หมู่บ้านแปรรูป "ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงปลอดสารพิษ"

ม. 10 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560287,000|205,900|205,900|ใช้หมด20176161118411.pdf201710301636131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2255]   วันที่รายงาน  [26/6/2560]

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปลอดสารพิษ ตำบลแพรกหา บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขุน จังหวัดพัทลุง

โดยระยะเวลาในการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในโครงการไปแล้วจำนวน 98000 บาท  

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงาน โครงการดังกล่าว ได้มีการอบรมเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GMP เพื่อการขอ อย ไปเมื่อว้ันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดย อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ 

และได้มีการทดสอบหาค่าวิเคราะห์ของเครื่องแกงในสุตรต่างๆ 

การจัดอบรมแผนธุรกิจให้กับกลุ่มดังกล่าว เมื่อวันที่ 2-3 มิถุานยน 2560 

ค่าใช้จ่าย : 98,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2618]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปลอดสารพิษตำบลแพรกหา บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยจัดอบรมเรื่องการเขียนแผนธุรกิจให้กับสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 2 วัน 

ค่าใช้จ่าย : 47,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่ม่ี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2619]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงปลอดสารพิษตำบลแพรกหา บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ได้ฝึกอบรมและพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถยืดอายุได้นานขึ้น และมีการนำเครื่องแกงส้มไปวิเคราะห์หาค่าโภชนาการในเบื้องต้น

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2620]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของฉลากเครื่องแกง จำนวน 3 รูปแบบ คือ เครื่องแกงคั่วเผ็ด แกงส้ม แกงกะทิ และมีการส่งเสริมให้มีการออกบูธกิจกรรมต่างๆ 

ค่าใช้จ่าย : 60,900
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2018131178251.pdf20181041118351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2680]   วันที่รายงาน  [3/4/2561]
 

-         ปรับปรุงสูตรน้ำแกงส้มพร้อมปรุง (แบบใส่ส้ม และ ไม่ใสส้ม เพื่อดูว่าแบบไหนจะเก็บได้นานกว่ากัน)

·       ใส่ขวด (กลุ่มหาตัวอย่างขวดมาให้เอง)

·       ปรับฉลาก จากฉลากเครื่องแกงให้เป็น ฉลากน้ำแกงส้มพร้อมปรุง

-         ปรับปรุงสูตรน้ำแกงขนมจีนทานกับขนมจีนแห้ง

อบรมแนวทางการดองพริกให้เก็บได้นาน

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2755]   วันที่รายงาน  [18/6/2561]

ระบุ 

 • ปรับปรุงสูตรน้ำแกงส้มพร้อมปรุง โดยทำการวิเคราะห์ และพักเก็บไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อทดสอบความแตกต่างของน้ำแกงส้ม  

ผลการทดสอบคุณภาพทางกายภาพค่าทางจุลินทรีย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2756]   วันที่รายงาน  [18/6/2561]

นำผลของน้ำแกงส้มไปพัฒนารูปแบบให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น โดยเน้นกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  แต่ทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงฉลาก 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2757]   วันที่รายงาน  [18/6/2561]
 • ต้องการปรับปรุงโรงเรือน ให้ได้มาตรฐาน และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้มีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอมาตรฐาน อย และมีการพัฒนาสูตรของเครื่องแกงส้มที่พักค้างไว้ประมาณ 1 สัปดาห์มาทดสอบกระบวนการในการใส่กะปิและปรุงรสชาดใหม่ อยู่ระหว่างการพัฒนา 
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2984]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

จากการดำเนินกิจกรรมและวิธีดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านแปรรูป “ ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงปลอดสารพิษ ปี 1” ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการอบรมให้กลุ่มเครื่องแกงปลอดสารพิษตำบลแพรกหา  หมู่ 3ม.10     ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110และกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ  โดยได้ลงไปชี้แจงโครงการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

 • ต้องการปรับปรุงโรงเรือน ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อให้เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตในอนาคต และได้ดำเนินการขอมาตรฐาน อย. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   

  • ปรับปรุงสูตรน้ำแกงส้มพร้อมปรุง โดยทำการวิเคราะห์ และพักเก็บไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อทดสอบความแตกต่างของน้ำแกงส้ม  ทั้งนี้ได้ทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถเก็บรักษาไว้ได้อย่างน้อย 45 วัน

  ผลการทดสอบคุณภาพทางกายภาพค่าทางจุลินทรีย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับ 

  • ดำเนินการจัดทำฉลากน้ำแกงส้มพร้อมปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   

ค่าใช้จ่าย : 115,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20192201329101.pdf201910241117411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3123]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

ลงพื้นที่ชี้แจงผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยทางกลุ่มมีความต้องการเรื่่องการตลาดออนไลน์ จึงมีแนวทางที่จะทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์กลุ่มเครื่องแกง และเน้นการขายให้มากขึ้น 

ค่าใช้จ่าย : 7,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3124]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]

-         การพัฒนาด้านตลาดสู่ความยั่งยืนในการสร้างเครือข่ายทางตลาดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การ

ส่งออกในอนาคต เน้นการขายแบบออนไลน์ในกลุ่มนักท่่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือ เครื่องแกงปลอดสารพิษ และน้ำแกงสำหรับทานกับเส้นขนมจีนอบแห้ง 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3125]   วันที่รายงาน  [2/4/2562]
 • ดำเนินการเรื่องการทำตลาดประชาสัมพันธ์โดยการทำข้อมูลในการทำเว็บไซต์ของกลุ่มเครื่องแกง เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวของชุมชนแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เน้นการการท่องเที่ยวของกลุ่มที่มีการพัฒนาเป็นโฮมสเตย์ในกลุ่มแปรรูปเครื่องแกง  เพื่อจูงใจให้กลุ่มลูกค้าที่มาเข้าพักได้ซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นของฝาก และจากการที่ได้รับการสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเนื่องจากมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือเส้นขนมจีนแห้งพร้อมน้ำยาสำเร็จรูป 
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3397]   วันที่รายงาน  [5/7/2562]

จากการดำเนินกิจกรรมและวิธีดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านแปรรูป “ ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงปลอดสารพิษ ปี 3” ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการอบรมให้กลุ่มเครื่องแกงปลอดสารพิษตำบลแพรกหา  หมู่ 3ม.10     ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110และกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแกงให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายๆ รูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความมั่นคงในการจัดทำเครื่องแกงปลอดสารพิษ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้กับสมาชิกในกลุ่ม

 • การพัฒนาด้านตลาดสู่ความยั่งยืนในการสร้างเครือข่ายทางตลาดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การ

ส่งออกในอนาคต

 • ดำเนินการเรื่องการทำตลาดประชาสัมพันธ์โดยการทำข้อมูลในการทำเว็บไซต์ของกลุ่มเครื่องแกง เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวของชุมชนแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ดำเนินการเรื่องการพัฒนาสูตรน้ำแกงสำหรับพร้อมทานกับเส้นขนมจีนแห้ง
 • จัดทำเว็บไซต์สำหรับการประชาสัมพันธ์กลุ่ม แปรรูปเครื่องแกง โดยใช้ชื่อว่า บ้านปลายไม้
 • พัฒนารูปแบบการทำแกงไตปลาแห้ง เพื่อมาต่อยอดองค์ความรู้จากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแกง
 • พัฒนาระบบการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตเครื่องแกงเพื่อเป็นของฝากในชุมชน
ค่าใช้จ่าย : 82,650
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3451]   วันที่รายงาน  [22/9/2562]
 • การพัฒนาด้านตลาดสู่ความยั่งยืนในการสร้างเครือข่ายทางตลาดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การ

ส่งออกในอนาคต

 • ดำเนินการเรื่องการทำตลาดประชาสัมพันธ์โดยการทำข้อมูลในการทำเว็บไซต์ของกลุ่มเครื่องแกง เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวของชุมชนแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ดำเนินการเรื่องการพัฒนาสูตรน้ำแกงสำหรับพร้อมทานกับเส้นขนมจีนแห้ง
 • จัดทำเว็บไซต์สำหรับการประชาสัมพันธ์กลุ่ม แปรรูปเครื่องแกง โดยใช้ชื่อว่า บ้านปลายไม้
 • พัฒนารูปแบบการทำแกงไตปลาแห้ง เพื่อมาต่อยอดองค์ความรู้จากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแกง
 • การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์น้ำแกงสำหรับพร้อมทานกับเส้นขนมจีนแห้ง
ค่าใช้จ่าย : 80,350
จำนวนผู้รับบริการ : 65
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3452]   วันที่รายงาน  [22/9/2562]

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้ทางกลุ่มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงและน้ำแกงขนมจีน 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 65
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates