หมู่บ้านเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม

หมู่บ้านเขาหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560350,000|220,000|320,000|-100,0002017616112121.pdf201711241629441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2216]   วันที่รายงาน  [5/4/2560]

 

อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ และคณะลงพื้นที่เพื่อเตรียมการประสานงานและสำรวจข้อมูลในหมู่บ้านเขาหลาง เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการหมู่บ้านเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม ผลการดำเนินการลงพื้นที่ประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน ผลที่ได้ทำให้คนในหม่บ้านเข้าใจถึงโครงการหมู่บ่้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -งบประมาณมาล่าช้า ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นปตามแผนที่ได้วางไว้
แนวทางแก้ไข : -ดำเนินการสำรองจ่ายไปล่วงหน้า
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2531]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

2. ให้ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม
ได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม โดยเน้นการผลิตตัวเชื้อเห็ดฟางที่มีคุณภาพใช้เองจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน การปลูกและการดูแลรักษา
ในด้านวิทยากรที่เป็นกลุ่มดำเนินการถ่ายทอดส่วนนึ่งเป็นวิทยากรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ วิทยากรตามหัวข้อคือด้านการส่งเสริมการปลูกเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม โดยส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการปลูกเห็ดฟางจากทะลายปาล์มในเรื่อง การปลูก การดูรักษาและรักษา และการทำโรงเรือน คือ อาจารย์ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ และ อ.ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 180,000
จำนวนผู้รับบริการ : 90
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2534]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

การพัฒนาการแปรรูปการผลิตเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม คือ อาจารย์กฤตภาส จินาภาค มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ เรืองวัชรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูป โดยการจัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
- อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดแครง
- อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 90
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2536]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

พัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดฟาง การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนามาตรฐาน กระบวนการผลิต และยกระดับผลผลิตเห็ดฟางจากทะลายปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจากชุมชนระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 90
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2539]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

การติดตามและการประเมินผลรวมถึงการให้คำปรึกษา ทั้งนี้คณะทำงานดำเนินการ ลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อดำเนินการติดตามและให้คำปรึกษา โดยทำการการสำรวจ สอบถาม แนะนำ และให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน จากการตอบแบบสอบถามการประเมินการดำเนินการหมู่บ้าน หลังเสร็จสิ้นโครงการทันที และหลังเสร็จสิ้น 3 เดือน รวมถึงการนำไใช้ระโยชน์

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2540]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ ดำเนินการสรุปและรายงานผลโครงการหมู่บ้านเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม โดยได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน โจทย์วิจัย และแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561300,000|300,000|300,000|ใช้หมด20181311712171.pdf2018104103461.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2671]   วันที่รายงาน  [2/4/2561]

อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ ลงพื้นที่หมู่บ้านเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม บ้านหนองฉ้ง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการดำเนินการเตรียมการประสานงานกับประธานกลุ่ม นางวลัยพร ฉิมมณี และเกษตรตำบล และอำเภอ ในแผนการดำเนินงานในหมู่บ้านต่อไป รวมถึงการสำรวจข้อมูลในหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2672]   วันที่รายงาน  [2/4/2561]

อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ และคณะการดำเนินโครงการหมู่บ้าน ดำเนินการจัดการอบอรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม รวมถึงการผลิตหัวเชื้อเห็ดฟางใช้เอง ให้กับหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมการอบรม

ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2841]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ และคณะการดำเนินโครงการหมู่บ้าน ดำเนินการจัดการอบอรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม รวมถึงการผลิตหัวเชื้อเห็ดฟางใช้เอง ให้กับหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดฟาง การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนามาตรฐาน กระบวนการผลิต และยกระดับผลผลิตเห็ดฟางจากทะลายปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ประเภทขบเคี้ยว อาทิเช่น เห็ดฟางทอดกรอบอบแห้ง และครองแครงเห็ดฟาง

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2842]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

อาจารย์ ดร.มัลลิกา และทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดฟาง โดยการอบรมและให้องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน GMP การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนามาตรฐาน กระบวนการผลิต และยกระดับผลผลิตเห็ดฟางจากทะลายปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2924]   วันที่รายงาน  [5/9/2561]

เจ้าหน้าที่ในโครงการร่วมกับอาจารย์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ติดตามและประเมินผล รวมถึงให้คำปรึกษา และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2925]   วันที่รายงาน  [5/9/2561]

ดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ และสรุปผลรวมถึงรายงานผลเล่มรายงานฉบัยสมบูรณ์

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562350,000|300,000|300,000|ใช้หมด20192201426321.pdf2019111167161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3089]   วันที่รายงาน  [21/2/2562]

อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ ร่วมกับทีมงานลงพื้นที่บ้านหนองฉ้ง อ.ละแม จ.ชุมพร เพื่อดำเนินการเตรียมการประสานงานและประชุมหมู่บ้านร่วมกับประธานกลุ่ม นางวลัยพร ฉิมมณี และผุ้ใหญ่บ้าน สมาชิก และเกษตรตำบล

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3090]   วันที่รายงาน  [21/2/2562]

อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ ร่วมกับทีมงาน ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในเรื่องของกระบวนการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน เพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3257]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

ทีมงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำโดยอ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ และทีมงาน จัดดำเนินการอบรมให้องค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดฟางจากทะลายปาล์มในเชิงพาณิชย์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ครองแครงเห็ดฟางรสดั้งเดิม รสบาร์บีคิว เห็ดฟางทอดกรอบอบแห้ง แหนมเห็ด

ค่าใช้จ่าย : 90,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3258]   วันที่รายงาน  [28/6/2562]

ทีมงานดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจในหมู่บ้านหนองฉ้ง ในเรื่องการตลาด และการขนส่ง เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และรายได้ให้กับผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เห็ดฟางจากทะลายปาล์ม

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3458]   วันที่รายงาน  [23/9/2562]

คณะทำงาน ดำเนินการลงพื้นที่บ้านหนองฉ้ง เพื่อทำการติดตามผลการดำเนินโครงการ และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในหมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3459]   วันที่รายงาน  [23/9/2562]

คณะทำงานดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์ตัวเลข แบบสอบถาม รวมถึงวิเคราะห์ผล ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง jindasing@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates