หมุ่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง

ม.3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560300,000|300,000|300,000|ใช้หมด20176161122211.pdf2017112944151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2336]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

กิจกรรมการอบรมเรื่องที่ 1  สำรวจข้อมูลและจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน

         

วันที่จัดกิจกรรม           วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560

สถานที่                      ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านไทย ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

คณะทำงาน                 อาจารย์ทัศนีย์  รัดไว้

                              อาจารย์ประจักษ์  เทพคุณ

                              อาจารย์ทวีศักดิ์  ต่างสี

                              นายวิรัตน์  หน่อแดง

                              ว่าที่ร้อยตรีไฟซู  ดือราแม

                              นางสาวซากีนะห์  มีดิง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม         กลุ่มผู้เพาะปลูกลองกอง  จำนวน34 ราย

 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

          อาจารย์ทัศนีย์  รัดไว้ ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง ร่วมพูดคุยและสอบถามการดำเนินงานและความต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุ่มผู้เพาะปลูกลองกอง และได้แนะนำโครงการ คณะทำงาน แผนการดำเนินงาน และเป้าหมายของโครงการ หลังจากนั้นเปิดเวทีเสวนาร่วมกัน และสรุปผลการเสวนา ในการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ นางศรีวิจิตร จุลเอียด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรุสลีนา สาเมาะ นักวิชาการเกษตรอำเภอระแงะ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย

 

ผลการดำเนินกิจกรรม

          จากการจัดเวทีเสวาร่วมกับกลุ่มผู้เพาะปลูกลองกองบ้านไทย พบว่า ปัจจุบันทางกลุ่มผู้เพาะปลูกลองกองได้ทำการเพาะปลูกลองกอง แต่เนื่องจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพ มักขายได้ในราคาคละเกรด เนื่องจากราคาของลองกองจะขึ้นอยู่กับเกรดของผลผลิต ซึ่งในแต่ละเกรดราคาจะแตกต่างกันค่อนข้างมาก และผลผลิตในพื้นที่มักประสบปัญหาเรื่องโรคและแมลงที่ติดไปกับผลผลิต เนื่องจากเกษตรกรละเลยการดูแลสวน ขาดการบำรุงต้น ไม่มีการจัดการสวนลองกองที่ดีแต่ในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาในเรื่องราคายางพาราตกต่ำ ทำให้ต้องหารายได้เพิ่มจากผลผลิตของชนิดอื่นเพื่อสร้างรายได้ทดแทน ทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาสนใจที่จะปรับปรุงสวนลองกองซึ่งส่วนใหญ่เป็นลองกองที่ให้ผลผลิตแล้วและปลูกมานาน ขาดการดูแลรักษา ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงสวน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการสวนลองกองและการผลิตลองกองให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากเกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้วิชาการตลอดจนเทคโนโลยีด้านการผลิตและให้มีการปรึกษาหารือ จะทำให้เกษตรกรได้เข้าใจ  สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นได้

ทางกลุ่มชุมชนหมู่บ้านไทย โดยมี นายวิชาญ เงินมาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ประธานกลุ่มและสมาชิกประมาณ 34 คน มีความต้องการอยากให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้านดังนี้

                                                                  

1. การผลิตลองกองคุณภาพ                                                                           

2. การใช้เทคโนโลยีในการผลิตทั้งก่อนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

3. การยืดอายุผลผลิตลองกอง

4. การผลิตปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยกับลองกองเพื่อลดต้นทุนการผลิตลองกอง

ส่วนประเด็นการสำรวจข้อมูลทางเทคโนโลยีแยกเป็นประเด็นดังนี้

- ประเด็นการจัดการเรื่องดินเกษตรกรบางส่วนในชุมชนบ้านไทย ได้รวมตัวกันการจัดการเรื่องดิน โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในการจัดการเรื่องดิน ซึ่งลองกองให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณและคุณภาพที่น้อย ความคุ้มมีต่ำ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาวิทยากรอบรมในเรื่องการจัดการเรื่องดินโดยเก็บตัวอย่างในแปลงที่ต้องการปลูกพืชส่งไปวิเคราะห์หาธาตุอาหารพร้อมทั้ง การนำเกษตรกรศึกษาดูงาน กระทั่งให้เกษตรกรสามารถจัดการดินด้วยตัวเอง

- การบรรจุภัณฑ์ เพื่อรูปลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี ผลผลิตที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภค จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ดีเหมาะสม ถูกสุขอนามัย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินการจัดหน่วยงานให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบรรจุภัณฑ์

- การตลาด คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดให้คำปรึกษาและประสานพร้อมทั้งเจรจากับหน่วยงานของรัฐที่มีตลาดอยู่เพื่อจัดทำและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการตลาด

ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 70000
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2634]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง)
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ.ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตันหยงมัส หมู่ที่3 ต.ตันหยงมัส อ. ระแงะ จ.นราธิวาส

กิจกรรมที่ 1 พบปะพูดคุยกับสมาชิกในโครงการหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง
โดย อาจารย์ทัศนี รัดไว้ ตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส หัวหน้าโครงการ หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง ได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับ ความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอน และวิธีการในการดำเนินงาน รวมไปถึงการผลิตลองกองให้ได้คุณภาพ กับสมาชิกในโครงการ มีการพูดคุยชักถามเกี่ยวกับความต้องการของสมาชิกในโครงการ ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตลองกอง และมีการชักถามข้อสงสัยกับสมาชิกที่เข้ารวมอบรม

 

กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตลองกองให้ได้คุณภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยาย ช่วงบ่ายจะเป็นการปฏิบัติในสวนลองกองจริง โดยให้สมาชิกในโครงการได้ฝึกปฏิบัติลงมือจริงเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติในสวนของตนเอง
โดย คุณหมัดซากี บินยูโซ๊ะ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้มาอบรม 2 หัวข้อสำคัญ คือ
1. เทคโนโลยีการตัดแต่งกิ่ง
2. การใช้ปุ๋ย และการวิเคราะห์ดิน
กิจกรรม 2.1 เทคโนโลยีการตัดแต่งกิ่ง จะบรรยายเกี่ยวกับการจัดการดูแลจัดการ ต้นลองกอง เช่นการตัดแต่งกิ่ง หลังการเก็บเกี่ยวและก่อนออกดอก โดยทางวิทยากรได้ บรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตัดแต่ง โดย ทำการเลือกตัดแต่งกิ่งลองกอง ที่กิ่งเป็นโรค กิ่งแขนง กิ่งที่แห้งหรือกิ่งที่ตายออก และตัดแต่งกิ่งที่ แน่นเกินไป ออก และทำการตัดขัวผลที่ติดอยู่ที่กิ่งทิ้งไป หากพบมีกิ่งแขนงหรือกิ่งกระโดงที่แตกออกมาใหม่หลังการตัดแต่งกิ่งครั้งแรก และอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ต้องตัดแต่งอีกครั่งหนึ่ง และทางวิทยากรให้คำแนะนำแก่สมาชิกในโครงการว่า ต้นลองกองที่ปลูกในสภาพแจ้งที่ไม่มีร่มเงาควรตัดแต่งกิ่งไม่มากนัก และในขณะเดียวกันต้นลองกองที่ปลูกอยู่ภายใต้ร่มเงาควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อที่จะให้ใบของลองกองได้รับแสงอย่างทั่วถึง
ช่วงเช้าก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการดูแลต้นลองกอง
 

ในช่วงบ่ายจะเป็นการปฏิบัติลงมือจริงในสวนลองกอง
 


-หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ทำการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อต้น และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อที่จะบำรุงต้น
-ในระยะก่อนออกดอก 1-2 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นเพื่อเร่งการออกดอก
-ระยะช่อดอกยืดหรือติดผลอ่อนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 12-12-17+2 ในอัตรา 1กิโลกรัมต่อต้น เพื่อที่จะให้บำรุงดอกและผลอ่อน
-ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว 1-1 1/2เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 0-0-60 ในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อเพิ่มคุณภาพให้ผลลองกอง
และได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ หาธาตุอาหารเพื่อที่จะดูปริมาณธาตุอาหารในสวนลองกองโดยที่วิทยากรได้สาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างดิน

กิจกรรมที่ 2.2 การใช้ปุ๋ย และการวิเคราะห์ดิน โดยทางวิทยาการจะบรรยายเกี่ยวกับวิธีการใช่ปุ๋ย ในแต่ละช่วงแต่ละเดือน ของพัฒนาการของต้นลองกองทางโดยที่คุณหมัดซากี จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยและวิธีใช้ดังนี้

 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเรื่องโรคและแมลง โดย คุณสุรัตน์ เพงจันทร์ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

ทางคุณสุรัตน์ ได้บรรยายเกี่ยวกับโรคและแมลงที่สำคัญที่ส่งผลต่อต้นลองกอง แมลงที่สำคัญๆที่ส่งผลต่อต้นลองกอง เช่น หนอนชอนเปลือกซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญของลองกอง จะอาศัยอยู่ใต้ผิวเปลือก ทำให้กิ่งหรือลำต้น ทำให้กิ่งและลำต้นทรุดโทรม และแมลงต่างๆ นอกจากนั้นทางวิทยากรได้บรรยายถึงโรคของลองกอง ไม่ว่าจะเป็น โรคราสีขาว โรคราดำ โรคผลเน่า และโรคโคนเน่ารากเน่า โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันกำจังโรคและแมลง และตอบขอสงสัยของสมาชิกในโครงการ

กิจกรรมที่ 5 อบรมเรื่องการจัดการสวนลองกอง โดย คุณศรีวิจิตร จุลเอียด จากสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ
ทางวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการสวนลองกอง เพื่อที่จะได้ผลผลิตลองกองที่มีคุณภาพ เช่นการ ตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งดอก การให้ปุ๋ย การให้น้ำ เป็นต้น และตอบถามตอบข้อสงสัยกับชมาชิกในโครงการ
 

 

กิจกรรมที่ 6 อบรมเรื่องเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
โดย อาจารย์ทัศนี รัดไว้ ตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส หัวหน้าโครงการ หมู่บ้านผลิต
โดยได้บรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวลองกองให้ได้คุณภาพ โดยให้คำแนะนำแก่สมาชิกในโครงการถึงเทคนิคและวิธีเก็บเกี่ยวลองกองให้ได้คุณภาพตามที่ท้องตลาดต้องการ โดยแนะนำให้สมาชิกสังเกต ลักษณะต่างๆ ของผลลองกอง เช่นการเปลี่ยนสีผิวของเปลือกผล การนับอายุผล สังเกตกลีบเลี้ยงและก้านช่อผล เปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นสีน้ำตาล เพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวลองกองได้ถูกช่วงซึ่งทำให้ลองกองที่ได้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และมีการตอบข้อสงสัยกับสมาชิกในโครงการ
หลังอบรมเสร็จก็ได้มอบอุปกรณ์ในการจัดการดูแลต้นลองกอง ไว้เป็นส่วนกลาง เพื่อที่จะให้สมาชิกได้นำอุปกรณ์ เช่น กรรไกรตัดแต่งกิ่ง กรรไกรตัดแต่งดอก เลื่อยตัดแต่ง ไปปฏิบัติดูแลต้นลองกองของสมาชิกต่อไป และสรุปผลการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้


 

ค่าใช้จ่าย : 230,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2648]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

ศึกษาดูงาน ณ. อำเภอเบตงจังหวัดยะลา
ของสมาชิกในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง
ณ . วันที่ 7-9 กันยายน พ.ศ 2560

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๑. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางการเกษตรของฟาร์มเกษตรในเบตงเพื่อเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรของสมาชิกในโครงการ
๒.เพื่อนำความรู้ทางการเกษตรมา พัฒนาสวนไม้ผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและเพิ่มรายได้จากการพัฒนาสวนไม้ผล
๓. เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานนำมาปฎิบัติในสวนอย่างเป็นระบบมากขึ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

รูปแบบการจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลาในด้านการปฏิบัติจัดการดูแลสวนผลไม้ การปลูกพืชผักและทำการเกษตรแบบผสมผสานดังนี้
๑. ศึกษาดูงาน ฟาร์มเลี้ยงผึ้งจิ๋ว - ชันโรงบ้านครูรวินเบตง
๒.ศึกษาดูงาน ฟาร์มเลี้ยงไก่โกช้างไก่เบตงพันธุ์แท้
๓. ศึกษาดูงานการจัดการสวนผลไม้ (ส้มโซกุน) สวนดาวทอง กม.ที่ ๑๖ เบตงเกษตรผสมผสาน ของคุณสมชายเชี่ยวชาญศิลป์
๔. ศึกษาดูงาน แปลงองุ่นไร่อภิญญา เบตงของผู้ใหญ่เตี๊ยนายภูมรินทร์ อมรสรเดช หมู่ ๗ ต. ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ. ยะลา
๕. ศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาค อ. เบตง จ. ยะลา
๖. ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอธานโต จังหวัดยะลา

๑. ศึกษาดูงาน ฟาร์มเลี้ยงผึ้งจิ๋ว - ชันโรงบ้านครูรวินเบตง
วันที่ 7 กันยายน พศ 2560
คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และกลุ่มเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูงเข้า ศึกษาดูงาน ฟาร์มเลี้ยงผึ้งจิ้ว – ชันโรงบ้านครูรวินเบตง ตั้งอยู่ที่บ้านบังนังสิแน่ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเนื่องจากสมาชิกในโครงการมีเเนวคิดอยากทดลองที่จะเลี้ยงผึ้งซันโรงในสวนลองกองจึงได้ติดต่อไปยังเจ้าของฟาร์ม ทางเจ้าของฟาร์มก็ได้ บรรยาย สาธิตการเลี้ยงผึ้งการดูแล การขยายพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง

ศึกษาดูงานดูงาน โกช้างฟาร์มไก่เบตงพันธุ์แท้
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ 2560


ศึกษาดูงาน การจัดการสวนผลไม้ ณ. สวนส้มโซกุนกม. 16 เบตงเกษตรผสมผสานของคุณสมสมชาย เชี่ยวชาญ
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ 2560
สมาชิกเข้าไปศึกษาดูงานในสวนส้มโซกุน กม.16 ของนายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ อายุ 44 ปี อ.เบตง จ.ยะลาโดยทางเจ้าของสวนส้มโซกุนได้ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนส้มการปฏิบัติจัดการสวน การดูแลสวน การป้องกันกำจัดเเมลงในสวนผลไม้คุณสมชายได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงในการจัดการสวนผลไม้เนื่องจากเรื่องโรคและแมลงเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตไม้ผลคุณสมชายได้บรรยายในเรื่องของโรค ที่ส่งผลต่อส้มโซกุนและวิธีการแก้ปัญหาเรื่องแมลงและโรค โดยใช้สารชีวภาพไม่ใช้สารเคมีรวมไปถึงการหาช่องทางตลาด เพื่อการจำหน่ายที่สำคัญเมื่อสมาชิกได้รับความรู้จากคุณสมชาย เเล้วสามารถนำมาใช้ในการจัดการสวนลองกองของสมาชิกในโครงการได้

 

ศึกษาดูงาน ไร่องุ่นอภิญญาเบตง ของผู้ใหญ่เตี๊ย นายภุมรินทร์ อมรสเดช
วันที่8 กันยายน พ.ศ. 2560
สมาชิกในโครงการเข้าไปศึกษาดูงาน ณ.ไร่องุ่นที่ประสบความสำเร็จเป็นแห่งแรกของอำเภอเบตง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นสวนของผู้ใหญ่บ้านของคุณ ภมรินทร์อมรสรเดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 โดยสมาชิกในโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนการดูแลเรื่องโรคเเละเเมลง โดยเจ้าของสวนได้ให้ความรู้เเก่ สมาชิกในโครงการที่เข้าศึกษาดูงานในไร่องุ่นอภิญญา และได้รับเทคนิคการดูเเลจัดการสวนอีกด้วย

 

 

ศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถอ. เบตง จ.ยะลา

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560

สมาชิกในโครงการที่เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้เดี่ยวกับทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้านปศุสัตว์ เช่าการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดแลพการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ต่างๆ และได้รับความรู้เกี่ยวกับทางด้านพืชผักและไม้ผลและการดูแลจัดการสวนไม้ผล

 

ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระราชินีอำเภอธารโตจังหวัดยะลา

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ2560
สมาชิกในโครงการที่เข้ามาศึกษาดูงานสามารถนำความรู้ไปขยายผลและนำไปประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเล้ียงไก่เบตงการปลูกพืชผักการปลูกพืชผสมผสานและทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑจากห็ดแบบครบวงจร เช่นแหนมเห็ด น้ำพริกเห็ด เห็ดหยอง ลูกชิ้นเห็ดเเละเมื่อสมาชิกกลับไปสามารถนำความรู้ที่ได้เข้าศึกษาดูงานนำไปประกอบอาชีพเสริมได้อีกด้วย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2650]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

ติดตามผลหลักจากอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตัดเเต่งกิ่ง

หลังจากสมาชิกในโครงการ ได้รับการอบรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการตัดแต่งกิ่งดูแลสวนลองกอง สมาชิกก็เริ่มลงมือปฏิบัติในการตัดแต่งกิ่ง ดูแลต้นลองกอง เช่น การตัดเเต่งกิ่งแห้ง กิ่งเเขนง และกิ่งที่เป็นโรค เพื่อให้ต้นลองกอง ให้มีความพร้อมที่จะออกดอกปีหน้า

เพราะว่าเนื่องจากปีนี้ จังหวัดนราธิวาสในปี พ.ศ.2560 มีฝนตกมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝน ตกตลอดปี โดยไม่มีการทิ้งช่วง โดยธรรมชาติของลองกองเป็นพืชที่ต้องการให้ฝนทิ้งช่วงในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายนเพื่อออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จึงส่งผลให้ต้นลองกองไม่แทงช่อดอก และผลผลิตลองกองไม่ออกตามฤดูกาล

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -สภาพภูมิอากาศไม่ตรงตามฤดู -ผลผลิตไม่ออกตามฤดูเนื่องจากฝนตกตลอดปีไม่ทิ้งช่วง
แนวทางแก้ไข : -จัดการดูเเลบำรุงต้นเพื่อให้มีความพร้อมที่จะให้ได้ผลผลิตในปีหน้า
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2654]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

กิจรรมอบรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (สูตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
ถ่ายทอดความรู้โดย ว่าที่ ร.ต. ชาญยุทธ ตระกูลสรณคมน์ อาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560


อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอด
1.ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60
4. ปุ๋ยอินทรีย์
5.จอบ
6.น้ำ
7.พลาสติกแผ่นใหญ่

 


โดย วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และได้บรรยายถึงข้อเสียของการใช่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเนื่องจากเกษตรกรส่วนมากนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวซึ่งมีความคิดที่ว่าปุ๋ยเคมีให้ผลเร็วกว่าอินทรีย์ แต่เมื่อใช้ไปนานๆ จะส่งผลเสียต่อสวนของเกษตรกรเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานานติดต่อกันทำให้ดินในพื้นที่เสื่อมลง จะส่งผลกระทบทำให้ดินแน่นขึ้น หน้าดินแข็ง อากาศไม่สามารถผ่านดินได้ จุลินทรีย์ในดินตาย ซึ่งทางวิทยากรจึงให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้ามาช่วยในการผลิต และทางวิทยากรได้อธิบาย วิธีการผลิตผสมปุ๋ย และขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตปุ๋ย และได้บอกสูตรปุ๋ยต่าางๆ ที่เหมาะสำหรับพืช ไม้ผลแต่ละชนิด เพื่อที่จะลดร่ายจ่ายจากการที่ต้องซื้อปุ๋ยแบบสำเร็จรูป เเต่ถ้าสมาชิกผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองก็สามารถลดรายจ่ายไปในตัว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ การบรรยาย และ ปฏิบัติ เมื่อสมาชิกฝึกปฏิบัติช่วยกันผสมปุ๋ยอินทรีย์เคมีเสร็จแล้วก็แบ่งแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่เข้ามาอบรม หลังจากสมาชิกอบรมเสร็จในครั้งนี้ สมาชิกในโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้นำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวันแและยังสามารถสร้างอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย มีการตอบข้อสงสัยของสมาชิกในโครงการเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

 

วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับข้อดีของปุ๋ยอินทรย์เคมี

                       

 

 

สมาชิกเข้ารวมอบรม ได้ฝึกปฏิบัติในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

 

เมื่อจบการอบรมในภาคปฏิบัติ เเล้วปุ๋ยที่ผลิตขึ้นได้เเจกจ่ายให้สมาชิกในโครงการที่เข้ารวมอบรมในครั้งนี้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20182161535551.pdf2018101715761.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2683]   วันที่รายงาน  [3/4/2561]

สรุปผลการดำเนินงานในโครงการ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “หมู่บ้านลองกองคุณภาพสูง”
กิจกรรมเสวนา โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ ปี 2560) กิจกรรม เชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมย่อย สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการการรวมกลุ่มกัน
เมื่อวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา เกษตรกรผู้ปลูกลองกองแปลงใหญ่ ในเขตพื้นที่ตำบลตันหยงมัส และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ โดยทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมในหัวข้อเรื่อง การจัดการสวนลองกอง และได้นำสมาชิกในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้การผลิตลองกองคุณภาพสูงและการตลาด ในครั้งนี้ด้วย
 

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ คุณศรีวิจิตร จุลเอียด นักส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับทีมงานผู้ใหญ่บ้านไทย ม.ที่ 3 ได้ลงพื้นที่ มาอบรม และฝึกปฏิบัติ ให้กับกลุ่ม สมาชิกใน หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูงร่วมกัน ปฏิบัติและทดสอบตรวจวัดหาค่า pH และธาตุอาหารในดิน ของแปลงลองกองของสมาชิกในโครงการ เพื่อที่จะให้สมาชิกในโครงการ สามารถตรวจวัดค่าอาหารในดิน วิเคราะห์หาธาตุอาหารในดินได้ด้วยตัวเอง และสามารถให้คำแนะนำสมาชิกคนอื่นๆ หรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนลองกอง และผู้ที่มีปัญหาในการจัดการกับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ได้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2684]   วันที่รายงาน  [3/4/2561]

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ คุณศรีวิจิตร จุลเอียด นักส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับทีมงานผู้ใหญ่บ้านไทย ม.ที่ 3 ได้ลงพื้นที่ มาอบรม และฝึกปฏิบัติ ให้กับกลุ่ม สมาชิกใน หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูงร่วมกัน ปฏิบัติและทดสอบตรวจวัดหาค่า pH และธาตุอาหารในดิน ของแปลงลองกองของสมาชิกในโครงการ เพื่อที่จะให้สมาชิกในโครงการ สามารถตรวจวัดค่าอาหารในดิน วิเคราะห์หาธาตุอาหารในดินได้ด้วยตัวเอง และสามารถให้คำแนะนำสมาชิกคนอื่นๆ หรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนลองกอง และผู้ที่มีปัญหาในการจัดการกับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ได้

 

สมาชิกในโครงการร่วมกันฝึกปฏิบัติการตรวจสอบวัดค่า Phในดิน และธาตุอาหารในดินของแต่ละแปลงของสมาชิกในโครงการ

และนำผลที่วิเคราะห์มาสรุปและรายงานผลของแต่ละแปลงให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เพื่อที่จะให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

 

 

เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยีได้ลงไปสำรวจพื้นที่ ติดตามแปลงสวนลองกองของสมาชิก ในโครงการ หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงเดือน พฤศจิกายน   ถึง ธันวาคม  เกิดปัญหาฝนตกหนักเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน ทำให้พื้นที่ราบลุ่มในบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง ส่งผลทำให้ต้นลองกองบางแปลงที่อยู่บริเวณพื้นที่ราบลุ่ม เกิดปัญหาต้นลองกองยืนต้นตาย  เนื่องจาก รากเน่า และโคนต้นเน่า

 

ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีและอาจารย์ ทัศนีย์ รัดไว้ ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านไทย ร่วมประชุมกับประธานและกรรมการโครงการหมู่บ้านลองกองคุณภาพสูง เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2560 ขององค์กรในเรื่องของ สถานการณ์การผลิต การตลาด ปัญหาต่างๆที่พบระหว่างการดำเนินงาน รายได้ของสมาชิกและข้อสรุปทั้งหมดในฤดูการผลิตที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วได้มีการวางแผนการผลิต การจัดการ ตลอดจนการตลาดของหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูงของปี 2561

 

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะได้จัดการอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลองกองในพื้นที่ อำเภอระแงะ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยวิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์ วัฒนา เต็มดี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตลองกองและการแปรรูปลองกองเป็นไอศกรีม การอบรมครั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะได้เชิญสมาชิกโครงการหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง คลินิกเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมอบรมด้วย

 

เมื่อวันที่ 14 21 และ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่ สำรวจแปลงลองกองของสมาชิก ที่ได้มีการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยหลังจากที่ได้รับการอบรมในเรื่องการจัดการดูแลสวนลองกอง ซึ่งในบางแปลง ต้นลองกองได้มีการแทงช่อดอก และยืดช่อดอกลองกอง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูที่ลองกองจะแทงช่อดอก โดยทางเจ้าหน้าที่ ได้ลงไปให้แนะนำการตัดแต่งดอกลองกองของสมาชิก เพื่อสามารถให้ผลผลิตลองกองออกมามีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค

 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค : - สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลทำให้ผลผลิตลองกองไม่ออกผลผลิต
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2806]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

เมื่อวันที่ 11 26 และ 30 เมษายน 2561 ทางคลินิกเทคโนโลยีได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจแปลงลองกองเกษตรกรสมาชิกในโครงการหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง สอบถามปัญหา พร้อมให้คำแนะนำวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแปลงลองกองเกษตรกร เดินสำรวจผลผลิตลองกองที่คาดว่าจะออกมาในปี 2561 แต่ละแปลง ซึ่งจากการสำรวจและสอบถามปรากฏว่า ปีนี้ผลผลิตลองกองออกมาในปริมาณที่น้อยมาก และผลผลิตที่ออกมาลักษณะของช่อไม่สมบูรณ์ ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด เกษตรกรได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วงระยะเวลาของเดือนที่ผ่านมาเกิดฝนตกตลอดปี เนื่องจากต้นลองกองต้องการให้ฝนทิ้งช่วยประมาณ 2-3เดือน ส่งผลทำให้ผลผลิตลองกองให้ผลผลิตที่น้อยไม่สม่ำเสมอ

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  ทางเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงลองกองสาธิตแปลงใหญ่ ของเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง พร้อมทั้งได้นำนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบปะพูดคุย รับฟังองค์ความรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานในสวนลองกองโดยเจ้าของสวน  นายประทีป ทิตพุฒ และเดินสำรวจแปลงลองกอง เพื่อเป็นแนวคิดให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคต

 

เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2561  ตามที่ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแปลงลองกองของสมาชิกในโครงการหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง ที่ผ่านมา ทำให้ได้รับทราบข้อมูลสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกลองกองอย่างแท้จริง ในระยะเวลา 2  ปีที่ผ่านมา รวมกับปี 2561 พบปัญหาหลักๆ คือ ต้นลองกองไม่ให้ผลผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งส่งผลทำให้เกษตรกร ขาดรายได้ในการเลี้ยงครอบครัว ทางคลินิกเทคโนโลยีจึงได้เสนอแนะให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอื่นแซม และเลี้ยงสัตว์ในสวนลองกอง  เช่น การปลูกต้นเหลียง พริกไทยดำ เลี้ยงไก่ เลี้ยงผึ้งชันโรง การผลิตปุ๋ยน้ำหมักเพื่อกำจัดศัตรูพืช   เพื่อเป็นรายได้เสริม

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในแปลงลองกองเกษตรกร คือ หนอนเจาะลำต้น ต้นลองกองยืนต้นตาย และอุปสรรคที่สำคัญคือ ต้นลองกองให้ผลผลิตน้อย ช่อลองกองไม่สมบูรณ์ ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพราะฝนตกตลอดปี
แนวทางแก้ไข : -ปัญหา หนอนเจาะลำต้น ได้แนะนำเกษตรกรให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ และผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ฉีดพ่นบริเวณลำต้น ต้นลองกองยืนต้นตาย แก้ไขในส่วนของทางเดินนำ้ ให้นำ้มีการระบายที่ดี และใช้สารป้องกันการเกิดเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรค โคนเน่า รากเน่า
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2807]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง)

กิจกรรมการอบรมเรื่องที่ 1 การจัดการองค์กรเกษตรแบบยั่งยืน

โดยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรี ไฟซู ดือราแม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

กิจกรรมการอบรมเรื่องที่ 2  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด                       จำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด

                              โดยวิทยากร โดย คุณมูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง

                             ตำแหน่ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส

 

กิจกรรมการอบรมเรื่องที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิคการทำบัญชีต้นทุน

โดยวิทยากร โดย คุณอดุลชัย มีนา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่จัดกิจกรรมวันพุธที่ 5 มิถุนายน และวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สถานที่                     ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตันหยงมัส

คณะทำงาน                อาจารย์ทัศนีย์  รัดไว้

                             นายวิรัตน์  หน่อแดง

นางสาวฮัสมี แซะแม

ว่าที่ร้อยตรี ไฟซู ดือราแม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม         กลุ่มเกษตรกร จำนวน 39 ราย

 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

 1. การจัดอบรมครั้งนี้ อาจารย์ ทัศนีย์ รัดไว้ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และการจัดอบรมในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น
 2. ผศ.ดร.จำนงค์ จุลเอียด รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวเปิดพิธี และกล่าวรายงานถึงแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมายและชุมชนเครือข่ายในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นางศรีวิจิตร จุลเอียด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางอรวรรณ ศิริไพรวัน นักวิชาการเกษตรอำเภอระแงะ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

 

ผลการดำเนินกิจกรรม

    สรุปกิจกรรมการอบรมเรื่องที่ 1 การจัดการองค์กรเกษตรแบบยั่งยืน

ปัจจุบันนี้มีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร เป็นสภาพปัญหาทั่วๆ ไปในการทำการเกษตรไทยที่มีมานาน ซึ่งจากการพูดคุยและสอบถามเกษตรกรที่มาอบรมถึงปัญหาการทำการเกษตร สามารถจำแนกได้ดังนี้

 •  ปัญหาด้านการปลูก (ต้นน้ำ)  คือ ต้นทุนในการผลิตสูง ขาดความต่อเนื่องในการผลิตสินค้าเกษตร และระบบการจัดการไม่มีประสิทธิภาพ
 • ปัญหาด้านเก็บเกี่ยวและจำหน่าย(กลางน้ำ) คือ การจัดการ การขนส่ง การเพิ่มจุดขาย และการจำหน่าย
 • ปัญหาด้านการตลาด (ปลายน้ำ) การเพิ่มมูลค่า การแปรรูป การสร้างองค์กรพึ่งตนเอง

การจัดการองค์กรเกษตรแบบยั่งยืน ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อเกษตรกร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดการองค์กรเกษตรแบบยั่งยืนหรือองค์กรเกษตรพึ่งตนเองนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักจัดการบุคลากร ร่วมถึงการเลือกผู้นำที่ดีในการบริหารองค์กร องค์กรสามารถบริหารจัดการพื้นที่และการผลิตให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด มีความต่อเนื่องในการผลิตสินค้าเกษตรและจัดการง่าย สร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมให้มีความมั่งคง และยั่งยืน

 

สรุปการอบรมเรื่องที่ 2  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด                       จำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด

            จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ในหัวข้อเรื่องดังกล่าว ทางวิทยากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง ให้คำแนะนำการเป็นผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งคุณสมบัติสำคัญ คือจะต้องรู้จักเรียนรู้กระบวนการตลาดในรูปแบบต่างๆ เปิดใจให้กว้าง มองการไกล รู้จักวางแผนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ร่วมถึงแนะนำการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามท้องตลาด เปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

สรุปอบรมเรื่องที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิคการทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพการทำการเกษตร

โดยทางวิทยากรได้อธิบายการทำบัญชีต้นทุนทางด้านการเกษตร หรือต้นทุนประกอบอาชีพ การทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ทราบรายได้และต้นทุนที่แท้จริง เพื่อช่วยให้คิดกำไร-ขาดทุนของอาชีพได้ และเพื่อวางแผนปรับปรุงการทำอาชีพ

 

เกษตรกรเรียนรู้วิธีบันทึกต้นทุนการประกอบอาชีพโดยการจดบันทึกข้อมูล ดังนี้

 1. เขียน วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ที่มีรายการรับเงิน-จ่ายเงิน
 2. เขียนรายละเอียดของการรับเงิน-จ่ายเงินจากอาชีพ
 3. เขียนจำนวนหน่วยของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต และที่ขาย
 4. เป็นรายรับจากการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพ
 5. เป็นรายจ่ายจากการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพ
 6. จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อซื้อหรือสร้างเครื่องใช้ที่ใช้งานหลายปี

เมื่อเกษตรกรมีอาชีพ และรู้จักทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ จะทำให้เกษตรกรรู้จักวางแผนการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายและมีอนาคตที่ดีได้

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3037]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

 

สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง)

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้สมาชิกในโครงการได้รับองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการจัดการสวนลองกอง และสวนผลไม้

2.เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการสวนลองกอง และสวนผลไม้ของตนเองและชุมชน ให้มีคุณภาพและปริมาณที่ได้รับการยอมรับ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

วันที่จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

สถานที่                    ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตันหยงมัส

คณะทำงาน                อาจารย์ทัศนีย์  รัดไว้

                                   นายวิรัตน์  หน่อแดง

      นางสาวฮัสมี แซะแม

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม       

1. กลุ่มเกษตรกร หมู่บ้านบ้านไทย หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่ต้นแบบในโครงการ จำนวน 50 คน

2.กลุ่มเกษตรกร หมู่บ้านร่อน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย จำนวน 25 คน

3.กลุ่มเกษตรกร หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย จำนวน 25 คน

 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

1.การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการผลิตลองกองคุณภาพสูง ครั้งที่ 2 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ หัวข้อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดอบรม และพบปะพูดคุยกับเกษตรกร

2. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับเกียรติ จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี กล่าวเปิดพิธี กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง)ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการทำการเกษตร เพื่อพัฒนาชุมชนให้ครบรอบด้าน ซึ่งความรู้ส่วนใหญ่ จะมาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อน โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และกล่าวขอบคุณเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีหน่วยงานของเกษตรอำเภอระแงะ โดย นางศรีวิจิตร จุลเอียด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายวีรพันธุ์ นิลวัตร เกษตรอำเภอระแงะ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

 

กิจกรรมการอบรมเรื่องที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การปลูก ดูแลรักษาไม้ผล

              วิทยากร รศ.ดร.สมพร ณ นคร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

      การเกษตรสมัยใหม่ หมายถึง การเกษตรที่ใช้นวัตกรรม การวิจัยและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เป็นการทำการเกษตรแบบแม่นยำ กำหนดวันเวลาที่ผลผลิตจะออกมาได้ มีการควบคุมปัจจัยผันแปรทั้งดิน น้ำ สภาพอากาศ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยลดต้นทุน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร โดยรวมกลุ่มกันผลิตแบบแปลงใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า มีผลผลิตที่สูงขึ้น และตรวจสอบย้อนกลับได้ และสุดท้ายคือรวมกันจำหน่ายช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองให้ได้ราคาที่สูงขึ้น

(โดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ "คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่")

 

          ปัจจุบัน ปัญหาด้านการผลิตสินค้าการเกษตรที่พบเป็นประจำ คือ ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง สินค้าล้นตลาด ในบางช่วงจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ กรณีการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ อยู่ในเขตการผลิตที่เหมาะสม ก็ควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การให้ความรู้ ข้อมูลด้านการผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การจัดทำเขตปลอดโรค โดยการเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ การเรียนรู้จากแปลงต้นแบบที่มีการจัดการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP

 

จัดการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการผลิตไม้ผล (มังคุด) ให้มีคุณภาพ ควรจะมีการจัดการระบบการผลิตดังนี้

1.การจัดการสวน

2.การเตรียมต้นให้สมบูรณ์เพื่อการออก

3.การชักนำการออก

4.การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาของผล

5.ควรมีการบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน

 

เป้าหมายของการผลิตไม้ผล (มังคุด) ให้มีคุณภาพ

1.ผลิตได้น้ำหนักไม่ต่ำกว่า  80  กรัม/ผล

2.ปราศจากเนื้อแก้ว ยางไหล

3.ผลผิวมัน  ปราศจากตำหนิที่เด่นชัด

4.ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

 

การจัดการสวนที่ดี

          1.การตรวจวัดดิน เช่น ค่า pH ของดิน โครงสร้างของดิน ธาตุอาหารในดิน

          2.การหว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของดินและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

          3.การใส่ปุ๋ยอินทรีย์

          4.การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งกิ่งภายในทรงพุ่ม

5.การตัดยอดเพื่อเปิดทรงพุ่มให้แสงเข้าและกระจายทั่วทรงพุ่ม

กิจกรรมการอบรมเรื่องที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง ระบบสมาร์ทฟาร์มในสวนผลไม้

              วิทยากร ผศ.ดร ปานจิต มุสิก

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

          สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย) เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต

สมาร์ทฟาร์ม หรือ เกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้การทำไร่ทำนามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำข้อมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพื้นที่ย่อย (Microclimate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยได้รับการขนานนามว่า เกษตรกรรมความแม่นยำสูง หรือ เกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture) ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเริ่มแพรหลายเขาไปในหลายประเทศ ทั้งยุโรป ญี่ปุน มาเลเซีย และอินเดีย(ที่มา : http://www.sptn.dss.go.th)

          ระบบสมาร์ทฟาร์มที่ทางวิทยากรได้นำเสนอ คือ ระบบจัดการน้ำสวนไม้ผล (มังคุด) แบบ Smart farmingโดยเกษตรกรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสวนไม้ผลอื่นๆ เช่น ลองกอง ทุเรียน เงาะ ได้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

           1.  เพื่อออกแบบและสร้างระบบการจัดการน้ำสวนไม้ผล (มังคุด) แบบ Smart farming

           2.  เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบการจัดการน้ำสวนไม้ผล (มังคุด) แบบ Smart farming

           3.  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการจัดการน้ำในสวนไม้ผล (มังคุด) แบบ Smart farming ให้กับเกษตรกร จ.นครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่น ๆ

กาจัดทำระบบการจัดการน้ำ แบบ Smart Farmingเป็นการแตกประเด็นปัญหาของเกษตรกรในการจัดการสวน ดังหัวข้อต่อไปนี้

1.เทคโนโลยีช่วยชาวสวนได้อย่างไร

2. แปลงความรู้ชาวสวนเป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร

3. จุดคุ้มทุนของการลงทุน

4. ระบบจัดการน้ำสวนมังคุดแบบ Smart farming

5. ระบบบันทึกข้อมูลเพื่อการประกอบการตัดสินใจ

6. การเก็บข้อมูลเพื่อการพยากรณ์

 

โดยทางวิทยากรได้นำเสนอรูปแบบ เกี่ยวกับตัวอย่างการแบ่งแปลงระบบการจัดการน้ำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบวงจรการวัดและการควบคุม โหมดการทำงานของเครื่อง

และตัวอย่างระบบท่อน้ำที่จะนำไปติดตั้ง

ตัวอย่างการทำงานของโหมดการทำงาน

โหมด 1 ทำงานการสั่งแต่ละโซลินอยด์ วาล์ว (Solenoid Valve)ผ่านมือถือ

โหมด 2 กดผ่านมือถือ ทำงานรด 30 นาที แต่ละโซลินอยด์ วาล์ว

โหมด 3 กดผ่านมือถือ ทำงานรด 45 นาที แต่ละโซลินอยด์ วาล์ว

โหมด 4 กดผ่านมือถือ ทำงานรด 60 นาที แต่ละโซลินอยด์ วาล์ว

โหมด 5 กดผ่านมือถือ ทำงานรด 30 นาที แต่ละโซลินอยด์ วาล์ว

 • มีสถานะแจ้งการทำงานทุกโหมด
 • ระบบจะหยุดทำงานเมื่อไฟเกิน หรือไฟตก
 • ระบบจะหยุดเมื่อฝนตก

ผลลัพธ์ในการทำระบบจัดการน้ำสวนไม้ผล (มังคุด) แบบ Smart Farming

          เพื่อผลิตมังคุดได้คุณภาพสูงขึ้นกว่าระบบปกติ รวมทั้งลดการใช้กำลังคน และช่วยเพิ่มผลผลิตมังคุดที่ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และเป็นการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชหรือการปลูกพืช ซึ่งเรียกว่า Smart Farming 

 

              เมื่อวันที่ 6 -7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การใช้สารไคโตซานในแปลงไม้ผล ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตผลลองกอง โดยได้เชิญวิทยากร ดร.ปรารถนา คิ้วสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ และเรื่อง เทคโนโลยีการดูแลและการจัดการสวนลองกอง การอบรมครั้งนี้ทางคลินิกฯ ได้นำเกษตรกรสมาชิกในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี “หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง มาร่วมกิจกรรมการอบรมด้วย

 

 

การอบรมสาธิตแปรรูปลองกอง ภายในงาน WORLD HAPEX 2018 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับเชิญจากคณะเกษตรศาสตร์ จัดฐานการเรียนรู้ การอบรมสาธิตแปรรูปลองกองเป็นสบู่ ในค่ายยุวเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลองกองของสมาชิก โครงการหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง

1.ต้นทุนการผลิตลองกอง ต่อไร่/ปี
- ปุ๋ยเคมี 75 ก.ก. × 24 บาท = 1,800 บาท
- ปุ๋ยอินทรีย์ 250 ก.ก. × 7 บาท = 1,750 บาท
- ค่าจ้างตัดแต่งดอก 25 ต้น × 80 บาท = 2,000 บาท
- ค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต 500 ก.ก. × 2 บาท = 1,000 บาท
- ค่าจ้างตัดแต่งกิ่ง ตัดหญ้า = 2,100 บาท
  รวมต้นทุน 8,650 บาท
2.การลดต้นทุนการผลิต
 - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ต้นทุนลดลง = 1,000 บาท
 - เมื่อแต่งทรงพุ่มให้เตี้ย เก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งดอกได้เองบางส่วน ต้นทุนลดลง = 1,900 บาท
  รวมต้นทุนที่ลดลง 2,900 บาท

3.ผลผลิตที่ได้ และการจำหน่าย
 - ผลผลิตเกรด A,B 70 % (300 ก.ก.) จำหน่ายได้ ก.ก. ละ 70 บาท
 - ผลผลิตเกรด C 40 % ( 200 ก.ก.) จำหน่ายได้ ก.ก. ละ 30 บาท
  รวมขายผลผลิตได้
4.กำไรสุทธิ
27,000 – 5,750 = 21,250 บาท/ไร่

ค่าใช้จ่าย : 105,000
จำนวนผู้รับบริการ : 112
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20191221427301.pdf201910151619171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3118]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 2 หมู่บ้านลองกองคุณภาพสูง ปีงบประมาณ 2562

             เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของทางพื้นที่ภาคใต้ ทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกในโครงการหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง ในการจัดการดูแลสวนลองกองตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยหลักแล้วเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพหลัก คือกรีดยาง แต่เมื่อถึงฤดูฝนเกษตรกรไม่สามารถที่จะออกไปกรีดยางได้ ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ ทำให้เกษตรกรเกิดแนวคิดการทำอาชีพเสริม ซึ่งเป็นอาชีพที่เกษตรกรมีพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว เพียงอาศัยความขยันหมั่นเพียร รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

       เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแปลงลองกองของสมาชิก พบว่าสมาชิกในโครงการฯ รู้สึกมีความหวังว่าปีนี้ลองกองจะให้ผลผลิตจำนวนมาก เนื่องจากฝนทิ้งช่วงประมาณเกือบ 2 เดือนเกษตรกรจึงมีการจัดการดูแลสวนลองกองอย่างดี

เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรอีกครั้ง โดยช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม เป็นช่วงระยะการแทงของช่อดอกของต้นลองกอง  เกษตรกรจึงมีการจัดการสวนลองกอง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะให้ต้นลองกองมีความสมบูรณ์เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตลองกองที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานผลผลิตลองกองคุณภาพ โดยมีการตัดแต่งช่อดอก การป้องกันกำจัดโรคและแมลงที่จะมาทำให้ต้นลองกอง หรือผลผลิตลองกองเสียหายในอนาคต เช่น การใช้ฮอร์โมนเข้ามาช่วย และการจัดการสวน ไม่ว่าจะเป็นการกวาดโค้นบริเวณรอบทรงพุ้มของต้นลองกอง และการวางระบบน้ำภายในสวนลองกอง ดังภาพ

 

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเกษตรอำเภอระแงะ ในการอบรมถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ที่ทำการแปลงใหญ่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลองกองในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถมีความรู้มีทักษะ ในการบวนการผลิต ลองกองให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานลองกองคุณภาพ เพื่อยกระดับราคาผลิตภัณฑ์จาลองกองให้มีมูลค่าที่ดีขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ฮอร์โมน และกระบวนการทางเทคโนโลยีปราศจากสารเคมี เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และการวางแผนการผลิต รวมไปถึงการจัดการสวนที่ดี ได้มาตรฐาน

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : โรคและเเมลง เช่น (หนอนชอนลำต้น )
แนวทางแก้ไข : การใช้น้ำหมัก และใส้เดือนฝอย เข้ามาช่วยโดยทำการฉีดพ่น และร่วมไปถึงการใช้สารชีวภัณฑ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3240]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

กิจกรรมที่ 5 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีระบบควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืช 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง”หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีระบบควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืช ณอาคารปฏิบัติการเรือนกระจก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส หมู่ที่ ๕ บ้านป่าไผ่ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยได้เกียรติจาก ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้ เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของระบบควบคุมน้ำในแปลงปลูกพืช 2 ระบบ คือ ระบบให้น้ำและปุ๋ยควบคุมด้วยทาเมอร์ Fertigation System(Auto Timer)และ ระบบให้น้ำและปุ๋ยควบคุมด้วยอินเตอร์เน็ต Fertigation System(Smat Control)เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดกำลังแรงงาน ประหยัดเวลา และได้รับประโยชน์อย่างมาก

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3241]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

กิจกรรมที่ 4 การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับระบบน้ำในแปลงลองกอง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับเกษตรกรหมู่บ้านต้นแบบในโครงการฯ (บ้านไทย) ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขระบบน้ำในแปลงลองกองเพื่อให้สามารถควบคุมได้ และมีความทันสมัยต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งนี้คลินิกเทคโนโลยีฯ จึงได้วางแผนการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมน้ำในแปลง ในเดือนมิถุนายน และจะติดตั้งระบบน้ำควบคุมในแปลงลองกองตัวอย่างหมู่บ้านบ้านไทยเพื่อเป็นแบบตัวอย่างการสาธิตต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 1,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3243]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรสมาชิกในโครงการฯ

เมื่อช่วงเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมผู้รับผิดชอบโครงการตรวจเยี่ยมแปลงลองกองสมาชิกในโครงการตลอดจนให้คำแนะนำกระบวนการจัดการดูแลต้นลองกองให้ได้ผลผลิตลองกองที่มีคุณภาพ

ช่วงเดือนเมษายน 2562 เป็นระยะแทงช่อดอก พบต้นลองกองของสมาชิกในโครงการฯ มีตุ่มตาดอกแทงช่อออกมาจำนวนมาก โดยหลักปฏิบัติเมื่อตาดอกขยายตัวยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร เกษตรกรจะต้องให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อช่วยให้ดอกเจริญเติบโตและสมบูรณ์ ให้น้ำสม่ำเสมอ และฉีดพ่นฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน อัตรา 100 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร เพื่อช่วยยืดความยาวของช่อดอก

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 เป็นระยะการตัดแต่งดอก บางสวนเกษตรกรมีการตัดแต่งช่อดอดแล้ว การตัดแต่งดอกในช่วงที่ช่อดอกยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร เป็นช่วงที่ช่อดอกอ่อนอยู่ ทำการตัดแต่งได้ง่าย โดยแนะนำเกษตรกรให้ตัดแต่งให้เหลือ 1-2 ช่อต่อกลุ่มตาดอก และควรทิ้งระยะการไว้ช่อดอก 20-30 เซนติเมตรต่อการไว้ช่อดอก 1 ช่อ

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3244]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตลองกอง (สบู่ลองกอง) สู่หมู่บ้านเครือข่าย โดยวิทยากรชุมชนบ้านไทย

ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสบู่จากน้ำส้มลองกอง ซึ่งเป็นผลผลิตลองกองกลุ่มเกรด C ที่มีราคาถูกนำไปผ่านกระบวนการหมักผลิตเป็นน้ำส้มสายชู นำเสนอโดยวิทยากรชุมชนบ้านไทยสู่หมู่บ้านเครือข่าย บ้านตอหลัง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดรายจ่ายในครัวเรือน

 

 

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3245]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 3

 โครงการหมู่บ้านลองกองคุณภาพสูง ปีงบประมาณ 2562

 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ โครงการหมู่บ้านลองกองคุณภาพสูง

เมื่อวันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร             ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส มีการประชุมคณะกรรมการ โครงการหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง ถึงสถานการณ์การผลิต การตลาด และปัญหาต่างๆ ที่พบระหว่างการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา และแนวทางในการผลิตลองกองให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดในปี 2562 จากบทสรุปการประชุม มีดังนี้

1.สถานการณ์การผลิตช่วงปีที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับฝนตกไม่ทิ้งช่วง โดยลักษณะสำคัญของต้นลองกองจะต้องให้ฝนทิ้งช่วงหรือให้ดินบริเวณโคนต้นแห้งและงดการให้น้ำเพื่อบังคับการออกดอกอย่างน้อย 30 – 45 วัน ส่งผลทำให้ต้นลองกองแทงช่อดอกปริมาณน้อย

2.ผลผลิตลองกองมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

3.สถานการณ์การผลิตลองกองในปี 2562 คาดว่าจะมีผลผลิตลองกองปริมาณมาก เนื่องจากสภาพอากาศที่แล้งมา 3 เดือนกว่า ส่งผลให้ใบลองกองแสดงอาการใบห่อ และเริ่มเหี่ยว ซึ่งบ่งบอกแสดงให้เห็นถึงการขาดน้ำหลังจากที่ต้นลองกองได้รับน้ำ ปรากฏว่าต้นลองกองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีการแทงช่อดอกจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรรู้สึกมีแรงพลัดดันในการจัดการดูแลผลิตลองกองเพื่อให้ได้ลองกองที่มีคุณภาพ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3480]   วันที่รายงาน  [27/9/2562]

รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 4
 โครงการหมู่บ้านลองกองคุณภาพสูง ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมที่ 1 การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการนำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์

ภายหลังการอบรมเกษตรกรสมาชิกในโครงการหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีระบบควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืช คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการนำร่องติดตั้งระบบควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยในแปลงลองกองเกษตรกร คุณประทีป ทิตพุฒ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไทย ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส หมู่บ้านต้นแบบ เพื่อเป็นแบบสาธิตให้ชุมชนเครือข่ายได้เป็นแบบอย่าง โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผู้ประสานงาน อาจารย์ทัศนีย์ รัดไว้ วิทยากร อ.ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง พร้อมเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการนำองค์ความรู้จากการอบรมนำไปใช้ โดยมีการติดตั้งระบบควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยควบคุมด้วยทาเมอร์ Fertigation System (Auto Timer) และระบบให้น้ำและปุ๋ยควบคุมด้วยอินเตอร์เน็ต Fertigation System (Smat Control) เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดกำลังแรงงาน ประหยัดเวลา และได้รับประโยชน์อย่างมาก

 

กิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การดูแลจัดการผลผลิตลองกอง

ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการดูแลรักษาผลผลตลองกอง ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นระยะที่ลองกองมีการพัฒนาผล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องเอาใจใส่ในการจัดการดูแลรักษาผลผลิตลองกองเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ผลผลิตลองกองที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งระยะนี้สิ่งที่เกษตรกรควรปฏิบัติ คือ ต้องมีการตัดแต่งผลในช่อ ตัดแต่งผลที่ร่วงออก ให้ปุ๋ยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
 

กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง

1.บรรจุภัณฑ์และการตลาด
2.การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในแปลงลองกองเพื่อสร้างรายได้เสริม
3.ถอดบทเรียนและการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ

วันที่จัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562
    วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562
  วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ตามลำดับ

สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตันหยงมัส ชุมชนบ้านไทย ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส
คณะทำงาน : อาจารย์ทัศนีย์ รัดไว้, นายวิรัตน์ หน่อแดง, นางสาวฮัสมี แซะแม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : กลุ่มเกษตรกรสมาชิกในโครงการฯ จำนวน 90 ราย
วัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ : เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การสร้างรายได้ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
หัวข้อเรื่องที่ 1 บรรจุภัณฑ์และการตลาด
บรรจุภัณฑ์และการตลาด ถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสนใจ และเลือกสั่งซื้อสินค้าของเรา บรรจุภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า โดยบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องมีลักษณะดังนี้
1.จูงใจให้ซื้อ บรรจุภัณฑ์จึงต้องสะดุดตา น่าสนใจ
2.นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
3.เร้าอารมณ์ให้อยากซื้อ ขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ช่วยเร้าอารมณ์ให้ผู้พบเห็นอยากซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี
4.สะดวกในการใช้ : บรรจุภัณฑ์ต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสมกับชนิดสินค้า และออกแบบให้สามารถหยิบจับ ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้สะดวก ปลอดภัยไม่มีน้ำหนักมากเกินไป
การตลาดเป็นเครื่องมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความนิยมแก่กิจการ เป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าของสินค้าและผู้บริโภค เป็นตัวนำหรือชี้แนะการปรับปรุงการผลิตสินค้าและการให้บริการ และเป็นกลไกในการสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจด้วยการก่อให้เกิดการบริโภค ปัจจุบันตลาดสินค้าออนไลน์ถือเป็นตลาดสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เกษตรกรกลุ่มโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง) ได้รู้จักและเรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ เพื่อจะได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ จากมือเกษตรกรสู่มือผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคก็จะได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ส่วนเกษตรกรเองสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพของผลผลิต

อาจารย์ ทัศนีย์ รัดไว้ ผู้ประสานงานและรับผิดชอบ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง) กล่าวต้อนรับและพบปะเกษตรกรสมาชิกในโครงการฯ

การจัดอบรมหัวข้อเรื่อง การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับเกียรติ จากวิทยากร อาจารย์ชลกาญจน์ สถะบดี

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มาอบรมให้ความรู้

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
หัวข้อเรื่องที่ 2 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในแปลงลองกองเพื่อสร้างรายได้เสริม
วิทยากรโดย คุณ มะนุซทรา ดือราแม
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจการเลี้ยงผึ้งชันโรง

เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง ทำให้คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกในโครงการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในแปลงลองกองเพื่อสร้างรายได้เสริม การเลี้ยงชันโรงในสวนลองกองถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ และสร้างระโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างมาก ผึ้งชันโรงช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชแบบปลอดสารพิษ แม้มีรายละเอียดไม่มากเท่าการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ แต่เกษตรกรต้องมีการจัดการที่ดี นอกจากผึ้งชันโรงจะช่วยในการผสมเกสรในส่วนลองกอง หรือส่วนผลไม้แล้ว เกษตรกรก็สามารถนำน้ำผึ้งชันโรงมาใช้รับประทาน เป็นยารักษาโรค เกษตรกรท่านไหนที่มีความชำนาญก็สามารถต่อยอดเลี้ยงเพื่อขายรังหรือให้เช่ารัง ซึ่งเป็นอีกอาชีพที่ดี เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

 

เกษตรกรสมาชิกในโครงการฯ มีความสนใจและได้รับความรู้อย่างมาก ในการเลี้ยงผึ้งชันโรง การแยกรังชันโรง และทางคลินิกฯ ได้นำเกษตรกรไปดูการเลี้ยงผึ้งชันโรง ณ ฟาร์มผึ้งชันโรง บ้านบือแนตา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
หัวข้อเรื่องที่ 3 การประชุมคณะกรรมการ ถอดบทเรียนและการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ


 

การประชุมคณะกรรมการเพื่อแจ้งให้ทราบการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน

 

กิจกรรมที่ 4 การจำหน่ายผลผลิตคุณภาพออกสู่ตลาด

 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความสำคัญอย่างมากในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด โดยในปีนี้มีผลผลิตลองกองออกเป็นจำนวนมากในแทบพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แต่ผลผลิตเกรดเอมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากที่ต้องมีการส่งเสริมการผลิตลองกองให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามความต้องการของผู้บริโภค โดยช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ เป็นการจำหน่ายที่มีความสะดวกอย่างมาก และให้กำไรเกษตรกรได้ดีมาก และนับเป็นโอกาสที่ดีที่จังหวัดนราธิวาสมีการจัดงานวันลองกองขึ้น ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน เพื่อหาพื้นที่การวางสินค้า ผลผลิตลองกอง รวมไปถึงผักพื้นบ้านปลอดสารพิษของสมาชิกในโครงการไปวางจำหน่าย


 

 

กิจกรรมที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสมาชิกในโครงการฯ สู่สังคม

เมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 คลินิกเทคโนโลยีได้รับการประสารงานจากสภาเกษตรจังหวัดนราธิวาสในการจัดซุ้มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีระบบควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืช ภายใต้การจัดการโครงการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสวนลองกองยุค 4.0 ณ ที่ว่าการอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากแก่เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน
 

 

กิจกรรมที่ 6 รางวัลแห่งเกียรติยศ

 จากความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงาน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมถึงความตั้งใจของสมาชิกในโครงการฯ ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมอย่างมากในการรับองค์ความรู้ที่ผ่านการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรในหลายๆ ด้าน ส่งผลทำให้ได้รางวัลที่มีเกียรติ และเป็นรางวัลที่ส่งผลให้มีกำลังใจในการพัฒนากลุ่ม ชุมชน สังคมสู่ความยั่งยืนต่อไป
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นายประทีป ทิตพุฒ ที่ได้รับรางวัลผลผลิตและผลิตภัณฑ์ (ผลผลิตลองกอง) ที่ชนะการประกวดในงานวันของดีเมืองนราธิวาส (งานลองกอง)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ นางลิณี เงินมาก ที่ได้รับรางวัลผลผลิตและผลิตภัณฑ์ (ผลผลิตลองกอง) ที่ชนะการประกวดในงานวันของดีเมืองนราธิวาส (งานลองกอง)

ค่าใช้จ่าย : 162,000
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates