หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หมู่บ้านศาลาบัวบก ม.8 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560300,000|280,000|280,000|ใช้หมด20174301510441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2385]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

1. ได้จัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่บ้านเพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการเพื่อทำความทบทวนแผนกิจกรรมและรับฟังความคิดเห็นจาก โดยจัดในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 4 คน

ค่าใช้จ่าย : 1,000
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2386]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

1.  เวทีเพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการเพื่อทำความทบทวนแผนกิจกรรมและรับฟังความคิดเห็นจากกับประธานกลุ่มผลิตลูกประคบฯ  ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และเครือข่ายภาคี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  จำนวนผู้รวมกิจกรรม  25  คน

2.  นำเสนอกิจกรรมของโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นจากกับชุมชนในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน  เมื่อวันที่ 28พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  จำนวนผู้รวมกิจกรรม  50  คน

ค่าใช้จ่าย : 17,000
จำนวนผู้รับบริการ : 75
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2387]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

1.  ถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์          นวดแผนไทย(ลูกประคบ) จากเซรามิกให้ได้คุณภาพ”กับประธานกลุ่มผลิตลูกประคบฯ  และสมาชิกเครือข่าย  ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน เมื่อวันที่              27 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาบัวบก ต.ท่าผา     อ.เกาะคา จ.ลำปาง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  25 คน

2.  ถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ลูกประคบเซรามิก”กับประธานกลุ่มผลิตลูกประคบฯ  และสมาชิกเครือข่าย  ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง มทร.ล้านนา ลำปาง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  21  คน

ค่าใช้จ่าย : 40,500
จำนวนผู้รับบริการ : 46
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2388]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

1.  เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตลูกประคบในงานจำหน่ายสินค้าLanna Expo 2017เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2.  กิจกรรมถ่ายทำรายการ Science Hit (วิทยาศาสตร์ทันสมัย) ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 

ค่าใช้จ่าย : 27,500
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2645]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

ให้คำปรึกษาฯ เรื่อง

1. ส่วนประกอบภายในลูกประคบต้องมีน้ำหนักที่เท่ากันในทุกลูกมีสัดส่วนที่แน่นนอน วันที่ผลิต วันหมดอายุ

2. ขนาดของลุกประคบที่เหมาะสมกับผู้ใช้ควรลดขนาดจากขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดกลางเพื่อความเหมาะสมสะดวกในการพกพา นำไปใช้จริง หรือของฝาก

3. การออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและมีอัตลักษณ์ของหมู่บ้านตนเอง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2646]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

1.ถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง "การปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน" กับประธานกลุ่มผลิตลุกประคบ และสมาชิกเครือข่ายผู้นำชุมชนหมู่บ้านเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ณ. ศาลาการเปรียณวัดศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

2. การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุลูกประคบร่วมกับกลุ่มผลิตลูกประคบเซรามิก โดยมีบรรจุภัณฑ์ต้นแบบมาประกอบการตัดสินใจ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560  ณ. ศาลาการเปรียณวัดศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยใส่อัตลักษณ์ของหมู่บ้านและส่วนประกอบเด่นของลูกประคบในฉลาก

3. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560

4.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วทกันกับกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน และทีมนักวิชาการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560  ณ. ศาลาการเปรียณวัดศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ค่าใช้จ่าย : 165,000
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2647]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

เวทีเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 29,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562250,000|220,000|220,000|ใช้หมด20192201721201.pdf201911694981.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3160]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

-

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3161]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

เตรียมงาน ติดต่อประสานงานชุมชน และภาคีเครือข่าย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3162]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

คณะทีมงานได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือร่วมกับทางกลุ่มวิสาหกิจฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่ม  สถานที่ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรลูกประคบเซรามิกบ้านศาลาบัวบก ผลที่ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการที่สถานที่ได้อย่างสะอาด เป็นระเบียบเรียยร้อยและสวยงาม สำหรับการรองรับผู้สนใจเข้ามาใช้บริการ

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3163]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

คณะทีมงานได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งเวทีการทบทวน แลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา จำนวน 2 ครั้ง ณ ที่ทำการของกลุ่มฯ ดังนี้

1. เวทีการทบทวน และแลกเปลี่ยนร่วมกันในการกำหนดแผนงานของกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่ม เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2562 

2. การถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น “การตลาดที่ตรงใจผู้บริโภค” เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562 ทำให้ทางกลุ่มฯ เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และยุทธวิธีด้านการตลาด เพื่อเพิ่มยอดการจำนวนผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าได้มากขึ้น 

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3165]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

วิสาหกิจชุมชนฯ ได้รับการปรึกษาการจัดการบริเวณสถานที่ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสะดวกสบายกับผู้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3166]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

โดยที่ผ่านมาทางวิสาหกิจชุมชนฯ ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ  เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการนวดของกลุ่ม ส่งผลทำให้มียอดปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาจำนวนมาก นอกจากนี้มีติดต่อขอเข้าท่องเที่ยวของกลุ่มฯ และชุมชนบ้านศาลาบัวบก

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3169]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

ทางวิสาหกิจชุมชนฯ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ให้เข้าร่วมการประเมินรางวัลกินรี (รางวัลอุสาหกรรมท่องเที่ยวไทย) นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรม SME Startup

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3326]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

-

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3327]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

คณะทีมงานได้มีการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลูกประคบเซรามิก  ดังภาพ

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3328]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้เพิ่มช่องการสื่อสารผลิตภัณฑ์ลูกประคบเซรามิกด้วยการผลิตเสื้อที่มีโลโก้ของผลิตภัณฑ์ลูกประคบเซรามิก 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3329]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

โดยที่ผ่านมาทางวิสาหกิจชุมชนฯ ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ  เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการนวดของกลุ่มฯ นอกจากนี้มีสื่อสารและรายการทีวีได้ติดต่อขอถ่ายทำรายการชองการกิจกรรมของกลุ่มฯ และชุมชนบ้านศาลาบัวบก ได้เข้าร่วมรายการ “ฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน”ทางช่อง ThaiPBS (3)เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2562 เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Lanna expo 2019 ที่จ.เชียงใหม่  และการต้อนรับทีมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้เยี่ยมชมและรับบริการของกลุ่มดังภาพ

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3330]   วันที่รายงาน  [2/7/2562]

-

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3598]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยจากเซรามิกให้ได้    คุณภาพและมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสู่ ความเชี่ยวชาญด้วยหลักพื้นฐานทาง    วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเสริมความรู้ด้วยหลักปรัชาญเศรษฐกิจพอเพียง และการทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 3 ครั้ง

คณะทีมงานได้มีการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลูกประคบเซรามิก

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=3599]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้เพิ่มช่องการสื่อสารผลิตภัณฑ์ลูกประคบเซรามิกด้วยการผลิตเสื้อที่มีโลโก้ของผลิตภัณฑ์ลูกประคบเซรามิก 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=3600]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

โดยที่ผ่านมาทางวิสาหกิจชุมชนฯ ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ (รูปที่ 3-6) เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการนวดของกลุ่มฯ นอกจากนี้มีสื่อสารและรายการทีวีได้ติดต่อขอถ่ายทำรายการชองการกิจกรรมของกลุ่มฯ และชุมชนบ้านศาลาบัวบก

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=3603]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

คณะทีมงานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้เข้าร่วมการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ “หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”คณะกรรมการดำเนินงานจาก ทีมผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทย์ฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20188301719321.pdf20181111338221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2857]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

ผู้รับผิดชอบโครงการเตรียมงาน ติตด่อประสานงานชุมชน และภาคีเครือข่าย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2858]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทัศนคติร่วมกันของคนในชุมชนในการดำเนินงานโครงการปีที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในปีที่ 2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2859]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

จัดกิจกรรมเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยจากเซรามิกให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างทักษะสู่ ความเชี่ยวชาญด้วยหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเสริมความรู้ด้วยหลักปรัชาญเศรษฐกิจพอเพียง และการทำบัญชีครัวเรือน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2860]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2861]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2862]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

ร่วมจัดนิทรรศการงาน Thai Tach 2018 ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา จังหวัดกรุงเทพ

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3077]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ผู้รับผิดชอบโครงการไดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 และประเมินผลการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3080]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

นำผลิตภัณฑ์ลุกประคลเซรามิกเข้าร่วมโครงการ แสดงผลงาน หนางหนิง CAEXPO ประเทศจีน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3081]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

จัดกิจกรรมเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี "กุลยุทธเพิ่มช่องทางทางการตลาดบนสื่อออนไลน์" ในวันที่ 9 กันยายน 2561 

จัดกิจกรรมเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี "กุลยุทธการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์" ในวันที่ 30 กันยายน 2561 

ค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง piengpim@rmutl.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates