(หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ย ต.ห้องแซง

ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2553200,000|200,000|7,749|192,2512013214163541.pdf2014361623561.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=101]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
  ค่าใช้จ่าย : 7,749
  จำนวนผู้รับบริการ :
  ปัญหาอุปสรรค :
  แนวทางแก้ไข :
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301644131.pdf
  2554265,200|226,800||226,80020132141614371.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  2555566,900|150,000|150,000|ใช้หมด201335123661.pdf20131311522311.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=321]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
  1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรนายคำกิ่ง ทับแสง ในวันที่ 27 ก.ค. 55 จำนวนผู้เข้าอบรม 111 คน ณ จ.ยโสธร
  2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 10 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
  ค่าใช้จ่าย : 121,474
  จำนวนผู้รับบริการ : 121
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=442]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
  อบรมเทคโนโลยี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนายคำกิ่ง ทับแสง วันที่ 27 มิ.ย.55|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 6 คน|การแปรรูปเห็ด โดยอ.วรรณดี มหรรณพกุล วันที่ 21-Sep-55 จำนวน 3 คน
  ค่าใช้จ่าย : 28,526
  จำนวนผู้รับบริการ : 66
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2556386,600|320,000|312,239|7,76120131251150491.pdf201312191558481.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=807]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
  อบรมลูกข่าย
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ที่ว่าการอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด/9-ม.ค.-56และ17-ม.ค.-56
  -การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ตำบลบึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น/16-ก.ค.-56
  -อบรมเพิ่มศักยภาพ/โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด /3-4-เม.ย-56

  อบรมเทคโนโลยี
  -การเพาะเห็ด/กลุ่มเกษตรกร ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร/ 20-21-ก.พ.-56
  -ก๊าซชีวภาพ/กลุ่มเกษตรกร ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร/14-มี.ค.-56

  ค่าใช้จ่าย : 312,239
  จำนวนผู้รับบริการ : 453
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :

  ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates