หมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์

บ้านเขานาใน

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561350,000|300,000|300,000|ใช้หมด20181311711581.pdf20181041021431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2667]   วันที่รายงาน  [2/4/2561]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และคณะได้ดำเนินการเตรียมการประสานงานและสำรวจข้อมูลในหมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์ คือ หมู่บ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการดำเนินการขั้นต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่ในการดำเนินการตั้งอยู่ไกล การรวบรวมสมาชิก
แนวทางแก้ไข : นัดหมายหมายสมาชิกหรือผู้ที่สนใจล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2668]   วันที่รายงาน  [2/4/2561]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และคณะดำเนินการ ลงพื้นที่บ้านเขานาใน เพื่อดำเนินการอบรมให้องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการปลูกขมิ้นอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2845]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และคณะดำเนินการ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานีที่มี นางหนูเรียง จีนจูด เป็นประธานกลุ่ม  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เพื่อดำเนินการอบรม ถ่ายทอดให้องค์ความรู้และเทคโนโลยีในหัวข้อเรื่อง ดังนี้

1. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

2. ข้อกำหนดและขั้นตอนการขอรับการรับรองมาตฐานเกษตรอินทรีย์

3. การเตรียมเอกสารและข้อมูลเกษตรกรในการขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

4. การผลิตขมิ้นอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2846]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

ทีมงาน คณะดำเนินการ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจเอกสาร และแปลงปลูก เพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ในการเตรียมยื่นขอรับการรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2928]   วันที่รายงาน  [5/9/2561]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และคณะทำงานดำเนินการ ลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อดำเนินการติดตามและให้คำปรึกษา โดยทำการการสำรวจ สอบถาม แนะนำ และให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน จากการตอบแบบสอบถามการประเมินการดำเนินการหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2929]   วันที่รายงาน  [5/9/2561]

ดำเนินการวิเคราะห์โครงการรวมถึการสรุปผลโครงการและจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562350,000|300,000|300,000|ใช้หมด20192201431271.pdf2019111160561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3091]   วันที่รายงาน  [21/2/2562]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ พร้อมทีมงาน ร่วมลงพื้นที่บ้านเขานาใน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมการประสานงานกับหมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์ โดยประธานกลุ่ม นางหนูเรียง จีนจูด ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3092]   วันที่รายงาน  [21/2/2562]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ พร้อมทีมงานดำเนินการลงพื้นที่ หมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์ บ้านเขานาใน เพื่อดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตขมิ้นอินทรีย์ โดยดำเนินการอบรมเน้นในเรื่องข้อกำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3259]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

อ.ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และทีมงาน ลงพื้นที่บ้านเขานาใน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการอบรมให้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินการยื่นขอรับการรับรองแปลงอินทรีย์ทั้งเกษตรกรรายเก่าและรายใหม่ โดยเปิดรับสมัครเกษ๖รกรรายใหม่เพื่อยื่นขอรับการรับรองแปลง Organic Thailand และรายเก่าที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนของแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM)

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3260]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำโดย อ.ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญและทีมงาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ร่วมกับหน่วยงาน มกท.

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3460]   วันที่รายงาน  [23/9/2562]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ พร้อมด้วยทีมงานดำเนินการลงพื้นที่บ่้านเขานาใน เพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการเพื่อมาใช้ในการประเมินผล รวมถึงลงพื้นที่สมาชิกเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไข ปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงในการดำเนินโครงกาต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3461]   วันที่รายงาน  [23/9/2562]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ดำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินโครงการ จากตัวเลขแบบสอบถามที่ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลนำมาวิเคราะห์ และสรุปผล รวมถึงการรายงานผลการดำเนินผลความสำเร็จในโครงการหมู่บ้านที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563350,000|307,200|307,200|ใช้หมด2020326142551.pdf20201026121211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3692]   วันที่รายงาน  [30/3/2563]

       คณะทำงาน นำทีมโดย อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ร่วมโครงการ ณ บ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ผู้นำกลุ่มคือ นางหนูเรียง จีนจูด โดยร่วมวางแผนการดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการปลูกขมิ้นอินทรีย์ ให้เกษตรกรสามารถผลิตขมิ้นตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมให้มีการปลูกขมิ้นอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเชิงพาณิชย์ ยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยสู่การเพิ่มมูลค่าขมิ้นของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตภาคใต้ 2 สมุทร เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอย่างสากลและยั่งยืน และแก้ปัญหาให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชและหันมาใช้ปัจจัยการผลิตที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมความรู้ให้เกิดเป็นแปลงสาธิตการปลูกขมิ้นอินทรีย์ พัฒนาให้มีศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ เกษตรในชุมชนมีความรู้ในการผลิตขมิ้นอินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ดังนั้นในปี 2562 เกษตรกรสมาชิกในหมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์จะต้องดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองแปลงขมิ้นอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ทางคณะผู้ทำงานจึงจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของแปลง บันทึกข้อมูลแปลงเกษตรกร เพื่อให้ได้รับการรับรองต่อไป
        ทางทีมดำเนินการวางแผนโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นอินทรีย์ตามมาตฐานเกษตรอินทรีย์ โดย อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการมาตรฐานและข้อกำหนดในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการปลูก ณ บ้านเขานาใน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการจัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและฝึกอบรม 120 คน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
- ส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการปลูกขมิ้นอินทรีย์
- ส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- การรับรองแปลงมาตรฐานอินทรีย์
การติดตามและการประเมินผลรวมถึงการให้คำปรึกษา ทั้งนี้คณะทำงานดำเนินการ ลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อดำเนินการติดตามและให้คำปรึกษา โดยทำการการสำรวจ สอบถาม แนะนำ และให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน จากการตอบแบบสอบถามการประเมินการดำเนินการหมู่บ้าน รวมถึงการดำเนินการสรุปและรายงานผลโครงการหมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์ โดยได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน โจทย์วิจัย และแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง
ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรสากล จำนวน 1 รายอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน และการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand หรือ PGSจำนวน 5 ราย และดำเนินถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของข้อกำหนด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3784]   วันที่รายงาน  [2/7/2563]

คณะทำงาน นำทีมโดย อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ร่วมโครงการ ณ บ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ผู้นำกลุ่มคือ นางหนูเรียง จีนจูด ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ตวามรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  60 คน ดังนี้

1. ส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการปลูกขมิ้นอินทรีย์ ได้แก่ พัฒนาระบบและวิธีการปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณสาร curcuminoid และสารสำคัญในหัวขมิ้น  และพัฒนาระบบวิธีการปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ การขยายพันธุ์

2. ส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้อกำหนด ขั้นตอน กระบวนการการผลิตขมิ้นอินทรีย์ และเตรียมยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์

3. การรับรองแปลงมาตรฐานอินทรีย์ ได้แก่ ขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM Organic Thailand และขอการรับรอง PGS


 

ค่าใช้จ่าย : 160,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3905]   วันที่รายงาน  [2/9/2563]

คณะทำงาน นำทีมโดย อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ร่วมโครงการ ณ บ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ผู้นำกลุ่มคือ นางหนูเรียง จีนจูด โดยมีการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้

1. ส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการปลูกขมิ้นอินทรีย์
- พัฒนาระบบและวิธีการปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณสาร curcuminoid และสารสำคัญในหัวขมิ้น
- พัฒนาระบบวิธีการปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ การขยายพันธุ์
2. ส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- ข้อกำหนด ขั้นตอน กระบวนการการผลิตขมิ้นอินทรีย์
- เตรียมยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์
3. การรับรองแปลงมาตรฐานอินทรีย์
- ขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM
4. ออกแบบ Packaging
 

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2562 ทีมดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการมาตรฐานและข้อกำหนดในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการปลูก ณ บ้านเขานาใน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการจัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและฝึกอบรม 120 คน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
- ส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการปลูกขมิ้นอินทรีย์
- ส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- การรับรองแปลงมาตรฐานอินทรีย์
การติดตามและการประเมินผลรวมถึงการให้คำปรึกษา ทั้งนี้คณะทำงานดำเนินการ ลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อดำเนินการติดตามและให้คำปรึกษา โดยทำการการสำรวจ สอบถาม แนะนำ และให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน จากการตอบแบบสอบถามการประเมินการดำเนินการหมู่บ้าน รวมถึงการดำเนินการสรุปและรายงานผลโครงการหมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์ โดยได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน โจทย์วิจัย และแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงและได้ดำเนินการจัดหาตลาดขายผลผลิตในปีที่ผ่านมาได้ขายผลผลิตได้จำนวน 5 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 55 บาท
ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรสากล จำนวน 1 รายอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มหมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์ ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรม คือสามารถเพิ่มอัตราการผลิตขมิ้นอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ขมิ้นอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตขมิ้นเนื่องจากหากได้รับการรับรองมาตรฐาน จะสามารถขายผลผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น และราคาสูงขึ้นด้วย ซึ่งทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายวัตถุดิบขมิ้นให้กลุ่ม การแบ่งสัดส่วนกำไรมาแบ่งกันในกลุ่ม เกิดการจ้างงานกับเศรษฐกิจเช่น การจ้างทำบรรจุภัณฑ์การจ้างแรงงานเก็บวัตถุดิบ การจ้างงานในชุมชน และการจ้างเหมาในกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เป็นต้น
ด้านการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการปีงบประมาณ 2563 มีการติดตามผลภายหลังจากการจัดกิจกรรมในโครงการทั้งสิ้น 120 คน จากการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 100 โดยข้อมูลส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นรายเสริมหลักคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสมาชิกที่ทำการสำรวจติดตามผล และจะสามารถเพิ่มรายได้อยู่ที่ประมาณ 3,001 – 4,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.17
 

ผลลัพธ์
1.เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิต ขมิ้นตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกขมิ้นอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเชิงพาณิชย์ สู่การเพิ่มมูลค่าขมิ้นของกลุ่มเกษตรกร
3. เครือข่ายผู้ผลิตภาคใต้ 2 สมุทร เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอย่างสากลและยั่งยืน
4. เพื่อให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชและหันมาใช้ปัจจัยการผลิตที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 127,200
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง plonjarean@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates