หมู่บ้านวิทย์ฯข้าวปลอดภัย ชุมชนเกาะไม้ลาย ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย หมู่ 9 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560250,000|245,000|245,000|ใช้หมด20174301718211.pdf201711271720151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2232]   วันที่รายงาน  [5/4/2560]

1. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ประสานงานกับผู้นำเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก ซึ่งผลปรากฏว่า ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการฯจะมีการลงพื้นที่ เพื่อประชุมการทำประชาคมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย ชุมชนเกาะไม้ลาย ที่บ้านผู้นำกลุ่มที่ร่วมโครงการ นายบุญชู ศุภจิภานันท์ เลขที่ 102 ม.9 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก

2. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 99,000 บาท

ค่าใช้จ่าย : 99,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2265]   วันที่รายงาน  [29/6/2560]

คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย ม.9  ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดอ่างทอง ดังนี้

1.  อเนกฟาร์ม หมู่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ศึกษาดูงานในการหัวข้อการจัดการกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปใช้จัดการกลุ่มหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลายฯ

2.  กลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรตำบลรำมะสัก (สมุนไพรพรหมจันทร์) เลขที่ 136 หมู่ 5 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ศึกษาดูงานในหัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.  กลุ่มผู้เพาะพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ศึกษาดูงานในหัวข้อ กระบวนการจัดการกลุ่มและการเพาะพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย

ผลผลิต คือ ความรู้ที่ได้รับจากการดูงานทั้ง 3 กลุ่ม

ผลลัพธ์ คือ โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย ม.9  ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเป็นของตนเองต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 17,680
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2267]   วันที่รายงาน  [29/6/2560]

คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อบรมการทำไคโตซานแดงแก่สมาชิกโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย ม.9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีเข้าร่วมจำนวน 48 คน

โดยว่าที่ ร.ต.นภพล รัตนสุนทร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสาธิตวิธีการทำไคโตซานแดง พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมโครงการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ผลผลิต คือ ไคโตซานแดง สารชีวพันธ์ที่ใช้การบำรุงข้าวและกำจัดแมลง

ผลลัพธ์ คือ สมาชิกโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย ม.9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เกิดแนวคิดในการทำไคโตซานแดง เพื่อใช้ในกลุ่มและจำหน่ายแก่ผู้ที่ต้องการ

ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมทำไคโตซานแดง

ค่าใช้จ่าย : 49,900
จำนวนผู้รับบริการ : 48
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2268]   วันที่รายงาน  [29/6/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2334]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย ม.9  ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดอ่างทอง ดังนี้

1.  อเนกฟาร์ม หมู่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ศึกษาดูงานในการหัวข้อการจัดการกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปใช้จัดการกลุ่มหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลายฯ

2.  กลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรตำบลรำมะสัก (สมุนไพรพรหมจันทร์) เลขที่ 136 หมู่ 5 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ศึกษาดูงานในหัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.  กลุ่มผู้เพาะพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ศึกษาดูงานในหัวข้อ กระบวนการจัดการกลุ่มและการเพาะพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย

ผลผลิต คือ ความรู้ที่ได้รับจากการดูงานทั้ง 3 กลุ่ม

ผลลัพธ์ คือ โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย ม.9  ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเป็นของตนเองต่อไป

ศึกษาดูงานเอนกฟาร์ม

ศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปสมุนไพรรำมะสักศึกษาดูงานกลุ่มผู้ปลูกพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2335]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อบรมการทำไคโตซานแดงแก่สมาชิกโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย ม.9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีเข้าร่วมจำนวน 48 คน

โดยว่าที่ ร.ต.นภพล รัตนสุนทร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสาธิตวิธีการทำไคโตซานแดง พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมโครงการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ผลผลิต คือ ไคโตซานแดง สารชีวพันธ์ที่ใช้การบำรุงข้าวและกำจัดแมลง

ผลลัพธ์ คือ สมาชิกโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย ม.9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เกิดแนวคิดในการทำไคโตซานแดง เพื่อใช้ในกลุ่มและจำหน่ายแก่ผู้ที่ต้องการบรรยายเรื่องไคโตซานสาธิตและผู้ร่วมโครงการร่วมทำไคโตซาน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 48
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2445]   วันที่รายงาน  [30/8/2560]

ว่าที่ ร.ต.นภพล รัตนสุนทร ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี บุคลากร นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก และสมาชิกโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย จำนวน 111 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำแปลงนาสาธิตดำนาข้าวตันเดียว พันธุ์ข้าวเจ้าหอมดำสูตะบุตร และจัดศูนย์เรียนรู้โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย ชุมชนเกาะไม้ลาย อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยนานจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ กล่าวรายงาน พร้อมเชิญทั้งสองท่านร่วมกิจกรรมดำนาในแปลงนาสาธิต และร่วมปล่อยแหนแดงเพื่อเพิ่มไนโตรเจนแก่ต้นข้าว ทั้งนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายกและผู้ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัยร่วมกันดำนาข้าวต้นเดียว

ผลผลิต คือ แปลงนาสาธิตพันธุ์ข้าวเจ้าดำสูตะบุตร จำนวน 5 ไร่ และร่วมปล่อยแหนแดงเพื่อเพิ่มไนโตรเจนแก่ต้นข้าว

ผลลัพธ์ คือ ได้เรียนรู้วิธีการดำนาข้าวต้นเดียว พันธุ์ข้าวเจ้าดำสูตะบุตร, ได้เรียนรู้การปล่อยแหนแดงเพื่อเพิ่มไนโตรเจนแก่ต้นข้าว, ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกโครงการฯ ภาครัฐ องค์กรในชุมชน และสถาบันการศึกษษ

ค่าใช้จ่าย : 16,930
จำนวนผู้รับบริการ : 111
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2496]   วันที่รายงาน  [21/9/2560]

ว่าที่ ร.ต. นภพล รัตนสุนทร ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดเวทีเสวนาร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มที่ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย เพื่อเป็นการทำประชาคมหมู่บ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้พืชปลอดภัยบ้านวังบัว ม.10 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก ทำให้กลุ่มที่ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย จำนวน 50 คน รับทราบว่ามีโครงการหมู่บ้าน วท. เกิดขึ้นที่ชุมชนเกาะไม้ลาย

ผลผลิต คือ  กลุ่มที่ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย รับทราบว่ามีโครงการหมู่บ้าน วท. เกิดขึ้นที่ชุมชนเกาะไม้ลาย

ผลลัพธ์ คือ กลุ่มที่ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย ร่วมกันออกมติในการทำประชาคมหมู่บ้านชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ในการทำประชาคมหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2497]   วันที่รายงาน  [21/9/2560]

ว่าที่ ร.ต.นภพล รัตนสุนทร ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี บุคลากร นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก และสมาชิกโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย จำนวน 111 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำแปลงนาสาธิตดำนาข้าวตันเดียว พันธุ์ข้าวเจ้าหอมดำสูตะบุตร และจัดศูนย์เรียนรู้โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย ชุมชนเกาะไม้ลาย อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยนานจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ กล่าวรายงาน พร้อมเชิญทั้งสองท่านร่วมกิจกรรมดำนาในแปลงนาสาธิต และร่วมปล่อยแหนแดงเพื่อเพิ่มไนโตรเจนแก่ต้นข้าว ทั้งนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายกและผู้ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัยร่วมกันดำนาข้าวต้นเดียว

ผลผลิต คือ แปลงนาสาธิตพันธุ์ข้าวเจ้าดำสูตะบุตร จำนวน 5 ไร่ และร่วมปล่อยแหนแดงเพื่อเพิ่มไนโตรเจนแก่ต้นข้าว

ผลลัพธ์ คือ ได้เรียนรู้วิธีการดำนาข้าวต้นเดียว พันธุ์ข้าวเจ้าดำสูตะบุตร, ได้เรียนรู้การปล่อยแหนแดงเพื่อเพิ่มไนโตรเจนแก่ต้นข้าว, ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกโครงการฯ ภาครัฐ องค์กรในชุมชน และสถาบันการศึกษา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2498]   วันที่รายงาน  [21/9/2560]

ว่าที่ ร.ต. นภพล รัตนสุนทร ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ติดตามประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย ม.10 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 50 คน

ผลผลิต คือ  ผลติดตามและประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้เข้าร่วมร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย

ผลลัพธ์ คือ กลุ่มที่ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 50 คน คิดเป็นร้อย 100.00ภาพการติดตามและประเมินผลที่แปลงนาคุณรำพึง กองมูลผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมิน

ค่าใช้จ่าย : 21,490
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2499]   วันที่รายงาน  [21/9/2560]

ว่าที่ ร.ต. นภพล รัตนสุนทร ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดกิจกรรมเก็บตัวอย่างข้าวจากโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัยชุมชนเกาะไม้ลาย เพื่อตรวจหาสารกำจัดแมลง ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย ม.10 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 50 คน

ผลผลิต คือ  ผู้เข้าร่วมร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลายทราบผลการตรวจจากผลิตของตนเอง

ผลลัพธ์ คือ กลุ่มที่ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย ตระหนักภัยและหลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดแมลงในการทำนา

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2500]   วันที่รายงาน  [21/9/2560]

ว่าที่ ร.ต. นภพล รัตนสุนทร ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดกิจกรรมเก็บตัวอย่างข้าวจากโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัยชุมชนเกาะไม้ลาย เพื่อตรวจหาสารกำจัดแมลง ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย ม.10 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 50 คน

ผลผลิต คือ  ผู้เข้าร่วมร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลายทราบผลการตรวจจากผลิตของตนเอง

ผลลัพธ์ คือ กลุ่มที่ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย ตระหนักภัยและหลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดแมลงในการทำนา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=2501]   วันที่รายงาน  [21/9/2560]

ว่าที่ ร.ต. นภพล รัตนสุนทร ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัยชุมชนเกาะไม้ลาย ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย ม.10 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 50 คน

ผลผลิต คือ  องค์ความรู้ในการใช้สารชีวภาพกำจัดแมลง แปลงนาสาธิตแลัจัดตั้งศูนย์ข้าวปลอดภัยบ้านเกาะไม้ลาย

ผลลัพธ์ คือ กลุ่มที่ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย ตระหนักภัย หลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดแมลงในการทำนา และรู้วิธีใช้สารชีวภาพในการทำนาแปลงนาสาธิตจัดเวทีถอดบทเรียนโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=2526]   วันที่รายงาน  [27/9/2560]

ว่าที่ ร.ต. นภพล รัตนสุนทร ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ติดตามประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย ม.10 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 50 คน

ผลผลิต คือ  ผลติดตามและประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้เข้าร่วมร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย

ผลลัพธ์ คือ กลุ่มที่ร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าว ปลอดภัยและประชาชนชุมชนเกาะไม้ลาย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 50 คน คิดเป็นร้อย 100.00/online/filemanager/fileclinic/D47/files/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%C2%AA%EF%BF%BD%EF%BF%BD%CD%BC%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D1%BA%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D4%A1%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D2%B9%EF%BF%BD%D4%B7%EF%BF%BD%EF%BF%BD2560_%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D1%BA%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D8%A7.xls

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561300,000|250,000|250,000|ใช้หมด20182231125371.pdf20181121457471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2660]   วันที่รายงาน  [12/3/2561]

1. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ประสานงานกับผู้นำเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย  ผู้รับผิดชอบโครงการฯจะมีการลงพื้นที่ เพื่อประชุมการทำประชาคมโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย ชุมชนเกาะไม้ลาย ที่บ้านผู้นำกลุ่มที่ร่วมโครงการ นายบุญชู ศุภจิภานันท์ เลขที่ 102 ม.9 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก

2. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 90,000 บาท

ค่าใช้จ่าย : 90,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2834]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย  ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561                  
ณ จังหวัดในเขตภาคกลาง ดังนี้

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

1.  สวนลุงเล็ก คลอง 9 อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  ศึกษาดูงานในการเกษตรปลอดปลอดสาร และการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน

2.  ฟาร์มลุงแดง คลอง 7 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานฟาร์มเมล่อน และการสร้างโรงเรือนในการปลูกพืชเศรษฐกิจ

3.  กลุ่มผู้จำหน่ายข้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศึกษาดูงานเรื่องการเพิ่มราคาข้าวด้วยบรรจุภัณฑ์ และการส่งออกข้าวไปต่างประเทศว่ามีหลักการอย่างไร

วันที่ 16 มิถุนายน 2561

4. กลุ่มเกษตรสวนผักหวานป่า จังหวัดสระบุรี ศึกษาการปลูกผักหวานป่าเพื่อเป็นแนวทางของการปลูกพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านเกาะไม้ลาย

5. สวนสมเกียรติผักอร่อย จังหวัดสระบุรี ศึกษาการปลูกผักเพื่อส่งห้างสรรพสินค้า ระบบที่ได้มาตรฐานเพื่อแนะแนวทางให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ

6. คลีน ฟาร์ม จังหวัดสระบุรี ศึกษาระบบการปลูกผักแนวใหม่ ไร้สาร ว่าทำอย่างไรจะได้ผักที่มีคุณภาพ ราคาสูง และอร่อย สด ใหม่ และสามารถนำมาเป็นอาชีพที่มั่นคงได้

ผลลัพธ์ คือ โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย  ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีแนวคิดในการสร้างอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยว และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเป็นของตนเองต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 37,400
จำนวนผู้รับบริการ : 21
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2835]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ทำการจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวนเงิน 700 บาท

ค่าใช้จ่าย : 700
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2836]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย  ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561                  
ณ จังหวัดในเขตภาคกลาง โดยระหว่างการศึกษาดูงานกลุ่มผู้ปลูกข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ได้ทำการอธิบายและถ่ายทอดเทคนิคการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ถูกต้อง และเทคนิคการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3010]   วันที่รายงาน  [28/9/2561]
คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดโครงการอบรมโรงการโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย บ้านเกาะไม้ลาย  ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกปี2 ในหัวข้อเรื่องการทำเกษตรปลอดภัย เกษตรกรรมธรรมชาติ การสร้างโมเดลโต๊ะปลูกผัก และการสร้างรายได้เสริมจากหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวให้สมาชิกโครงการจำนวน 42 คน เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านเกาะไม้ลาย ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก
+ติดตามผลารดำเนินงาน
+จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์              
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 121,900 บาท
ค่าใช้จ่าย : 121,900
จำนวนผู้รับบริการ : 42
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3013]   วันที่รายงาน  [28/9/2561]

+ติดตามผลการดำเนินโครงการ

+จัดทำรูปเล่มรายงาน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562165,000|228,000|228,000|ใช้หมด2019220177131.pdf201910251037101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3100]   วันที่รายงาน  [27/3/2562]

ไตรมาสที่ 2 

 1. พื้นที่ดำเนินการ  ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 2. กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน
 3. ระยะเวลา30 กันยายน 2561 - 30 - กันยายน 2562
 4. ค่าใช้จ่าย 64,070
 5. ผลการดำเนินงาน

ได้รับงบประมาณโครงการฯจำนวน 228,000 บาท

 • ได้ทำการวางแผนการดำเนินในปีงบประมาณ 2562 โดยจะดำเนินงานในช่วงปีสุดท้ายเพื่อต่อยอด ประยุกต์องค์ความรู้ และการสานต่อโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในหมู่บ้านวิทย์ฯ ข้าวปลอดภัย ชุมชนเกาะไม้ลาย ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 • จัดการถ่ายทอดกิจกรรมการทำเครื่องบีบน้ำมันขนาดเล็ก และการถ่ายทอดการโรงสีขนาดเล็กและสถานที่แปรรูปข้าว (เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์) ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงสีชุมชน หมู่ที่9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวนผู้ร่วมโครงการ 28 คน
 • จัดการถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้ตัวแทนสมาชิกโครงการฯ โดยการถ่ายทอดการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ อาทิการทำเค้กข้าว ข้าวเกรียบข้าว น้ำนมข้าว ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจำนวนผู้ร่วมโครงการ 7 คน

 

 ค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 2

 • ค่าลงพื้นที่เพื่อประชุมรับทราบการรับงบประมาณ และประสานกับหมู่บ้านถึงการร่วมดำเนินโครงการฯ เป็นเงิน 2,000 บาท
 • ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดการถ่ายทอดกิจกรรมการทำเครื่องบีบน้ำมันขนาดเล็ก และการถ่ายทอดการโรงสีขนาดเล็กและสถานที่แปรรูปข้าว (เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์) ในวันที่ 23-24กุมภาพันธ์ 2562

 เป็นเงิน  39,070 บาท

 • ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้ตัวแทนสมาชิกโครงการฯ โดยการถ่ายทอดการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ อาทิการทำเค้กข้าว ข้าวเกรียบข้าว น้ำนมข้าว ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2562

เป็นเงิน 23,300 บาท

ค่าใช้จ่าย : 64,070
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3323]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

1. พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
2. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน
3. ระยะเวลา 30 กันยายน 2561 - 30 - กันยายน 2562
4. ค่าใช้จ่าย 103,700 บาท
5. ผลการดำเนินงาน
ได้รับงบประมาณโครงการฯจำนวน 228,000 บาท
- จัดการศึกษาดูงานเรื่องการคัดและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวและการทำนาแบบเกษตรกรเงินล้าน นายชัยพร พรหมพันธุ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2538 และการเกษตรปลอดสารพิษส่งออก นายบัญชา พวงสวัสดิ์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหลุมทองหลาง จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 สมาชิกผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจำนวน 16 คน
- จัดการถ่ายทอดความรู้เรื่องสารพิษสารเคมีที่ใช้ในประเทศไทย รวมถึงการเลือกใช้สารชีวภัณฑ์ในการเกษตร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวนผู้ร่วมโครงการ 32 คน
- จัดการถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวนผู้ร่วมโครงการ 32 คน
ค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 2
- ค่าลงพื้นที่เพื่อประสานกับหมู่บ้านรวมถึงการร่วมดำเนินโครงการ ฯ เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดูงานเรื่องการคัดและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวและการทำนาแบบเกษตรกรเงินล้าน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 46,200 บาท
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดการถ่ายทอดกิจกรรมเรื่องสารพิษสารเคมีที่ใช้ในประเทศไทย รวมถึงการเลือกใช้สารชีวภัณฑ์ในการเกษตร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เป็นเงิน 25,575 บาท
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดการถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นเงิน 26,925 บาท

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 107,300
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3324]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

- จัดการศึกษาดูงานเรื่องการคัดและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวและการทำนาแบบเกษตรกรเงินล้าน นายชัยพร พรหมพันธุ์  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี  2538 และการเกษตรปลอดสารพิษส่งออก  นายบัญชา พวงสวัสดิ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหลุมทองหลาง จ.พระนครศรีอยุธยาในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 สมาชิกผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจำนวน 16 คน

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3325]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

-  จัดการถ่ายทอดความรู้เรื่องสารพิษสารเคมีที่ใช้ในประเทศไทย รวมถึงการเลือกใช้สารชีวภัณฑ์ในการเกษตร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวนผู้ร่วมโครงการ 32 คน
-  จัดการถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวนผู้ร่วมโครงการ 32 คน
 ค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3474]   วันที่รายงาน  [27/9/2562]

พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน
ระยะเวลา 30 กันยายน 2561 - 30 - กันยายน 2562
ค่าใช้จ่าย 56630 บาท
ผลการดำเนินงาน
ได้รับงบประมาณโครงการฯจำนวน 228,000 บาท
- ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โดยใช้เครื่องมือติดตามผล
- คณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านวิทย์ ฯ ข้าวปลอดภัย ชุนเกาะไม้ลาย ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีสมาชิกโครงการเข้าร่วมให้ข้อมูลและรับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
- รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์
ค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3
- ค่าลงพื้นที่เพื่อประสานกับหมู่บ้านรวมถึงการร่วมดำเนินโครงการ ฯ เป็นเงิน 7,000 บาท
- ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นเงิน 4,200 บาท
- ค่าเอกสารและใบความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินและติดตามผล เป็นเงิน 3,430 บาท
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน เป็นเงิน 42,000 บาท
ปัญหา/อุปสรรค์ -
แนวทางการแก้ปัญหา -
 

ค่าใช้จ่าย : 56,630
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง nayok_c@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates