หมู่บ้านผลิตเห็ดบ้านกลาง

หมู่ 8 บ้านกลาง ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนครพนม
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560250,000|250,000||250,00020174301720341.pdf201711291010101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2245]   วันที่รายงาน  [6/6/2560]

สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน สำรวจพื้นที่ จัดเวที เสวนา ร่วมกับชุมชน

วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 06.00-19.00 .

ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 30 คน  

ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย 1. นางสาวพัชญทัฬห์  กิณเรศ 2. นายวิทยา จันทนคร

รูปแบบ เวที : จัดเวทีแบบมีส่วนร่วม / เสวนา โดยใช้เครื่องมือทางชุมชนช่วย หัวข้อ การทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบ 1ปี หลังการรวมกลุ่มเพาะเห็ดบ้านกลาง รูปแบบการจัดการกลุ่มเพาะเห็ดบ้านกลาง

ความต้องการของกลุ่มสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนาคตของกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ : Time line และการระดมสมอง วางแผนการดำเนินกิจกรรม ในครั้งหน้าอย่างมีส่วนร่วม

 

  ผลจากการถอดบทเรียน  

จากเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ชุมชน “time line” ทำให้ทราบว่า ตลอด 1ปี ของการเข้าร่วมอบรมการเพาะเห็ดจากกระทรวงวิทย์ฯ พบว่า กลุ่มมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกลาง มีประธานคือ นายประพงษ์  ผายทอง มีสมาชิก 21 คน

มีเห็ดจำนวน 4 ชนิดคือ นางฟ้า ฮังการี่ ขอน และบด มีจำนวนโรงเรือน 12 โรง เงินรายได้ของกลุ่มหักทุนเรียบร้อย จำนวน 72,286 บาท

          ปัญหาที่พบของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านกลางคือ

1.      ไม่มีเวลาดูแล

2.      ขาดองค์ความรู้เรื่องโรค แมลง

3.      ขาดองค์ความรู้เรื่องการดูแล การผลิตก้อนเห็ด

4.      หลักการของโรงเรือนที่ถูกต้องกับชนิดเห็ด

Description: F:\RDI\กระทรวงวิทย์\ขอ งบปี 60\กิจกรรม\21.4.60\pic\IMG_6659.JPG

 

Description: F:\RDI\กระทรวงวิทย์\ขอ งบปี 60\กิจกรรม\21.4.60\pic\IMG_6660.JPG

         

จากการทบทวนปัญหาของกลุ่มในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า หากแยกปัญหาออกเป็นหมวดๆ พบว่า ปัญหาด้านการผลิตมีมากสุดคือ

-        ปัญหาจากก้อน เช่น โรค หนอน ด้วงแข็ง แมลง

-        ปัญหาที่เกิดจากดอกเห็ด เช่น โรค ดอกแห้ง ดอกหงิก การดูแล การเปิดดอกเห็ด

-        การตลาด ----ไม่มีปัญหา

-        ปัญหาจากกลุ่ม คือ เรื่องเวลาของแต่ละคน แต่ยังมีการประชุมกันทุก 2 เดือน

 

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค : - ตอนนี้กลุ่มกำลังมีแนวคิดขยายตัว ทำให้มีสมาชิกบางคนมีข้อกังวลเรื่องตลาด
แนวทางแก้ไข : -ต้องสร้างความเชื่อมัน และมีแนวทางในการจัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม และการอบรมเรื่องการบริหารจัดการด้านตลาด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2246]   วันที่รายงาน  [6/6/2560]

     จัดเวที วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

มีร่วมเวทีจำนวน 18 คน

เริ่มต้นกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดเวทีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย นางสาวพัชญทัฬห์  กิณเรศ

- การบรรยายหลักการป้องกัน และกำจัดโรค แมลงศัตรูของเห็ด โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ด อาจารย์เหรียญทอง  ไชยสุระ  

-บรรยายหลักการดูแลบริหารจัดการโรงเรือนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อม work shop  โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ด อาจารย์เหรียญทอง  ไชยสุระ 

 -แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งสมาชิกกลุ่มเห็ดและอาจารย์ นักวิชาการ โดย อาจารย์สุขุม   สุดโกทา และอาจารย์ทนงศักดิ์  กุมภิโร

 

           

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค : - กลุ่มเริ่มเจอปัญหา และได้แนวทางแก้ไขจาก วิทยากร
แนวทางแก้ไข : -กลุ่มจะทดลองแก้ไขตามวิทยากร แนะนำ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2247]   วันที่รายงาน  [6/6/2560]

จัดกิจกรรมวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เรื่องการส่งเสริมการตลาด

     เริ่มลำดับแรก กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดเวทีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยหัวหน้าโครงการ  

 - ต่อมาเริ่มบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการตลาด โดย อาจารย์ เหรียญทอง ไชยสุระ ซึ่งบรรยายจากประสบการณ์ทำเห็ดของอาจารย์ บอกว่า เห็ดทุกวันนี้ขายยังไงก็ไม่พอสำคัญที่การผลิตและการรู้จังหวะของเห็ดป่า เห็ดปลูก ซึ่งช่วงเห็ดป่าที่ออกคือช่วงเดือน พ.ค-ก.ย. แต่เราก็ลด ปริมาณการเพาะเห็ดลง แต่ให้เริ่มผลิตก้อน เพื่อรองรับการ ออกดอกเห็ดช่วงฤดูทำนา

หลักการส่งเสริมการตลาด โดย นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับ อาจารย์เหรียญทองไชยสุระ 

       คือ นักวิจัยมองว่าปัจจุบันกลุ่มยังไม่มีปัญหาเรื่องตลาด จะมีก็แต่ผลิตไม่ทัน และการที่กลุ่มขยายตัวเป้นสิ่งที่ดีเพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภค และหากผลผลิตเยอะ ทาง ผู้รับผิดชอบจะสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปตามมา

-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย อาจารย์สุขุม   สุดโกทา และคณะนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

     ส่วนใหญ่กำลังจะขยายการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ครัวเรือน ภายการบริหารงานของกลุ่ม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 18
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2248]   วันที่รายงาน  [7/6/2560]

สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก้อนเห็ดที่มีคุณภาพ

 ณ ศาลาประชาคม บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

วันที่ 29-30 เมษายน 2560 เวลา 06.00-19.00 .

ผู้เข้าร่วมจัดเวที เสวนา จำนวน 21 คน  

ทีมนักวิจัย สถาบันวิจัย 1. นางสาวพัชญทัฬห์  กิณเรศ 2. นายวิทยา  จันทนคร

รูปแบบ เวที 29 เมษายน 2560 : เป็นการบรรยายให้ความรู้ เทคนิคการผลิตก้อนเห็ดที่มีคุณภาพ ทั้งชนิดเห็ดที่นิยมนำมาต่อทำก้อนเห็ด เทคนิคการเขี่ยเชื้อ การผสมอาหารเพื่อทำก้อน  การหยอดเชื้อ การนึ่งก้อน    ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนกลุ่มผลิตเห็ดบ้านกลาง  หลังจากอบรมการผลิตก้อนเห็ดเสร็จแล้วมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรียบร้อย

รูปแบบ เวที 30 เมษายน 2560 :  ลงพื้นที่ ณ โรงเรือน ผลิตเห็ดบ้านกลาง เพื่อ Work shop ปฏิบัติการผลิตก้อนเห็ด จริง

 

เครื่องมือที่ใช้ : ใช้การบรรยาย และอุปกรณ์การนำเสนอทำให้เห็นภาพ และอุปกรณ์ในการผลิตก้อนเห็ดจริง

 

  ผลจากการถอดบทเรียน  

         ผลจากการจัดเวทีของชุมชนบ้านกลางมีผู้สนใจเข้าร่วม 21 คน การจัดเวทีวันที่ 29-30 เมษายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตก้อนเห็ดที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทชุมชนบ้านกลาง ซึ่งในที่ 29 เมษายน 2560 เป็นการบรรยาย ขั้นตอนการเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเห็ด การผสมขี้เลื่อย วิธีการเปิดดอกเห็ดในโรงเรือน ตามลำดับ พบว่าสมาชิกมีความชำนาญในการผลิตก้อนเห็ดมากขึ้น และมีสมาชิกสนใจทั้งจดเอง สอบถาม ในขั้นตอนการผลิตก้อนเห็ด โดยเฉพาะเห็ดขอน และเห็ดบด เพิ่มเรื่องการดูแลรักษาก้อนเห็ด

 

ผลการจัดเวทีวันที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติ (work shop) ทั้งการผสมอาหาร

ก้อนเห็ด การทำก้อนเห็ด นึ่ง และรอหยอดเชื้อเห็ดในช่วงบ่าย โดยวิทยากรได้เตรียมเชื้อเห็ดที่เดินเต็มขวดมาแล้ว จำนวน 3 ชนิด คือเห็ดฮังการี่ เห็ดบด เห็ดขอน โดยเริ่มจากการผสมอาหารซึ่งกลุ่มบ้านกลางทำการผสมเอง มีการปรึกษา โต้เถียงในส่วนของอัตราส่วนการผสมอาหาร สุดท้ายข้อตกลงจากวิทยากร ส่วนการอัดก้อนนั้นกลุ่มเพาะเห็ดบ้านกลางช่วยอัดก้อน ให้แน่นและนำไปนึ่ง เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อเตรียมหยอดเชื้อเห็ดลงในก้อนเห็ด ซึ่งกระบวนการนี้ชาวบ้านเกิดกระบวนการเรียนรู้กันโดยตรงจากการปฏิบัติจริง

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates