หมู่บ้านอนุรักษ์ไก่ชนและไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์

บ้านบางตาเพชร หมู่ 4 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561300,000|236,500||236,500201822101411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2562250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20192201153281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3658]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

คณะทำงานได้ดำเนินการชี้แจงทั้งโดยตรงและผ่านผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้มีการรวมกลุ่ม แบ่งกลุ่มหน้าที่ ยขอสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3661]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

คณะทำงานได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงเพิ่มแติมแบบกลุ่มย่อย โดยได้มีการจัดแบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม1 ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไก่ชน พันธุกรรมไก่พื้นเมือง นายสุชิพ โกมล
กลุ่ม2 ขยายเพาะเลี้ยง นายนพรัตน์ กลับดี
กลุ่ม3 เลี้ยงไก่รุ่น และคัดเลือกไก่ลองเชิง นายวิรัตน์ นะศิริ
กลุ่ม4 ซ้อมคัดเลือกไก่ชนลงสนาม นายครรชิต ตงมีลาย
กลุ่ม5 การประลองไก่ชนเพื่อการท่องเที่ยว นายสุชิพ โกมล
กลุ่ม6 สมุนไพร และอาหารไก่ชน นายธนากร แจ่มรักษา
กลุ่ม7 แปรรูปไก่ชน และไก่พื้นเมือง นายสมพิศ รุ่มรวย
 

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3662]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ทางโครงการได้ประสานจัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ดีจากแหล่งต่างๆ พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเลี้ยง เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรเลี้ยงขยายพันธุ์ สร้างพันธุ์ใหม่

 

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3663]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

คณะทำงานได้ดำเนินารติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งติดต่อผ่านโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน๋ และการลงพื้นที่ติดตาม ซึ่งยังคงต้องติดตามการดำเนินต่อเนื่องหลังจากแม้จะหมดระยะเวลาการดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง agrprsa@ku.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates