หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจากจำปาดะ/หมู่บ้านแปรรูป ผลิตภัณฑ์จำปาดะแปรรูป

กลุ่มมุสลิมะเบอการี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562247,000|187,875|95,110|92,76520192271135291.pdf20191111136231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3133]   วันที่รายงาน  [17/4/2562]

อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3340]   วันที่รายงาน  [3/7/2562]

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมจากจำปาดะตาม GMP และข้อปฏิบัติการการผลิตอาหารฮาลาล : แยมโรลไส้แยมจำปาดะ และบัตเตอร์เค้กจำปาดะ ดร.สายใจ วัฒนเสน เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม 25 คน 

ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมจากจำปาดะตาม GMP และข้อปฏิบัติการการผลิตอาหารฮาลาล : ขนมเม็ดจำปาดะและขนมหม้อแกงเนื้อจำปาดะ ดร.สายใจ  วัฒนเสน และดร.สุวรรณี พรหมศิริเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม 25 คน 

ค่าใช้จ่าย : 52,740
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3539]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 20 กรกฎาคม2562

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการยืดอายุและการเก็บรักษาและการขอเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วิทยากร

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด   ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ

ดร.สายใจ วัฒนเสน และนายปริญญา ทับเที่ยง    

ค่าใช้จ่าย : 9,900
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3540]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบฉลาก โลโก้ และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน

ค่าใช้จ่าย : 10,020
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3541]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 3 สิงหาคม 2562

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตลาดเทคนิคการส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการทำธุรกิจ

ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี  นางเยาวรัตน์ อมรปิติเจริญ   ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ และนายปริญญา ทับเที่ยง

ค่าใช้จ่าย : 7,060
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3542]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ประเมินโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 3,500
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3543]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

ติดตามการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม และจัดเวทีถอดบทเรียน สรุปรายงานเพื่อจัดทำรายงาน

ลงพื้นที่โดย

น.ส. เสาวนิตย์ ชอบบุญ  ดร. สุวรรณี พรหมศิริ
ดร. สายใจ วัฒนเสน และนายปริญญา ทับเที่ยง    

ค่าใช้จ่าย : 1,890
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3544]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกจำปาดะด้วยเชื้อ Bacillussp.

วิทยากร

ดร. อมรรัตน์  ชุมทอง ผศ.เสาวนิตย์ ชอบุญ
ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุล และนายปริญญา ทับเที่ยง

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561277,000|277,000||277,00020181311722391.pdf201810311652101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง swnn_p@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates