หมู่บ้านตาลโตนด

ตำบลบางเขียด

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561300,000|300,000|300,000|ใช้หมด20181311715231.pdf2018112112751.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2658]   วันที่รายงาน  [6/3/2561]

อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2701]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

5 เมษายน 2561 นำคณะจากศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิภาคที่ 3 (ศวภ.3) ลงพื้นที่ตำบลบางเขียด เพื่อดูศักยภาพในการขับเคลื่อนพื้นที่

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2729]   วันที่รายงาน  [5/5/2561]

28-29 เมษายน 2561 อบรมการผลิตเตาเผาถ่านตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย : 90,700
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2730]   วันที่รายงาน  [5/5/2561]

การอบรมการทำเตาเผาถ่านตาลโตนด มีวัตถุประสงค์เพือนำวัสดุเหลือทิ้งจากตาลโตนด มาสร้างเป็นรายได้โดยผลิตเป็นถ่านจำหน่ายให้แก่ร้านอาหารในพื้นที่่จังหวัดสงขลา และวางแผนในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากถ่านตาลโตนดโดยนำมาผลิตเป็นถ่านตาลโตนดดับกลิ่น เพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2731]   วันที่รายงาน  [5/5/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2732]   วันที่รายงาน  [5/5/2561]

อบรมทำเตาผลิตถ่านตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2733]   วันที่รายงาน  [5/5/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2734]   วันที่รายงาน  [5/5/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2735]   วันที่รายงาน  [10/5/2561]

ได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่จากตาลโตนด  เมื่อวันที่ 30 เม.ย-1 พ.ค.61 โดยสูตรที่ใช้ในการถ่ายทอดมี 3 สูตร ได้แก่ สบู่ตาลโตนดผสมน้ำผึ้ง  สบู่ถ่านตาลโตนด  สบู่สครับถ่านตาลโตนด  ซึ่งใช้วัตถุดิบจากถ่านตาลโตนดที่ผลิตได้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากถ่านตาลโตนดอีกทางหนึ่งด้วย

ค่าใช้จ่าย : 68,500
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2736]   วันที่รายงาน  [10/5/2561]

ทำสบู่ตาลโตนดหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2737]   วันที่รายงาน  [10/5/2561]

ทำสบู่ตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2738]   วันที่รายงาน  [10/5/2561]

ทำสบู่ตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=2739]   วันที่รายงาน  [10/5/2561]

ทำสบู่ตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=2740]   วันที่รายงาน  [10/5/2561]

ทำสบู่ตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=2741]   วันที่รายงาน  [11/5/2561]

2-3 พ.ค.61 ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากตาลโตนด จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ คุ้กกี้ตาลโตนด พายตาลโตนด ชิฟฟอนตาลโตนด และเค้กตาลโตนด 

ค่าใช้จ่าย : 54,950
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=2742]   วันที่รายงาน  [11/5/2561]

การแปรรูปอาหารจากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=2743]   วันที่รายงาน  [11/5/2561]

การแปรรูปอาหารจากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 18 [IG=2744]   วันที่รายงาน  [11/5/2561]

การแปรรูปอาหารจากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 19 [IG=2745]   วันที่รายงาน  [11/5/2561]

การแปรรูปอาหารจากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 20 [IG=2746]   วันที่รายงาน  [11/5/2561]

การแปรรูปอาหารจากตาลโตนด5

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 21 [IG=2747]   วันที่รายงาน  [11/5/2561]

การแปรรูปอาหารจากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 22 [IG=2748]   วันที่รายงาน  [11/5/2561]

การแปรรูปอาหารจากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 23 [IG=2749]   วันที่รายงาน  [11/5/2561]

การแปรรูปอาหารจากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 24 [IG=2750]   วันที่รายงาน  [11/5/2561]

การแปรรูปอาหารจากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 25 [IG=2773]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

4-5 พ.ค.61 ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้น้ำส้มตาลโตนดกรอง เพื่อเพิ่มคุณภาพของน้ำส้มตาลโตนด โดยใช้เทคนิคการตกตะกอน เพื่อลดความขุ่นและสิ่งปนเปื้อนในน้ำส้มตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย : 73,500
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 26 [IG=2774]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

อบรมการผลิตน้ำส้มตาลโตนดกรองอบรมการผลิตน้ำส้มตาลดตนดกรอง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 27 [IG=2775]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

อบรมการผลิตน้ำส้มตาลโตนดกรอง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 28 [IG=2776]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

อบรมการผลิตน้ำส้มตาลโตนดกรอง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 29 [IG=2777]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

อบรมการผลิตน้ำส้มตาลโตนดกรอง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 30 [IG=2778]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

อบรมการผลิตน้ำส้มตาลโตนดกรอง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 31 [IG=2779]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

อบรมการผลิตน้ำส้มตาลโตนดกรอง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 32 [IG=2780]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

6 พ.ค.61 อบรมการสร้างแนวทางการตลาดออนไลน์ โดยชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ เช่นไลน์ เฟสบุ๊ค ซึ่งจะส่งผลทำให้ชุมชนมีทางการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 12,350
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 33 [IG=2781]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

อบรมการทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 34 [IG=2782]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

อบรมการทำสื่อระชาสัมพันธ์ออนไลน์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 35 [IG=2783]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

อบรมการทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 36 [IG=2784]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

อบมรมการทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 37 [IG=3024]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

18 ก.ย.61  ต้อนรับผู้ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านฯ ณ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562250,000|244,000|244,000|ใช้หมด20192201349561.pdf201910301056391.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3114]   วันที่รายงาน  [1/4/2562]

20 มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการประสานกับชุมชนเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านตาลโตนดในปีที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 26 เม.ย.-3 พ.ค.2562 ซึ่งทางชุมชนได้ให้ความร่วมือเป็นอย่างดี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3246]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านตาลโตนดดับกลิ่นถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านดูดกลิ่นจากตาลโตนดบรรยากาศการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านตาลโตนดดูดกลิ่น

ค่าใช้จ่าย : 19,900
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3247]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

26 เมษายน 2562 ดำเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านตาลโตนดดับกลิ่น

ค่าใช้จ่าย : 19,900
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3248]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

บรรยากาศการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านตาลโตนดดับกลิ่นระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3249]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

บรรยากาศการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านตาลโตนดดับกลิ่นระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3250]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านตาลโตนดดับกลิ่น

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3251]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

บรรยากาศการผลิตถ่านตาลโตนดดับกลิ่นระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3252]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

การผลิตถ่านตาลโตนดดับกลิ่นระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3253]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

การผลิตถ่านตาลโตนดดับกลิ่นระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3254]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

27-28 เมษายน 2562 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตู้อบแสงอาทิตย์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย : 68,600
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3261]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์1ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3262]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3263]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=3264]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=3265]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=3266]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=3267]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 18 [IG=3268]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 19 [IG=3269]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

29-30 เมษายน 2562 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย : 72,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 20 [IG=3270]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 21 [IG=3271]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 22 [IG=3272]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 23 [IG=3273]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 24 [IG=3274]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 25 [IG=3275]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 26 [IG=3276]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 27 [IG=3277]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 28 [IG=3278]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

1-2 พฤษภาคม 2562 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย : 63,600
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 29 [IG=3279]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 30 [IG=3280]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 31 [IG=3281]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 32 [IG=3282]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 33 [IG=3283]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 34 [IG=3284]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 35 [IG=3285]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 36 [IG=3286]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 37 [IG=3287]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 38 [IG=3288]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 39 [IG=3289]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 40 [IG=3290]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 41 [IG=3291]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 42 [IG=3292]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของใช้/ของที่ระลึกจากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 43 [IG=3293]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

3 พฤษภาคม 2562 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 44 [IG=3294]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

[บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 45 [IG=3295]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

[บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 46 [IG=3296]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

[บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 47 [IG=3297]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

[บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 48 [IG=3298]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

[บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 49 [IG=3299]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

[บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 50 [IG=3300]   วันที่รายงาน  [29/6/2562]

[บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 51 [IG=3465]   วันที่รายงาน  [26/9/2562]

24 สิงหาคม ต้อนรับการประเมินหมู่้บ้านปีที่ 2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 52 [IG=3466]   วันที่รายงาน  [26/9/2562]

รับการประเมินหมู่บ้านระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 53 [IG=3467]   วันที่รายงาน  [26/9/2562]

ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 54 [IG=3468]   วันที่รายงาน  [26/9/2562]

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 55 [IG=3469]   วันที่รายงาน  [26/9/2562]

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนข้างเคียง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 56 [IG=3470]   วันที่รายงาน  [26/9/2562]

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ข้างเคียง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2020410924581.pdf20201026173911.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3749]   วันที่รายงาน  [25/4/2563]

ได้รับการประสานงานจากกลุ่มสตรีตำบลบางเขียด เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้ามัดย้อมจากสีย้อมตาลโตนด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร มีผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีประมาณ 30 คน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3750]   วันที่รายงาน  [25/4/2563]

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3867]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

21 พ.ค.63  ร่วมกับชุมชนในการจัดแสดงผลงานโครงการหมู่บ้านตาลโตนด ร่วมกับชุมชนในกิจกรรมการประกวดผลงานการพัฒนาชุมชน ของศูนย์ประสานงานองค์การขุมชนตำบล (ศอ.ชต) ของอำเภอสิงหนคร จ.สงขลา โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของอำเภอ เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3868]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

ร่วมกับชุมชนในการจัดแสดงผลงานหมู่บ้านตาลโตนด เพื่อประกวดผลงานของ ศอ.ชต ประจำปี 2563

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3869]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3870]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3872]   วันที่รายงาน  [5/7/2563]

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3906]   วันที่รายงาน  [17/9/2563]

18-19 ก.ค.63  เริ่มดำเนินกิจกรรมในโครการหมู่บ้านตาลโตนด กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดทคโนโลยีป้งกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากถ่านตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย : 73,600
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3907]   วันที่รายงาน  [17/9/2563]

20-22  ก.ค.63  ดำเนินกิจกรรมที่ 2  การถ่ายทอดเทคโนโลบีการผลิตผลิตภัณฑ์จากสีย้อมจากชีวมวลตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย : 101,900
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3908]   วันที่รายงาน  [17/9/2563]

23 ก.ค.63 ดำเนินกิจกรรมที่ 3 การอบรมแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ตาลดตนดสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

ค่าใช้จ่าย : 14,900
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3909]   วันที่รายงาน  [17/9/2563]

24 ก.ค.63 ดำเนินกิจกรรมที่ 4 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด

 

ค่าใช้จ่าย : 29,800
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3910]   วันที่รายงาน  [17/9/2563]

25-26 ก.ค.63  อบรมแนวทางการทำการตลาดออนไลน์

ค่าใช้จ่าย : 14,900
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3911]   วันที่รายงาน  [17/9/2563]

27 ก.ค.63  อบรมเชิงปฏิบ้ติการการส่งเสริมศักกยภาพชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตาลโตนด

ค่าใช้จ่าย : 14,900
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=4031]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

ป้า่ยการดำเนินกิจกรรมหมู่ึบึ้าึนึตาลโตนดปีที่ 3

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=4034]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=4035]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

ส่งมอบเทคโนโลยีตู้อบโอโซนที่ได้จากกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=4037]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

บรรยากาศการเปิดโครงการ1

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 18 [IG=4038]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

บรรยากาศการเปิดโครงการ2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 19 [IG=4042]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสีย้อมจากชีวมวลตาลโตนด1

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 20 [IG=4043]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสีย้อมจากชีวมวลตาลโตนด2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 21 [IG=4044]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสีย้อมจากชีวมวลตาลโตนด3

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 22 [IG=4048]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการอบรมแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน1

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 23 [IG=4049]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการอบรมแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 24 [IG=4050]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการอบรมแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน3

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 25 [IG=4051]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด1

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 26 [IG=4052]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 27 [IG=4053]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด3

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 28 [IG=4054]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด4

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 29 [IG=4055]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด5

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 30 [IG=4056]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการการสร้างตลาดออนไลน์1

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 31 [IG=4057]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 32 [IG=4059]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์3

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 33 [IG=4061]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการเตรียมพร้อมสู่แหล่งท่องเที่ยววิถีตาลโตนด1

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 34 [IG=4062]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการเตรียมพร้อมสู่แหล่งท่องเที่ยววิถีตาลโตนด2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 35 [IG=4063]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการเตรียมพร้อมสู่แหล่งท่องเที่ยววิถีตาลโตนด3

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 36 [IG=4064]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการเตรียมพร้อมสู่แหล่งท่องเที่ยววิถีตาลโตนด4

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 37 [IG=4065]   วันที่รายงาน  [30/9/2563]

กิจกรรมการเตรียมพร้อมสู่แหล่งท่องเที่ยววิถีตาลโตนด5

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง podkumnerd@yahoo.co.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates