หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

ชุมชนคลองหก หมู่ 8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560300,000|267,600|61,174|206,42620174301711311.pdf20181231043431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2455]   วันที่รายงาน  [7/9/2560]

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
จัดโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่ชุมชนคลองหก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน
ณ โรงเรียนวัดเกตุประภา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เวลา 08.30 - 14.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการดำเนินโครงการฯ และระดมสมอง/รับฟังความคิดเห็น เพื่อกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรม
โดย
รองศาสตรจารย์ ดร.เจียรนัย เล้กอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
รองศาสตราจารย์ กษิดิศ อื้อเชี้ยวชาญกิจ วิทยากรและผู้รับผิดชอบโครงการร่วม

เวลา 14.30 - 18.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน"
โดย รองศาสตรจารย์กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 46 คน

ค่าใช้จ่าย : 17,000
จำนวนผู้รับบริการ : 46
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2456]   วันที่รายงาน  [7/9/2560]

วันที่ 1 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมและเยี่ยมชมเทคโนโลยีการเกษตร

เวลา 08.00-12.00 น. บรรยาย เรื่องกระบวนการพัฒนาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร และเยี่ยมชมชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โดยวิทยากร นายวัชระ ทรัพย์สมบูรณ์ ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
เวลา 13.00 - 17.00 น. บรรยาย เรื่องกระบวนการพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก โดยวิทยากร นางวิรัญชนา เอนกศรี ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
 

ค่าใช้จ่าย : 12,560
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2457]   วันที่รายงาน  [7/9/2560]

วันที่ 5 กันยายน 2560
จัดโครงการสำรวจความต้องการการพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์ (คลองหก) ด้านผลิตภัณฑ์และแหล่ท่องเที่ยว ภายใต้โครงการงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 09.00-17.00 น. ณ ชุมชนหมู่ที่ 8 (คลองหก) ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นายวัชระ ทรัพย์สมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

เพื่อสำรวจ และเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาชุมชนในด้านการพัฒนาชุมชนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร
 

ค่าใช้จ่าย : 7,028
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2458]   วันที่รายงาน  [7/9/2560]

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
จัดโครงการอบีมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนและการเพาะเห็ดฟงาในตะกร้า
เวลา 09.00-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน โดยวิทยากร นางสาวปาลพัชร์ หรั่งอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน ณ ฟาร์มเห็ดปาลพัชร์ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา 13.00-17.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยวิทยากร นายปราโมทย์ ไทยทัตกุล ผู้เชี่ยวชาญในการเพาะเห็ด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 (คลองหก) ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ค่าใช้จ่าย : 24,586
จำนวนผู้รับบริการ : 31
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates