ในการปลูกให้เหมาะสมกับความต้องการตลาดที่จะมารองรับ 2. ร่วมกันจัดการระบบน้ำในกสรปลูกผัก 3. ต้อนรับคณะประเมิณจากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแลัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563250,000|222,500|222,500|ใช้หมด20204101410311.pdf202133846181.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3700]   วันที่รายงาน  [30/3/2563]

ทบทวนข้อมูลและกิจกรรมปีที่2และวางแผนการดำเนินงานในปีที่ 3 จะอบรมโครงการแต่ละโครงการในช่วงเดือนไหนมีปัญหาในเรืองโครงการอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3788]   วันที่รายงาน  [3/7/2563]

เนื่องจากแต่เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระบาด ไม่ให้เข้าไปในสถานที่เสียงในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ทำให้ต้องทำการกักตัวรอดุอาการเป็นเวลา 14 วัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ปิดสถานที่ อาคารทำการ ในทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ณ ที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2563 จึงทำให้การดำเนินโครงการทำให้ล่าชัาในการลงพื้นที่ในการอบรมในช่วงนี้ให้เตรียมดินในการปลูกผักในโรงเรือนในรอบที่ 1 โดยการปลูกผักประสานไปยังโรงพยาบาลด่านซ้ายโรงพยาบาลให้ปลูกผัก  1.ผักคะน้า 2.ผักบุ้ง 3.ผักหอมซี่ 4.ผักสลัด  เป็นต้น  และซ่อมโรงเรือนพลาสติกเนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องลมพัดพลาสติกคุมโรงเรือนหลุดและซ่อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้และวางแผนการอบบรมในเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2563  1.เรื่องการรับรองมาตรฐาน GAPสำหรับเกษตรกรปลูกผัก 2.การจัดการแหล่งน้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมพัฒนาแหล่งน้ำ ให้เพียงพอต่อความต้องการ และวิธีการจัดการน้ำน้อย น้ำแล้ง  3.การพัฒนาโรงเรือนปลูกผักอัตโนมัติแบบกางมุ้ง เพื่อผลิตผักปลอดภัย 4.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผักที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GAP

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3925]   วันที่รายงาน  [25/9/2563]

เนื่องจากแต่เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระบาดจึงทำหนังสือขยายเวลาโครงการออกไป 3  เดือน

1.จัดทำระบบน้ำในแปลงเกษตรในโรงเรือนและปรับปรุ่งระบบโซล่าเซลล์ในแปลงเกษตร 15 กันยายน 2563 -  10  ตุลาคม  2563  

ค่าใช้จ่าย : 87,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4214]   วันที่รายงาน  [28/12/2563]

ลงพืนที่จัดทำและแก้ไขระบบน้ำในแปลงปลูกผักบ้านลาด  ต.เมือง  อ.นาแห้ว  จ.เลย 

ในวันที่  27-30  พฤศจิกายน  2563

ค่าใช้จ่าย : 40,500
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4215]   วันที่รายงาน  [28/12/2563]

อบรมโครงการการพัฒนาระบบรดน้ำแปลงผักอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์  ในวันที่  25  ธันวาคม  2563

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง charuwan_l@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates