หมู่บ้านเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อชุมชนบ้านอ่าย

หมู่ 5 บ้านอ่าย ต.อ่ายนาไลย

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560290,540|290,540|388,605|-98,06520174301454491.pdf20188151622231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2250]   วันที่รายงาน  [25/6/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 39,915
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2251]   วันที่รายงาน  [25/6/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 18,280
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2252]   วันที่รายงาน  [25/6/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 120,150
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2253]   วันที่รายงาน  [25/6/2560]

ป้ายไวนิลของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

ค่ำคืนอันดีงาม เวทีชุมชนหมู่บ้านวิทยศาสตร์ หมู่บ้านเห็ด บ้านอ่าย ม.5 ต.อ่ายนาไลย ดำเนินการโดย ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน หัวหน้าโครงการและทีมงาน พร้อมด้วยผู้นำของชุมชน และชาวบ้านผู้สนใจในการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการจัดทำเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเห็ดเศรษฐกิจใน บรรยกาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเองและมิตรภาพทำให้ชุมชนมีความสนใจและมีความตั้งใจจริงที่จะทำโครงการนี้อย่างเต็มที่

ผู้ดำเนินกรรมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทย์

ภาพทีมงานผู้ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทย์

ลงทะเบียนก่อนเร่ิมดำเนินกิจกรรม

ลงทะเบียนก่อนเริ่มต้นเสวนา

บรรยากาศของเวทีการประชุม

ภาพบรรยากาศการประชุมเสาวนา1

ภาพบรรยากาศการประชุมเสาวนา2

ค่าใช้จ่าย : 39,915
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2272]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

ทีมงานนำโดย ผู้วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน นายกิตติพงษ์  วุมิญาณ และนายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี เดินทางไปจัดทำเวทีชุมชน รูปแบบเสวนา หัวข้อ “หมู่บ้านผลิตเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน ตำบลบ้านอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการหมู่บ้านผลิตเห็ดเศรษฐกิจ บนพื้นฐานการน้อมนำเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการอธิบายหลักของการทำงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 50 ท่าน และได้ดำเนินการแจกแบบสอบถามความต้องการในการเพาะเห็ดชนิดใดบ้าง พบว่าร้อยละ 30 ต้องการเพาะเห็ดฟาง รองลงมาเพาะเห็ดนางฟ้า ร้อยละ 28 และเห็ดโคนน้อย ร้อยละ 17 ตามลำดับ

จากข้อมูลจึงได้ดำเนินการนำมาวางแผนการศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรเพื่อศึกษาการทำงานจากผู้ผลิตเห็ดจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานกับทางกลุ่มเกษตรกรบ้านอ่ายนาไลย ในกิจกรรมที่ 2

ค่าใช้จ่าย : 39,915
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2273]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

ทีมงานนำโดย ผู้วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน นายกิตติพงษ์  วุมิญาณ และนายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี นำคณะเกษตรกรจำนวน 30 ท่าน จากชุมชนบ้านอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานจากผู้ผลิตเห็ด จำนวน 3 แหล่ง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในหลวง รัชการที่ 9 จำนวน 1 แหล่ง โดยแต่ละแหล่งมีการดำเนินงานที่แตกต่างกัน คือ

          1. วราพรฟาร์มเห็ด บ้านแม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นสถานที่ผลิตเห็ดเกือบคบวงจร คือ การทำก้อนเห็ด การนึ่ง การลงเชื้อเห็ด การบ่มเชื้อ โดยที่มีการจำหน่ายในรูปแบบของก้อนเห็ดสำเร็จรูป ซึ่งมีการผลิตเห็ดหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น เห้ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางลม เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เป็นต้น

ดูงานที่วราพรฟาร์ม

 

 

 

2. ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง(นายมนูญ  วงศ์อินทร์) บ้านแม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เกาตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียง เช่น การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก การเลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น

 

 

3. ศูนย์เรียนรู้บ้านร่องเข็ม เกษตรกรได้รับความรู้การผลิตเห็ดที่เองทุกขั้นตอน และประยุกต์ใช้สิ่งของรอบๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน โดยทำการขายเห็ดสด

 

 

4. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียงบ้านแม่ทราย (บ้านลุงสาด)

          กลุ่มเกษตรกรได้แนวคิดการดำเนินการผลิตเห็ด โดยที่เจ้าของเริ่มการผลิตด้วยที่อยากเริ่มอาชีพใหม่ๆ โดยเริ่มแรกก็ทำการไปศึกาดูงานและนำกลับมาปฏิบัติเองที่บ้านพบว่าสามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ปลดหนี้ ปัจจุบันทำการผลิตก้อนเห็ดขายประมาณเดือนละ 1,000-3,000 ก้อน                 ตามความต้องการของลูกค้าโดยที่ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าขายก้อนละ 7 บาท รายได้ต่อเดือนประมาณ 7,000-21,000 บาท และยังมีโรงเปิดดอกเห็ดแบบขายสด นอกจากนั้นยังปลูกพืชปลอดสารพิษ และจัดตลาดนัดชุมชนเกษตรอินทรีย์โดยที่มีพ่อค้ามารับวัตถุถึงที่บ้าน

          ลุงสาดจึงเป็นต้นแบบการนำแนวความคิด “ศาสตร์พระราชา” นำมาใช้ในการประอาชีพจนประสบความสำเร็จ และสงต่อให้กับลูกๆ หลานๆ

ค่าใช้จ่าย : 18,280
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1. การเบิกจ่ายงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่มีความล่าช้า ประมาณ 1 เดือนหลังจากมีการโอนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ถึงจะเบิกได้ ส่งผลต่อแผนการทำงานที่วางไว้เกิดความล่าช้า
แนวทางแก้ไข : ประสานงานการทำงานกับเกษตรกรเพื่อวงาแผนในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับการเดินทางของงบประมาณ และเวลาว่างของชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2274]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

ทีมงานนำโดย ผู้วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน นายกิตติพงษ์  วุมิญาณ และนายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี และทีมงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนที่บ้านอ่าย หมู่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามความต้องการของชุมชน ครั้ง 1 และ2 ในหัวข้อ ดังนี้

          1. การผลิตหัวเชื้อเห็ดคุณภาพดี สอนให้เกษตรกรทำหัวเชื้อโดยให้เลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่าง

 

         2.การผลิตก้อนเห็ด ทำการฝึกปฏิบัติ และสอดแทรกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของการเพาะเห็ด และทำการอัดก้อนเห็ด การนึ่งเห็ดโดยใช้เตานึ่งแบบลูกทุ่ง จำนวน 4 เตา โดยที่เกษตรกรในชุมชนจะนัดเวลามาช่วยกันอัดก้อนเห็ด ในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำไร่ โดยที่มีการบันทึกรายชื่อทุกครั้งที่มีการมาทำกิจกรรมจากการอัดก้อนเห็ดได้ทั้งหมดประมาณ 6,000 ก้อน

 

 

         3. มาตรฐานโรงเรือนเห็ด ทำการสร้างโรงเรือนสำหรับการผสม 1 โรง โรงเรือนในการเปิดดอก 2 โรง มีขนาดบรรจุโรงละ 6,000 ก้อน วึ่งสร้างไว้เป็นส่วนกลาง ในการทำกิจกรรมในการเพาะเห็ดร่วมกัน ซึ่งโรงงานนั้นสร้างจากแรงงานเกษตรกรของชุมชน พบว่าเกษตรให้ความร่วมมือในการสร้างเป็นอย่างดีใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ 5 วัน

 

 

 

4. การควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โรงเรือเปิดดอกทั้ง 2 โรง มีการสอนให้เกษตรเดินระบบน้ำเพื่อเพิ่มความชื้น และลดอุณหภูมิในโรงเรือนให้กับเห็ด

ค่าใช้จ่าย : 112,150
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : การอบรมอยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูกส่งผลต่อการกำหนดวันในการอบรม
แนวทางแก้ไข : เข้าพื้นที่พบปะ และประชุมกับเกษตรกรเพื่ะทำการนัดหมายล่วงหน้อย่างช้า 2 อาทิตย์ก่อนการจัดอบรมเพื่อสอบถามตารางการทำกิจกรรมของชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2546]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

เปิดป้ายหมู่บ้านเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อชุมชนบ้านอ่าย วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 โดยท่านปลัดอาวุโสฝ่ายปกครองอำเภอเวียงสาเป็นประธานในพิธีเปิด และหน่วยงานราชการมาร่วมในพิธีเปิด คือ สถานีตำรวจภูธรเวียงสา สำนักงาน
ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย และผู้นำชุมชนตำบลอ่ายนาไลย 

          บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55110 ห่างจากที่ทำการอำเภอเวียงสา เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดน่าน เป็นระยะทาง 34 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ 60,125 ไร่ (96.2 ตารางกิโลเมตร) มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล อำเภอ และจังหวัด ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับตำบลยาบหัวนา และตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาดอยแปเมือง บริเวณพิกัด PA 562453 เป็นแนวเขตไปทางทิศเหนือ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 38 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดกับตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาม่อนหินแก้ว บริเวณพิกัด PA 794419 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลกลางเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสบห้วยบอน บริเวณพิกัด PA 806527 ใช้กึ่งกลางลำห้วยบอนเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 13  กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดแพร่ โดยมีเขตเริ่มต้นจากสันเขาดอยสระ บริเวณพิกัด PA 641368 ใช้สันเขาดอยสระเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศเหนือผ่านสันเขาดอยแปเมืองไปตามสันเขาปันน้ำตัดข้ามถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 101 ที่บริเวณพิกัด PA 593431 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้  พื้นที่ราบมีเป็นส่วนน้อย ได้แก่ที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา และที่ราบริมแม่น้ำแม่สาคร ซึ่งประชากรใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สภาพภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล (Tropical Samama climate: AW)  สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

              1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน ในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมีฟ้าหลัวเกือบทั้งวัน เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดประมาณเดือนเมษายนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37 องศาเซลเซียส

              2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านทะเลและมหาสมุทรเป็นลมที่มีความชื้นสูงทำให้ฝนตกชุกโดยทั่วไป 

              3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพามาจากประเทศจีน นำเอาอากาศหนาวเย็นเข้ามาปกคลุมอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม เฉลี่ยประมาณ 14 องศาเซลเซียส อาชีพหลัก คือ การเกษตรกรรม ประชากรตำบลอ่ายนาไลย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การปลูกพืชพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ พืชไร่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ไม้ยืนต้น ลำไย มะม่วง มะขาม พืชผัก มะเขือเทศ ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคในครัวเรือน การปศุสัตว์ เกษตรกรจะทำการเลี้ยงสัตว์ เพื่อบริโภคและเพื่อจำหน่าย

ปัญหาและความต้องการของชุมชน

 

          กลุ่มเกษตรกรของชุมชนบ้านอ่าย หมู่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ร่วมกันในการที่จะลดพื้นที่ในการปลูกข้าวโพด เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีจำนวนลดลงอย่างมากในปัจจุบัน และได้เล่งเห็นว่าอาชีพการเพาะเห็ดนั้น น่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้รายวันให้กับคนในชุมชน โดยชนิดของเห็ดที่จะเพาะเลี้ยงจะหมุนเวียนทั้งปี นั้นก็หมายความว่า ชุมชนจะมีรายได้ตลอดทั้งปีจากการจำหน่ายเห็ด หรือหากมองในมุมของความมั่นคงทางอาหาร ชุมชนก็จะมีอาหารโปรตีนจากเห็ดที่หลากหลายชนิดหมุนเวียนตลอดทั้งปีเช่นกัน ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยี จะนำเอาการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกและถ่ายทอดในการสร้างหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนี้ด้วย

          จากการค้นคว้าเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารของเห็ด โดยกรมวิทยาศาสตร์พบว่า เห็ดที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่า ประกอบด้วยสารอาหาร พวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุต่างๆ และวิตามิน ที่แตกต่างกัน จากชนิดสารอาหารที่พบในเห็ด ย่อมพิสูจน์ได้ว่า เห็ดเป็นอาหารที่มีคุณค่าเทียบเท่าเนื้อสัตว์จริง นอกจากนี้มีสรรพคุณทางยาอีกด้วย โดยเฉพาะเห็ดจะไม่มีคอเรสตอรอลที่เป็นอันตรายต่อระบบไหลเวียนโลหิต ประกอบกับเห็ดมีปริมาณธาตุโซเดียมค่อนข้างต่ำ จึงจัดเป็นอาหารที่เหมาะสาหรับ ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ โรคไตโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง การเพาะเห็ดในประเทศไทย นับว่ามีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งเป็นอาชีพเสริมและเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงต้องการอาหารโปรตีนที่ราคาไม่แพงแต่มีคุณค่าอาหารสูง ปลอดจากสารเคมี ตลาดจึงมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการแก้ปัญหาและแนวทางเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด

 

          ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้

          1. การผลิตหัวเชื้อเห็ดคุณภาพดี (2560)

          2. การผลิตก้อนเห็ด (2560)

          3. มาตรฐานโรงเรือนเห็ด (2560)

          4. การควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ (2560)

          5. การเก็บเกี่ยวดอกเห็ด (2560)

          6. การตรวจคุณภาพเห็ด (2560)

ความสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

          ด้านเศรษฐกิจ

          จากการเปิดดอกเห็ดเป็นระยะเวลา 2 เดือน กลุ่มเกษตรกรสามารถจำหน่ายดอกเห็ดสดในเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 101.3 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 6,891 บาท และเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 222.5 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 15,060 บาท รวมเป็นเงิน 21,951 บาท

          พบว่าเกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการหาช่องทางในการจัดจำหน่ายดอกเห็ดสด ซึ่งตลาดอาจจะมีเห็ดล้นตลาดได้จากโครงการที่ภาคส่วนต่างๆ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำอาชีพ(ทำเห็ด) จึ่งมีความจำเป็นในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดสด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่ม รวมถึงสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนการสนับสนุนต่างๆ ของรัฐบาลที่จะช่วยกลุ่มวิสาหกิจ อีกทั้งจะมีการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเห็ดนั้นเป็นสินค้าของดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านอ่าย หมู่ 5

 

          ด้านสังคม

          ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และเกิดเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสามารถขยายแนวทางประกอบอชีพเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ภายในชุมชน  ลดการย้ายถิ่นเพื่อไปหางานทำ งานในต่างจังหวัด และที่สำคัญเมื่อมีการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน ยังผลทำให้การดำเนินชีวิตในครอบครัวมีความสุข และชุมชนน่าอยู่

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561300,000|250,000|250,000|ใช้หมด20188301710581.pdf20181031103071.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3025]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

อบรวมความรู้เบื้องต้นในการทำระบบมาตฐานฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ การทำระบบมาตฐานแบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee Systems (PGS) โดยทำการศึกษาดูงานสวนของคุณศุภลักษณ์ สุวรรณ หรือ ‘พลับพลึง’ เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ บ้านไผ่งาม ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน เจ้าของ “พลับพลึงฟาร์ม” ฟาร์มต้นแบบเกษตรอินทรีย์ PGS ที่ทำเกษตรอินทรีย์มานานกว่า 15 ปีแล้ว และสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง จากการจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ในท้องถิ่น และส่งให้กับเลมอนฟาร์ 

ค่าใช้จ่าย : 83,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3026]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ณ โรงงานนำร่องอุตสาหกรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20 ท่าน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอด คือ น้ำพริกเห็ด เห็ดหยอง ข้าวเกียบเห็ด เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย : 61,400
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3027]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

การศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรมของก้อนเห็ดโดยใช้เชื้อสปอร์แขวนลอยฉีดเข้าสู่ก้อเห็ดทำให้ลดการปนเปื้อน การทำก้อนเห็ดให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติ 2 เท่า (น้ำหนักประมาณ 1.8-2 กิโลกรัม/ก้อน) สามารถคืนทุนในการเปิดดอกในครั้งแรก รวมทั้งกระตุ้นให้กลุ่มวิสาหกิจได้รับองค์ความใหม่ๆ ด้านการผลิตเห็ดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการมืออาชีพ 

ค่าใช้จ่าย : 27,700
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3028]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

จัดทำเวทีชุมชน สรุปผลการทำงานโครงการในปีที่ 1 (2560) การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายโครงการในปีที่ 2 (2561) พร้อมทั้งสำรวจความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่ม วางกรอบงานร่วมกันในการบริการจัดการกลุ่มให้สามารถอยู่รอด และยั่งยืนได้ โดยจัดตั้งเป็นวิสหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเห็ดเศรษฐกิจบ้านอ่าย ม.5  รหัสทะเบียน 6-55-07-11/1-0032 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 43,820
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3029]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ทำการอบรมกลุ่มเกษตรกร และทำการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกให้เป็นวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายต่อไป จำนวน 9 เทคโนโลยี

1 การผลิตหัวเชื้อเห็ดคุณภาพดี

2 การผลิตก้อนเห็ด

3 มาตรฐานโรงเรือนเห็ด
4 การควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ
5 การเก็บเกี่ยวดอกเห็ด
6 การตรวจคุณภาพเห็ด
7 การผลิตเห็ดโดยใช้ระบบ GAP
8 การแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์
9 การบรรจุภัณฑ์  

 

ค่าใช้จ่าย : 34,080
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2562252,780|250,000|183,700|66,3002019220144571.pdf20191219111591.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3227]   วันที่รายงาน  [5/4/2562]

ติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนลุกข่ายหมู่บ้านเห็ดเศรฐษกิจ จำนวน 3 เครือข่าย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3423]   วันที่รายงาน  [3/9/2562]

จัดประชุมกลุ่มเกษตร

ค่าใช้จ่าย : 28,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3424]   วันที่รายงาน  [3/9/2562]

จัดทำเวทีชุมชน สรุปผลการทำงานโครงการในปีที่ 2 (2561) การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายโครงการในปีที่ 3 (2562) พร้อมทั้งสำรวจความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่ม วางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่หมู่บ้านลูกข่ายจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านนาผา ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
2. บ้านนาไลยใต้ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
3. บ้านใหม่เจริญราษฎร์ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4. บ้านม่วง ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3425]   วันที่รายงาน  [3/9/2562]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตเห็ดโดยใช้ระบบ GAP และนวัตกรรม (ถ่ายทอดครั้งที่ 1) การใช้นวัตกรรมของก้อนเห็ดโดยใช้เชื้อสปอร์แขวนลอยฉีดเข้าสู่ก้อนเห็ดทำให้ลดการปนเปื้อน การทำก้อนเห็ดให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติ 2 เท่า (น้ำหนักประมาณ 1.8-2 กิโลกรัม/ก้อน) สามารถคืนทุนในการเปิดดอกในครั้งแรก ทำการฝึกปฏิบัติให้เกษตรกรหมู่บ้านแม่ข่าย และลูกข่าย 4 หมู่บ้าน ทำการฝึกปฏิบัติการผลิตก้อนเห็ดตั้งแต่การทำหัวเชื้อจากข้าวฟ่าง การผสมก้อน การนึ่งฆ่าเชื้อ การหยดเชื้อ การบ่มเชื้อ โดยทำการหมุนเวียนกันมาฝึกปฏิบัติที่หมู่บ้านแม่ข่าย ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 1,200 ก้อนต่อหมู่บ้าน 

ค่าใช้จ่าย : 105,300
จำนวนผู้รับบริการ : 150
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3426]   วันที่รายงาน  [3/9/2562]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตเห็ดโดยใช้ระบบ GAP และ นวัตกรรม (ถ่ายทอดครั้งที่ 2) การอบรมถ่ายทอดการผลิตเห็ดโดยใช้ฟางข้าวที่เหลือจากการทำนาข้าวโดยปกติชุมชนจะทำการทำลายโดยการเผา จึงได้ตกลงว่าจะนำเทคโนโลยีนี้มาเสริมให้เกษตรกรในการผลิตเห็ดซึ่งต้นทุนต่ำ การผลิตไม่ยุ้งยาก ให้ผลผลิตสูงต่อรอบต่อก้อน แต่ข้อเสียคืออายุก้อนไม่นานเหมือนก้อนเห็ดจากขี้เลื่อย แต่ถ้าทำการฝึกปฏิบัติจนชำนาญสามารถเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรได้ โดยทำการอบรมแก่เกษตรกร จำนวน 150 คน โดยที่มีหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่ายเข้าร่วมอบรม
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 25,200
จำนวนผู้รับบริการ : 150
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3427]   วันที่รายงาน  [3/9/2562]

ทำการให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรบ้านแม่ข่ายและลูกข่าย ณ ศาลาประจำหมู่บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ซึ่งให้ความรู้ในการใช้สื่ออนไลน์ เช่น Facebook, Line ในการเพิ่มชิ่งทางด้านการจำหน่ายสินค้า เกษตรจำนวน 100 คน ได้รับความรู้ในการใช้ Facebook, Line ในการขายเห็ด หรือรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้า

ค่าใช้จ่าย : 25,200
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง tawanphrae@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates