หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา

บ้านหนองถ้วย หมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560300,000|250,000|250,000|ใช้หมด2017616111551.pdf20171121429211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2225]   วันที่รายงาน  [5/4/2560]

วันที่ 29 มีนาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. ได้รับแจ้งเงินโอน (งบประมาณ) จาก สป.วท.

ปัจจุบัน คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยฯ ม.อ. กำลังดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายและตัดโอนงบประมาณให้ต้นสังกัดของเจ้าของโครงการ"

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : การโอนงบประมาณล่าช้า
แนวทางแก้ไข : การแจ้งผลโครงการฯ ล่าช้า
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2364]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะทำงานเพื่อพูดคุยหารือการดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2365]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00– 12.00 น.ประชุมเรื่องการวางแผนการทำงานปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับกลุ่มผู้นำหมู่บ้าน กำหนดเป้าหมายโครงการ และสอบถามเกี่ยวกับพื้นที่และความเป็นอยู่ และผลิตภัณฑ์หลักของท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่าใช้จ่าย : 6,324
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2366]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

ภาพบรรยากาศวันที่ 19พฤษภาคม 2560เวลา 10.00– 12.00 น.ประชุมเรื่องการวางแผนการทำงานปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับกลุ่มผู้นำหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2367]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2560  ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อระดมความคิด หาผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มเกษตรกรต้องการแปรรูป ซึ่งสรุปได้ว่าจะมีการแปรรูปรำข้าว เป็นน้ำมันรำข้าวในส่วนของการท่องเที่ยว จะเน้นให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แบบโฮมสเตย์ ให้ทุกบ้านมีส่วนร่วม และสำรวจชุมชน พบปะเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมประชุมระดมความคิด และสรุปผลในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลงพื้นที่ พบปะเกษตรกรในหมู่บ้านหนองถ้วยบรรยากาศของทุ่งนา บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา

ค่าใช้จ่าย : 10,601
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : - โรงสีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ปลายเดือนมิถุนายน จึงอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินกิจกรรมต่อไป
แนวทางแก้ไข : - เร่งติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมจากผู้นำชุมชน รวมทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อให้ได้รำข้าวที่มีคุณภาพมาดำเนินการต่อ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2560]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

การดำเนินงาน:
เนื่องจากเมื่อประชุมความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนรวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากคณะทำงาน จึงมีการดำเนินการเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการนำช่างภาพพร้อมทั้งคณะทำงานและผู้นำชุมชนในการสำรวจพื้นที่จริงอีกครั้งเพื่อเก็บบันทึกภาพและข้อมูลต่อเนื่องจากวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560

โดย วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเก็บภาพบรรยากาศทุ่งนา สำรวจสภาพบริเวณใกล้เคียง จุดที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ถ่ายภาพเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยววิถีนา และชมสภาพความเป็นอยู่การประกอบอาชีพประจำวันของชุมชน 

จำนวนผู้เข้าร่วม:
ทั้งงสองครั้งมีผู้เข้าร่วมรวมกันประมาณ 43 คน 

ผลผลิต:
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ชุมชนบ้านหนองถ้วย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยววิถีนาเป้าหมาย ภาพถ่าย และรายละเอียดของแต่ละสถานที่


ผลลัพธ์:
ได้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพและนำไปจัดเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดทำร่างข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ค่าใช้จ่าย : 43,437
จำนวนผู้รับบริการ : 43
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่สามารถเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จได้ในครั้งเดียวทำให้ต้นทุนการดำเนินงานเช่นการถ่ายภาพสูงกว่าที่คาดการไว้ -ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีจำกัดและเป็นช่วงสั้นๆ เช่น ภาพพระอาทิตย์ยามเช้า -ไม่สามารถถ่ายทอดการจัดการข้อมูล การดูแลเว็บไซต์ และการจัดการการท่องเที่ยวได้ตามแผนเนื่องจากต้องรอข้อมูลพื้นฐานก่อน
แนวทางแก้ไข : -แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 3 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมวิถีนา และใช้วิธีการตกลงราคาเหมาจ่ายค่าถ่ายภาพเพื่อประหยัด -แบ่งกลุ่มการเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถเก็บพื้นที่ได้ทันช่วงเวลา -เลื่อนการถ่ายทอดการจัดการข้อมูล การดูแลเว็บไซต์ และการจัดการการท่องเที่ยว ไปจัดร่วมกับการถ่ายทอดการแปรรูปรำข้าวในช่วงเดือนสิงหาคม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2561]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

การดำเนินการ: 

จากเดิมที่มีแผนจะถ่ายทอดการแปรรูปข้าวเป็นขนมจีนเส้นสี แต่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพบว่าข้าวที่เป็นวัตถุดิบของชุมชนมีคุณลักษณะที่นิ่มเกินไปไม่สามารถนำมาทำเส้นขนมจีนได้ ทางผู้นำชุมชนและสมาชิกจึงเสนอให้คณะทำงานแปรรูปรำข้าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของชุมชนแทน

 

ดำเนินการถ่ายทอดระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้

30 ส.ค. 60

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00-09.30 พิธีเปิดการอบรม

09.30-12.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์เบื้องต้นสำหรับการท่องเที่ยววิถีนา” (อ.ณัฐกานต์)

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง ผู้เข้าอบรมนำเสนอเมนูอาหารเพื่อคัดเลือกเป็นเมนูต้อนรับนักท่องเที่ยว (ทีมวิทยากร)

13.00-16.00 กลุ่มที่ 1-3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีนา: ขนมคุกกี้รำขาว ขนมถ้วยหน้ากะทิ และขนมถ้วยฟู” (อ.มยุรา)

16.00-18.00 ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยววิถีนายามเย็นโดยตัวแทน (ทีมวิทยากร)

18.00-20.00 รับประทานอาหารเย็น ผู้เข้าอบรมนำเสนอเมนูอาหารเพื่อคัดเลือกเป็นเมนูต้อนรับพร้อมกับการแสดงที่จะใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว (ทีมวิทยากร)

31 ส.ค. 60
06.00-08.00 ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยววิถีนายามเช้าพร้อมรับประทานอาหารเช้า (ทีมวิทยากร)

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00-12.00 อบรมเชิงปฏบัติการ “ค้นหาอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยววิถีนา” (ดร.พัชราภรณ์)
                    อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยววิถีนา” (อ.รุชดี)

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-16.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีนา” (อ.มาฆฤกษ์)
 

จำนวนผู้เข้าร่วม: 50 คน

ผลผลิต: 

-หลักสูตรอบรมถ่ายทอดการเป็นมัคคุเทศก์
-สูตรการทำคุกกี้ผิวข้าวที่มีการผสมรำข้าวซึ่งเป็นส่วนเหลือจากกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
-สูตรการทำขนมถ้วยผิวข้าวที่มีการผสมรำข้าวซึ่งเป็นส่วนเหลือจากกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
-เว็บไซต์ http://www.bannongtuay.com สำหรับนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยววิถีนาของหมู่บ้านหนองถ้วย

 

ผลลัพธ์:

-ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และเทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อพร้อมรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งทำให้คนในชุมชนรู้สึกรักและภาคภูมิใจกับพื้นที่
-ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผลิตคุกกี้ผิวข้าวเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้งจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
-ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผลิตขนมถ้วยผิวข้าวเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้งจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
-ข้อมูลการท่องเที่ยววิถีนาของหมู่บ้านหนองถ้วยได้รับการเผยแพร่และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว 

หัวหน้าโครงการเปิดการอบรมการอบรมการเป็นมัคคุเทศก์อบรมถ่ายทอดฯการทำคุกกี้ผิวข้าวและขนมถ้วยผิวข้าวอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการค้นหาอัตลักษณ์อบรมถ่ายทอดการจัดทำเว็บไซต์

ค่าใช้จ่าย : 115,597
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -ขาดเตาอบสำหรับการทำคุกกี้เนื่องจากมีราคาสูงและเป็นครุภัณฑ์
แนวทางแก้ไข : -ขอความร่วมมือวิทยากรให้นำเตาอบมาสาธิตให้ก่อนระหว่างรอให้ชุมชนหาแหล่งทุนเพื่อจัดซื้อเตาอบเอง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2562]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

การดำเนินการ:

จัดทำ website การท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ใช้ชื่อ www.bannongtuay.com สำหรับโฆษณาการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน มีโปรแกรมการท่องเที่ยวอาหารท้องถิ่น ฯลฯ โดยมอบหมายให้นายสมเพียร ขำมากเป็นผู้ดูแล
 

จำนวนผู้เข้าร่วม:

5 คน ได้แก่ อ.รุชดี คุณสมเพียร นักการตลาดชุมชน และเจ้าหน้าที่จัดทำเว็บ 2 คน

 

ผลผลิต:

เว็บไซต์ http://www.bannongtuay.com สำหรับนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยววิถีนาของหมู่บ้านหนองถ้วย

 

ผลลัพธ์:

ข้อมูลการท่องเที่ยววิถีนาของหมู่บ้านหนองถ้วยได้รับการเผยแพร่และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่าย : 43,934
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2563]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

การดำเนินการ:

วันที่ 25 กันยายน ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลศักยภาพโครงการ สรุปโปรแกรมการท่องเที่ยวกับชุมชน ในปีแรกอาจจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบวันเดียว เนื่องจากพื้นที่ยังไม่พร้อมกับการเปิดบ้านในชุมชนเป็นแบบโฮมสเตย์

 

ค่าใช้จ่าย : 30,107
จำนวนผู้รับบริการ : 11
ปัญหาอุปสรรค : -สมาชิกโครงการฯยังไม่มั่นใจในการจัดการท่องเที่ยววิถีนา
แนวทางแก้ไข : -คณะทำงานนำเสนอโปแกรมการท่องเที่ยววิถีนา และจะดำเนินการหากลุ่มนักท่องเที่ยวมาทดลองจริงอีกครั้งในภายหลัง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2621]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

วันที่ 29 กันยายน 2560 คณะทำงานได้จัดทำรายงานฉบับสมบุรณ์และอัปโหลดเข้าระบบ

โครงการ“หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา” ในปีที่ 1 ดำเนินการบนพื้นฐานของความต้องการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านหนองถ้วยให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งหมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นให้นักท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวนา เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านหนองถ้วยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา อีกทั้งมีการทำนาตลอดทั้งปี จึงสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปีที่ 1 โครงการจึงมีจุดประสงค์ ดังนี้
 1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวแบบสะท้อนความเป็นอยู่ เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในท้องถิ่นหลังจากการทำนา
2) เพื่อเพิ่มรายได้โดยการแปรรูปวัตถุดิบที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น การแปรรูปรำข้าว เป็นขนมคุกกี้ผิวข้าว และขนมถ้วยผิวข้าว
เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีกระบวนการดำเนินการที่ค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านมักจะไม่ให้ความร่วมมือนั้นเนื่องจากกลัวว่าจะเป็นการทำลายสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามของพื้นที่ รวมทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ทีมงานจึงมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้
1) จัดประชุมทำความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านที่ชุมชนต้องการ ซึ่งจากการประชุมในครั้งแรก คณะทำงานโครงการได้ร่วมกันจัดประชุมกับชาวบ้าน ณ ที่ทำการหมู่บ้านหนองถ้วย ผลสรุปว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นมีความต้องการและเห็นด้วยกับการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีนาให้กับหมู่บ้าน แต่มีข้อกังวลดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นว่าให้ระมัดระวังการกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ของหมู่บ้านด้วย ดังนั้น คณะทำงานจึงได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาจัดประชุมเพื่อจัดวางแผนการดำเนินงานใหม่อีกครั้ง
2) จัดเก็บข้อมูลพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจากการดำเนินงานคณะทำงานได้ลงพื้นที่อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างดีจากผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มผู้นำของชุมชนในการจัดนำคณะทำงานเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่น่าสนใจพร้อมทั้งเก็บบันทึกภาพและข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้สำหรับการจัดทำเว็บไซต์ต่อไป
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์เบื้องต้นสำหรับการท่องเที่ยววิถีนา โดยอบรมให้กับชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครจะเข้าร่วมเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นกลุ่มแรกร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอนแบก ซึ่งพบว่าได้รับความสนใจจากทั้งชาวบ้านและนักเรียนเข้าร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากการอบรมได้มีการทดสอบให้ตัวแทนของผู้เข้าอบรมเป็นมัคคุเทศก์นำคณะทำงานชมพื้นที่เสมือนกับการนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้าน และพบว่าตัวแทนมัคคุเทศก์ชุมชนได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเป็นที่ประทับใจแก่คณะทำงาน
4) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยคณะทำงานได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่มีทั้งชาวบ้านของหมู่บ้านหนองถ้วย และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอนแบก ซึ่งมีกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติตนให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้
5) การอบรมการค้นหาอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยววิถีนา โดยการจัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านหนองถ้วยที่คาดว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านไม่เหมือนกับที่อื่น ๆ ซึ่งจากผลการอบรมทำให้คณะทำงานได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจของหมู่บ้านเพื่อนำไปประกอบการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยววิถีนาในรูปแบบเว็บไซต์
6) การอบรมการแปรรูปอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีนา โดยคณะทำงานได้ดำเนินการอบรมการแปรรูปโดยการใช้รำข้าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงสีข้าวของชุมชนมาเป็นส่วนประกอบการแปรรูปอาหารสองชนิด คือ คุกกี้ผิวข้าว และ ขนมถ้วยผิวข้าว จากการอบรมดังกล่าวทำให้ชาวบ้านหนองถ้วยและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมสามารถผลิตคุกกี้ผิวขาวและขนมถ้วยผิวข้าวไว้สำหรับต้อนรับและจัดเป็นกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวได้
7) การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยววิถีนา จากข้อมูลตั้งแต่กิจกรรมที่ 1-6 ดังที่เสนอมาแล้วนั้น คณะทำงานดำเนินการจัดการประชุมเพื่อสร้างสรรค์โปรแกรมการท่องเที่ยววิถีนาพร้อมกับประมาณการต้นทุนและคำนวณราคาค่าโปรแกรมการท่องเที่ยววิถีนานำเสนอใหักับชุมชน
8) จัดทำเว็บไซต์หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาพร้อมทั้งอบรมถ่ายทอดการใช้งาน โดยหลังจากที่ได้รับข้อมูลและมีข้อมูลครบถ้วน คณะทำงานที่รับผิดชอบด้านเว็บไซต์ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับการเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจที่ http://www.bannongtuay.com ซึ่งในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองถ้วย เอกลักษณ์ วิถีนา โปรแกรมการท่องเที่ยววิถีนา และหมายเลขของผู้ติดต่อประสานงาน ซึ่งหลังจากจัดทำเว็บไซต์แล้วได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเว็บไซต์ให้กับผู้ประสานงานของหมู่บ้านเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2018261629381.pdf20181161523431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2696]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

วันที่ 8 มีนาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. ได้รับแจ้งเงินโอน (งบประมาณ) จาก สป.วท.
ปัจจุบัน คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยฯ ม.อ. กำลังดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายและตัดโอนงบประมาณให้ต้นสังกัดของเจ้าของโครงการ"

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2837]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย หมู่ที่ 2 ต.ตะเครียะ  อ.ระโนด จ.สงขลา  หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา  ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ได้เสนอให้ที่ประชุมได้นำเสนอชื่อหมู่บ้านที่มีศักยภาพเพื่อคัดเลือกเป็น “หมู่บ้านลูกข่าย” ในการนำความรู้ที่ได้รับจากหมู่บ้านหนองถ้วยไปใช้ประโยชน์และสามารถขยายผลต่อยอดในการพัฒนาได้  สมาชิกที่ประชุมได้นำเสนอ หมู่ที่ 3 บ้านมาบเตย-ตีนนอ ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา และหมู่บ้านอื่นๆใน ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียง และมีบริบทใกล้เคียงกับหมู่บ้านหนองถ้วย มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ใช้เวลาไม่มาก สมาชิกในหมู่บ้านมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือที่ดีในการทำกิจกรรม ประกอบกับเคยร่วมทำกิจกรรมกับหมู่บ้านหนองถ้วยในปีที่ 1 ที่ผ่านมาดังนั้นที่ประชุมจึงลงมติให้ บ้านมาบเตย-ตีนนอ หมู่ที่ 3 ต.แดนสงวนและหมู่บ้านอื่นๆใน ต.ตะเครียะ เป็น “หมู่บ้านลูกข่าย” ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆและร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย” เนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบของตำบลแดนสงวน จะได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้นายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย และ นายสมเพียร ขำมาก ประธานกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา รับว่าจะไปดำเนินประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำของหมู่บ้านลูกข่ายดังกล่าวในการขอความร่วมมือในการทำกิจกรรม ซึ่งคาดว่าในการประชุมในครั้งต่อไปจะมีตัวแทน/สมาชิกจากหมู่บ้านลูกข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมต่อไป

 

รูปภาพประกอบการประชุมเพื่อคัดเลือก "หมู่บ้านลูกข่าย"

 

 


 

ค่าใช้จ่าย : 5,120
จำนวนผู้รับบริการ : 26
ปัญหาอุปสรรค : 1.การติดต่อประสานงานกับหมู่บ้านลูกข่าย ซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ 3 บ้านมาบเตย-ตีนนอ ต.แดนสงวน และหมู่บ้านอื่นๆใน ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
แนวทางแก้ไข : 1.คณะทำงานจะดำเนินการประสานงานกับหมู่บ้านลูกข่ายล่วงหน้าเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2839]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย หมู่ที่ 2 ต.ตะเครียะ  อ.ระโนด จ.สงขลา  หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา  ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของสมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา โดยได้ขอความคิดเห็นจากสมาชิก 2 ประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 เรื่องการจัดตั้งโครงสร้างขององค์กรในการดำเนินกิจกรรม “การท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย”ในการจัดตั้งคณะทำงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายรวมไปถึงการดูแลประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งมติที่ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ประธาน : นายสมเพียร  ขำมาก
 2. รองประธานและเลขาฯ : นายวินัย  ชูเปีย
 3. ประสานงานและบริการ : นางสายใจ จีนพาณิช
 4. ฝ่ายการตลาด : นางสุนันทา ก้งเซ่ง
 5. ฝ่ายการเงิน : นางมณฑา  โกศล
 6. ฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ : นายปาน เพ่งพิศ
 7. ฝ่ายมัคคุเทศก์ : นายเธียรนริศ  สุวรรณชนะวงษ์
 8. ฝ่ายกิจกรรม : นายสุนันท์  พูลเนียม
 9. ฝ่ายอาหาร : นางนงเยาว์ แกล้วทนง

          และเมื่อมีโครงสร้างองค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ละฝ่ายก็จะได้ดำเนินการจัดหาสมาชิกเพื่อวางแผนการทำงานในลำดับต่อไป และในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละด้าน/ฝ่าย จะมี ดร.พัชราภรณ์ บุญเลื่อง และ อ.ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์เข้ามาช่วยดูแลและให้คำปรึกษาเพื่อให้สมาชิกได้ดำเนินโครงการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ 2 เรื่องการกำหนดจุด/แหล่งท่องเที่ยว

          การกำหนดจุด/แหล่งท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละสถานที่จะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยววิถีนา แสดงถึงการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติได้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ใช้แหล่งท่องเที่ยวเดียวกันกับโปรแกรม One Day Trip ของหมู่บ้านหนองถ้วย ซึ่งประกอบด้วย จุดท่องเที่ยว ณ ทุ่งนา, บริเวณประตูระบายน้ำ, นาบัว, ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองถ้วย และเส้นทางการปั่นจักรยานรอบๆหมู่บ้านหนองถ้วย โดยจะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้มีศักยภาพ มีป้ายระบุสถานที่ บอกความเป็นมาหรือรายละเอียดต่างๆ มีสถานที่ถ่ายรูป ศาลานั่งพัก อาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้ทำ ณ แหล่งต่างๆ ซึ่งนายสมเพียร ขำมาก ประธานกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา  ได้นำคณะทำงานไปชมสถานที่จริง และได้มีการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการสร้างสะพานในทุ่งนาของนายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วยเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีทำเลที่ดี อยู่ตรงข้ามกับวัดบ้านหนองถ้วย ใกล้ถนนใหญ่ เป็นที่พบเห็นได้ง่ายของผู้สัญจรไปมาจึงเหมาะกับการพัฒนาเป็นที่แรกเพี่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีกำหนดวันปฏิบัติงานในเดือนกรกฏาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 3,840
จำนวนผู้รับบริการ : 26
ปัญหาอุปสรรค : 1.ในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรม “การท่องเที่ยววิถึนาบ้านหนองถ้วย” สมาชิกไม่กล้าที่จะออกความคิดเห็น และไม่กล้าที่จะรับตำแหน่งตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เนื่องจากกลัวว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับตนเองก็มีภาระในการทำงานของครอบครัว จึงเกรงว่าจะไม่สามารถทำงานได้
แนวทางแก้ไข : 1.อ.ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า กิจกรรมทุกกิจกรรมที่จะใช้ในการดำเนินงานใน “การท่องเที่ยววิถึนาบ้านหนองถ้วย” นั้นได้มีพร้อมหมดแล้ว และชาวบ้านก็มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม เพียงแค่นำมาบูรณาการกับชุมชน และจัดลำดับก่อนหลังเท่านั้น เพราะโครงการจะนำเสนอแก่นักท่องเที่ยว เป็นการนำเสนอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ความเป็นอยู่และกิจกรรมในการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลย ทำให้สมาชิกเข้าใจและเห็นภาพการดำเนินกิจกรรมกันมากขึ้น จึงรับอาสาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2840]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 หัวหน้าโครงการ ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ, นายสมเพียร ขำมาก และสมาชิกได้นำคณะอาาจารย์ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองถ้วย หมู่ที่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ในการกำหนดแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดที่ได้กำหนดไว้ในโครงการท่องเที่ยววิถีนาปีที่ 1 ซึ่งนักวิจัยและสมาชิกของหมู่บ้านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจุด ดังต่อไปนี้

แหล่งที่ 1 ท่องเที่ยว ณ ทุ่งนา
ได้เสนอให้ใช้ผืนนาของนายวินัย ชูเปีย เนื่องจากแต่เดิมเป็นนาข้าวอินทรีย์ และมีทำเลที่ตั้งที่สวยงาม ใกล้ถนนเส้นหลักของหมู่บ้าน การเดินทางสะดวกสามารถใช้รถจักรยานในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาชมธรรมชาติได้ และเสนอให้มีการจัดสร้างป้าย เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนำเพื่อใช้เป็นที่พักแก่นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนแวะรับประทานกาแฟ จุดชมวิวและถ่ายภาพ

แหล่งที่ 2 บริเวณประตูระบายน้ำ
ได้เสนอให้มีการสร้าง “ยอ” และที่นั่งสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงวิถีการหาปลาของชาวนาและชื่มชมกับภูมิทัศน์ ณ บริเวณใกล้เคียง 

แหล่งที่ 3 นาบัว
ได้เสนอให้มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบข้างของนาบัว เพื่อให้เหมาะกับการถ่ายภาพ พร้อมทั้งมีป้ายแนะนำ/อธิบายเพื่อให้ความรู้ประกอบ นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการประสานกับเจ้าของไร่นาสวนผสมบริเวณใกล้เคียงในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในขณะที่มาท่องเที่ยว

แหล่งที่ 4 เส้นทางการปั่นจักรยาน
ได้เสนอให้กำหนดเส้นทางรถจักรยาน เพื่อให้นักท่องได้สัมผัสวิถีธรรมชาติอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการพัฒนาและซ่อมแซมถนนในบางจุดที่มีความเสียหาย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วย

แหล่งที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองถ้วย
ได้เสนอให้มีการปรับภูมิทัศน์ เนื่องจากถือว่าศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองถ้วย ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านหนองถ้วย ถือเป็นศูนย์กลางในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงอยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาเยี่ยมชมในหมู่บ้าน ดังนั้นจึงอยากให้เพิ่มการบริการด้านอาหารและน้ำดื่ม 

การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

          วันที่ 21-22 ก.ค. 2561 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ, ดร.สุนันทา  เหมทานนท์ และอาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ และนักศึกษา  MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันเดินทางมายังบ้านหนองถ้วย และได้ร่วมกับชาวบ้านหนองถ้วย ร่วมกันสร้างสะพานในทุ่งนาเพื่อเป็นจุดถ่ายภาพในแหล่งท่องเที่ยว และได้ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วยด้วย

ภาพประกอบกิจกรรม การลงพื้นที่เพื่อกำหนดแหล่งท่องเที่ยววิถีนา

 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 59,260
จำนวนผู้รับบริการ : 26
ปัญหาอุปสรรค : 1.ขาดกำลังคนและผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางแก้ไข : 1.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย และหากมีปัญหาในด้านใดสามารถขอคำปรึกษาได้จากหัวหน้าโครงการ และนอกจากนี้ยังมี ดร.พัชราภรณ์ บุญเลื่อง และ อ.ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ มาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย 2.ได้รับอนุเคราะห์จากนักศึกษา MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2975]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 หัวหน้าโครงการ ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ได้มอบหมายให้ อาจารย์รุชดี บิลหมัด ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์แก่สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา เพี่อใช้ประกอบการทำเว็บไซต์ท่องเที่ยววิถีนาโดยจัดขึ้น ณ ห้อง ก319 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เวลา 09.00-16.00 น. เนื่องจากกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้มอบหมายให้นายเธียรนริศ สุวรรณชนะวงษ์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาเข้าร่วมอบรมและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต
ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้เบื้องต้นในการทำเว็บไซต์และได้หัดทดลองทำจริง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้เว็บไซต์กลุ่มท่องเที่ยววิถีนามีการพัฒนาจากปีที่ 1 มีการเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมประกอบการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

 

 

 


 

 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 1
ปัญหาอุปสรรค : จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1.ผู้เข้าอบรมยังขาดความรู้และทักษะในการทำเว็บไซต์ 2.ข้อมูลที่ใช้ประกอบการทำเว็บไซต์มีน้อยและล้าสมัย ดังนั้นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาจะต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมและทันสมัยมาประกอบการทำเว็บไซต์
แนวทางแก้ไข : จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ 1.นายเธียรนริศ สุวรรณชนะวงษ์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาซึ่งมีความรู้และความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ หากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาอาจารย์รุชดี บิลหมัด เพี่อร่วมแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป 2.ได้ทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ 3.ขอความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา หากท่านใดมีข้อมูลหรือกิจกรรมใดๆทางด้านการท่องเที่ยววิถีนาหรือกิจกรรมของชุมชน สามารถส่งข้อมูลได้ที่คุณเธียรนริศ สุวรรณชนะวงษ์เพี่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ในลำดับต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2976]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

กิจกรรมการเพาะเห็ดด้วยฟางข้าว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 ส.ค. 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยกรธรรมชาติ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเป็นวิทยากรและควบคุมดูแลการเพาะเห็ดจากฟางข้าว ซึ่งชาวบ้านกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบกได้ช่วยกันเพาะเห็ดตามขั้นตอนและคำแนะนำของวิทยากร
เริ่มด้วยการบรรยายให้ความรู้โดย ดร.ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยกรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากนั้นจะเป็นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งสมาชิกบ้านหนองถ้วยและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบกได้ร่วมกันปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1.เริ่มจากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ประกอบด้วยก้อนเชื้อเห็ดฟาง ตะกร้าพลาสติก ฟางข้าว สุ่มไก่หรือโครงโรงเรือน พลาสติก วัสดุพลางแสง อาหารเสริมของเห็ด เช่น แป้งสาลี,ขี้เลื่อยหรือผักตบชวา
2.เมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยก็ทำการเพาะเห็ด โดยการทุบก้อนเชื้อเห็ดฟางในถุงให้แตกพอประมาณแต่ไม่ต้องให้ถึงกับละเอียด นำมาผสมกับแป้งสาลี 1ช้อนชา (แต่ถ้าซื้อเป็นก้อนเห็ดสำเร็จรูปก็ไม่จำเป็นต้องผสมแป้งสาลี) จากนั้นแบ่งก้อนเชื้อเห็ดฟางออกเป็น 2 กอง กองละเท่าๆกัน เชื้อเห็ดฟาง 1 ถุง สามารถแบ่งออกเป็น 2 กอง และสามารถเพาะเห็ดฟางได้ประมาณ 2 ตะกร้า
3.ใส่ฟางข้าวที่ผ่านการแช่น้ำไว้แล้ว 1 คืน ลงไปในตะกร้า ให้ฟางข้าวมีความสูงประมาณ 2-3 นิ้ว กดให้พอแน่น โรยอาหารเสริมลงไป จะเป็นผักตบชวาที่หั่นละเอียดหรือขี้เลื่อยก็ได้ โดยโรยลงไปรอบๆบนฟางข้าว แต่อย่าใส่อาหารเสริมมากจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้ นำเชื้อเห็ดฟางมาโรยรอบๆทับไปบนอาหารเสริม โดยเน้นโรยที่ช่องของตะกร้า ถึงตอนนี้เราจะได้เป็น ชั้นที่ 1 เรียบร้อย (1 ตะกร้าจะต้องทำ 3 ชั้นโดยประมาณ)
4.ทำชั้นที่ 2 , ชั้นที่ 3 ด้วยวิธีการเดิมแบบข้างต้น จากนั้นปิดชั้นที่ 3 ด้วยฟางข้าว จากนั้นรดน้ำใส่ตะกร้าให้เปียกชุ่ม (ซึ่งตอนนี้เราก็จะได้ตะกร้าเพาะเห็ดฟาง 1 ตะกร้าเป็นที่เรียบร้อย)
5.นำตะกร้าเห็ดฟางไปวางไว้บนพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ โดยวางตะกร้าให้เหนือพื้นดินประมาณ 3-4 นิ้ว (สามารถนำก้อนอิฐมาวางรองเป็นฐานอย่าให้ก้นตะกร้าติดพื้นดิน)
6.นำโครงไม้ไผ่หรือสุ่มไก่มาครอบตะกร้า นำพลาสติกมาคลุมโครงไม้ไผ่หรือสุ่มจากด้านบนถึงพื้นให้มิดชิดจากนั้นก็คลุมด้วยวัสดุพลางอีกที

หลังจากที่ได้คลุมโครงไม้ไผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการดูแลโรงเรือนดังต่อไปนี้
1.ควบคุมดูแลอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ที่ประมาณ 30 - 40 องศา
2.ในวันที่ 4 ในช่วงเย็นให้เปิดพลาสติกที่คลุมออกเพื่อให้อากาศเข้าไปกระตุ้นเส้นใย โดยใช้เวลาเปิดรับอากาศประมาณ 30 นาที
3.ในวันที่ 5 เป็นต้นไป ในช่วงเย็น ให้เปิดพลาสติกที่คลุมสุ่มพอประมาณ ให้อากาศถ่ายเทโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นก็คลุมพลาสติกให้มิดชิดเหมือนเดิม
4.ในช่วงนี้เห็ดฟางจะเจริญเติบโตขึ้น ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณวันที่ 8-9
5.ควรเก็บเห็ดฟางด้วยความนุ่มนวลเพื่อไม่ให้เห็ดบอบช้ำ จากนั้นนำไปบริโภคในครัวเรือนหรือส่งขายยังตลาดใกล้บ้าน

ภาพประกอบกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 30,030
จำนวนผู้รับบริการ : 68
ปัญหาอุปสรรค : 1.เห็ดจะเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่แห้ง แต่เนื่องจากบริเวณที่วางตะกร้าเพาะเห็ด มีความชื้นสูง และฝนตกทุกวันจึงทำให้การเจริญเติบโตของดอกเห็ดทำได้ยาก
แนวทางแก้ไข : 1.จัดหาพื้นที่ในการวางตะกร้าเพาะเห็ด ให้มีลักษณะแห้ง ความชื้นต่ำ อาจเป็นภายในอาคารที่ปกปิดมิดชิดและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2977]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

กิจกรรมการแปรรูปเห็ดเป็นน้ำพริกผัดเห็ดฟาง และการดองเค็มเห็ดฟาง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 ส.ค. 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวมยุรา เหมสารา อดีตหัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการเป็นวิทยากรและควบคุมดูแลการแปรรูปเห็ดเป็นน้ำพริกผัดและการดองเค็มเห็ด ซึ่งทำให้อาหารสามารถเก็บรักษาได้นาน 1 เดือน ซึ่งชาวบ้านกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบกได้ช่วยกันทำน้ำพริกผัดและการดองเค็มเห็ดตามขั้นตอนและคำแนะนำของวิทยากรดังต่อไปนี้
1.น้ำพริกผัดเห็ดฟาง
ส่วนผสม
พริกชี้ฟ้าแห้ง 100 กรัม พริกขี้หนูแห้ง 5-10 เม็ด
กระเทียมซอย 50 กรัม มะขามเปียกแกะเม็ดแล้ว 50 กรัม
กะปิ 50 กรัม เห็ดฟางหั่นละเอียด 250 กรัม
น้ำตาลปี๊บ 200 กรัม เกลือป่น 4 ช้อนชา
น้ำเปล่า 2 1⁄(2 )ถ้วยตวง น้ำมันพืขสำหรับผัดน้ำพริก 2 ถ้วยตวง
หัวหอมซอย 50 กรัม กระปุกสำหรับใส่น้ำพริก
วิธีทำ
1.ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอประมาณ ทอดหอมซอย กระเทียมซอยให้กรอบ ตักพักไว้ให้เย็น
2.พริกชี้ฟ้าแห้งแกะเม็ดออก หั่นเป็นชิ้นบางๆ นำไปล้างให้สะอาด ทอดในน้ำมันให้กรอบอย่าให้ดำ ตักขึ้นพักไว้
3.ทอดพริกขี้หนูแห้งให้กรอบ ตักขึ้นพักไว้
4.มะขามเปียกผสมกับน้ำ ขยำให้เข้ากัน ผสมรวมกับหอมทอด, กระเทียมทอด, พริกชี้ฟ้าทอดและพริกขี้หนูทอด ปั่นให้ละเอียด
5.ผัดกะปิในน้ำมันพืชจนหอม แล้วใส่เห็ดฟางที่หั่นไว้ ผัดจนสุกแล้วใส่ส่วนผสม (พริก,หอมและกระเทียมที่ปั่นละเอียด) ผัดให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ เกลือป่น ผัดจนหอม ชิมรสโดยจะออกเปรี้ยว หวานเล็กน้อย รับประทานกับผักสดตามชอบ
6.ตักบรรจุใส่ขวด/ภาชนะในขณะร้อนๆเพื่อฆ่าเชื้อ สามารถเก็บได้นาน (เมื่อเปิดใช้แล้วควรเก็บในตู้เย็น)
2.เห็ดฟางดองเค็ม (ดองน้ำเกลือ)
ส่วนผสม
เห็ดฟางดอกตูม 1 ก.ก. น้ำเปล่า 12 ถ้วยตวง
เกลือ 1⁄(2 )ถ้วยตวง น้ำตาลทราย 1⁄(4 )ถ้วยตวง
ขวดแก้ว/ภาชนะบรรจุเห็ด
วิธีทำ
1.ตัดแต่งเห็ดฟาง ล้างให้สะอาด ตั้งพักไว้
2.ผสมน้ำ 12 ถ้วยตวง รวมกับเกลือ1⁄(2 )ถ้วยตวงและน้ำตาลทราย 1⁄(4 )ถ้วยตวง ผสมรวมกันใส่หม้อตั้งไฟ ต้มให้เดือด
3.ขวดแก้วล้างน้ำให้สะอาด ตั้งพักไว้
4.ต้มน้ำพอประมาณ เมื่อน้ำเดือดนำขวดแก้วลงไปลวกประมาณ 1-2 นาที คว่ำให้สะเด็ดน้ำ
5.ต้มน้ำประมาณ 3 ลิตร ให้เดือด ใส่เห็ดฟางประมาณ 1⁄(2 )ก.ก. ลวกประมาณ 3 นาที ตักขึ้นบรรจุใส่ขวดที่ลวกฆ่าเชื้อแล้ว โดยใส่เห็ดให้เต็มขวดแล้วใส่น้ำเกลือให้จมเห็ด
6.นำเห็ดที่บรรจุขวดแล้ววางเรียงในลังถึง นำไปนึ่งในน้ำเดือดประมาณ 5-8 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาให้ปิดฝาขวดทันที
7.พักให้เย็น ก่อนนำไปใส่ตู้เย็น (สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 เดือน)
8.นำไปประกอบอาหารได้ตามต้องการ

 

 


 

ค่าใช้จ่าย : 30,744
จำนวนผู้รับบริการ : 66
ปัญหาอุปสรรค : 1.เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ทำตามสูตรที่กำหนดให้ จึงทำให้รสชาติมีการผิดเพี้ยน น้ำพริกมีความมันมากเกินไปซึ่งอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ควบคุมอาหารหรือควบคุมน้ำหนัก และทักษะทางด้านการใช้ไฟในการคั่วน้ำพริกไม่สม่ำเสมอจึงทำให้เกิดการไหม้ได้ 2.การทำน้ำพริกผัด และการดองเค็ม เป็นการถนอมอาหารที่สามารถยืดอายุของอาหารได้ แต่ในวันที่ปฏิบัติวัตถุดิบหลักคือเห็ดฟาง ขาดตลาดทำให้มีราคาแพง จึงทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง
แนวทางแก้ไข : 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีการชั่ง ตวง วัด ส่วนผสมให้ตรงตามสูตรเพี่อจะได้น้ำพริกผัดตามที่ต้องการ 2.การถนอมอาหารควรทำในช่วงที่วัตถุดิบ คือ เห็ด มีปริมาณมากและราคาไม่สูงมากนักเพราะจะทำให้ยืดอายุของเห็ดและสามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องนำมาขายแข่งกันลดราคา
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2978]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จัดขึ้นในวันที่ 3 ส.ค. 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย หมู่ที่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ และ ดร.สุนันทา เหมทานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของน้ำพริกผัดเห็ดฟาง ซึ่งชาวบ้านไม่เคยทำมาก่อน หลังจากได้รับการอบรม ชาวบ้านสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โดยการบรรจุในกระปุกพลาสติกซึ่งทำให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัดเห็ดฟางได้นานขึ้น โดยมีราคาจำหน่ายกระปุกละ 35 บาท (โดยมีต้นทุนเฉลี่ยกระปุกละ 18.62 บาท ในกรณีที่เห็ดฟางราคากิโลกรัมละ 100 บาท และมีต้นทุนเฉลี่ยกระปุกละ 20.62 บาท ในกรณีที่เห็ดฟางราคากิโลกรัมละ 200 บาท)
ในส่วนของเห็ดดองเค็ม เราสามารถนำมาบรรจุในขวดโหลแก้วที่สะอาด สวยงาม และสามารถเก็บรักษาได้นาน 1 เดือนโดยจำหน่ายขวดละ 150-200 บาท (โดยมีต้นทุนเฉลี่ยกระปุกละ 84.59 บาท ในกรณีที่เห็ดฟางราคากิโลกรัมละ 100 บาท และมีต้นทุนเฉลี่ยกระปุกละ 109.59 บาท ในกรณีที่เห็ดฟางราคากิโลกรัมละ 200 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาของเห็ดฟางในตลาด
การพัฒนาทางด้านบรรจุภัณฑ์นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วยังทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด สวยงามและเก็บรักษาได้นาน
นอกจากนี้ยังมีการนำสติ๊กเกอร์ซึ่งระบุเบอร์โทร และเว็ปไซต์ของหมู่บ้านหนองถ้วย เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งสติ๊กเกอร์นี้นอกจากจะติดบนผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัด หรือเห็ดดองเค็มแล้วยังสามารถติดบนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสมาชิกได้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 22,412
จำนวนผู้รับบริการ : 66
ปัญหาอุปสรรค : 1.ราคาของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์มีราคาสูงมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูง และมีราคาจำหน่ายที่สูงตามไปด้วย
แนวทางแก้ไข : 1.ควรจัดทำในช่วงที่วัตถุดิบราคาไม่สูงมากนัก และมีการจัดหาบรรจุภัณฑ์ทดแทนเพี่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2979]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

จากแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้แก่เครือข่ายภายนอก แต่เนื่องจากหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วยได้รับความอนุเคราะห์ให้จัดบูธในงานเที่ยวไทยสุขใจ ในระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิตติ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดังนั้นทางโครงการจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการประชุมเผยแพร่เป็นกิจกรรมการออกบูธในงาน ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและองค์ความรู้ต่างๆทางด้านการท่องเที่ยววิถีนาแก่บุคคลภายนอก และนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยววิถีนา ภายใต้การควบคุมดูแลของ นายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 ในงานจะเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ประกอบด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้าน รวมไปถึงการให้ข้อมูลทางด้านเส้นทางการเดินทาง โดยมีเว็ปไซต์ www.bannongtuay.com ประกอบการนำเสนอ

จากแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้แก่เครือข่ายภายนอก แต่เนื่องจากหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วยได้รับความอนุเคราะห์ให้จัดบูธในงานเที่ยวไทยสุขใจ ในระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60 พรรษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดังนั้นทางโครงการจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการประชุมเผยแพร่ในสถานที่แบบการประชุมทั่วไปเป็นกิจกรรมการเผยแพร่โดยการออกบูธในงานดังกล่าว ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและองค์ความรู้ต่างๆทางด้านการท่องเที่ยววิถีนาแก่เครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยว บุคคลภายนอก นักท่องเที่ยวและนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยววิถีนา ภายใต้การควบคุมดูแลของ  นายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

          ในงานจะเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ประกอบด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้าน รวมไปถึงการให้ข้อมูลทางด้านเส้นทางการเดินทาง โดยมีเว็ปไซต์ นำเสนอ และจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการท่องเที่ยววิถีนาของหมู่บ้านให้แก่หน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้

 1. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้)
 2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา
 3. ทุ่งตะโก โฮมสเตย์ จ.ชุมพร
 4. ชุมชนพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
 5. พันวารีย์ รีสอร์ท จ.สุราษฏร์ธานี
 6. Nakara Long Beach Resort

          จากการออกบูธทำให้หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วยเป็นที่รู้จักมากขึ้น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ และยังเป็นการฝึกให้สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนามีความกล้าแสดงออกและมีปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม และนำปัญหาที่เกิดขึ้นกลับมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจากการออกบูธได้รับคำแนะนำในสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

 1. Page / Website ควรมีความหลากหลายมากกว่าเดิม และควรใส่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยเฉพาะภาพถ่ายของจุดท่องเที่ยว ควรมีความหลากหลาย
 2. LineID สำหรับการติดต่อขายทริป ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถแสกน QR Code ในการติดต่อสื่อสารได้ทันที
 3. ควรมีเลขที่บัญชีเพี่อสะดวกในการชำระเงิน
 4. ควรมีนามบัตรแจกควบคู่กับโบรชัวร์ และนอกจากโบรชัวร์ภาษาไทยแล้ว ควรมีภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย
 5. ควรมีเสื้อทีมสำหรับผู้ออกบูธในงานต่างๆเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และสร้างจุดขาย
 6. ในโปรแกรมการท่องเที่ยว ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของเด็ก ราคาเท่าไร หรืออายุเท่าไรถึงจะไม่คิดค่าใช้จ่าย

          ทางกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาจะนำคำแนะนำต่างๆมาปรับแก้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ทางสมาชิกได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของหมู่บ้านเพื่อนำมาเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวและในการออกบูธในครั้งต่อไป


 

ค่าใช้จ่าย : 11,565
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : 1.สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การให้ข้อมูล หรือการตอบคำถามยังทำได้ไม่ดี
แนวทางแก้ไข : 1. การให้ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอนาคตจะมีการทำโบรชัวร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยในเบื้องต้นได้แนะนำให้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ เพื่อหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2980]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 หัวหน้าโครงการ ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ได้มอบหมายให้ อาจารย์รุชดี บิลหมัด ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์แก่สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา เพี่อใช้ประกอบการทำ Mobile Application การท่องเที่ยววิถีนาโดยจัดขึ้น ณ ห้อง ก319 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เวลา 09.00-16.00 น. เนื่องจากกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้มอบหมายให้นายเธียรนริศ สุวรรณชนะวงษ์ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาเข้าร่วมอบรมและเป็นผู้ดูแล Mobile Application ต่อไปในอนาคต
 ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้เบื้องต้นในการทำ Mobile Application และได้หัดทดลองทำ Mobile Application โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้กลุ่มท่องเที่ยววิถีนามี Mobile Application ซึ่งสามารถใช้ผ่าน Smart Phone เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย
 สำหรับการทำ Mobile Application ยังคงอยู่ในช่วงดำเนินการ จึงยังไม่สามารถสรุปผลในภาพรวมได้

 


 

ค่าใช้จ่าย : 33,152
จำนวนผู้รับบริการ : 1
ปัญหาอุปสรรค : 1.ผู้เข้าร่วมอบรมยังขาดความรู้และทักษะในการทำ Application
แนวทางแก้ไข : 1.ได้มอบหมายให้อาจารย์รุชดี บิลหมัด เป็นผู้ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษากับสมาชิกเพื่อการพัฒนา Mobile Application ที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์แบบมากที่สุด 2.มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาปรับปรุง Mobile Application
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2981]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ได้มีการดำเนินการ  2 ครั้ง ซึ่งเป็นการประเมินผลโดยบุคคลภายในและการประเมินผลโดยบุคคลภายนอก

การติดตามและประเมินผลครั้งที่ 1

          การติดตามและประเมินผลครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยหัวหน้าโครงการ ผศ. ดร. ธีรศักดิ์ จินดาบถ พร้อมด้วยอาจารย์กาญจนาถ จงภักดีและคณะทำงาน เป็นการตรวจติดตามและประเมินภายใน เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการดำเนินกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานใน 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้

          1.โครงการพัฒนาจุดท่องเที่ยววิถีนา ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2561 โดยความร่วมมือจากนักศึกษา MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถพัฒนาจุดท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย โดยการสร้างสะพานกลางทุ่งนา เพี่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาได้เข้ามาเยี่ยมชมและทำการถ่ายรูป ซึ่งในลำดับต่อไปจะร่วมกันหารือกับสมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจุดต่อๆไป ได้แก่ หนำร้างตาแดง และสระบัวหลวง และรณรงค์ในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนแหล่งอื่นๆ ซึ่งนายปาน เพ่งพิศ ได้เสนอให้มีการแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มย่อย มีหัวหน้ากลุ่ม เพื่อรับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ทั้งนี้ยังได้เสนอให้มีการประกวดแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละทีมที่รับผิดชอบด้วย เพื่อเกิดการกระตุ้น และปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด

          2.โครงการถ่ายทอดการเพาะและแปรรูปเห็ด และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วยและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบก  ได้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดการเพาะและแปรรูปเห็ดและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ณัฐพัชร์  ศรีหะนัลต อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยการธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเป็นวิทยากรและควบคุมดูแลการเพาะเห็ดจากฟางข้าว ซึ่งชาวบ้านกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบกได้ช่วยกันเพาะเห็ดตามขั้นตอนและคำแนะนำของวิทยากร

          กิจกรรมการแปรรูปเห็ด ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวมยุรา เหมสารา อดีตหัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการเป็นวิทยากรและควบคุมดูแลการแปรรูปเห็ดเป็นน้ำพริกผัดเห็ดฟางและการดองเค็มเห็ดฟาง ซึ่งทำให้อาหารสามารถเก็บรักษาได้นาน 1 เดือน ซึ่งชาวบ้านกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบกได้ช่วยกันทำน้ำพริกผัดเห็ดฟางและการดองเค็มเห็ดฟางตามขั้นตอนและคำแนะนำของวิทยากร

          กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ และ ดร.สุนันทา เหมทานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัดเห็ดฟางและการดองเค็มเห็ดฟาง และเพื่อการจำหน่ายในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยววิถีนา

          ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบกและทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที จะช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว หรือรายได้ให้แก่ชุมชนหากนำมาเป็นของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา

          3.โครงการพัฒนาเว็บไซต์ท่องเที่ยววิถีนา (เพิ่มเติม) และพัฒนา Mobile Applicationซึ่งสมาชิกได้ดำเนินการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ทำให้มีความรู้และความสามารถในการทำเว็บไซต์ท่องเที่ยววิถีนาและพัฒนา Mobile Application ในเบื้องต้นได้ ซึ่งในขณะนี้การพัฒนาเว็บไซต์ และ Mobile Application ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

          4.การเผยแพร่และขยายองค์ความรู้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน “เที่ยวไทยสุขใจ” ในระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิตติ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยววิถีนา          ในงานจะเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ประกอบด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้าน รวมไปถึงการให้ข้อมูลทางด้านเส้นทางการเดินทาง โดยมีเว็ปไซต์ www.bannongtuay.comประกอบการนำเสนอ

          จากการดำเนินโครงการต่างๆ ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนายังได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆดังต่อไปนี้

          1.จากมติที่ประชุมที่จะดำเนินการโครงการท่องเที่ยววิถีนา โดยการนำเสนอการท่องเที่ยวในวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านสามารถมีรายได้โดยยังคงดำเนินชีวิตเป็นปกติ ซึ่งไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรใดๆ แต่จะมีการนำเสนอวิถีของชาวนา ที่คนเมืองอยากเข้ามาสัมผัส ซึ่งในปีที่ 1 นั้นได้ข้อสรุปในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาแต่ยังไม่เป็นรูปร่างที่ชัดเจนนัก สำหรับในปีที่ 2 ได้มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยว คือ สะพานในทุ่งนา ผลปรากฏว่ามีการตอบรับที่ดี มีนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาแวะเวียนมาถ่ายรูปและลงใน Social Media นับว่าเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดี ประกอบกับการนำเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์ www.bannongtuay.comก็ทำให้หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในส่วนของรายได้ ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก จะมีเฉพาะแกนนำของกลุ่มเท่านั้นที่มีรายได้จากการดำเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมท่องเที่ยว One Day Trip, การเดินทางโดยรถลูกหมา, เมนูอาหารปลอดสารพิษ ซึ่งคาดว่าสมาชิกของชุมชนจะมีรายได้มากกว่านี้จากการทำของฝากของที่ระลึกเช่น ขนมถ้วยจากผิวข้าว หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้าน หรือที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว หากสมาขิกท่านใดมีความพร้อมก็สามารถนำมาทำเป็นโฮมสเตย์ได้

          2. การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสร้างสะพานของนักศึกษา MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การร่วมกิจกรรมการเพาะเห็ด,แปรรูปเห็ดและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบก และการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเพื่อมาพักฟื้นของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จากการร่วมมือต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและนำรายได้มาสู่ชุมชนมากขึ้น

          3. การพัฒนาต่อยอดของโครงการในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ดังต่อไปนี้

                    3.1 การเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยว เนื่องจากบ้านหนองถ้วยอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลน้อย และคลองแดน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางด้านการท่องเที่ยว

                    3.2 การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น การนำฟางข้าวมาห่อด้วยพลาสติกเพื่อนำไปทำเป็นเก้าอี้หรืออุปกรณ์ประกอบการจัดแสดงสินค้า

                    3.3 การนำเสนอด้านวิถีชีวิตของชาวนาเพื่อเป็นจุดขายในโปรแกรมการท่องเที่ยว เช่น การทำแปลงนาสาธิต การสานหมวกด้วยทางมะพร้าว เป็นต้น

                    3.4 การพัฒนาเมนูอาหารชองชุมชน ควรนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาทำการผลิตเพราะจะทำให้เกิดการประหยัดและเป็นการประชาสัมพันธ์วัตถุดิบของชุมชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน

          4.ระบบการบริหารจัดการของกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา เนื่องจากมีโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจนแล้ว จึงอยากให้หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างานในแต่ละส่วนที่ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและประสานกับฝ่ายต่างๆเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร นอกจากนี้ควรมีการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การลงบันทึกบัญชีรับ-จ่าย, การจัดทำรายงานการประชุม ,การจัดทำบันทึกเยี่ยมชม เป็นต้น เพื่อจะได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลในเบื้องต้น

 

การติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2

          การติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) และคลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันตรวจติดตามและประเมินผลโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งจากการตรวจติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้

          1.คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล รู้สึกพอใจกับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา ที่สามารถนำเสนอการท่องเที่ยวทางด้านวิถีนาได้ดีมาก มีการนำวิถีชึวิตของชาวนามานำเสนอขายให้แก่นักท่องเที่ยวได้ เช่น การเดินทางโดยรถลูกหมา การสานหมวกโดยใบมะพร้าว การทำขนมถ้วยจากผิวข้าว การทำเก้าอี้/อุปกรณ์ตกแต่งบูธโดยใช้ฟางข้าว และการพัฒนาเมนูอาหารโดยนำวัตถุดิบในชุมชนมาปรับใช้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านหนองถ้วยทั้งสิ้น ถือเป็นการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ไปในตัว

          2.การได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก ได้แก่ นักศึกษา MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการมาร่วมสร้างสะพานในทุ่งนา, การนำเสนอโปรแกรม One Day Trip แก่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่น การเพาะเห็ดฟาง, การแปรรูปเห็ดฟาง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบก

          3.กลุ่มท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย มีจุดอ่อนทางด้านการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ขาดการจดบันทึกการทำงาน การทำบัญชีรับ-จ่ายของกลุ่ม การขาดกำลังคนในการดำเนินงาน ดังนั้นจึงอยากให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากกว่านี้ จึงจะสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับชุมชนและองค์กร การดำเนินโครงการท่องเที่ยววิถีนาถือเป็นการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและป้องกันการเคลื่อนแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 33,877
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : 1.การดำเนินกิจกรรมในบางโครงการ เช่น การทำขนมถ้วยจากผิวข้าว การทำน้ำพริกผัด และการทำเห็ดดองเค็ม ขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสมาชิกต้องไปทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของสมาชิกในชุมชน 2.การบริหารจัดการขององค์กรกลุ่มท่องเที่ยววิถีนายังไม่เข้มแข็ง
แนวทางแก้ไข : 1.แกนนำของโครงการจะต้องมีการเน้นย้ำความรู้ที่ได้รับการอบรมและถ่ายทอดอยู่สม่ำเสมอ เช่น การจัดกลุ่มทำขนมถ้วยจากผิวข้าวอยู่เป็นประจำ โดยการนำไปจำหน่ายยังตลาดใกล้บ้านเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 2.ประธานกลุ่มจะต้องมีการควบคุมและกระตุ้นการทำงานของแกนนำอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการสร้างกิจกรรมร่วมกัน เช่น การออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562250,000|275,000|275,000|ใช้หมด20192201441261.pdf201910251030131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3184]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการฯ ได้ประชุมหารือกับคณะทำงานโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา (ปี 3) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ก 215 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาจากปีที่ 2 ซึ่งทางโครงการได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกคือ นายกิตติธัช โกศล เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์การท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์และทางคณะทำงานได้มีข้อแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
(1) ควรปรับรูปแบบวิธีการเข้าถึง การใช้งาน หรือการหาข้อมูลให้ง่ายกว่านี้ โดยนำเสนอในลักษณะของรูปภาพให้น่าสนใจมากขึ้น
(2) ในหัวข้อ “ของฝากจากหนองถ้วย” ควรเพิ่มคำบรรยายใต้ภาพเพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
(3) ในการจัดทำเว็บไซต์ ควรเน้นเกี่ยวกับโปรแกรมการท่องเที่ยว,สถานที่ท่องเที่ยว, อาหารพื้นบ้านของชาวหนองถ้วย และผลิตภัณฑ์ของฝากจากบ้านหนองถ้วย

1.2 การพัฒนา Mobile Application หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาจากปีที่ 2 ซึ่งทางโครงการได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกคือ นายจักรกฤษ คำคง เป็นผู้จัดทำ Mobile Application หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลใน Mobile Application และทางคณะทำงานได้มีข้อแนะนำดังต่อไปนี้
(1) ควรปรับวิธีการใช้ง่ายให้ง่าย โดยการนำเสนอผ่านรูปภาพ เพราะจะทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ
(2) ข้อมูลทางด้านเมนูอาหาร เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม เช่น ลูกค้าสามารถรับประทานอาหารรสจัดได้หรือไม่ ลูกค้าแพ้อาหารอะไรบ้าง เป็นต้น ดังนั้นรายละเอียดเพิ่มเติมลักษณะเช่นนี้ ควรโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับลูกค้าโดยตรง ไม่ควรใส่รายละเอียดใน Application มากเกินไปจะทำให้ไม่น่าสนใจ
(3) ควรนำเสนอรูปภาพที่สวยงามและมีความน่าสนใจ

1.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรมคัดเลือกลูกข่ายที่มีศักยภาพ และกิจกรรมระดมความคิดเห็นของชุมชนเพื่อพัฒนาจุดท่องเที่ยววิถีนา หัวหน้าโครงการฯ ได้เสนอว่าควรมีการประชุมร่วมกับผู้นำและคณะทำงานของหมู่บ้านหนองถ้วยเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้นัดหมายที่ประชุมในวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยหัวหน้าโครงการฯรับอาสาเป็นผู้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพประกอบการนำเสนอ Mobile Application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการนำเสนอเว็ปไซต์หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการประชุม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 1,905
จำนวนผู้รับบริการ : 13
ปัญหาอุปสรรค : จากการปรึกษาหารือร่วมกัน สามารถระบุปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้ 1.ภาพประกอบในการจัดทำเว็บไซต์และ Mobile Application ของหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนายังไม่เป็นที่น่าพอใจ 2.การใช้งานของ Mobile Application ยังคงมีความซับซ้อนทำให้ผู้เข้าไปใช้งานไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร 3.การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนด
แนวทางแก้ไข : 1.ผู้รับจ้างในการจัดทำ เว็บไซต์และ Mobile Application ของหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาจะไปดำเนินการปรับปรุงโดยการไปเก็บภาพถ่ายเพิ่มเติมร่วมกับคณะทำงานในวันที่ 17 เมษายน 2562 และที่ประชุมได้เสนอให้สมาชิกทุกท่านร่วมนำเสนอภาพถ่ายเกี่ยวกับหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาเพื่อนำไปจัดทำ เว็บไซต์และ Mobile Application ในลำดับต่อไป นอกจากนี้ อ.รุชดี บิลหมัด รับอาสาว่าจะดูแลการพัฒนาเว็บไซต์และ Mobile Application ให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 2.นำเข้าหารือกับกลุ่มชาวบ้านแกนนำเพื่อเร่งรัดกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3338]   วันที่รายงาน  [3/7/2562]

วันที่ 17 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวทักทายสมาชิกและแนะนำคณะทำงานเพิ่มเติมคือ ดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยเหลือและดูแลด้านการจัดทำแผนที่และโลจิสติกส์ของหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา หลังจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้


1.การดำเนินกิจกรรมในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ประธานได้สรุปการดำเนินกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1.การดำเนินกิจกรรมในปีที่ 1 (พ.ศ. 2560) ชุมชนเกิดองค์ความรู้และการพัฒนาดังนี้

1.1.1.แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา

1.1.2.ศึกษาระดับศักยภาพของพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา

1.1.3.กลุ่มมัคคุเทศก์และความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
1.1.4.Website หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา
1.1.5.คุกกี้ผิวข้าวและขนมถ้วยฟู

1.2.การดำเนินกิจกรรมในปีที่ 2 (พ.ศ. 2561) ชุมชนเกิดองค์ความรู้และการพัฒนาดังนี้
1.2.1.องค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด
1.2.2.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด
1.2.3.บรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย
1.2.4.จุดดึงดูดใจทางการท่องเที่ยววิถีนา


2.การดำเนินกิจกรรมในปีที่ 3 ประธานได้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาปีที่ 3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 การคัดเลือกลูกข่ายที่มีศักยภาพ จากการดำเนินกิจกรรมในปีที่ 2 ที่ผ่านมามีหมู่บ้านลูกข่ายคือ หมู่บ้านแดนสงวน ดังนั้นในปีนี้ ที่ประชุมได้เสนอหมู่บ้านลูกข่ายคือ หมู่ 3 บ้านขาวและหมู่ 4 ปากบางซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านไปประสานกับผู้นำชุมชนของหมู่บ้านดังกล่าว นอกจากนี้นายวินัย ชูเปีย รับอาสาในการประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงในการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมในครั้งต่อไปอยากให้ตัวแทนหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วย

2.2 การระดมความคิดเห็นของชุมชน ประธานได้เสนอให้ตัวแทนจากหมู่ 3 บ้านขาวและหมู่ 4 ปากบางเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อจะได้บูรณาการกิจกรรมร่วมกัน เช่น โปรแกรมการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินกิจกรรมได้ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2562 โดยในการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้จะทำให้คณะทำงานได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยวที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต่อไป

2.3 การพัฒนาจุดท่องเที่ยววิถีนา ประธานได้แจ้งว่าหากที่ประชุมมีข้อสรุปเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยวแล้วจะดำเนินการพัฒนาจุดท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งในการทำกิจกรรมในครั้งนี้จะมีนักศึกษา MBA จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย คาดว่าจะดำเนินการได้ประมาณเดือนกรกฏาคม 2562

2.4 การจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์การท่องเที่ยววิถีนา ทางโครงการได้ว่าจ้างนายกิตติธัช โกศล ในการจัดทำเว็บไซต์การท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งในปีที่ 3 นี้จะดำเนินการ Update ข้อมูลให้สมบูรณ์

2.5 การพัฒนา Mobile Application การท่องเที่ยววิถีนา ทางโครงการได้ว่าจ้างนายจักรกฤษณ์ ดำคง ในการจัดทำ Mobile Application การท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งในปีที่ 3 นี้จะเน้นให้นักท่องเที่ยวประสานผ่านเบอร์โทรศัพท์ของผู้นำชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลกิจกรรม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ทราบข้อมูลรายละเอียดของนักท่องเที่ยวมากที่สุด

2.6 การอบรมและพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่าในการอบรมและพัฒนาระบบตลาดออนไลน์นั้นควรนำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในบริเวณใกล้เคียงมาเป็นแกนนำ เพราะจะเข้าใจบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นสำนึกรักบ้านเกิดด้วย ซึ่งการอบรมจะจัดที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคาดว่าจะดำเนินการได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2562

2.7 การอบรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว จะเป็นการบริหารการจัดการภายในกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา ได้แก่ การจัดการด้านที่พัก, อาหาร, กิจกรรมทำนา,รถลูกหมา โดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน โดยที่ชาวบ้านไม่ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันแต่อย่างไร อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมดำเนินการพัฒนาด้านความสะอาดของที่พักและห้องน้ำเพราะถือเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าพักของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้นำเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังสมาชิกเพื่อสำรวจรายชื่อผู้ที่มีศักยภาพในการจัดการด้านที่พัก, อาหาร, กิจกรรมทำนาและรถลูกหมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2.8 การอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรชุมชน การดำเนินกิจกรรมในปีที่ 3 นี้จะต้องมีวิทยากรชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการให้ข้อมูล ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีนาแก่หมู่บ้านลูกข่ายและนักท่องเที่ยวได้ ที่ประชุมได้เสนอวิทยากรชุมชน ได้แก่ นายไพฑูรย์ หนูจีน, นายวินัย ชูเปีย, นายปาน เพ่งพิศ และ นายนพดล แก้วมณี
นางสาวศศิธร คงทอง ผู้จัดการคลีนิคเทคโนโลยี มอ.ฯ ได้เสนอให้การอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรชุมชน บรรจุในหลักสูตรในโรงเรียนบ้านหนองถ้วย เนื่องจากจะทำให้นักเรียนในชุมชนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและสามารถเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของหมู่บ้านได้ดี ซึ่งนายวินัย ชูเปีย รับอาสาในการประสานงานกับผู้อำนวยการในลำดับต่อไป

2.9 การอบรมถ่ายทอดแก่หมู่บ้านลูกข่าย เมื่อได้คัดเลือกหมู่บ้านลูกข่ายเป็นที่เรียบร้อย จะเร่งดำเนินการอบรมถ่ายทอดแก่หมู่บ้านลูกข่าย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นประมาณเดือนสิงหาคม 2562

2.10 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประธานได้แจ้งว่าการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ 3 นี้จะแตกต่างจาก 2 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งจะเป็นการประเมินผลในส่วนของ “กระบวนการ” มิใช่หลังเสร็จสิ้นโครงการดังที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณเดือนสิงหาคม 2562 ในการเปิดฤดูการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งประธานจะเป็นผู้ประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ในลำดับต่อไป

3.การเปิดบัญชีกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา เนื่องด้วยในปีที่ 3 นี้ จะต้องมีการเปิดบัญชีประจำกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การเปิดบัญชีกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา จะต้องมีสมาชิกจำนวน 3 คนเพื่อดำเนินการเปิดบัญชี มติที่ประชุมได้เสนอ นายไพฑูรย์ หนูจีน,นางสุนันทา ก้งเซ่งและนางสายใจ จีนพาณิช โดยจะดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารที่ใกล้พื้นที่มากที่สุด ใช้ชื่อบัญชี “หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา” และในการเบิกถอนเงินจากบัญชี ให้มีการลงนามการเบิกถอน 2 ใน 3 คน ดังกล่าว

3.2 ในการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา จะต้องมีการบันทึกอย่างเรียบร้อยและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้นางมณฑา โกศล เป็นผู้มีหน้าที่ในการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ดังกล่าว

4.การแต่งตั้งกรรมการบริหารกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา ปีที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงและมีความสะดวกรวดเร็ว ประธานได้นำเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งในปีที่ 3 นี้ได้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นและที่ประชุมได้มีการนำเสนอบุคคลต่างๆดังต่อไปนี้
4.1. ประธานกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา คือ นายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย
4.2. ที่ปรึกษากลุ่มท่องเที่ยววิถีนา คือ นายนพดล แก้วมณี
4.3. ฝ่ายประสานงาน คือ นางสายใจ จีนพาณิช
4.4. ฝ่ายการตลาดและการขาย คือ นางสุนันทา ก้งเซ่ง
4.5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน คือ นางมณฑา โกศล
4.6. ประชาสัมพันธ์และต้อนรับ คือ นายปาน เพ่งพิศ
4.7. มัคคุเทศก์ คือ นายวินัย ชูเปีย
4.8. กิจกรรมการท่องเที่ยว คือ นายสุนันท์ พูลเนียม
4.9. อาหารและเครื่องดื่ม คือ นางนงเยาว์ แกล้วทนง
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้จัดหาคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากมีปัญหาหรือติดขัดประการใดขอให้เสนอให้ที่ประชุมทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขในลำดับต่อไป

ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานและสมาชิกหมู่บ้านหนองถ้วยทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา หากมีปัญหาหรือติดขัดในประเด็นใดก็ขอให้แจ้งมายังคณะทำงาน ซึ่งจะได้หารือและแก้ไขในลำดับต่อไป


ปิดประชุม 12.00 น. 

ประชุมคัดเลือกลูกข่าย3

ประชุมคัดเลือกลูกข่าย2ประชุมคัดเลือกลูกข่าย1
 

ค่าใช้จ่าย : 5,700
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค : การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาจจะล่าช้าเนื่องจากอยู่บางกิจกรรมอยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
แนวทางแก้ไข : ทีมงานต้องมีความยืดยุ่นแต่ยังคงยึดหลักการดำเนินกิจกรรมให้ครบและครอบคลุมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3339]   วันที่รายงาน  [3/7/2562]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวทักทายสมาชิกและดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชนที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยววิถีนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1.การเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงาน (Show case) ในงาน Technomart 2019 : “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน.สู่ภูมิภาค” เนื่องด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ได้มีการจัดงาน Technomart 2019 : “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน.สู่ภูมิภาค” ในวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรม Show case ในครั้งนี้ ประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ตัวแทนของโครงการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
(1) คุณวินัย ชูเปีย นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ
(2) อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ และอาจารย์อรอนงค์ สัตยารักษ์ นำเสนอความเป็นมาของโครงการและการดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา 2 ปีที่ผ่านมาและการดำเนินกิจกรรมในปีที่ 3 รวมไปถึงการนำเสนอกิจกรรมผ่านวีดีทัศน์ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำใบปลิวและแผ่นพับเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการด้วย

2.การปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมในปีที่ 3 ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากที่ผ่านมาตรงกับช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว และการเตรียมนาเพื่อปลูกข้าวฤดูกาลต่อไป ประธานได้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาปีที่ 3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 การจดทะเบียนกลุ่ม และการเปิดบัญชีกลุ่ม
ประธานได้มอบหมายและเร่งรัดให้ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานเกี่ยวกับการจดทะเบียนกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา สำหรับการเปิดบัญชีหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนานั้น ได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน คุณสุนันทา ก้งเซ่ง และคุณสายใจ จีนพาณิช เป็นผู้ดำเนินการในการเปิดบัญชีในลำดับต่อไป


2.2 การนำเสนอแกนนำในแต่ละกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อให้การประสานกิจกรรมกลุ่มในแต่ละกิจกรรมของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วประธานจึงได้ให้ที่ประชุมเสนอชื่อของแกนนำในแต่ละกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งที่ประชุมได้นำเสนอดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มจักรยาน : คุณวินัย ชูเปีย
(2) กลุ่มรถลูกหมา : ผู้ใหญ่บ้านไพฑูรย์ หนูจีน
(3) กลุ่มอาหารและขนม : คุณมณฑา โกศล
(4) กลุ่มกิจกรรมลงนา : คุณสุพจน์ โกศล
(5) กลุ่มไกด์ : คุณวินัย ชูเปีย และนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
เมื่อได้รายชื่อแกนนำในแต่ละกิจกรรมกลุ่มแล้ว ขอให้แกนนำแต่ละกลุ่มได้จัดหาสมาชิกในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมและรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในอนาคต

2.3 กิจกรรมการระดมความคิดเห็นของชุมชนและการอบรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
เนื่องจากกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินการด้วยอุปสรรคเรื่องช่วงระยะเวลา โดยเฉพาะการระดมความคิดเห็นขอชุมชน ซึ่งในวันนี้มีเฉพาะกลุ่มผู้นำกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาเนื่องจากชาวบ้านติดภาระกิจ จึงเสนอให้มีการจัดระดมความคิดเห็นอีกครั้งร่วมกันดับการจัดกิจกรรมอบรมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้นประธานได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมการระดมความคิดเห็นของชุมชนและการอบรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ในวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จังหวัดสงขลา กิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านและคุณวินัย ชูเปีย ได้ประสานไปยังโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึง แกนนำกิจกรรมกลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่ม สมาชิกบ้านหนองถ้วยและสมาชิกหมู่บ้านลูกข่าย ในการเข้าร่วมกิจกรรม
อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ ได้ขอความร่วมมือไปยังสมาชิกแกนนำกลุ่มอาหารและขนม ขอให้สมาชิกได้นำวัตถุดิบในการทำอาหารและขนมมาในวันดังกล่าว เพื่อนำมาสาธิตการตกแต่งอาหารในคราวเดียวกัน

2.4 กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่
เนื่องด้วยหมู่บ้านหนองถ้วย มีการจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ประจำปี 2562 โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จังหวัดสงขลา ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยประธานในที่ประชุม ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดบูธในครั้งนี้

2.5 กิจกรรมการอบรมและพัฒนาระบบตลาดออนไลน์
ประธานได้เสนอให้มีการจัดอบรมและพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ และ ดร.รุชดี บิลหมัด จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน คุณวินัย ชูเปีย คุณสายใจ ก้งเซ่ง คุณสุนันทา ก้งเซ่ง คุณสายใจ จีนพาณิช และนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมประมาณ 5 คน

2.6 กิจกรรมการพัฒนาจุดท่องเที่ยววิถีนา
สำหรับการพัฒนาจุดท่องเที่ยววิถีนานั้น ทางสมาชิกสามารถระดมชาวบ้านในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงจุดท่องเที่ยวได้ตลอด ซึ่งทางคณะทำงานจะร่วมพัฒนาจุดท่องเที่ยวในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ณ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา กิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ จะเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมหากมีปัญหาติดขัดประการใดสามารถแจ้งมาได้ทันที


2.7 กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรชุมชน
กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรชุมชน ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ที่ประชุมได้มอบหมายให้ อาจารย์กาญจนาถ จงภักดี เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน คุณวินัย ชูเปีย คุณสายใจ ก้งเซ่ง คุณสุนันทา ก้งเซ่ง และนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม รวมไปถึงสมาชิกบ้านหนองถ้วย


2.8 กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดแก่หมู่บ้านลูกข่าย
สำหรับกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดแก่หมู่บ้านลูกข่าย ที่ประชุมได้เสนอให้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา เนื่องจากกิจกรรมในครั้งนี้อาจจะมีผู้สังเกตการณ์จากกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ดังนั้นจึงมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นวิทยากรชุมชนได้ดำเนินการประสานไปยังหมู่บ้านลูกข่าย ได้แก่ สมาชิกจากบ้านขาว, บ้านปากบาง และสมาชิกจากบ้านแดนสงวนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจะได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ไปยังหมู่บ้านลูกข่าย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม


2.9 การจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์การท่องเที่ยววิถีนา และการพัฒนา Mobile Application การท่องเที่ยววิถีนา
สำหรับกิจกรรมการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์การท่องเที่ยววิถีนา และการพัฒนา Mobile Application การท่องเที่ยววิถีนา นั้น ประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ได้มีการดำเนินการจัดทำและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์และ Mobile Application ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาหากที่ประชุมหรือสมาชิกมีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสามารถแจ้ง/ประสานไปยัง ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ และ ดร.รุชดี บิลหมัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลกิจกรรมดังกล่าว


3.การเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
อีกหนึ่งเป้าหมายสำหรับการดำเนินกิจกรรมในปีที่ 3 นี้ คือสมาชิกในชุมชนสามารถต้อนรับและรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นทางคณะทำงานจึงได้มีกิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 การนำตัวแทนกลุ่มนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่
ประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่าได้รับการประสานจาก คุณนิศารัตน์ อัยรักษ์ ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการคัดเลือกสถานที่ในการทำกิจกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 60 คน ดังนั้นประธานและคณะทำงานจึงได้นำคุณนิศารัตน์ อัยรักษ์ เยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวต่างๆในหมู่บ้านหนองถ้วย รวมไปถึงการนำเสนอกิจกรรมวิถีนา เช่น การดำนา การเกี่ยวข้าว เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งสร้างความพอใจให้กับคุณนิศารัตน์ อัยรักษ์เป็นอย่างมาก


3.2 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ได้มีการจัดทำแผ่นพับและโบร์ชัวร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการท่องเที่ยววิถีนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Show case ในงาน Technomart 2019 : “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน.สู่ภูมิภาค” ในวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวยังชุมชนกันมากขึ้น


3.3 การจัดทำแปลงนาสาธิต
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมได้จัดทำแปลงนาสาธิต ณ บริเวณใกล้เคียงกับศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำนา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักของชุมชน และคาดว่ากิจกรรมนี้จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มาก
ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเนื่องจากแปลงนาสาธิตดังกล่าวอยู่ไกลจากแหล่งน้ำมาก ในเบื้องต้นจึงได้เสนอให้ดำเนินการสาธิต “การหว่านข้าว” เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการทำนา ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลทำนา ทางสมาชิกได้เสนอให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือหว่านข้าว ดำนา และเกี่ยวข้าว ในพื้นที่จริง ซึ่งทางสมาชิกจะมีการรวบรวมรายชื่อเจ้าของนาที่มีความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมในลำดับต่อไป


ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานและสมาชิกหมู่บ้านหนองถ้วยทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา หากมีปัญหาหรือติดขัดในประเด็นใดก็ขอให้แจ้งมายังคณะทำงาน ซึ่งจะได้หารือและแก้ไขในลำดับต่อไป

ระดมความเห็น4

ระดมความเห็น3

ระดมความเห็น2

ระดมความคิดเห็น1

 

ค่าใช้จ่าย : 5,700
จำนวนผู้รับบริการ : 11
ปัญหาอุปสรรค : ขาดสมาชิกในการะดมความเห็นทำให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์
แนวทางแก้ไข : นัดการประชุมระดมความคิดเห็นอีกครั้งในวันที่ 9 ก.ค.62 ร่วมกับการจัดอบรมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3476]   วันที่รายงาน  [27/9/2562]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยววิถีนาและคณะทำงาน ได้จัดให้มีกิจกรรมการระดมความคิดเห็นของชุมชน (เพิ่มเติม จากวันที่ 1 กรกฏาคม 2562) เพื่อให้สมาชิกในโครงการได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในโครงการควบคู่ไปกับคณะทำงาน ซึ่งหัวหน้าโครงการได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมและร่วมกันระดมความคิดเห็นดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความเป็นมาของโครงการ
ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยววิถีนา แจ้งว่า โครงการท่องเที่ยววิถีนา ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมในโครงการท่องเที่ยววิถีนา เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถนำเสนอวิถีชีวิตของชุมชน สร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยสมาชิกในชุมชน
2. การสร้างหมู่บ้านลูกข่ายที่มีศักยภาพ
จากการดำเนินกิจกรรมใน 2 ปีที่ผ่านมา โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วยได้สร้างหมู่บ้านลูกข่ายคือ หมู่บ้านแดนสงวน ดังนั้นในปีนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อหมู่บ้านลูกข่ายเพิ่มเติมคือ หมู่ 3 บ้านขาวและหมู่ 4 ปากบางซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านไปประสานกับผู้นำชุมชนของหมู่บ้านดังกล่าว นอกจากนี้นายวินัย ชูเปีย รับอาสาในการประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง คือ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ในการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในปีที่ 3 นี้ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
3. การดำเนินกิจกรรมในปีที่ 3
สำหรับกิจกรรมในปีที่ 3 ประกอบด้วย
1. การคัดเลือกลูกข่ายที่มีศักยภาพ
2. การระดมความคิดเห็นของชุมชน
3. การพัฒนาจุดท่องเที่ยววิถีนาตามที่คัดเลือกในปีที่ 2
4. การจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในเว็ปไซต์การท่องเที่ยววิถีนาจากปีที่ 2
5. การพัฒนา Mobile Application การท่องเที่ยววิถีนา
6. การอบรมและพัฒนาระบบตลาดออนไลน์
7. การอบรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
8. การอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรชุมชน
9. การอบรมถ่ายทอดแก่หมู่บ้านลูกข่าย
10. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
    ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในปีที่ 3 นี้ คณะทำงานอยากให้มีตัวแทนจากหมู่บ้านลูกข่ายและชุมชนอื่นๆรวมไปถึงตัวแทนจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจะได้บูรณาการกิจกรรมไปพร้อมๆกัน


ในช่วงท้ายของกิจกรรมได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่
1. อยากให้มีการจดทะเบียนกลุ่ม “หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา” เพื่อการประสานงานในการดำเนินกิจกรรมและรวมไปถึงการเปิดบัญชี“หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา” ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ หนูจีน ,นางสุนันทา ก้งเซ่งและนางสายใจ จีนพาณิช เป็นผู้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร
2. ในการจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับและนำเสนอแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมรถลูกหมา กิจกรรมการทำอาหาร ฯลฯ จะต้องมีผู้นำในการประสานงานไปยังสมาชิกเครือข่ายเพื่อสับเปลี่ยนกันมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
3. การจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอแก่นักท่องเที่ยวจะต้องปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เช่น หากรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลทำนา นักท่องเที่ยวจะได้ลงปฏิบัติการทำนาได้ในพื้นที่จริง แต่ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากฤดูกาลทำนา นักท่องเที่ยวจะได้ทำนาในแปลงนาสาธิต ซึ่งหมู่บ้านจะต้องมีการจัดเตรียมแปลงนาสาธิตไว้ให้พร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว


      หัวหน้าโครงการได้กล่าวขอบคุณสมาชิกหมู่บ้านหนองถ้วยและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกทุกท่านในการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป


ภาพประกอบกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 11,269
จำนวนผู้รับบริการ : 48
ปัญหาอุปสรรค : 1.การดำเนินกิจกรรมบางอย่างล่าช้า เช่น การจดทะเบียนกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา, การเปิดบัญชีกลุ่มท่องเที่ยววิถีนา เนื่องมาจากขาดเอกสารประกอบ และอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวข้าว ทำให้สมาชิกมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 2.สมาชิกไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
แนวทางแก้ไข : 1.หัวหน้าโครงการและคณะทำงานจะจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นในการเปิดบัญชีให้แก่สมาชิกเพื่อนำไปเปิดบัญชีและจดทะเบียนกลุ่ม 2.พยายามกระตุ้นให้สมาชิกได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากที่สุด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3477]   วันที่รายงาน  [29/9/2562]

 ในการดำเนินกิจกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยววิถีนา และคณะทำงานได้จัดกิจกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อให้สมาชิกในโครงการได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมโครงการท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งรายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย
 1. การสร้างสรรค์และตกแต่งอาหาร
 อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ ได้บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งอาหาร โดยนำวัสดุในชุมชน เช่น ใบตอง ใบมะพร้าว ใบบัว รวมไปถึงพืช ผักและผลไม้ในชุมชนโดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีการเพาะปลูกในชุมชน มาดัดแปลงเป็นภาชนะบรรจุอาหาร และใช้ประกอบในการตกแต่งอาหาร โดยคำนึงถึงความสะอาดของวัสดุที่นำมาใช้เป็นหลัก เช่น กลีบบัว ควรมีการล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้บรรจุหรือตกแต่งอาหาร นอกจากนี้สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ทดลองปฏิบัติการตกแต่งอาหารเพื่อทำให้เกิดทักษะและความชำนาญกันมากขึ้น
 จากการดำเนินกิจกรรม ทำให้เกิดข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
 (1.1) ในการผลิตหรือตกแต่งอาหารทุกครั้งจะต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก เนื่องจากหากมีการปนเปื้อนหรืออาหารไม่สะอาด จะส่งผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และอาจทำให้ภาพลักษณ์ของหมู่บ้านเสียได้
 (1.2) ในการจัดวางอาหาร ควรใช้สีสรรของพืช ผัก และผลไม้ที่มีสีตัดกันมาช่วยในการจัดจานได้ เช่น การวางดอกอัญชันในจานข้าว การใช้กระทงใบตองบรรจุอาหารประเภทฟักทอง เป็นต้น
 (1.3) ในการจัดอาหารว่าง (อาหารว่างเช้าและอาหารว่างบ่าย) ควรจัดอาหารให้มีปริมาณที่พอดี อยู่ท้อง ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เช่น การวางข้าวเหนียวปิ้ง ควรวางชิ้นใหญ่ 1 ชิ้นคู่กับชิ้นเล็ก 1 ชิ้น ไม่ควรวางชิ้นใหญ่ทั้ง 2 ชิ้นเพราะจะมีปริมาณที่มากเกิน หรือในทางที่ตรงกันข้าม การวางข้าวเหนียวชิ้นเล็ก 2 ชิ้นจะทำให้มีปริมาณน้อยเกินไปทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่คุ้มค่า
 1.4 ควรจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการตักอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว จะทำให้ปริมาณอาหารที่เตรียมไว้พอดีกับจำนวนของนักท่องเที่ยว หากปล่อยให้นักท่องเที่ยวตักด้วยตนเองอาจเกิดปัญหาด้านปริมาณอาหารไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากคนแรกๆจะตักมากเกินทำให้คนที่มาทีหลังไม่ได้รับประทาน โดยเฉพาะอาหารประเภททอด เช่น ไข่เจียว ไก่ทอด ปลาทอด เป็นต้น


ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการสร้างสรรค์และตกแต่งอาหาร

 

 

 

 2. การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและการเล่าเรื่องราวชุมชน
 โครงการท่องเที่ยววิถีนาได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ดวงธิดา พัฒโน อาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การเป็นเจ้าบ้ารที่ดีและการเล่าเรื่องราวชุมชน” รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมมีดังนี้
 (2.1) การบรรยายความรู้เบื้องต้น เรื่องหลักการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่สมาชิกบ้านหนองถ้วยในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่พร้อมจะให้การต้อนรับแขกที่มาเยือน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อาหาร สถานที่พัก และห้องน้ำ โดยเน้นย้ำว่า การสร้างมิตรที่ดีคือการยิ้มทักทายตั้งแต่ 6 วินาทีแรกที่ได้พบเจอ จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกพบ ในทางที่กลับกันหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน หากไม่ประทับใจตั้งแต่วินาทีแรก อาจทำให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนการตัดสินใจ จากการเข้าเยี่ยมชมแล้วหันไปท่องเที่ยวที่อื่นแทน นอกจากนี้วิทยากรยังแนะนำให้สมาชิกบ้านหนองถ้วยได้นำเสนอวิถีชีวิตของตนเอง ให้นักท่องเที่ยวเป็นที่ประจักษ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความสุภาพและอ่อนโยน
(2.2) การเล่าเรื่องราวชุมชน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดไปอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้ที่ทำการบอกกล่าวเล่าเรื่องราวความเป็นมาของหมู่บ้านหรือตำนานของชุมชน จะทำให้เกิดความรักและหวงแหนในแผ่นดินบ้านเกิดมากขึ้น หากเราปลูกฝังเยาวชนหรือการสร้างยุวมัคคุเทศก์ก็จะทำให้เกิดการรักชุมชนและพัฒนาชุมชนถิ่นที่อยู่ไปอีกทางหนึ่งด้วย
(2.3) การสาธิตเล่าเรื่องราว เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดกับบุคคลอื่นๆ และฝึกทักษะการนำเสนอไปอีกทางหนึ่งด้วย

 

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและการเล่าเรื่องราวชุมชน


3. กิจกรรมโครงสร้างองค์กร
กิจกรรมโครงสร้างองค์กร เป็นการสาธิตการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายตามโครงสร้างองค์กรหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการสาธิตการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์ในการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว การให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยววิถีนา และการตอบคำถามข้อสงสัย โดยได้จำลองเหตุการณ์เมื่อลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
(3.1) สมาชิกหลายท่านยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ว่าแต่ละหน้าที่มีผู้ใดรับผิดชอบ ไม่รู้จักโปรแกรมการท่องเที่ยว ดังนั้นในเบื้องต้นสมาชิกจะต้องรู้จักและมีข้อมูลดังกล่าวเพื่อการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน
(3.2) ในการรับโทรศัพท์ ขอให้มีการเกริ่นนำว่าตนเองเป็นใคร เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้า/นักท่องเที่ยว หลังจากนั้นให้แนะนำ/นำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกค้า/นักท่องเที่ยวมีข้อสงสัย
(3.3) การขอเบอร์ลูกค้า/นักท่องเที่ยว เพื่อการติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หากนักท่องเที่ยวต้องการเพิ่มหรือตัดโปรแกรมใดออกจากทริป และจะต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การตอบคำถามในทันทีอาจทำให้เกิดการผิดพลาดได้ ดังนั้นการขอเบอร์เพื่อติดต่อกลับจะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่า
(3.4) หลังจากปิดการขาย ผู้ที่รับโทรศัพท์จะต้องประสานไปยังฝ่ายใด บุคคลใด ควรกระทำในทันที หากติดขัดในส่วนใดจะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทันเหตุการณ์
(3.5) ก่อนที่ลูกค้า/นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาใช้บริการล่วงหน้า 3 วัน ให้ประสานยืนยันไปยังลูกค้าอีกครั้งเพื่อเตือนความจำ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
(3.6) ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการแจ้งแก่สมาชิกทุกท่านให้ได้รับทราบข้อมูลการมาเยือนของกลุ่มนักท่องเที่ยวและถือเป็นการเตือนความจำไปอีกทางหนึ่ง

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงสร้างองค์กร


4. กิจกรรมการตั้งราคาและการคำนวณต้นทุน
กิจกรรมการตั้งราคาและการคำนวณต้นทุน เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้สมาชิกมีการคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตั้งราคาขายโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สมาชิกได้ทดลองคำนวณค่าใช้จ่ายจริง โดยแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในรายการอาหารประเภทต่างๆ เช่น
(4.1) เมนูอาหารเช้า “ข้าวหมูทอด” สำหรับลูกค้า 10 ท่าน
(4.2) เมนูอาหารกลางวัน ประกอบด้วย กับข้าว 3 อย่างได้แก่ แกงเผ็ดไก่บ้าน ผัดผักรวมมิตร ปลาทูแขกทอด และข้าวสวย สำหรับลูกค้า 10 ท่าน
(4.3) กิจกรรมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถิ่นหนองถ้วย สำหรับลูกค้า 10 ท่าน
(4.4) กิจกรรมปั่นจักรยานเก็บผักริมรั้วครัวอินททรีย์ สำหรับลูกค้า 10 ท่าน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหรือในกรณีที่วัตถุดิบขาดแคลน/มีราคาสูง สามารถปรับเปลี่ยนราคาได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นควรแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบในเบื้องต้นถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า นอกจากนี้สมาชิกสามารถแนะนำนักท่องเที่ยวให้ปรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นแทนได้ด้วยและยังเป็นการส่งเสริมรายได้แก่คนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง

 

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงสร้างต้นทุน

 

 

2. กิจกรรม Show case
เนื่องด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ได้มีการจัดงาน Technomart 2019 : ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน.สู่ภูมิภาค ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม Show case ในครั้งนี้ ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยววิถีนา จึงได้มอบหมายให้ อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ อาจารย์อรอนงค์ สัตยารักษ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายวินัย ชูเปียตัวแทนสมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
การเข้าร่วมกิจกรรมของตัวแทนในครั้งนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้สาธารณะชนได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของโครงการ การดำเนินโครงการตลอด 2 ปีที่ผ่านมาและการดำเนินกิจกรรมในปีที่ 3 รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปรับแก้เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างเครือข่าย ในลักษณะของหมู่บ้านลูกข่ายในการบูรณาการสถานที่และทรัพยากรทางการท่องเที่ยวร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะการนำเสนอในที่ประชุมชนแก่ตัวแทนสมาชิกหมู่บ้านด้วย


ภาพประกอบกิจกรรม Show case

 

3. กิจกรรมนาแปลงใหญ่
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลาผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยววิถีนา ได้มอบหมายให้ ดร.พัชราภรณ์ บุญเลื่อง และอาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม “งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562” ซึ่งบ้านหนองถ้วย หมู่ที่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ได้รับคัดเลือกจาก กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 และได้จัดให้มีกิจกรรมจัดงานรณรงค์การทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เพื่อรณรงค์และถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว การบริหารจัดการการผลิตในชุมชน รวมทั้งการจัดการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนใกล้เคียงและชาวนาอื่นๆในวงกว้าง
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโครงการท่องเที่ยววิถีนาได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และนายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา เป็นประธานฝ่ายจัดงาน
บรรยากาศภายในงาน จะเป็นการร่วมออกบูธทางด้านการเกษตร จากสหกรณ์การเกษตรและหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียง โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านภาคีเครือข่ายนาแปลงใหญ่ ได้แก่ บ้านหนองถ้วย บ้านขาว และข้านหนองกระแท่น ซึ่งได้มีการร่วมกิจกรรมหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตควบคู่ด้วย
ภาพประกอบกิจกรรมนาแปลงใหญ่

 


 

ค่าใช้จ่าย : 58,319
จำนวนผู้รับบริการ : 48
ปัญหาอุปสรรค : 1.สมาชิกผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจในเนื้อหารายละเอียด และมองไม่เห็นภาพ 2.สมาชิกผู้เข้าอบรมไม่กล้าแสดงออก ทำให้การอบรม การแสดงบทบาทสมมติต้องใช้เวลานาน
แนวทางแก้ไข : 1.วิทยากรและคณะทำงาน จัดให้มีการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อลดความเขินอายและความประหม่า และยังกระตุ้นให้กล้าแสดงออก 2.การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง เช่น งาน Show case และการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก จะทำให้สมาชิกมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3478]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง FMS 3504 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยววิถีนา ได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ของโครงการท่องเที่ยววิถีนา เพื่อให้สมาชิกในโครงการได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการดำเนินโครงการท่องเที่ยววิถีนาในอนาคต
   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกบ้านหนองถ้วย หมู่ที่ 2 ต.ตะเครียะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์จากท่านวิทยากร ประกอบด้วย ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ และ ดร.รุชดี บิลหมัด รวมไปถึงการปฏิบัติการทางด้านการตลาดออนไลน์ ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ทดลองปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ท่านวิทยากรได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ รวมไปถึงได้แนะนำ เสนอแนะการทำการตลาดออนไลน์ที่ดีเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความคิดสร้างสรรค์และนำกลับไปพัฒนาต่อยอดได้
ช่วงท้ายผู้เข้าอบรมได้มีการสร้าง Facebook Fan Page หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ในชื่อของ “บ้านหนองถ้วย @nongtuaytourism” เพื่อเป็นเครื่องมืออีกทางหนึ่งในการโฆษราและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง
หัวหน้าโครงการได้กล่าวขอบคุณสมาชิกหมู่บ้านหนองถ้วยทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาต่อยอดเพื่อทำให้ระบบการตลาดออนไลน์ของโครงการท่องเที่ยววิถีนามีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป หากมีปัญหาหรือติดขัดในประเด็นใดก็ขอให้แจ้งมายังคณะทำงาน ซึ่งจะได้หารือและแก้ไขในลำดับต่อไป
 ภาพประกอบกิจกรรม

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 7,936
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : 1.สมาชิกผู้เข้าประชุมขาดความรู้และความชำนาญในการทำตลาดออนไลน์ ทำให้ต้องใช้เวลามากในการปฏิบัติงานจริง
แนวทางแก้ไข : 1.สมาชิกต้องฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น 2.หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยขอให้ปรึกษา/สอบถาม หัวหน้าโครงการและคณะทำงานในทันที
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3479]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยววิถีนา คณะทำงานและสมาชิกบ้านหนองถ้วยได้ร่วมกันพัฒนาจุดท่องเที่ยว ซึ่งได้พัฒนาจุดต่างๆของหมู่บ้านดังต่อไปนี้
 1.สะพานและป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย สะพานและป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย ถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะเข้ามาถ่ายรูป ในปีนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม กล่าวคือ มีการปูไม้บนสะพานเพื่อซ่อมแซมไม้เดิมที่ชำรุดไป และมีการทำแนวกั้นสะพานให้สวยงามขึ้น
2.ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสองข้างทางถนน  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้มีความสวยงาม จึงได้มีการตัดต้นไม้บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านเพื่อให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้น

3.การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานดิน หน้าศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย และบริเวณแปลงนาสาธิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมแปลงนาสาธิต

ภาพประกอบ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 93,635
จำนวนผู้รับบริการ : 36
ปัญหาอุปสรรค : 1.สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย เนื่องจากติดภาระกิจทำนา 2.ขาดอุปกรร์ในการพัฒนาจุดท่องเที่ยว
แนวทางแก้ไข : 1.เนื่องจากจำนวนคนน้อยจึงต้องมีการรวมกำลังกันพัฒนาจุดท่องเที่ยวทีละจุด จะทำให้งานสำเร็จเร็วขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3486]   วันที่รายงาน  [28/9/2562]

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ได้มอบหมายให้ อ.กาญจนาถ จงภักดี และคณะทำงานจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมวิทยากรชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้และสามารถเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน อ.กาญจนาถ จงภักดี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปนี้

        1.การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ

         อ.กาญจนาถ จงภักดี วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องพึงระลึกและมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรรู้ 6 ประการในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ได้แก่

         (1.1) รู้จริงในเนื้อหา

         (1.2) รู้วิชาการถ่ายทอด

         (1.3) รู้ต่อยอดความแปลกใหม่

         (1.4) รู้ใส่ใจในผู้ฟัง

         (1.5) รู้ยับยั้งกิริยา

         (1.6) รู้เวลาจบบรรยาย

        2.การสาธิตการเป็นวิทยากรชุมชน

         ในช่วงบ่าย อ.กาญจนาถ จงภักดี วิทยากร ได้ให้ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงบทบาทสมมติและสาธิตการเป็นวิทยากรชุมชนโดยมีลำดับขั้นตอนการนำเสนอดังต่อไปนี้

         (2.1) การแนะนำตัว

         (2.2) การแนะนำหมู่บ้าน

         (2.3) กระบวนการทำงาน

         (2.4) ผลลัพธ์ที่ได้

         (2.5) ข้อดี เช่น ในด้านรายได้หรือชื่อเสียงของชุมชน  ข้อเสีย เช่น ผลกระทบทางสังคม หรือ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

         (2.6) ข้อควรระวัง สิ่งที่พึงระวัง

                ในภาพรวมของการแสดงบทบาทสมมติ ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอได้ทุกคน แต่ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน รวมไปถึงสามารถถ่ายทอดการเป็นวิทยากรชุมชนแก่หมู่บ้านลูกข่ายและบุคคลอื่นๆได้

ภาพประกอบกิจกรรม

 

ค่าใช้จ่าย : 7,483
จำนวนผู้รับบริการ : 14
ปัญหาอุปสรรค : 1.ผู้เข้าอบรมยังมีความประหม่าและตื่นกลัวทำให้การนำเสนอยังไม่ดีเท่าที่ควร 2.การจัดเรียงลำดับคำพูดและการเล่าเรื่องราว ผู้เข้าอบรมยังจัดเรียงลำดับไม่ถูกต้องทำให้การนำเสนอยังไม่ดีเท่าที่ควร
แนวทางแก้ไข : 1.วิทยากรได้แนะนำให้ผู้เข้าอบรมทำสมาธิและมีการผ่อนคลาย ให้นำเสนอเหมือนกับว่าเราเล่าให้เพื่อนฟังจะทำให้ลดความตื่นเต้นและความประหม่าได้ 2.ด้านการเรียงลำดับคำพูด เรื่องราว วิทยากรแนะนำให้สมาชิกมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติของหมู่บ้าน รายละเอียดของทริปแต่ละแบบ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม หากสมาชิกมีความรู้และเข้าใจรายละเอียดเป็นอย่างดีจะทำให้การเล่าเรื่องเข้าใจง่ายและไม่ต้องท่องจำเนื่องจากพูดจากความเข้าใจ 3.ด้านการนำเสนอ ควรแบ่งหัวข้อกันพูด จะทำให้น่าสนใจมากขึ้นและจะช่วยลดความประหม่าของผู้นำเสนอได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3487]   วันที่รายงาน  [28/9/2562]

 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา พร้อมด้วย คณะทำทงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดแก่หมู่บ้านลูกข่าย และการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งมีตัวแทนจากหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านปากบาง บ้านหัวป่า บ้านขาว และบ้านแดนสงวน รวมไปถึงตัวแทนจากโรงเรียนบ้านดอนแบก และโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งรายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย
1.กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดแก่หมู่บ้านลูกข่าย
 1. กระบวนการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา
 ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยววิถีนา ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาในการดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1.1 ชุมชนแจ้งความจำนง
 เมื่อปี 2560 ตัวแทนจากหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ได้แจ้งความจำนงกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่ามีความต้องการพัฒนาหมู่บ้านเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยว” เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้าน หลังจากนั้นคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประสานมายัง ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการจัดตั้งคณะทำงานและดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย
 1.2 สำรวจพื้นที่
 หลังจากได้มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาเป็นที่เรียบร้อย ก็ได้มีการลงสำรวจพื้นที่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา และหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อหาสถานที่/พื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้เชิญช่างภาพลงสำรวจพื้นที่ไปพร้อมกับคณะทำงานเพื่อร่วมพิจารณาในการหาสถานที่ที่เหมาะสม
 1.3 การประเมินศักยภาพ
 หลังจากการสำรวจพื้นที่และได้มีการลงความเห็นว่าหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วยมีสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวได้ จึงได้มีการลงสำรวจพื้นที่จริงอีกครั้งเพื่อประเมินศักยภาพของหมู่บ้านด้านองค์ประกอบของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ระยะเวลาในการเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น คลองแดน ใช้เวลาในการเดินทางเท่าไร/ มีระยะทางกี่กิโลเมตร ในชุมชนมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกบ้าง รวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงหรือชุมชนใกล้เคียงมีจุดท่องเที่ยวใดที่น่าสนใจเพิ่มเติมบ้าง นอกจากนี้ได้มีการพบปะพูดคุยกับแกนนำชุมชน/สมาชิกในชุมชนเพื่อสำรวจแนวความคิดของสมาชิกในชุมชนหากมีการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
1.4 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
คณะทำงานได้มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน เช่น มีพื้นที่เท่าไร มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้าน/สถานที่ใดบ้าง จำนวนครัวเรือน และอาชีพหลักของชาวบ้าน เป็นต้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย
1.5 การจัดตั้งกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา
เมื่อคณะทำงานได้มีการประเมินศักยภาพของหมู่บ้านและได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา หรือโครงสร้างองค์กรของหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา โดยสมาชิกของหมู่บ้านและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อความสะดวกในการประสานงานกับคณะทำงานและหน่วยงานภายนอก
1.6 การพัฒนาพื้นที่
ในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวนั้น ใช้แนวคิด “วิถีชีวิตของชาวบ้าน” กล่าวคือทางคณะทำงานจะไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้าน แต่จะนำวิถีชีวิตมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนที่แห่งนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนอยู่ในเมือง แต่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน สูดกลิ่นบริสุทธิ์ของท้องนา รับประทานอาหารแบบท้องถิ่น และดำเนินชีวิตแบบชาวบ้านหนองถ้วย จากแนวคิดนี้จะทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต หรือรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง ในทางที่กลับกันชาวบ้านจะรู้สึกเหมือนต้อนรับแขกหรือญาติสนิทที่มาเยี่ยมบ้านของตนเอง ไม่ต้องเตรียมการใดๆให้วุ่นวายหรือมีภาระหน้าที่เพิ่มเติม แต่สิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นคือการบริการ และการมีมนุษย์สัมพันธ์เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน
ในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวนั้น มีกระบวนการต่างๆดังต่อไปนี้
1.6.1 การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว ทางคณะทำงานและสมาชิกจากหมู่บ้านได้ร่วมกันกำหนดโปรแกรมการท่องเที่ยว ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นสามารถกำหนดโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ 3 แบบ ได้แก่
(1) โปรแกรมเที่ยวกลุ่มคุ้มเบี้ย ระยะเวลา 1 วัน
(2) โปรแกรมองค์กรชุมชนสัมพันธ์ ระยะเวลา 1 วัน
(3) โปรแกรมแวะพักปันรักให้ชุมชน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวนั้น คณะทำงานได้คำนึงถึงการดำเนินชีวิตของชาวบ้านเป็นหลัก โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำอาชีพหลักของชาวบ้านหรือขัดกับภาระหน้าที่ประจำวันของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้
1.6.2 การทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว เมื่อได้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย ทางคณะทำงานได้ทำการทดสอบโปรแกรม ร่วมกับนักศึกษา MBA จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
1.6.3 ดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อมีการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวและพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย ก็ได้มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆดังต่อไปนี้
(1) การออกบูธที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และกิจกรรม Show case ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
(2) สื่อออนไลน์ http://www.bannongtuay.com และ FaceBook : บ้านหนองถ้วย @ nongtuaytourism
(3) หมายเลขโทรศัพท์ 0831935747 ผู้ใหญ่บ้าน และ 0850781059 ฝ่ายการตลาดและการขาย
(4) ได้รับการติดต่อจากวงลูกคลัก และบริษัท Bt-Media ในการใช้สถานที่หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วยในการถ่ายทำมิวสิควีดีโอ เพลงลักแกง ของศิลปินวงลูกคลัก และได้มีการเผยแพร่ทางช่องยูทูปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
(5) ได้รับการประสานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนำนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน 36 คน เข้าร่วมศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย ในวันที่ 14 กันยายน 2562
1.6.4 ทบทวนผลการดำเนินงาน ในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง คณะทำงานและกลุ่มชาวบ้านจะมีการพูดคุย/ระดมสมองถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และยึดหลักวิถีชีวิตของชาวบ้าน
2. การถ่ายทอดแก่หมู่บ้านลูกข่าย
โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ได้รับความอนุเคราะห์จากหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ บ้านปากบาง บ้านหัวป่า บ้านขาว และหมู่บ้านแดนสงวน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม และโรงเรียนบ้านดอนแบก ในการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังประวัติความเป็นมาและกระบวนการดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาจากหัวหน้าโครงการ ก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่หมู่บ้านลูกข่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การนำเสนอแนวคิดจากแกนนำชุมชน
นายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของการดำเนินโครงการ โดยเริ่มแรกได้ไปปรึกษาและแจ้งความจำนงกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดทำหมู่บ้านท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้หาแนวร่วมจากหมู่บ้านใกล้เคียงโดยทำการประสานผ่านผู้ใหญ่บ้านปากบาง และหมู่บ้านแดนสงวนเพื่อบูรณาการด้านสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว
เมื่อดำเนินโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากคณะทำงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำให้หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ได้กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาและทดลองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนี้สมาชิกบ้านหนองถ้วยได้มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดจุดท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มเติม ได้แก่
(1) การสร้างสวนหย่อมบริเวณใต้ต้นจามจุรี (ทางเข้าศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย) เพื่อให้เป็นจุดเช็คอิน และจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการ
(2) ปลูกแปลงปอเทืองบริเวณโดยรอบศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย
(3) การสร้างรูปปั้นปูนา (ขนาดใหญ่) บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย ซึ่งอยู่ในช่วงดำเนินการ
(4) การทำแปลงนาสาธิต
(5) การจัดพื้นที่สำหรับการออกร้านขายของ/ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
จากการพัฒนาจุดท่องเที่ยวในชุมชน ยังได้มีการวางแผนการบูรณาการการท่องเที่ยวร่วมกับหมู่บ้านปากบางในการล่องเรือเพื่อชมธรรมชาติริมทะเลสาบสงขลา หรือการนั่งแพเพื่อชมวิถีชีวิตการตกปลาและตกกุ้งของชาวบ้าน ณ บ้านหัวป่า เป็นต้น
2.2 กลุ่มทำงานหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา
นายวินัย ชูเปีย ตัวแทนกลุ่มได้แนะนำกลุ่มทำงานหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา เพื่อให้หมู่บ้านลูกข่ายได้เห็นภาพขององค์กร/กลุ่มทำงาน โดยให้แต่ละคนออกมาแนะนำตัวและบอกเล่าถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ฝ่ายการตลาดและการขาย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรับลูกค้าและดูแลลูกค้าตั้งแต่การสอบถามข้อมูลผ่านโทรศัพท์ การตอบคำถามและข้อสงสัย และการสร้างความประทับใจในขณะดำเนินกิจกรรมจนกระทั่งเสร็จสิ้นกิจกรรมนอกจากนี้การส่งต่อกิจกรรมไปยังฐานการเรียนรู้ต่างๆและการประสานไปยังหัวหน้ากลุ่มต่างๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจกรรม เพราะหากเกิดการผิดพลาดในการประสานงานอาจทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจได้ดังนั้นการสื่อสารเพื่อการประสานงานจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเป็นทีม
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละครั้ง คณะทำงานจะต้องมีการพูดคุยเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงในการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป

2.กิจกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา คณะทำทงาน พร้อมด้วยสมาชิกหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วยได้เข้ารับการตรวจประเมินโครงการจากคุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผสพภ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , คุณศศิธร คงทอง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้มีตัวแทนจากหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ บ้านขาว บ้านปากบาง บ้านหัวป่าและบ้านแดนสงวน ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านแดนสงวน และตัวแทนจากโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม รวมไปถึงสื่อมวลชนจาก Hi Cable Songkhla ซึ่งการตรวจประเมินโครงการได้ดำเนินการดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.การตรวจประเมินโครงการ
1.1 การกล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินและเล่าประวัติความเป็นมาของโครงการ โดย ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา และนายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
1.2 การบอกเล่าถึงความร่วมมือของหมู่บ้านลูกข่าย โดยนายศักดิ์ดา ชูช่วย ผู้ใหญ่บ้านหัวป่า ในการพัฒน่าจุดท่องเที่ยวร่วม เช่น แผนการทำสะพานลอดใต้ต้นลำภู และการล่องแพเพื่อศึกษาวิถีชีวิตการจับปลาและกุ้ง ในอนาคต
1.3 การสร้างยุวมัคคุเทศก์จากโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม โดยการเพิ่มเนื้อหาการเรียนรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน
1.4 การตอบข้อซักถาม คณะผู้ประเมินโครงการได้ทำการซักถามแก่คณะทำงานและสมาชิกบ้านหนองถ้วย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอะแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.4.1 การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับยุวมัคคุเทศก์ ควรเสริมเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน รวมไปถึงประวัติความเป็นมาของตะเครียะ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล แล้วนำนักเรียนที่มีทักษะทางด้านการนำเสนอมาฝึกเป็นยุวมัคคุเทศก์ และมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ฝึกปฏิบัติสาธิตการต้อนรับนักท่องเที่ยว อยู่เป็นประจำเพื่อให้เกิดความชำนาญและมีทักษะในการตอบข้อซักถามรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่นักท่องเที่ยวต้องการ และในขณะที่มีการฝึกปฏิบัติสาธิตการเป็นมัคคุเทศก์ ควรมีการบันทึกวีดีโอ เพื่อเก็บไว้ให้น้องๆรุ่นต่อไปได้ศึกษา และเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
1.4.2 การสร้าง Content ต่างๆใน Website, Fanpage ให้มีความน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านหนองถ้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชน
1.4.3 จุดท่องเที่ยวต่างๆภายในหมู่บ้านมีความสวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นจุดถ่ายภาพยามเช้าบริเวณประตูน้ำ สะพานกลางทุ่งนาบ้านหนองถ้วย หรือบริเวณสระบัวหลวง แต่ละจุดจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก หากนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายจากสถานที่ดังกล่าวอาจทำให้เสียภาพลักษณ์และเสียชื่อเสียงได้ นอกจากนี้จะทำอย่างไรให้สามารถถ่ายรูปในจุดต่างๆได้ทั้งปี เนื่องจากในช่วงทำนาจะมีนกมาอาศัยในบริเวณดังกล่าวทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม แต่หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไม่มีนกดังกล่าว ดังนั้นจึงควรหาวิธีการเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงามไว้รองรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลา อาจจะเป็นการสร้างขนำที่พักหลบแดด หลบฝนให้มีความสวยงามเพื่อเป็นจุดถ่ายภาพอีกหนึ่งจุด
1.4.4 กิจกรรมแปลงนาสาธิต ควรมีอุปกรณ์ที่ป้องกันความปลอดภัย เช่น ถุงมือ และรองเท้าบูท นอกจากนี้สถานที่/จุดที่ชำระล้างทำความสะอาดร่างกายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ควรมีจำนวนที่เพียงพอและมีความสะอาด หรือหากจะปรับเปลี่ยนมาเป็นการทำนาโยนแทนการทำนาดำ ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลควบคุมตลอดเวลา
1.4.5 การทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยว ไม่ควรใช้เวลาที่นานมากเกินไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการการพักผ่อนเป็นหลัก ดังนั้นการจัดกิจกรรมควรใช้เวลาที่เหมาะสม เช่น 30-45 นาทีเป็นต้น จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่เหนื่อยเกินไปหรือรู้สึกเบื่อหน่ายกับระยะเวลาที่ยาวนาน เช่น การสาธิตการทำขนมถ้วยผิวข้าว เพื่อเป็นการประหยัดเวลาควรดำเนินการเฉพาะในส่วนของการหยอดขนมลงในพิมพ์ ไม่ควรเริ่มตั้งแต่การผสมแป้งเพราะจะทำให้ใช้เวลาที่ยาวนานเกินไป
1.4.6 ชุมชนควรมีกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยง บ้าน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร” เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในชุมชน และเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์ของนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ไม่ควรนำเสนอวิถีชีวิตที่เป็นชาวนาเพียงอย่างเดียว แต่ควรประยุกต์รวมกิจกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับทะเลเข้าร่วมด้วย ตามแนวคิด “เที่ยวนา ชมเล” จะได้เพิ่มความน่าสนใจในโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
1.4.7 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโซเชียล ควรมีช่างภาพประจำโครงการเพื่อทำการรวบรวมภาพของนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรมไว้โฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีการแชร์ภาพ ก็ควรมีของรางวัล/ของที่ระลึกจากชุมชนเป็นการตอบแทน
2.การเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยว
หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอและตอบข้อซักถามในห้องประชุม ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา และนายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ได้นำคณะผู้ประเมิน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวต่างๆของหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การทำนาในแปลงนาสาธิต โดยคณะผู้ประเมินได้ร่วมทำนาโยนในแปลงนาสาธิตร่วมกับตัวแทนจากหมู่บ้านเครือข่ายและนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
2.2 การนั่งรถลูกหมา หรือสิงห์คะนองนา เพื่อเยี่ยมชมสระบัวหลวงและทุ่งนาในบริเวณใกล้เคียง
2.3 การถ่ายภาพ ณ สะพานกลางทุ่งนา ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญของหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมาให้ความสนใจและมาถ่ายภาพ โพสต์ใน Facebook ส่วนตัว และ Chek in หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ถือเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของโครงการอีกทางหนึ่ง
2.4 การให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาได้รับความอนุเคราะห์จากสื่อ Hi Cable Songkhla ในการจัดทำรายงานพิเศษหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การให้สัมภาษณ์จาก คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผสพภ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา และนายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ในการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ การดำเนินกิจกรรมในโครงการ และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวในการมาเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย
หัวหน้าโครงการได้สรุปแก่ที่ประชุมว่า การดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยววิถีนานั้นอยู่บนพื้นฐานของการดำรงไว้ซึ่งวีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตหรือกิจวัตรประจำวันของชาวบ้านแต่อย่างไร ดังนั้นสิ่งที่นำเสนอออกไปล้วนแล้วแต่เป็นความคิดเห็นและความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมใน 3 ปีแรกนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ยังคงต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆและนอกจากนี้ยังมีการหาเครือข่ายเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวกับหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียง สุดท้ายแล้วผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมคือการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิกในชุมชน
ภาพประกอบกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 12,933
จำนวนผู้รับบริการ : 39
ปัญหาอุปสรรค : 1.การถ่ายทอด/บอกเล่ารายละเอียดเพียงอย่างเดียว อาจทำให้หมู่บ้านลูกข่ายยังมองภาพของหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาไม่ชัดเจนพอ 2.อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำกิจกรรมไม่เพียงพอ เช่น ถุงมือและรองเท้าบูทในการทำนาในแปลงนาสาธิต อาจทำให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้
แนวทางแก้ไข : 1.การทำกิจกรรมกรรมร่วมกันระหว่างหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาและหมู่บ้านลูกข่ายจะทำให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการถ่ายทอดแก่หมู่บ้านลูกข่ายได้มากขึ้น และต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเพิ่มเติม รวมไปถึงการจัดหาของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3488]   วันที่รายงาน  [28/9/2562]

กิจกรรมการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในเว็ปไซต์หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอก ในการจัดทำและปรับปรุงเว็ปไซต์หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นทั้งในด้านการปรับปรุงภาพและเนื้อหา การเพิ่มเติมคลิปวีดีโอต่างๆ ให้มีความทันสม้ยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่สมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาในการเรียนรู้ การหาข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากเว็ปไซต์ ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.bannongtuay.com
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง FMS 3504 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยววิถีนาพร้อมด้วย ดร.รุชดี บิลหมัด ได้จัดให้มีการอบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็ปไซต์หมู่บ้านท่องเที่ยววีถนา พร้อมกับกิจกรรมการอบรมและพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ของโครงการท่องเที่ยววิถีนา เพื่อให้สมาชิกในโครงการได้มีความรู้เกี่ยวกับเว็ปไซต์หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา และการทำตลาดออนไลน์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการดำเนินโครงการท่องเที่ยววิถีนาในอนาคต

ภาพประกอบ

 

 

   

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : 1.สมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนายังขาดความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้เว็ปไซต์หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา
แนวทางแก้ไข : 1.หัวหน้าโครงการได้มอบหมายให้ ดร.รุชดี บิลหมัด เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาแก่สมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา โดยเป็นผู้ดูแลเว็ปไซต์ควบคู่กับสมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่สมาชิก
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3489]   วันที่รายงาน  [28/9/2562]

กิจกรรมการพัฒนา Mobile Application หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอก ในการจัดทำและปรับปรุง Mobile Application หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน การใช้งานที่สะดวกและง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่สมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาในการเรียนรู้ การหาข้อมูลและการใช้ประโยชน์จาก Mobile Application
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง FMS 3504 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยววิถีนาพร้อมด้วย ดร.รุชดี บิลหมัด ได้จัดให้มีการอบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mobile Application หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา พร้อมกับกิจกรรมการอบรมและพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ของโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา เพื่อให้สมาชิกในโครงการได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mobile Application หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา และการทำตลาดออนไลน์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการดำเนินโครงการท่องเที่ยววิถีนาในอนาคต

ภาพประกอบ


 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : 1.สมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนายังขาดความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้ Mobile Application หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา
แนวทางแก้ไข : 1.หัวหน้าโครงการได้มอบหมายให้ ดร.รุชดี บิลหมัด เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาแก่สมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา โดยเป็นผู้ดูแลควบคู่กับสมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่สมาชิก
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3490]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

 วันที่ 12 กันยายน 2562 ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมยุวมัคคุเทศก์ให้กับนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ณ ห้องประชุม โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ชุฏิมา อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม และอาจารย์จิราภรณ์ เพ็ชรรัตน์ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมในการเป็นยุวมัคคุเทศก์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม PSU Explorer จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะมาเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาในวันที่ 14 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้
คณะทำงานโดย อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ ได้บรรยายให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ในเบื้องต้น
อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของยุวมัคคุเทศก์ในเบื้องต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ได้แก่
(1) ครู เนื่องจากมัคคุเทศก์จะเป็นผู้แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา รวมไปถึงการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ การปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(2) นักการฑูต มัคคุเทศก์จะเป็นผู้ที่คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็จะสอดแทรกและเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆไปในเวลาเดียวกัน ทำให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังจะได้ซึมซับความงดงามของวัฒนธรรมในแหล่งนั้นๆด้วย
(3) นัก Entertain มัคคุเทศก์ต้องมีความสามารถในการนำเสนอ การสนทนา และเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวในกลุ่มทุกคนให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ดังนั้นจึงต้องมีความสามารถที่จะทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุขและสนุกไปพร้อมๆกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและกลับมาเที่ยวซ้ำ
1.2 ขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์
(1) การแนะนำตัว มัคคุเทศก์จะต้องแนะนำตัวให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จัก ทั้งชื่อ สกุล และชื่อเล่น เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อและการจดจำ
(2) แนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยว/กิจกรรม ตลอดทริป
(3) ปิดทัวร์และเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำอีกครั้ง
และเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ จึงได้มีตัวอย่าง Script และจัดให้มีการแสดงบทบาทสมมติการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ในลำดับต่อไป
2.การสาธิตปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์
หัวหน้าโครงการและคณะทำงาน อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม พร้อมทั้งสมาชิกหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อร่วมกิจกรรมสาธิตการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยอยู่ในความควบคุมและดูแลพร้อมรับคำแนะนำจากอาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ ซึ่งมีคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ยุวมัคคุเทศก์จะต้องเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยก่อนที่จะทำนาโยนในแปลงนาสาธิต ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ได้แก่ หมวก ถุงมือ และรองเท้าบูท ก่อนลงในแปลงนาสาธิต และเมื่อขึ้นจากแปลงนาสาธิตก็ต้องทำความสะอาดร่างกาย ณ จุดที่ชาวบ้านได้จัดเตรียมไว้ให้
2.2 กิจกรรมเช็คอินในทุ่งปอเทือง ยุวมัคคุเทศก์จะต้องกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพพร้อมติด Hashtag #หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา นอกจากนี้ยุวมัคคุเทศก์จะต้องคอยอำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพแก่นักท่องเที่ยวด้วย
2.3 กิจกรรมนั่งรถลูกหมาหรือสิงห์คะนองนา ยุวมัคคุเทศก์จะต้องเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยโดยแจ้งนักท่องเที่ยวไม่ให้นั่งใกล้บริเวณล้อรถ เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
2.4 กิจกรรมขนมปำรำข้าวมะพร้าวหอม ยุวมัคคุเทศก์จะต้องเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำอาหารโดยเฉพาะเรื่องความร้อน และการหยิบจับอุปกรณ์ในการทำอาหาร


วันที่ 14 กันยายน 2562 ผศ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยววิถีนา พร้อมด้วย นางสาวศศิธร คงทอง ผู้อำนวยการคลินิคเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ และนายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี เจ้าหน้าที่คลินิคเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม PSU Explorer จำนวน 50 คน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทางกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาถึงหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา และได้รับการกล่าวต้อนรับจากนายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วยและประธานโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา ผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวและได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านรวมไปถึงความเป็นมาของการจัดทำโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาโดยสังเขป หลังจากนั้นกลุ่มยุวมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ซึ่งมีทั้งหมด 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1.กิจกรรมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถิ่นหนองถ้วย ณ แปลงนาสาธิต
2.กิจกรรมการเรียนรู้ปอเทือง
3.กิจกรรมนั่งรถลูกหมา
4.กิจกรรมขนมปำรำข้าวมะพร้าวหอม

ในการร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ จะแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็น 3 กลุ่มเพื่อเข้าไปเรียนรู้และประกอบกิจกรรมในแต่ละฐาน หลังจากนั้นจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันจนครบทุกกลุ่ม ซึ่งแต่ละฐานการเรียนรู้มีรายละเอียดดังนี้
1.กิจกรรมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถิ่นหนองถ้วย ณ แปลงนาสาธิต
กิจกรรมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถิ่นหนองถ้วย เป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา สำหรับหมู่บ้านหนองถ้วยนี้จะมีการทำนา 2 แบบ คือ นาปี และ นาปรัง
สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการทำ “นาโยน” ในแปลงนาสาธิต นาโยน คือ การปลูกข้าวแบบโยนกล้า (parachute) เป็นการทำนาแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างนาดำ กับนาหว่านน้ำตม เป็นวิธีการโยนตุ้มต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วลงในแปลง ซึ่งสามารถนำมาใช้แทนการถอนกล้าปักดำด้วยแรงงานคน และการปักดำด้วยเครื่องได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า แต่ได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการปักดำด้วยเครื่องจักรหรือด้วยแรงงานคน นอกจากนี้การทำนาโยนยังเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านมีไว้เพื่อซ่อมแซมข้าวในนา เนื่องจากการหว่านเมล็ดข้าวในนาอาจทำให้ต้นกล้าขึ้นแบบกระจุกตัว อาจส่งผลให้เกิดการแย่งอาหารกัน ดังนั้นชาวบ้านจึงได้มีการทำนาโยน เพื่อถอนต้นกล้าในบริเวณที่มีการกระจุกตัวแล้วโยนไปในบริเวณที่ว่าง เพื่อกระจายการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ในวันนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวจะได้ทำการทำนาโยน โดยเริ่มต้นจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันได้แก่ หมวก ถุงมือ และรองเท้าบูท ก่อนที่จะลงนา หลังจากนั้นจะเริ่มด้วยการถอนต้นกล้าขึ้นมาโดยในการถอนนั้นจะต้องมีดินติดตุ้มต้นกล้ามาด้วย เพื่อจะทำให้ต้นกล้าปักในดิน หรือเป็นการถ่วงไม่ให้ต้นกล้าลอยน้ำและตายในที่สุด และเมื่อขึ้นจากแปลงนาสาธิต ทางกลุ่มท่องเที่ยววิถีนาก็ได้จัดบริการจุดชำระทำความสะอาดร่างกายไว้ให้บริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย และหลังจากนั้นก็จะวนไปยังฐานการเรียนรู้ต่อไป

2.กิจกรรมการเรียนรู้ทุ่งปอเทือง
ปอเทือง จะเป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะเป็นไม้พุ่มความสูง 100–300 เซนติเมตร ลำต้นกลม ใบยาวเรียวแหลม ดอกสีเหลือง ฝักเป็นรูปทรงกระบอก เมล็ดคล้ายรูปไตสีน้ำตาล ความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร มี 10 -20 เมล็ด/ฝัก ปอเทืองเป็นพืชที่ใช้ต้นทุนในการปลูกต่ำและทนแล้ง โดยนอกจากเก็บเมล็ดพันธุ์ขายแล้วยังสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อใช้ปรับคุณภาพดินได้ ซึ่งประโยชน์ของปอเทืองก็มีมากมาย ได้แก่
(1) ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่ว มีไนโตรเจนสูง รวมถึงสารอาหารอื่นด้วย
(2) ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย
(3) ปลูกเป็นพืชอาหารสำหรับเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงดอก และใบที่สามารถนำมาเลี้ยงหมูได้เช่นกัน
(4) ปลูกเพื่อนำดอกมารับประทาน ทั้งรับประทานสด หรือลวกจิ้มน้ำพริก รวมถึงใช้ประกอบอาหารหลายเมนู อาทิ แกงอ่อม แกงเลียง ต้มยำ เป็นต้น
(5) ลำต้นใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
(6) เปลือกลำต้นสามารถดึงลอกเป็นเส้นได้ และจัดเป็นเส้นใยที่มีความเหนียวสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชือก ด้าย และอวน เป็นต้น
สำหรับฐานการเรียนรู้ปอเทือง นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของปอเทืองที่มีคุณค่าจต่อชาวนาและชาวสวนแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้ถ่ายรูปพร้อมเช็คอินและติด #หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย เพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาอีกทางหนึ่งด้วย

3.กิจกรรมรถลูกหมา
รถลูกหมา หรือสิงห์คะนองนา คือพาหนะที่ชาวนาใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ในการทำนา รวมไปถึงผลผลิตที่ได้จากแปลงนา เช่น ข้าว ต้นกล้า ผัก เป็นต้น แล้วขนส่งมายังชุมชนอีกต่อหนึ่ง รถลูกหมามีหลายชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น รถอีแต๊ก รถอีแต๋น เป็นต้น
สำหรับวันนี้นักท่องเที่ยวจะได้ทดลองนั่งรถลูกหมา เพื่อชมทัศนียภาพรอบๆหมู่บ้าน และได้ถ่ายภาพตามจุดต่างๆของหมู่บ้าน เช่น สะพานกลางทุ่งนา สระบัวหลวง เป็นต้น
4.กิจกรรมขนมปำรำข้าวมะพร้าวหอม
ขนมปำรำข้าว หรือขนมถ้วยฟูผิวข้าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัตถุดิบในชุมชน ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า น้ำตาลโตนด รำข้าวหรือผิวข้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นขนมที่สามารถทำได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน และยังมีรสชาติดี ปลอดภัยไร้สารพิษ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถนำกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ นักท่องเที่ยวก็จะได้รับประทานอาหารเที่ยงที่ชาวบ้านได้จัดเตรียมไว้ให้ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เมื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางกลับแล้ว ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาได้ประชุมเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดจากการทำงานและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆดังนี้
1.ด้านการต้อนรับ
1.1 บริเวณทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ มีสายไฟระโยงระยาง ทำให้รถบัสที่บรรทุกนักท่องเที่ยวไม่สามารถรอดผ่านเข้ามาได้ ดังนั้นจึงควรจัดเตรียมแก้ไขปัญหาในคราวต่อไป เช่น เตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บเกี่ยวสายไฟให้เรียบร้อย หรือจัดที่จอดรถบริเวณอื่นๆ
1.2 ควรจัดแบ่งยุวมัคคุเทศก์ที่ทำการต้อนรับเป็นจุดๆ เช่น
- บริเวณประตูรถ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินลงมาจากรถ ก็จะได้รับคำกล่าวทักทายในทันที
- บริเวณประตูทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ เพื่อเชื้อเชิญให้นั่งข้างในอาคาร
- มีเจ้าหน้าที่ในการแจกจ่ายของว่างและน้ำดื่ม พร้อมทั้งเชื้อเชิญให้รับประทานอาหารของว่าง
- การส่งแขก ฝ่ายต้อนรับจะต้องรอให้รถของแขกออกจากบริเวณไปก่อน จึงจะเดินกลับเข้าอาคารได้
2.ด้านการทำกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้
2.1 ขาดผู้ประสานงานในแต่ละฐานการเรียนรู้ ทำให้ไม่มีผู้ที่คอยควบคุมเวลาในแต่ละฐาน รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนฐานการเรียนรู้ รวมไปถึงการจัดคิวในการหมุนฐานการเรียนรู้ ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการสับสนว่าจะต้องไปฐานการเรียนรู้ใดต่อไป
2.2 จากการจัดกิจกรรมในวันนี้ พบว่า การประสานงาน การดำเนินกิจกรรมยังติดขัด ไม่มีความชำนาญทำให้การรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ดังนั้นควรปรับมารับนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก ที่มีจำนวนคน 15-20 คน เมื่อเกิดความชำนาญก็จะได้พัฒนาไปรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ในลำดับต่อไป
3.ด้านอาหาร
จากการจัดกิจกรรมในวันนี้ พบว่าอาหารมีปริมาณมากกว่านักท่องเที่ยวทำให้เกิดของเหลือ เนื่องมาจากฝ่ายอาหารขาดความชำนาญในการคำนวณปริมาณอาหารให้พอดีกับปริมาณของนักท่องเที่ยว ดังนั้นในคราวต่อไปสามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นการจัดอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ จะได้ง่ายสำหรับการกำหนดปริมาณอาหารให้พอดีกับปริมาณของนักท่องเที่ยวและยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการจัดเตรียมอาหารอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนมาให้บริการ “อาหารปิ่นโต” สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการอาหารเพียงบางมื้อและสามารถนำไปรับประทานบริเวณอื่นๆของหมู่บ้านได้
4.ด้านอื่นๆ
4.1 ชุมชนควรทำการตลาดโดยการเข้าร่วมกับบริษัททัวร์อื่นๆ ในการทำเครือข่ายที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วย
4.2 ควรมีการดูแลรักษาจุดท่องเที่ยวบริเวณต่างๆให้มีความสวยงามและยั่งยืนอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้หญ้ารก มีขยะเลอะเทอ หรือสะพานชำรุด ควรมีการตรวจตราอยู่เสมอ หากพบจุดใดมีปัญหาควรเร่งซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาโดยด่วน
4.3 ควรมีของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว เช่น หมวก เป็นต้น จะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้

หัวหน้าโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้ช่วยกันดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอให้นำประสบการณ์ในวันนี้ไปปรับใช้ในอนาคต หากติดขัดหรือมีปัญหาประการใดสามารถปรึกษาคณะทำงานได้ตลอดเวลา และขออวยพรให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาอย่างต่อเนื่อง

ภาพประกอบกิจกรรม

 


 

ค่าใช้จ่าย : 20,120
จำนวนผู้รับบริการ : 26
ปัญหาอุปสรรค : 1.นักเรียนยังไม่มีประสบการณ์ด้านการเป็นยุวมัคคุเทศก์ จึงทำให้เกิดความเขินอายและไม่กล้าแสดงออก ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในวันจริงเกิดการติดขัดและมีข้อบกพร่องในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 2.เนื่องจากเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของสมาชิกหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาจึงทำให้เกิดปัญหาและการติดขัดในการประกอบกิจกรรม
แนวทางแก้ไข : 1.การฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะทำให้นักเรียนมีทักษะและความชำนาญมากขึ้นและลดความประหม่าเขินอายได้ 2.หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้จัดให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ จะทำให้สมาชิกได้รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในครั้งต่อไป และในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกครั้ง จะต้องมีการจัดประชุมวางแผนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกัน รวมไปถึงการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหาและข้อบกพร่องให้ได้มากที่สุด
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates