วิถีชาวนาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (ข้าวมะจานู) อ.มายอ จ.ปัตตานี

ฟหกหกหก

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561300,000|300,000|300,000|ใช้หมด20181311723251.pdf20181171552111.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2676]   วันที่รายงาน  [2/4/2561]

1.เตรียมการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบการปลูกข้าวปลอดภัย/จัดเวทีเสวนา/จัดทำแผนชุมชน/นำแผนสู่การปฏิบัติระบุ 

ค่าใช้จ่าย : 72,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2825]   วันที่รายงาน  [3/7/2561]

เมื่อวันที่23/เมษายน/ 2561 เมื่อวานลงพื้นที่บ้านราวอ. ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี. ประสานกับประธานกลุ่มที่จะดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่07/มิถุนายน/ 2561 เวลา06.30. คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี. จัดกิจกรรมอบรม #ปักดำนา โครงการหมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี #โครงการหมู่บ้านวิถีชาวนาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง(มะจานู)07/06/61

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2911]   วันที่รายงาน  [10/7/2561]

1.ประสานงานวิทยากรให้ความรู้เรื่องผมเห็ดแครง

2.ประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดภูมิปัญญาในท้องถิ่น

3.ศูนย์เสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านวิชาชีพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4.ให้ความรู้การควบคุมระบบความชื้นในการเพาะเห็ดแครง

ในพื้นที่ชุมชนบ้านม่วงเงิน  ม.4 ต.ตรัง   อ.มายอ   จ.ปัตตานี  

กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด   เยาวชน  และผู้สนใจทั่วไป

-ได้จัดนิทรรศการเห็ดแครง  เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๒๐๔-๒๐๕ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3020]   วันที่รายงาน  [29/9/2561]

-คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดอบรม จัดอบรมโครงการวิถีชาวนาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

-เรื่อง ความรู้เบื้องต้นการปลูกข้าว

-ความรู้เบื้องต้นเรื่อง ดิน           

-พันธุ์ข้าวและการเตรียมเมล็ดพันธุ์

-ฝึกปฏิบัติการเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

-การเตรียมดิน 

-ฝึกปฏิบัติการเตรียมดิน

-การปลูกและการดูแลรักษา       

-ฝึกปฏิบัติการปลูกข้าว 

-การใส่ปุ๋ยและการควบคุมระดับน้ำในนาข้าว                  

-ฝึกปฏิบัติการใส่ปุ๋ยและการควบคุมระดับน้ำในนาข้าว 

-วัชพื้นและการป้องกันกำจัด 

-โรคแมลงและการป้องกันกำจัด     

-ฝึกปฏิบัติการดูลักษณะการทำลายของโรคแมลง    

 -การเก็บเกี่ยวและรักษาหลังการเก็บเกี่ยว 

-ฝึกปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและการลดความชื้น   

-การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักร  

-การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์

-การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง                  

-การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์

-ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการในงานTHAI TEOH EXPO 2018 เทคโนโลยีพร้อมใช้  พัฒนาไทยยั่นยืน นิทรรศการตลาดนัดวิถี   ผลิตภัณฑ์ข้าวมะจานู

ได้ดำเนินการกับกลุ่มข้าวมะจานู  บ.ราวอ ต.กระหวะ  อ.มายอ จ.ปัตตายี

ค่าใช้จ่าย : 168,000
จำนวนผู้รับบริการ : 36
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562300,000|210,000|210,000|ใช้หมด20192201444451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3135]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

- ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ทางกลุ่มประธานเข้าพบพูดคุยหารือในการดำเนินโครงการในปีที่2  

 

-ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประธานกลุ่มวิถีชาวนาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ได้เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ (โครงการสินค้าอัตลักษณ์) ประจำปี 2562 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

 

- ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ทางกลุ่มโครงการวิถีชาวนาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ได้เข้าร่วมจัดบูชขายผลิตภัณฑ์ข้าวมะจานูในงานโครงการประชารัฐ ณ ตลาดประชารัฐจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

- ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ทางกลุ่มโครงการวิถีชาวนาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองได้ออกบูธแสดงสินค้าในงานPATTANI RHYTHMทวงทำนองปัตตานี  ณ จังหวัดปัตตานี

 

ทางคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ทางกลุ่มโครงการวิถีชาวนาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองได้เตรียมจัดอบรมประมาณปลายเดือนมิถุนายน

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3301]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมชี้แจงการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านราวอ

          โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกลุ่มได้เข้าร่วม'โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่(โครงการอัตลักษณ)ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น แหนมข้าวมะจานู ข้าวตั้ง

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกลุ่มได้เข้าร่วมจัดบู๊ชตลาดนัดเกษตรในมอ.ปัตตานีทุกวัน อังคาร ณ มอ.ปัตตานี

           โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกลุ่มได้เข้าร่วมประชุม-อบรมทีมงานวิจัยท้องถิ่น (วิจัยกำปงใครๆก้อทำได้) ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกลุ่มได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานPATTANI RHYTHM

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำลังประสานงานกับวิทยากรในการอบรม ตามหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลแบบมีส่วนรวม  อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิคการทำบัญชีครัวเรือน   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ด้านการผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทองการจัดการจำนวนด้านส่งเสริมการตลาด

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกลุ่มได้เข้าร่วมเวทีชี้แจงโครงการวิจัยกำปงวิจัยกินได้  ณ บ้านราวอ ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3514]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเปิดเพจการขายออนไลน์โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนธุรกิจและการตลาดพิชิตผู้ประกอบการ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2

                รับการประเมินโครงการติดตามการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                ทางกลุ่มโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกบุ้ชขาย สิ้นค้า อัตาลักษณ์ในงาน’15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว’ ประจำปี 2562ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค

ทางกลุ่มได้ออกบู้ชจัดงานในงานต่างๆพื้นที่จัดปัตตานี

ทางกลุ่มได้ผลิตภัณฑ์จากข้าวมะจานู

 

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563450,000|286,200|286,400|-2002020410859191.pdf202010281425451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3782]   วันที่รายงาน  [2/7/2563]

บริการให้คำปรึกษา รายละเอียดผู้รับบริการโครงการหมู่บ้าน

ประเภทของการรับเรื่อง: เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำข้าวโพง พัฒนาปรับปรุงสูตรเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวมะจานู

ชื่อผู้รับบริการนาย วรวุฒิ มามะ ประธานกลุ่ม

ความต้องการ:ประธานกลุ่มได้มารับบริการให้คำปรึกษาในเรื่องของกระบวนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวมะจานูเพื่อให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สามรถแข่งขันทางการตลาดได้ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเครื่องจักรที่จะใช้แปรรูปข้าวมะจานูให้เป็นข้าวพอง

ที่อยู่: สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 57  ม.4  ชุมชนบ้านราวอ  ต.กระหวะ  อ.มาย

จังหวัด: ปัตตานี

โทรศัพท์: 098-2936701

ผลการให้คำปรึกษา:

จากการบริการให้คำปรึกษาโดยได้นำหลักระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทำให้ประธานกลุ่มได้รับความรู้และแนวทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่ารวมถึงทำการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ ได้

          เนื่องจากมีโรคระบาด โควิด-19 จึงทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3921]   วันที่รายงาน  [24/9/2563]

จัดอบรมการแปรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมะจานู โดยแกนนำกลุ่มที่เข้าอบรม

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3922]   วันที่รายงาน  [24/9/2563]

ประธานกลุ่มจัดประชุมกลุ่มข้าวมะจานูวางแผนการผลิตแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3923]   วันที่รายงาน  [24/9/2563]

นำแกนกลุ่มดูงานอาคารแปรรูปอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3932]   วันที่รายงาน  [27/9/2563]

-รับการประเมินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-ทางกลุ่มได้ทำงานวิจัยการกำจัดหอยเชอรี่โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

-ทางกลุ่มจัดการแปปรูปและการจัดจำหน่วย

-การประชุมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche  Market)โดยกรมการข้าว

-ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

-ทางกลุ่มได้ศึกษาดูงานการเพิ่มรายได้การทำนา

-ประธานกลุ่มได้รับโล่ประกาศเกรียติคุณเกษตรกรต้นแบบ

-กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักแห้ง,ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลง

ค่าใช้จ่าย : 66,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3963]   วันที่รายงาน  [29/9/2563]

ทางกลุ่มได้ออกจัดบู้ชประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวมะจานู

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4183]   วันที่รายงาน  [21/10/2563]

/online/cmo/fileuser/676/files/1303.xls

ค่าใช้จ่าย : 400
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4201]   วันที่รายงาน  [27/10/2563]
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง yord-nik@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates