หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา

126 หมู่ 7 ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560300,000|290,050|187,279|102,77120174301756161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2424]   วันที่รายงาน  [3/8/2560]

- ลงสำรวจพื้นที่การจัดอบรม โครงการแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา"จังหวัดสกลนคร โดยนางจืตตา สาตร์เพ็ชร์ นางสาวมยุรา ล้านไชย และนางสาวกรกนก เพชรศรี

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2425]   วันที่รายงาน  [3/8/2560]

จัดการประชุมชี้แจงหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560

“โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา จังหวัดสกลนคร”

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง

1. นางฉวีวรรณ  ปาพรม    2.นางเตียง  ปิยะนันท์   3.นางสวรรค์  ถั้วมาลา   4. นางอุไรรัตน์  ปาพรม   5. นางอังคณา  ปาพรม

6. นางทองดี  บุระเนตร     7. นางลลิตา  ดาบสีพาย  8. นายพิศวง  สีเพียไชย   9. นายประดิษฐ์  หอมจันทร์

10. นางนพกิจ  ดาบสีพาย 11. นางสาวเจนชดาภา  อัมภาลาด   12. นางอรชร  สาขันโคตร   13. นางจำเนียร  วงค์กาฬสินธุ์

14. นางแต้ม  นนสนเกตุ   15. นางแสงจันทร์  ดาโอภา   16.นางวาสนา  ดาวโอภา    17. นางสุวรรณี  ดาชะเมา

18. นางลอน  ราชประมา   19. นางดวงใจ  หลามเหมทอง  20. นางสีสุวรรณ  อัมภาราชา   21.นางหมาน  ออไชยศรี

ค่าใช้จ่าย : 56,789
จำนวนผู้รับบริการ : 21
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2426]   วันที่รายงาน  [8/8/2560]

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแม่ข่าย "หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา จังหวัดสกลนคร"
โดยหัวข้อที่ทำการอบรม ได้แก่
1. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (GMP) โดย เภสัชกรณ์กิตติศักดิ์ ไท้ทอง (สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)
2. การตลาด และการขนส่ง โดย นางสาวมนัสนันท์ ไทยกมล (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ วว.)
3. ผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส โดย คุณอรุณ พรหมสุข (เลขานุการกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก จังหวัดยโสธร)
4. ประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงาน โดย คุณอรุณ พรหมสุข (ประธานกลุ่มแม่บ้านหนองแฝก)
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปลาร้าหมัก" โดย ทีมงานนักวิจัย วว. และ นางฉวีวรรณ ปาพรหม
* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
- ค่าดำเนินการจัดอบรม ณ บ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ใช้ 60,150 บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เช่น กระปุกพลาสติก, ถุงบรรจุแบบสุญญากาศ, ถังหมักปลาร้า, บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และสติ๊กเกอร์น้ำปลาร้าปรุงรส งบประมาณที่ใช้ 50,340 บาท
 

ค่าใช้จ่าย : 110,490
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : สถานที่ผลิตปลาร้าหมักควรมีบริเวณในการผลิตค่อนข้างกว้าง และแยกออกจากส่วนผลิตอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้าม
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการจัดทำ 5 ส. ในการจัดเก็บอุปกรณ์ให้มีความระเบียบเรียบร้อย
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560300,000|290,050||290,05020171111522351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates