หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561240,000|240,000|240,000|ใช้หมด2018221012221.pdf2018112143921.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2727]   วันที่รายงาน  [23/4/2561]

จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเป้าหมาย
(การแปรรูปข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
(ประเภทผลิตภัณฑ์จากข้าว)” ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด (ขนมขบเคี้ยวจากข้าว ข้าวเกรียบผสมผลไม้ ชาข้าวผสมผลไม้
ข้าวเคลือบสมุนไพร แป้งข้าวสมุนไพร และข้าวกล้องงอก)
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50 คน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 33,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2728]   วันที่รายงาน  [24/4/2561]

จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเป้าหมาย
(การแปรรูปข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
(ประเภทผลิตภัณฑ์จากข้าว)” ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2920]   วันที่รายงาน  [31/8/2561]

จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเป้าหมาย : การแปรรูปข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม (เพิ่มศักยภาพในการผลิต)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ” (เครื่องดื่มจากข้าวและธัญชาติ)
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวและธัญชาติ
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 32 คน

  

 

 

 

 

จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเป้าหมาย : การแปรรูปข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม (เพิ่มศักยภาพในการผลิต)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ”(ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและธัญชาติ)
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด : ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าว ข้าวเกรียบข้าวผสมผักและผลไม้
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม     30     คน

 

 

 

 

จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเป้าหมาย : การแปรรูปข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม (เพิ่มศักยภาพในการผลิต)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ”
(การจัดการแปลงเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม) ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561
ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด : การผลิตแป้งข้าว ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวที่มีโปรตีนสูง ผลิตภัณฑ์จากข้าวผสมพืชผักสมุนไพร คุ้กกี้จากแป้งข้าว)
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม    33    คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 56,590
จำนวนผู้รับบริการ : 95
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2921]   วันที่รายงาน  [31/8/2561]

จัดทำและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการสนับสนุนการแปรรูปข้าวและใช้งาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ
(ป้ายไม้หมู่บ้านวิทย์ฯ สื่อเรียนรู้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูป ข้าวพันธุ์ดี)

ค่าใช้จ่าย : 150,410
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2922]   วันที่รายงาน  [31/8/2561]

ส่งเสริมให้ตัวแทนชุมชนในกลุ่มเป้าหมาย รับความรู้การแปรรูปข้าวและสร้างปราชญ์เพื่อเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการแปรรูปข้าว
เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2923]   วันที่รายงาน  [31/8/2561]

ได้มีการจัดประชุมการสื่อสารโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่ ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอ
(อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง และ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี) 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3000]   วันที่รายงาน  [28/9/2561]

มีการตรวจติดตามประเมินผลการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเป้าหมาย : การแปรรูปข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม (เพิ่มศักยภาพในการผลิต) หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ” (การจัดการแปลงเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม) และให้คำปรึกษาแนะนำการผลิตคุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3001]   วันที่รายงาน  [28/9/2561]

1.การส่งมอบวัสดุสนับสนุน
   การส่งมอบเมล็ดข้าวพันธุ์ดี เพื่อกลุ่มนำไปปลูกและใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์สแตนเลสสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

 

 

2.การพัฒนาออกแบบและจัดทำสติกเกอร์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มนำไปใช้กับสินค้าที่จะผลิตจำหน่าย
   2.1 สติกเกอร์ คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่งอก ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส

    

2.2 กล่องบรรจุภัณฑ์ คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่

3.ส่งเสริมให้กลุ่มชุมชนผลิตแปรรูปข้าวเพื่อจำหน่าย ได้แก้ ข้าวกล้องงอก สแนคข้าว คุกกี้

   

 

  

4.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562150,000|150,000|149,999|1201922012421.pdf201910251526561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3094]   วันที่รายงาน  [11/3/2562]

- ประสานงานกับชุมชนในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ : หมู่บ้านทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง และชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอศรีประจันต์ เพื่อการประชุมสำรวจเทคโนโลยีที่ต้องการ เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปข้าว หรือสมุนไพรที่มีปลูกมากในจังหวัดสุพรรณบุรี และได้ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออู่ทอง อำเภอบางปลาม้า และอำเภอศรีประจันต์ เทศบาลสองพี่น้อง เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัทซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด เพื่อร่วมสนับสนุนชุมชนในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3096]   วันที่รายงาน  [20/3/2562]

- เดินทางลงพื้นที่จัดประชุมกับกลุ่มโอทอปและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งกลุ่ม OTOP และเกษตรกรในชุมชนหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์ฯ ๓ พื้นที่ ได้แก่ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า และอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสำรวจประเด็นความต้องการเทคโนโลยี และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ 

- ประชุมรับฟังประเด็นความต้องการเทคโนโลยี และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.

  

- ประชุมรับฟังประเด็นความต้องการเทคโนโลยี และชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.

  

- ประชุมรับฟังประเด็นความต้องการเทคโนโลยี และชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการหมู่วิทยาศาสตร์ฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.

  

- ประชุมรับฟังประเด็นความต้องการเทคโนโลยี และชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการหมู่วิทยาศาสตร์ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.

  

 

ค่าใช้จ่าย : 8,580
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3097]   วันที่รายงาน  [20/3/2562]

1) มีแผนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปพืชสมุนไพร” เพื่อเป็นการให้ความรู้เทคโนโลยีรองที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปพืชสมุนไพร (เดือน มีนาคม 2561)
2) มีแผนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ (การแปรรูปข้าว)” และ “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)” เพื่อเป็นการให้ความรู้เทคโนโลยีรองที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปข้าวและธัญชาติ (เดือนเมษายน 2561)
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3159]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปพืชสมุนไพร” ฝึกปฏิบัติการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร (พร้อมดื่ม หวานเข้มข้น และชนิดกึ่งสำเร็จรูป) ชาสมุนไพร ชาข้าว และเยลลี่สมุนไพร                                              ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน        อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ผู้เข้าอบรมจำนวน 39 คน

     

ค่าใช้จ่าย : 35,595
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3234]   วันที่รายงาน  [1/5/2562]

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ” ฝึกปฏิบัติการแปรรูปข้าว : ข้าวเคลือบสมุนไพร และแป้งข้าวสมุนไพร ข้าวเกรียบข้าวผสมผลไม้ และแป้งข้าวทอดกรอบ วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าอบรม 35 คน

        

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ” ฝึกปฏิบัติการแปรรูปข้าว : ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวผสมธัญชาติ (เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมนมถั่วเหลือง และเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมข้าวโพด)   เยลลี่ข้าวผสมน้ำกระเจี๊ยบ วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าอบรม 35 คน

     

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ” ฝึกปฏิบัติการแปรรูปข้าว (ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส ข้าวเกรียบข้าวผสมผลไม้ ข้าวเคลือบสมุนไพร คุกกี้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป) ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าอบรม 38 คน

     

     

ค่าใช้จ่าย : 68,940
จำนวนผู้รับบริการ : 108
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3315]   วันที่รายงาน  [1/7/2562]

- ประสานงานกับผู้แทนชุมชน นายปัญญา ใคร่ครวญ ประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการแปรรูปข้าวและธัญชาติ โดยปรับปรุงสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต (GMP) และมีเป้าหมายขอรับรองสถานที่ผลิตกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้ใช้เป็นที่ผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจากข้าว และขอขึ้นทะเบียนอาหาร (อย.) ในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3420]   วันที่รายงาน  [29/8/2562]

ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3421]   วันที่รายงาน  [29/8/2562]

จัดประชุมติดตามงาน และสำรวจประเด็นความต้องการสนับสนุนเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ มีการรวมตัวกันเพื่อร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ วศ. ส่งมอบเอกสารองค์ความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการแปรรูปข้าว และพืชที่เป็นผลผลิตในท้องถิ่น รวมทั้้งนำประเด็นความต้องการเทคโนโลยีมาจัดทำเป็นแผนงานพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ในปี 2563 ต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3422]   วันที่รายงาน  [29/8/2562]

ดำเนินการเก็บข้อมูลจากผลการติดตามงาน รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการในปี 2562 เพื่อเรียบเรียงจัดทำรายงานในระบบออนไลน์ และรายงานฉบับสมบูรณ์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3428]   วันที่รายงาน  [9/9/2562]

- ดำเนินการจัดหาและซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนใช้ในงาน เป็นอุปกรณ์ของศูนย์เรียนรู้และเพื่อให้สถานที่ผลิตมีความพร้อมรองรับการใช้งานเพื่อแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ : หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน
- ให้คำแนะนำปรึกษาการจัดการสถานที่ผลิต เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ดี (GMP) ของสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อการขอรับรองสถานที่ผลิตให้ได้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่ใช้ผลิตแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
 

ค่าใช้จ่าย : 36,884
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564210,000|210,600|210,600|ใช้หมด2021531357341.pdf202112301454571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4280]   วันที่รายงาน  [24/6/2564]

เดือน มกราคม – มีนาคม 2564 ติดตามการดำเนินงานของประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเป็นผู้ผลิตอาหาร และอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ผลิตและจัดเตรียมเอกสารขอเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4281]   วันที่รายงาน  [24/6/2564]

เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564 ติดตามการดำเนินงานของประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารเพิ่มเติมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และจัดเตรียมสูตรอาหารที่ต้องการผลิตเพื่อจำหน่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอเลขสารบบอาหาร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4282]   วันที่รายงาน  [24/6/2564]

เดือน มิถุนายน 2564 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการทดลองผลิตอาหารในห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ค่าใช้จ่าย : 10,490
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=4283]   วันที่รายงาน  [24/6/2564]

เดือน มิถุนายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมการให้สัมภาษณ์ในรายการ “วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน” เรื่องโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ : หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

                                      

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=4397]   วันที่รายงาน  [5/8/2564]

เดือน กรกฎาคม 2564 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุตรสาว คือ นายปัญญา ใคร่ครวญ และนางสาวปณิธาน ใคร่ครวญ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ผลจากการประชุมทำให้รับทราบข้อมูลว่าประธานหมู่บ้านฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารเพิ่มเติมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และใกล้จะแล้วเสร็จ วศ. จึงได้ฝากให้ประธานฯ ประสานให้เจ้าหน้าที่ของ สสจ. เข้ามาตรวจประเมินอีกครั้งหลังจากการปรับปรุงสถานที่ผลิต และได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำข้อมูลสูตรอาหาร และปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการผลิตเพื่อจำหน่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอเลขสารบบอาหาร 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=4398]   วันที่รายงาน  [5/8/2564]

เดือน กรกฎาคม 2564 จัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส และข้าวกล้องงอก เพื่อนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ทดสอบคุณค่าทางโภชนาการในห้องปฏิบัติการ

ค่าใช้จ่าย : 4,996
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=4399]   วันที่รายงาน  [25/8/2564]

เดือน สิงหาคม 2564 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับผู้แทนประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ นางสาวปณิธาน ใคร่ครวญ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผลจากการประชุมทำให้รับทราบข้อมูลว่า สถานที่ผลิตอาหารอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติม ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอซึ่งได้มอบหมายจากสาธารณสุขจังหวัด โดยเข้ามาตรวจประเมินสถานที่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และ วศ. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำสูตรอาหาร และปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอเลขสารบบอาหาร 

 

       

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=4400]   วันที่รายงาน  [25/8/2564]

เดือน สิงหาคม 2564 ประสานข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=4401]   วันที่รายงาน  [25/8/2564]

เดือน สิงหาคม 2564 จัดเตรียมสารเคมีและวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ค่าใช้จ่าย : 44,737
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=4507]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

เดือน กันยายน 2564 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุตรสาว คือ นายปัญญา ใคร่ครวญ และนางสาวปณิธาน ใคร่ครวญ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 โดยประธานหมู่บ้านฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถานที่ผลิตอาหารอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติม ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอซึ่งได้มอบหมายจากสาธารณสุขจังหวัด โดยเข้ามาตรวจประเมินสถานที่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และ วศ. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำสูตรและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอเลขสารบบอาหาร รวมทั้งให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ปริมาณสารกาบา (GABA) ในข้าวกล้องงอกและการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ วศ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สป.อว. ในวันที่ 13 กันยายน 2564 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=4508]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

เดือน กันยายน 2564 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ คือนางอาภาพร สินธุสาร กับนักวิจัย หรือคณะทำงานโครงการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา โดย สถานที่ผลิตอาหารของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติม ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเข้ามาตรวจประเมินสถานที่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และ วศ. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำสูตรอาหาร และปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอเลขสารบบอาหาร และได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณสารกาบา (GABA) ในข้าวกล้องงอก รวมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปในห้องปฏิบัติการ และแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการที่ขอขยายระยะเวลาต่ออีก 3 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สป.อว. ในวันที่ 13 กันยายน 2564    

            

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=4509]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

เดือน กันยายน 2564 ร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามและตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom cloud meeting เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยประธานและสมาชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทำงานโครงการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สป.อว. โดย วศ. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบของชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิต และการส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการแปรรูปอาหารจากข้าวและพืชผักสมุนไพรในพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานโครงการได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้และปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมและให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการแปรรูปอาหาร วศ. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆในพื้นที่เพื่อผลักดันให้สถานที่ผลิตอาหารของหมู่บ้านฯได้รับอนุญาตจาก อย. และสามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นหมู่บ้านที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ชุมชนอื่น รวมทั้งคณะศึกษาดูงานที่สามารถเรียนรู้จากต้นแบบการผลิตอาหารที่เกิดจากผลการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่าง วศ. หน่วยงานในพื้นที่ และ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. ในครั้งนี้ ซึ่งประธานหมู่บ้านฯและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจต่อการดำเนินงานของ วศ. และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี จึงคาดว่าการดำเนินงานโครงการจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ทุกประการ

               

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 7
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=4512]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

เดือน กันยายน 2564 ประสานข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณสารกาบาในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก  

ค่าใช้จ่าย : 35,524
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=4513]   วันที่รายงาน  [27/9/2564]

เดือน กันยายน 2564 ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=4612]   วันที่รายงาน  [26/10/2564]

เดือน ตุลาคม 2564 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมาชิกหมู่บ้าน คือ นายปัญญา ใคร่ครวญ และนางสาวปณิธาน ใคร่ครวญ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 โดยประธานหมู่บ้านฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถานที่ผลิตอาหารอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติม ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุข และ วศ. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำสูตรและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอเลขสารบบอาหาร รวมทั้งให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ปริมาณสารกาบา (GABA) ในข้าวกล้องงอกและการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปในห้องปฏิบัติการ 

      

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=4613]   วันที่รายงาน  [26/10/2564]

เดือน ตุลาคม 2564 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการทดลองผลิตอาหารในห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และป้ายแสดงสถานที่ผลิตอาหารของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ

ค่าใช้จ่าย : 12,240
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=4614]   วันที่รายงาน  [26/10/2564]

เดือน ตุลาคม 2564 ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปในห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 18 [IG=4623]   วันที่รายงาน  [17/11/2564]

เดือน พฤศจิกายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืนณ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์ต้นแบบการแปรรูปข้าวให้ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตและเลขสารบบอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คณะทำงานโครงการของ วศ. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงการจัดสถานที่ผลิตให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ ตามหลัก GMP จนปัจจุบันหมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืนได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ วศ. ได้นำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ได้แก่ กล้วยน้ำว้า ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทดลองแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น ได้แก่ คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส ข้าวกล้องงอกจากข้าวพันธุ์ กข. 43 ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดคนรักสุขภาพ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่สามาชิกของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเลขสารบบอาหาร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ วศ. ได้ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีอยู่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดการสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ คือ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจรเข้สามพัน ซึ่งเป็นผู้แทนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ร่วมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ตามหลัก GMP ผลจากการดำเนินงานโครงการฯ นี้ ช่วยสร้างหมู่บ้านที่สามารถนำ ววน. ไปใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

     

 

    

ค่าใช้จ่าย : 2,620
จำนวนผู้รับบริการ : 16
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 19 [IG=4624]   วันที่รายงาน  [17/11/2564]

เดือน พฤศจิกายน 2564 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการทดลองผลิตอาหารในห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ค่าใช้จ่าย : 6,260
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 20 [IG=4625]   วันที่รายงาน  [17/11/2564]

เดือน พฤศจิกายน 2564 ปรึกษาหารือกับประธานและสมาชิกของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของคุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส และข้าวกล้องงอกจากข้าวพันธุ์ กข. 43 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่จะผลิตออกจำหน่าย ซึ่งต้องสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดและดึงดูดใจผู้บริโภค

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 21 [IG=4650]   วันที่รายงาน  [28/12/2564]

เดือน ธันวาคม 2564 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการทดลองผลิตอาหารในห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ค่าใช้จ่าย : 2,034
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 22 [IG=4651]   วันที่รายงาน  [28/12/2564]

เดือน ธันวาคม 2564 ให้คำแนะนำในการจัดทำบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดและดึงดูดใจผู้บริโภค และประสานข้อมูลบริษัทจัดทำบรรจุภัณฑ์ของคุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส และข้าวกล้องงอกจากข้าวพันธุ์ กข. 43 เพื่อจัดทำบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จะผลิตออกจำหน่าย  

ค่าใช้จ่าย : 91,699
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 23 [IG=4653]   วันที่รายงาน  [28/12/2564]

เดือน ธันวาคม 2564 ร่วมการประชุมปิดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยประธานและสมาชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย วศ. ได้นำสรุปผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมตลอดการดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2561 - 2562 และ 2564) และนำเสนอความสำคัญของโครงการ ประเด็นปัญหาและความต้องของกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมที่สำคัญ และสรุปผลการดำเนินงานของปี 2564 ซึ่งผลจากการดำเนินงานในปีนี้ประธานหมู่บ้านฯ และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจต่อการดำเนินงานของ วศ. และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี จึงทำให้การดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

                                   

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 24 [IG=4654]   วันที่รายงาน  [28/12/2564]

เดือน ธันวาคม 2564 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wannadee@dss.go.th/wannadee@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates