หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติในหลวง

หมู่บ้านกว๊านใต้ ต.ดงเจน

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2560300,000|300,000|10,000|290,00020174301453121.pdf201711271641511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2372]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเครือข่ายจำนวน 6 คน โดย ผศ. ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านกว้าน หมู่ 12 ต. ดงเจน อ.ภูกามยาว จ. พะเยา
2. ประชุมแผนดำเนินกิจกรรมและขยายผล โดย ผศ. ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
พร้อมสมชิกในเครือข่ายจำนวน 6 คน
 ประชุมชี้แจงประชุมชี้แจงแกนนำ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2373]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

1. การส่งเสริมเทคโนโลยีและจัดทำแปลงตัวอย่างส่งเสริมการใช้พลังแสงอาทิตแทนการใช้ไฟฟ้าแปลงของเกษตรแกนนำแปลงของเกษตรกรแกนนำ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2376]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

การจัดอบรมคาวมรู้ด้านการเกษตร และเทคโนโลยี ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านกว้านใต้หมู่ที่ 12 วันที่4 กรกฎาคน 2560การบรรยายความรู้เรื่องดินกิจกรรผ่อนคลายระหว่างการบรรยายทดสอบความสามัคคี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2565]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แบ่งออกเป็นการติดตาม 1.ผลการจัดการพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่แปลงเพาะปลูก 2.ติดตามการใช้เทคโนโลยีในการจัดการแปลง ได้แก่ การติดตั้งระบบการให้น้ำ เป็นต้น โดย ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พ์นศิริ และแกนนำกลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน อานนต์ ตันกูล  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ผลการจัดการพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่แปลงเพาะปลูก โดยเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการวางผังการจัดการแปลง และผังการใช้น้ำ เช่น

 นาย ธนิต ชอบจิต  ได้มีการติดตั้งระบบการให้น้ำและวางท่ออย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ได้ใช้ระบบน้ำหยด ร่วมกับอุปกรณ์ให้น้ำใต้ผิวดินเซรามิกรูพรุน 

การติดตั้งระบบน้ำในพื้นที่นายธนิต ชอบจิต

 

นายอานนต์ ตันกูล ได้มีการใช้โรงเรือนระบบปิดในการเพาะต้นกล้า และเพาะปลูกเมลอน เพื่อป้องกันโรคจากแมลง และใช้ระบบการให้น้ำร่วมกับการใช้อุปกรณ์ให้น้ำใต้ผิวดินเซรามิกรูพรุน ภายในดรงเรือนอีกด้วย

 

การติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำโดยเซรามิกรูพรุน ในโรงเรือนของนาย อานนต์ ตันกลูล

โรงเรือน นายอานนต์ ตันกูล

 

2.ติดตามการใช้เทคโนโลยีในการจัดการแปลง

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์เพื่อใช้ในการจัดการระบบการให้น้ำในพื้นที่เพาะปลูก

 

 การติดตั้งจักรยานเพื่อใช้ในการปั่นน้ำมาใช้ในพื้นที่การเกษตร เพื่อลดพลังงาน โดยสามารถเป็นทั้งอุปกรณ์ในการออกกำลังกายและ รดน้ำพืชผักได้ด้วย

 

การติดตั้งระบบการสูบน้ำ ปั๊มน้ำโดลใช้หลักการ กาลักน้ำในพื้นที่สุญญากาศ เรียกว่าพญาแร้ง

 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -สมาชิกกลุ่มฯยังมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่น้อยส่วนใหญ่จะผลิตตามที่ตัวเองอยากจะทำไม่มีแผนการผลิตจึงเป็นปัญหาสืบไปถึงเรื่องการทำการตลาด -ปัญหาด้านการตลาดเพราะสมาชิกกลุ่มฯเมื่อผลิตผักที่มีคุณภาพแต่ไม่สามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมหรือกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมในการซื้อทำให้ผลผลิตที่ออกมาต้องมาขายร่วมกับเกษตรกลุ่มอื่นที่มีการใช้สารเคมีในการผลิต
แนวทางแก้ไข : -การยกระดับมาตรฐานการผลิตผักให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานทำการสร้างการตลาดและทำแผนการผลิตเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในการผลิตผักปลอดสารพิษและในการป้อนตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการยกระดับจากผักปลอดสารพิษเป็นผักอินทรีย์เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่มีกำหนดไว้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2566]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

การถ่ายทอดองค์ความรู้และการบุรณราการเพื่่อการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่

การสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำโดยเซรามิกรูพรุน โดยผู้ใหญ่บ้าน นานอานนต์ ตันกูล

 

การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการจัดการแปลงเพาะปลูก โดยมีการจัดพื้นที่และวางผังการเพาะปลูก

 

การมอบชุดอุปกรณ์ เครื่องมือ และสาธิตวิธีการใช้

 

 

การสาธิตการใช้เครื่อง มือและชุดทดสอบทางวิทยาศาตร์ 

 

การใช้พลาสติกคุลุมดิน และการใช้โรงเรือน  ในการเพาะต้นกล้าพืช

 

การติดตั้งระบบการให้น้ำโดยอุปกรณ์ให้น้ำใต้ผิวดิน เซรามิกรูพรุน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2567]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

/online/filemanager/fileclinic/A19/files/data%20of%20project%20.xlsx

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561300,000|250,000||250,000201883017831.pdf20191030120451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2562300,000|200,000||200,0002019220173381.pdf201910301157571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง sukthai_p@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates