โครงการหมู่บ้าน วท. ท่องเที่ยวชุมชน หินตั้ง-ศรีนาวา จังหวัดนครนายก

ชุมชนหินตั้ง-ศรีนาวา หมู่ 8 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561300,000|222,200|222,200|ใช้หมด2018221011391.pdf2018112145401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2661]   วันที่รายงาน  [12/3/2561]

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการฯได้ร่วมประชุมหารือกับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้จัดตั้ง+รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการและได้ทำการจัดั้งกลุ่มไลน์ฯ ของโครงการเพื่อพูดคุยและแจ้งข่าวสารตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการนี้ และผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมดำเนินโครงการเป็นจำนวน 28,000 บาท

ในเบื้องต้นมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 21 ราย และจะมีผู้สนใจเข้าร่วมอีกตามจำนวนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ค่าใช้จ่าย : 28,000
จำนวนผู้รับบริการ : 21
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2838]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน  เช่น การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และวัถุประสงค์ของคลินิกเทคโนโลยี และทำการประสานงานกับผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน  ร้านค้า รีสอร์ท ที่พักต่างๆ แหล่งร้านค้า แหล่งท่องเที่ยว  ร้านเรือยาง ร้านล่องแก่ง เป็นต้น

ทำการจัดการใช้ข้อมูล/รวบรวมข้อมูล/ประมวลผล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการวางแผนโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 26,040
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3011]   วันที่รายงาน  [28/9/2561]

1.1คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายกได้ลงพื้นที่เพื่อนัดประชุมคณะสมาชิกที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสรุปวัน เวลา และสถานที่ ในการดำเนินการจัดอบรมการใช้เว็บไซด์และแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวชุมชนหินตั้ง-ศรีนาวา เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 สิหาคม 2561 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน

1.2 คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดอบรมโครงการหมู่บ้าน วท.ท่องเที่ยวชุมชนหินตั้ง-ศรีนาวาปี1 ในเรื่องการใช้เว็บไซด์และแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวชุมชนหินตั้ง-ศรีนาวา จ.นครนายก ในวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เวลา 8.00-16.30 น. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 44 คน

+การติดตามผลการดำเนินโครงการ

+การสรุปผลและจัดทำรูปเล่มรายงาน

ค่าใช้จ่าย : 168,160
จำนวนผู้รับบริการ : 68
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3012]   วันที่รายงาน  [28/9/2561]

+ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

+จัดทำรูปเล่มรายงาน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง nayok_c@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates