(หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่

บ้านม่วงใหญ่ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|7,465|192,5352013214161561.pdf2014361622561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=100]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 7,465
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301642361.pdf
2554|226,800||226,800201321416301.pdf2012361533471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|203,984|146,01620125151123541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=320]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรคุณถนอม นาคคำ ในวันที่ 20 มี.ค. 55 จำนวนผู้เข้าอบรม 95 คน ณ อบต.โพนงาม จ.มหาสารคาม
2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 12 คน ณ วว.
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 4 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย : 131,551
จำนวนผู้รับบริการ : 111
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=441]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์และนายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน|การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 6 คน|การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 5 คน |การปลูกมะม่วง นายสุวิทย์ คุณาวุฒิ 11-14 ก.ย. 55 จำนวน 6 คน|การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย 55 จำนวน 5 คน
ค่าใช้จ่าย : 72,433
จำนวนผู้รับบริการ : 27
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates