หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ

บ้านฝั่งคลอง ม.1 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560300,000|286,800|286,800|ใช้หมด20174301710371.pdf20171122177121.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2379]   วันที่รายงาน  [15/9/2560]

ดำเนินการจัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อจัดเก็บความต้องการของชุมชน การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน การวางโครงบริหารกลุ่ม และวางแผนดำเนินการต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรติดภาระกิจด้านการประกอบอาชีพประจำวัน
แนวทางแก้ไข : กำหนดวันเวลาที่เหมาะสม และให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนำข้อมูลไปแจ้งแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2381]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

ดำเนินการรวบรุวมข้อมูลผู้ที่สนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทำความเข้าใจในแนวทางของโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2383]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

มีการนำผู้เข้สร่วมโครงการเข้าชมและร่วมประชุมการดเนินงานของโครงสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อดูระบบกระบวนการดำเนินงาน และนำมาปรับใช้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2384]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

ดำเนินการประสานงานกับตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคำสั่งซื้อผลผลิตจากโครงการสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2574]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ การทบทวนองค์ความรู้เบื้องต้น และการศึกษาตัวอย่างการดำเนินการ ณ โรงคัดตัดแต่งและบรรจุสินค้าเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) โครงการสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จ. นครปฐม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน ผลที่ได้ คือ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการ ทราบถึงแนวทางการผลิต และการจัดการการผลิต โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการดำเนินการในพื้นที่

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 3,500
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2575]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเกษตรกร เพื่อกรอกใส่ในรายงานความก้าวหน้า และการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน เพื่อนำเทคโนโลยีที่สอดคล้องสู่ชุมชน โดยดำเนินการตลอดช่วงปีงบประมาณ 

ผลที่ได้รับ คือ มีข้อมูลพื้นที่บานของเกษตรกรรายบุคคลเพื่อนำไปวิเคราะห์

ผลลัพธ์ คือ คณะผู้รับผิดชอบโครงการสามารถนำองค์ความรู้ที่เกษตรกรต้องการมาถ่ายทอดได้

ค่าใช้จ่าย : 1,000
จำนวนผู้รับบริการ : 54
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2576]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ดำเนินการให้คำปรึกษา วางแนวทาง และโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อตลอดช่วงการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความเข้มแข็ง และสามารถผลิตได้ตามข้อกำหนดของตลาด 

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 54
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2577]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ดำเนินการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้ 
   1) การทบทวนมาตรฐานเกษตรอินทรียฺ์และการตอบปัญหาที่พบในการผลิตปัจจุบัน
   2) ระบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
   3) เทคโนโลยีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
   4) เทคโนโลยีการเขตกรรม
   5) การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
   6) เทคโนโลยีการตลาด
โดยดำเนินการอบรม ณ โรงคัดตัดแต่งและบรรจุสินค้าเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  จ. นครปฐม ในวันที่ 16 ก.ค. 2560 รวมถึงการประชุมกลุ่มย่อยในระหว่างการลงพื้นที่ และการประชุมสมาชิกประจำเดิอน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตรผสมผสานการชมตัวอย่างระบบแปลงเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 54
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2578]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

การศึกษาระบบแปลงผลิตผักอินทรีญืในโรงเรือนมุ้งขนาดเล็ก ณ โรงคัดตัดแต่งและบรรจุสินค้าเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) โครงการสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จ. นครปฐม เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2560 การศึกษารูปแบบแปลงผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนมุ้งตาข่ายขนาดเล็ก

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2579]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

แปลงสาธิตระบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 54
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2580]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการศึกษาระบบการขนส่งและการตลาด ณ โรงคัดตัดแต่งและบรรจุสินค้าเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) โครงการสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จ. นครปฐม เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2560 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2581]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

โครงการฯ มีการร่วมจัดประชุมสมาชิกโครงการประจำเดือน เพื่อติดตาม ประเมินผล ให้แนวทางการแก้ไข และประสานกับผู้นำชุมชน/หัวหน้ากลุ่ม โดยมีการประชุมวันที่ 4 มิ.ย. 2560 16 ก.ค. 2560 และ 10 ส.ค. 2560

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=2583]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

โครงการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานในกลุ่มย่อย ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ปัญหา

การติดตามการเนินการ

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 54
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=2587]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

โครงการได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดตามความต้องการของชุมชนและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด โดยทางตลาดได้ประสานความต้องการผ่านทางคณะทำงานในด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ ไก่เนื้ออินทรีย์ และไก่ไข่อินทรีย์ ทางโครงการจึงดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้
   1) เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อการผลิตอาหารปศุสัตว์อินทรีย์ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2560 ณ อาคารแปรรูปสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฝั่งคลอ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จ. นครปฐม
    2) เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่อินทร์แบบปล่อยอิสระ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2560 ณ โรงคัดตัดแต่งและบรรจุสินค้าเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) โครงการสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จ. นครปฐมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อการผลิตอาหารปศุสัตว์อินทรีย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่อินทร์แบบปล่อยอิสระ

ค่าใช้จ่าย : 115,300
จำนวนผู้รับบริการ : 54
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561250,000|224,700|224,700|ใช้หมด2018221016561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3049]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

คณะผู้รับผิดชอบโครงการ นายกฤษฎา จาตุรัส ผศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ และวิทยากรพิเศษ คือ นายคเชนทร์ ม้าทอง และนายเอกลักษณ์ เชิดชู ได้จัดการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการการผลิตพืชอินทรีย์ในโรงเรือน ณ อาคารแปรรูปสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนบ้านฝั่งคลอง ต. บ้านหลวง อ. ดอนตูม จ. นครปฐม ในวันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรองรับต่อความต้องการของชุมชนในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการปลูกพืชในโรงเรือนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 15 คน และมีการติดตามให้คำปรึกษาการปลูกเมล่อนในโรงเรือนต่อเนื่องหลังจากการอบรม ผลที่ได้ คือ เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตพืชในโรงเรือน สร้างมูลค่า สรา้งรายได้

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3050]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ในวันที่ 12 พ.ย. 2560 โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดหาลูกพันธุ์ไก่ที่มีศักยภาพ เช่น เลกฮอร์น บาร์พลีมัธล็อค เคยูเบตง เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจนำไปเลี้ยง เป็นการต่อยอดจากการดำเนินการในปีที่ 1 ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อยอิ่สระ โดยมีเกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ ก่อนขยายรุ่นลูกสู่เกษตรกรที่สนใจ 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3051]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

วันที่ 14 ก.พ. 2561 ทางโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม โดยเฉพาะการเลี้ยงและขยายพันธุืไก่เนื้อและไก่ไข่ ซึ่งพบว่า เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ดี และมีการปรับสูตรอาหารให้เหมาะสม ตรงตามมาตรฐาน และประหยัดต้นทุน ตามคำแนะนำของวิทยากรที่ได้ให้ความรู้ไว้ในการอบรม พร้อมกันนี้ยังได้มีการทดลองแปรรูปเป็นไก่สดเพื่อจำหน่ายและทำอาหาร

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3052]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

วันที่ 2 ก.ค. 2561 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการอบรมการเลี้ยงชันโรงแก่เกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งสิบเนื่องมาจากเกษตรกรได้เสนอว่ามีความสนใจในการเลี้ยงชันโรง โดบอบรม ณ อาคารแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฝั่งคลอง 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -มีเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งต้องการอบรม แต่ด้วยที่ติดธุระจึงไม่สามารถมาได้
แนวทางแก้ไข : -จัดอบรมเพิ่ทเติมในปีถัดไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3053]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

วันที่ 3 มิ.ย. 2561 ทางโครงการฯ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เกษตร จ. สมุทรสงคราม เพื่อขอเข้าศึกษาดูงานกรดำเนินงานของหมู่บ้านเกษตรผสมผสานฯ จึงได้ประสานกับชุมชน และจัดวิทยากรชุมชนเพื่อบรรยาย โดยมีเกษตรกรจากสมุทรงสงครามเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3054]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

วันที่ 30 ก.ย. 2561 ทางโครงการได้จัดประชุมการติดตามการดำเนินงาน และชี้แจงการทำงานในปีถัดไป โดยเกษตรกรมีความสนใจในเทคโนโลยีต่อยอดการเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไขาอินทรีญ เพราะตลาดมีความต้องการ และทางชุมชนยังได้แจ้งว่า ทางกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงจำนวน 20 คน สามารถของบประมาณจากงบส่งเสริมอาชีพของรัฐบาล จำนวน 150000 บาท ในการพัฒนาการเลี้ยงชันโรง

(หมายเหตุ) เนื่องจากการรายงานกิจกรรมอื่นๆ ไม่ได้ใส่ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จึงรวบยอดนำมาใส่ในกิจกรรมนี้

ค่าใช้จ่าย : 224,700
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3055]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

กิจกรรมการสร้างข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนนั้น ทางโครงการฯ ได้จัดเก็บอย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินงาน โดยเฉพาะข้อมูลการผลิตและรายได้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3056]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

เช่นเดีนวกับกิจกรรมการเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในชุมชน ทางโครงการได้มีการติดตามและให้คำแนะนำการบริการจัดการของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้่ตามคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่ในชุมชนเป้าหมายมากขึ้น

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562250,000|230,000|230,000|ใช้หมด20192201154201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3613]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

คณะทำงานดำเนินประสานตลาดต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าสดและแปรรูป ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าการเกษตร จำนวน 3 ราย ให้ได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้นำและตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน การผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาด เปิดช่องทางการตลาดใหม่ ผลที่ได้ คือ เกษตรกรมีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น จำหน่ายสินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3616]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

คณะทำงานได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการบริหารจัดการโรงคัดบรรจุแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ทำหน้าที่คัดและบรรจุสินค้าที่ได้รับจากสมาชิก จำนวน 10 คน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย มีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3617]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

เนื่องด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี ทำให้หมู่บ้านเป้าหมายสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองได้ อีกทั้ง หมู่บ้านข้างเคียงก็มีความสนใจขอเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่เกษตรกรต้องการเรียนรู้ คือ การเลี้ยงชันโรง ทางโครงการจึงได้จัดการอบรมการเลี้ยงชันโรง แก่เกษตรกรที่สนใจทั้งจากหมู่บ้านเป้าหมายและหมู่บ้านขยายผล ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมสนใจทั้งสิ้น 27 คน ผลที่ได้จากการดำเนินการ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยง มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง และสามารถของบประมาณสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์และรังแม่พันธุ์เลี้ยงจากโครงการกองทุนหมู่บ้าน 150000 บาท อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองเพื่อการท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ซึ่งเป็๋นหมู่บ้านที่ถ่ายทอดผงค์ความรู้ด้านการเลี้ยงชันโรงให้

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 27
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3618]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ทาวคณะทำงานได้มีการติดต่อประสานกับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินโครงการ เพื่อเพิ่มแนวคิดและแก้ปัญหา เช่น การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความก้าวหน้าของการเลี้ยงชันโรง โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงมาให้คำแนะนำระหว่างลงพบปะพูดคุยกับเกษตรกร 

 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรบางรายยังขาดความเข้าใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
แนวทางแก้ไข : มีการให้คำแนะนำระหว่างลงตรวจประเมินความก้าวหน้า
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3619]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

คณะดำเนินโครงการได้สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการพัฒนาอาชีพเริ่มต้น เช่น พันธุ์พืชสมุนไพร รังแม่พันธุ์ชันโรง  10 รัง ชุดแยกขยายรังชันโรง 100 ชุด (ดังปรากฎในรูปรานงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี)

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3620]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ทางโครงการได้ดำเนินการจัดทำแปลงปลูกพืชสมุนไพรชุมชน เนื่องจากความต้องการของเกษตรกร เพราะมีคำสั่งซื้อจากตลาดในการนำไปแปรรูปและผลิตเป็นยารักษาโรค (อยู่ในระหว่างเตรียมแปลงปลูก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 62)

ค่าใช้จ่าย : 65,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง k.jaturat@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates