หมู่บ้านเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติกสู่การแปรรูปเห็ดแครงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

บ้านม่วงเงิน

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561294,600|294,600|294,600|ใช้หมด20181311723401.pdf2018117155451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2674]   วันที่รายงาน  [2/4/2561]

1.เตรียมการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบการเพาะเห็ดแครง/จัดเวทีเสวนา/จัดทำแผนชุมชน/นำแผนสู่การปฏิบัติ

ค่าใช้จ่าย : 71,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2675]   วันที่รายงาน  [2/4/2561]

1.เตรียมการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบการเพาะเห็ดแครง/จัดเวทีเสวนา/จัดทำแผนชุมชน/นำแผนสู่การปฏิบัติ

ค่าใช้จ่าย : 71,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2826]   วันที่รายงาน  [3/7/2561]

ประชุมเตรียมจัดอบรมโครงการเห็ดแครง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3019]   วันที่รายงาน  [29/9/2561]

คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดอบรม จัดอบรมโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติกสู่การแปรรูปเห็ดแครงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 

-เรื่อง บรรยายขั้นตอนการผสมส่วนผสมต่างๆของก้อนขี้เลื่อย                                                 

-ฝึกปฏิบัติการผสมส่วนผสมต่างๆของก้อนขี้เลื่อย                                                

-บรรยายขั้นตอนการอัดก้อนขี้เลื่อย                                                         

-ฝึกปฏิบัติการอัดก้อนขี้เลื่อย                                             

-บรรยายขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อก้อนขี้เลื่อยโดยใช้หม้อนึ่งลูกทุ่ง         

-ฝึกปฏิบัติการนึ่งฆ่าเชื้อก้อนขี้เลื่อยโดยใช้หม้อนึ่งลูกทุ่ง

-บรรยายขั้นตอนหยอดหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่าง ลงในก้อนขี้เลื่อย                               

-ฝึกปฏิบัติหยอดหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่าง ลงในก้อนขี้เลื่อย                     

-บรรยายขั้นตอนการเปิดดอก               

-ฝึกปฏิบัติการเปิดดอก

-บรรยายขั้นตอนการรดน้ำเห็ด              

-ฝึกปฏิบัติการรดน้ำเห็ด

-ปฏิบัติการที่ 1 การทำหัวเชื้อเห็ด

-การทำหัวเชื้อเห็ดนางฟ้ามี 2ขั้นตอนย่อย คือ

                1.การทำหัวเชื้อเห็ดบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น PDA

                2.การทำหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่าง

-จัดทำเครื่องมือ/อุปกรณ์การทำเห็ด

-บรรยายแนวทางในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดให้ประสบความสำเร็จ     

-ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการการเพาะเห็ดแครงในงานแสดงสิ้นค้าฮาลาน มอ.ปัตตานี

ได้ทำกับกลุ่มเพาะเห็ดแครง

ค่าใช้จ่าย : 152,600
จำนวนผู้รับบริการ : 41
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562300,000|215,000|215,000|ใช้หมด20192201446311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3134]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

- ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ได้ประสานงานกับประธานกลุ่มหมู่บ้านเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติกสู่การแปรรูปเห็ดแครงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนบ้านม่วงเงิน   ต.ตรัง    อ.มายอ จ.ปัตตานี

-ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประธานกลุ่มหมู่บ้านเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติกสู่การแปรรูปเห็ดแครงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนได้เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ (โครงการสินค้าอัตลักษณ์) ประจำปี 2562 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 

 

-ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ได้เตรียมเครื่องอัดก้อนเห็ดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จัดอบรมในเดือนกรกฎาคมนี้

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3303]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมชี้แจงการมีส่วนร่วมของโครงการ ประกอบด้วย1.การนำเห็ดแครงที่ได้นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป ต่างๆ- เห็ดแครงสด -เห็ดแครงแห้ง

                -.การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

-เกิดวิทยากรในพื้นที่ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแครงและแปรรูปเห็ดแครงเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ในชุมชน

                โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกลุ่มได้เข้าร่วม 'โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่(โครงการอัตลักษณ)ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพาะเห็ดแครงฯ ณ บ้านม่วงเงิน. ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยมีทีมงานอาจารย์จากสถาบันราชภัฎสงขลา. ลงพื้นที่อบรมผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครงเช่นปลาแผ่นผสมเห็ดฯและเห็ดแผ่นอบกรอบ เพื่อให้เกิดเศษฐกิจในชุมชน

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำลังประสานงานกับวิทยากรในการอบรม ตามหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลแบบมีส่วนรวม  อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิคการทำบัญชีครัวเรือน   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ด้านการผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทองการจัดการจำนวนด้านส่งเสริมการตลาด

ค่าใช้จ่าย : 90,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3513]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

         จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเปิดเพจการขายออนไลน์โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2

         อบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนธุรกิจและการตลาดพิชิตผู้ประกอบการ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2

 รับการประเมินโครงการติดตามการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                ทางกลุ่มโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกบุ้ชขาย สิ้นค้า อัตาลักษณ์ในงาน’15ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว’ ประจำปี 2562ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค

             ทางกลุ่มได้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง

ค่าใช้จ่าย : 75,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง yord-nik@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates