หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านบูรพา

บ้านบูรพา หมู่ 7

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559401,040|300,000|300,000|ใช้หมด20163221523591.pdf2016930142991.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1561]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

1. จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเลือกเทคโนโลยีที่กลุ่มสนใจ เตรียมความพร้อมร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกรพร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


2. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การเพาะเห็ดชุมชน จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน วันที่อบรม 23 มีนาคม 2559 
โดยวิทยากรจากหมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย อ.นาแก (นายอรชร แสงสุวรรณ)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 90.70%• การสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน วันที่อบรม 29 มีนาคม 2559 
โดยวิทยากร วว. (นายวัชรพงษ์ พรทัศน์)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 89.06%3. การศึกษาดูงาน
• หมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย หมู่ 10 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จำนวนผู้ศึกษาดูงาน 10 คน วันที่อบรม 3 มีนาคม 2559 
โดยวิทยากรจากหมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย (นายอรชร แสงสุวรรณ)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 90.70%

ค่าใช้จ่าย : 113,996
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : เกษตรแม้มีความตั้งใจแต่กิจกรรมในด้านการใช้การเขียน การกรอกข้อมูลอาจไม่มีความถนัดเท่าที่ควร เจ้าหน้าจะต้องให้คำแนะนำและทำความเข้าใจพอสมควร
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1703]   วันที่รายงาน  [29/6/2559]

1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนผู้เข้าอบรม 52 คน วันที่อบรม 21 มิถุนายน 2559
โดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 90.24%

 

 

2. กิจกรรมต่อยอดการเพาะเห็ด (จากการอบรมที่ผ่านมา)
• กลุ่มเกษตรกรนำความรู้ที่ได้อบรมต่อยอดด้วยการเพาะเห็ดเพิ่มเติมเพื่อจุดประประสงค์ 2 ประการ
1. นำมาบริโภคในครัวเรือนและกิจกรรมการรวมกลุ่ม
2. จำหน่ายในชุมชน หารายได้เสริมเข้ากลุ่ม
โดยจัดซื้อวัตถุดิบมาผลิตเองในกลุ่ม จำนวน 2,200 ก้อน

 


 

ค่าใช้จ่าย : 100,394
จำนวนผู้รับบริการ : 52
ปัญหาอุปสรรค : 1. การต่อยอดเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้จะต้องเกิดจากความสนใจ ความตั้งใจในกิจกรรมนั้นเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มและชุมชน
แนวทางแก้ไข : 1. กลุ่มจะต้องเรียนรู้และปรึกษาวิทยากรหรือเจ้าของโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในกิจกรรมนั้น ๆ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1914]   วันที่รายงาน  [12/9/2559]

ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมสัมมนาตัวแทนกลุ่มหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์
• การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ย จำนวนผู้เข้าอบรม 2 คน
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
- สรุปการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับการอบรมว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร
-เสนอแนะเพิ่มเติมในกิจกรรมเทคโนโลยีรองที่จะปฏิบัติในปีถัดไป
โดย นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ วิทยากร
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 88.89 %

 

2. การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
• ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา จำนวนผู้ดูงาน 2 คน
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
- เรียนรู้การทำการเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเองด้วยวิธีทางธรรมชาติ

 


• ศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จำนวน 2 คน
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
- ดูการรักษาผืนดินให้สมบูรณ์ตามแนวทางพระราชดำริ
- เรียนรู้การรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
- การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

3. การติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผล
 

ค่าใช้จ่าย : 85,610
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค : -1. เวลาที่จำกัดทำให้ไม่สามารถเรียนรู้การทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริได้หมด เพราะศูนย์เรียนรู้มีประโยชน์และมีพื้นที่ค่อนข้างมากจึงต้องใช้เวลามากขึ้น
แนวทางแก้ไข : -1. จัดระบบการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานให้กระชับและเหมาะสม เช่นควรให้น้ำหนักสำหรับกิจกรรมที่เกษตรกรสนใจมากขึ้นและใช้เวลาในห้องประชุมให้เหมาะสม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560300,000|250,000|250,000|ใช้หมด20174301744511.pdf201711181843571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2188]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

1. จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

- กลุ่มได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมีนางสาวอัปสร เสถียรทิพย์ ผู้อำนวยการ กองสื่อสารภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความรู้และเทคนิคในการเป็นวิทยากรเพื่อฝึกให้เกษตรกรที่เข้าอบรมสามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อแก่ผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรบ้านบูรพามีตัวแทนเข้าอบรมจำนวน 4 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 98.33 %

 

 

 

- กลุ่มบ้านบูรพาได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำการทดลองปลูกข้าวในกระถางเป็นปีแรก ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีนางสาวนภัสวรรณ สุนทร เป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจวิธีการทำแปลง ประโยชน์จากการทดลองครั้งนี้ เพื่อให้รู้จักสังเกตและจดบันทึกความเปลี่ยนของข้าวที่เกิดจากผลกระทบในการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรู้วิธีการการใช้ปุ๋ยต่อข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวของกลุ่มเอง วว.ได้แนะนำการจัดเตรียมดิน เตรียมปุ๋ยเพื่อใส่ข้าวในชนิดและอัตราที่ต่างกัน ในการนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 คน

 

 

 

 

2. ศึกษาดูงาน

- กลุ่มได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยมีนางสาวมิรันตี ฐิติโชติรัตนา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาของดิน การแก้ปัญหา ชนิดของดินในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเกษตรกรอย่างมาก ได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำ พด. สูตรต่างๆที่จะช่วยเป็นหัวเชื้อในการมาขยายได้อีกหลากหลาย ทั้งการทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ การทำสารกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นต้น กลุ่มได้เข้าร่วมดูงานรวม 4 คน มีความพึงพอใจเท่ากับ 85.56 %

 

 

 

- ศึกษาดูงานการเกษตรที่ในหลวงทรงเป็นผู้ทำเป็นต้นแบบ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ซึ่งมีนายประดับพันธ์ คูณเมือง เป็นผู้พาชมและบรรยายประกอบ มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งมาจากวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงหวังให้พสกนิกรได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีความทันสมัยและสามารถเรียนรู้ได้ในทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้เรียนรู้พืชในท้องถิ่นในภาคต่างๆที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภค การรักษาโรค และการช่วยบำรุงพื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาแบบไทยๆ ซี่งกลุ่มได้เข้าร่วมจำนวน 4 คน และมีความพึงพอใจเท่ากับ 96.67 %

 

 

- ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมีนางสาวจรรยาพร ก่อเกียรติคุณ เป็นผู้รับผิดชอบในการพาชม โดยโครงการต่างๆที่ในหลวงทรงมีวิสัยทัศน์และทรงรับสั่งให้ดำเนินการในพระราชวังส่วนพระองค์ มีทั้งโรงงานทำนม ฟาร์มเลี้ยงโคนม การทำแท่งถ่านอัด สาหร่ายเกลียวทองและอื่นๆอีกมากมาย และได้ชมโรงช้างที่เป็นช้างสำคัญมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ กลุ่มได้เข้าดูงานจำนวน 4 คน และมีความพึงพอใจเท่ากับ 93.89 %
 

ค่าใช้จ่าย : 80,376
จำนวนผู้รับบริการ : 28
ปัญหาอุปสรรค : -เรื่องการศึกษาดุงานกลุ่มมีความสนใจมากแต่เนื่องจากสิทธิ์ที่ให้ไปมีจำนวนน้อย
แนวทางแก้ไข : -ต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนและคัดบุคคลให้ตรงกับความสนใจในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ให้ทั่วถึง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2261]   วันที่รายงาน  [26/6/2560]

การอบรมเทคโนโลยีที่กลุ่มสนใจ

นอกจากกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตปุ๋ยแล้ว เทคโนโลยีอื่นที่กลุ่มมีความสนใจและต้องการนำมาปฏิบัติให้เกิดผลจริงเพื่อสร้างเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของชุมชนมี 2 เรื่อง ได้แก่

1. เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยจัดอบรมที่กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านนาดี หมู่ 4 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

วิทยากร โดย นายธนพัฒน์ สุระนรากุล อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วย

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

จำนวนผู้เข้าอบรม 32 ราย

วิทยากรได้นำเสนอวีดิโอเพื่อสร้างแรงบันดาลในการทำการเกษตรอย่างง่าย ปลอดภัยจากสารพิษ และสามารถบริหารจัดการได้ในพื้นที่จำกัดแต่ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า โดยยกเอาหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติของปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จในวิถีเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และอธิบายเรื่องการปลูกผักที่ปลอกภัย การใช้วัสดุอินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติและชุมชน ซึ่งกลุ่มเมื่ออบรมแล้วได้มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณหน้าโรงปุ๋ยของกลุ่มเพื่อทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ โดยวว.สนับสนุนปัจจัยการผลิตในเรื่องเมล็ดพันธุ์และวัสดุให้กลุ่มดำเนินการ และจะเริ่มลงมือทำให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงหมดฝนต่อไป

ผลการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเป็น 91.59% และประเมินวิทยากรที่ 96.52%

 

 

 

 

 

2. เทคโนโลยีการเพาะเห็ด โดยจัดอบรมที่กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านนาดี หมู่ 4 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

วิทยากร โดย ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

จำนวนผู้เข้าอบรม 53 ราย

กลุ่มได้เรียนรู้ในหลักและวิธีทำการเพาะเห็ดที่ลึกขึ้นอีก ในเรื่องการทำอาหารเพื่อเลี้ยงเชื้อเห็ดชนิดต่างๆ เทคนิคการทำที่ต้องอาศัยความระมัดระวังในเรื่องความอาดเพื่อให้ปราศจากเชื้อที่ไม่ต้องการ เรียนรู้การสังเกตลักษณะก้อนเห็ดว่าเชื้อเดินดีหรือไม่ เชื้อมีสิ่งเปื้อนปนหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องสำคัญในการเลี้ยงเห็ดให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งกลุ่มได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรมีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติอย่างมาก ในการอบรมครั้งนี้ วว.สนับสนุนวัตถุดิบให้กลุ่มจัดทำก้อนเห็ดและวัสดุที่เกี่ยวข้องด้วย

ผลการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเป็น 88.24% และประเมินวิทยากรที่ 93.75%

 

 

 


 

ค่าใช้จ่าย : 117,573
จำนวนผู้รับบริการ : 85
ปัญหาอุปสรรค : 1. ปัญหาที่เกิดจากการมาเรียนรู้ในสิ่งที่เกษตรกรไม่มีความถนัด และมีความละเอียดในขั้นตอนต่างๆมาก
แนวทางแก้ไข : 1. วิทยากรแนะนำให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำบ่อยๆจนเกิดทักษะแล้วความผิดพลาดก็จะน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดอีก
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2460]   วันที่รายงาน  [8/9/2560]

ความคืบหน้าการศึกษาทดลองแปลงข้าวกระถาง

กิจกรรมในวันที่ 1 สิงหาคม ร่วมกันใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ในทรีตเมนท์ที่ 2 (ปุ๋ยเคมี 16-20-0 และ 15-15-15), ทรีตเม้นท์ที่ 4 และ 5 (ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 12-3-3และ 3-6-6) วัดความสูงและจำนวนต้น กับ กอข้าวในครั้งที่ 1

กิจกรรมในวันที่ 1 กันยายน ร่วมกันใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ก่อนข้าวตั้งท้อง พร้อมวัดความสูงและจำนวนต้น/กอ

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 52,051
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates